Порески календар

јул 2024

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП-ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Порез на добит по одбитку обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице од резидентног правног лица по основу: дивиденди и удела у добити у правном лицу, укључујући и приход по основу чланства у алтернативном инвестиционом фонду који нема својство правног лица, накнада од ауторског и сродних права и права индустријске својине, камата, накнада од закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике, накнада од услуга истраживања тржишта, рачуноводствених и ревизорских услуга и других услуга из области правног и пословног саветовања, независно од места њиховог пружања или коришћења. Порез на добит по одбитку обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице по основу извођења естрадног, забавног, уметничког, спортског или сличног програма у Републици, који нису опорезовани као доходак физичког лица (извођача, музичара, спортисте и сл.), у складу са прописима којима се уређује опорезивање дохотка грађана. Резидентно правно лице обвезник које откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужно је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку по стопи од 1% од износа накнаде. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима. * Порез на добит по решењу обрачунава се и плаћа на приходе нерезидентног обвезника по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике Србије остварених од исплатиоца који није дужан да обрачунава, обуставља и плаћа порез по одбитку, на приходе остварене по основу капиталних добитака, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН у року од 30 дана од дана остваривања прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Захтев за паушално опорезивање може се поднети до 31. октобра текуће године за наредну годину, односно у року од 15 дана од дана пријема акта надлежног пореског органа којим се потврђује брисање из евиденције за порез на додату вредност у складу са законом којим се уређује порез на додату вредност, а најкасније до 31. децембра текуће године за наредну годину, у електронском облику преко портала Пореске управе. Лице које започне обављање делатности, захтев за паушално опорезивање подноси искључиво у моменту регистрације надлежној организацији која води регистар привредних субјеката, која ће тај захтев проследити Пореској управи. Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, захтев за паушално опорезивање подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе ПИБ а најкасније до 31. децембра текуће године. * Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, обавештење о опредељењу да врше исплату личне зараде подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе пореског идентификационог броја (ПИБ) а најкасније до 31. децембра текуће године. * Резидентни обвезник који се сматра крајњим матичним правним лицем међународне групе повезаних правних лица, дужно је да надлежном пореском органу, у папирној форми, достави годишњи извештај о контролисаним трансакцијама међународне групе повезаних правних лица најкасније у року од 12 месеци од истека пословне године за коју се доставља годишњи извештај, на Обрасцу CbC. * У случају да привредно друштво у чији основни капитал су уложена новчана средства од продаје дигиталне имовине, у календарској години у којој је регистровано улагање и у наредне две календарске године спроведе поступак смањења основног капитала, даном доношења одлуке о смањењу основног капитала обвезник губи право на претходно остварено ослобођење од пореза на капитални добитак и дужан је да о губитку права обавести надлежни порески орган у року од 30 дана од дана губитка права. * У случају да привредно друштво које је имовинска права по основу ауторских и сродних права и права индустријске својине стекло уносом од стране обвезника пореза на доходак грађана (физичког лица и предузетника) као неновчаног улога у капитал привредног друштва резидента Републике за који је ослобођен пореза на капитални добитак, то право у целини отуђи у року од две године од дана његовог стицања, односно у истом периоду то право уступи на коришћење у целини или делимично по цени која је нижа од цене у складу са принципом „ван дохвата руке” уколико је уступање извршило повезаном лицу или лицу чији је власник његово повезано лице у складу са законом којим се уређује порез на добит правних лица, обвезник губи право на претходно остварено ослобођење од пореза на капитални добитак и дужан је да о губитку права обавести надлежни порески орган у року од 30 дана од дана губитка права. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета. * Oбразац ПИД ПДВ се подноси за 2022. годину, ако је у 2022. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство. Предаје се уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец, подноси се на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе, подноси се на Обрасцу РЕФ-Т најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, подноси се на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ а захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Евиденциону пријаву за ангажовање сезонских радника послодавац подноси електронским путем Пореској управи најкасније првог дана ангажовања сезонских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени, наредног дана од дана престанка ангажовања. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник који у току године изврши пренос дигиталне имовине по основу којег може настати капитални добитак или губитак у складу са законом којим се опорезује доходак грађана, дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-3Р најкасније у року од 120 дана од истека квартала у којем је остварен приход по основу преноса дигиталне имовине. * Обвезник по основу прихода од пружања угоститељских услуга из члана 84б закона којим се опорезује доходак грађана који у току године почне да пружа угоститељске услуге дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-4Р у року од 15 дана од дана правноснажности решења којим се објекат домаће радиности и сеоског туризма разврстава у одговарајућу категорију у складу са законом којим се уређује угоститељство. * Обвезници фискализације дужни су да, пре почетка коришћења електронског фискалног уређаја за издавање фискалних рачуна, Пореској управи доставе податке о пословним просторима и пословним просторијама у којима ће користити електронски фискални уређај и то за сваки пословни простор/пословну просторију одвојено, ради генерисања јединствене ознаке пословног простора. Пријава за генерисање пословног простора доставља се електронским путем преко портала Пореске управе. У случају промене података по појединачном пословном простору и пословној просторији, а нарочито ако делатност престане да се обавља у пословном простору и пословној просторији или дође до промене делатности која се обавља у пословном простору и пословној просторији, обвезник фискализације дужан је да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата пре настанка промене. Изузетно, у случају промене података до којих је дошло услед околности које не зависе од воље обвезника фискализације, обвезник фискализације је дужан да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата по настанку промене.

Пореска управа    Jавне набавке    Јавне набавке 2015 - архива

Јавне набавке 2015 - архива

 

 

    Датум објаве Назив јавне набавке Рок за доставу понуда  
    16.12.2015.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка без објављивања позива за подношење понуда - услуга одржавања система за дојаву и гашење пожара за потребе Пореске управе – Централа.

Набавка број: 67/15

16.12.2015. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

16.12.2015. Конкурсна документација

06.01.2016. Одлука о додели уговора

04.02.2016. Обавештење о закљученом уговору

24.12.2015. године до 12:00 часова 
     14.12.2015.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка добaра – набавка столица и канцеларијског намештаја за потребе Пореске управе – Централа.

Набавка број: 62/2015

14.12.2015. Позив за подношење понуда

14.12.2015. Конкурсна документација

30.12.2015. Додатна појашњења

31.12.2015. Додатна појашњења

06.01.2016. Додатна појашњења

26.01.2016. Одлука о додели уговора

22.03.2016. Обавештење о закљученом уговору

13.01.2016. године до 12:00 часова 
   

11.12.2015

Пореска управа - Централа

Јавна набавка добaра – папирних бар код налепница и ПВЦ бар код налепница, за потребе Пореске управе, у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда, у складу са чланом 35.1.1. Закона о јавним набавкама.

Набавка број: 68/2015

11.12.2015. Одлука о додели уговора

24.12.2015. Обавештење о закљученом уговору

10.12.2015. године до 12:00 часова
   

11.12.2015 

 Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Јавна набавка услуга - одржавања и поправке матричних и линијских штампача са обезбеђењем резервних делова и материјала што подразумева текуће одржавање - редован и повремени сервис и све интервенције које се тичу евентуалних кварова (на хабајућим деловима, елекроника, електричне инсталације у самом штампачу и сл.) или лошег функционисања штампача, све за потребе Пореске управе, Сектора за материјалне ресурсе, Регионалног одељења Ниш сa припадајућим организационим јединицама,у отвореном поступку за временски период од 12 месеци.

Набавка број: ЈН 33/2015

11.12.2015 Позив за поднишење понуда

11.12.2015 Конкурсна документација

14.01.2016. Одлука о обустави поступка

29.01.2016 Обавештење о обустави поступка

11.01.2016.године 

до 12,00 часова

   

 11.12.2015

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Обавештење о закљученим уговорима на основу Оквирног споразума из отвореног поступка централизоване јавне набавке добра- горива и мазива број 3/2015, Управе за заједничке послове републичких органа, по партијама

11.12.2015 Обавештење о закљученом уговору

11.12.2015 Обавештење о закљученом уговору

22.12.2015 Обавештење о закљученом уговору

 

   

 07.12.2015.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Јавна набавка услуга - сервисирање и отклањање кварова на апаратима за фотокопирање Konica minolta bizhub 163, Canon IR 3235N i 3035 i Ricoh у вангарантном року како би исти континуирано били функционално исправни, са обеѕбеђивањем и заменом оригиналних резервних делова по партијама ( 3 партије), за потребе Пореске управе, Сектора за материјалне ресурсе, Регионалног одељења Ниш сa припадајућим организационим јединицама,у отвореном поступку за временски период од 12 месеци.

Набавка број: ЈН 31/2015

07.12.2015 Позив за подношење понуда

07.12.2015 Конкурсна документација

30.12.2015 Додатна појашњења

29.01.2016 Одлука о додели уговора за партију 1

29.01.2016 Одлука о додели уговора за партију 2

29.01.2016 Одлука о обустави поступка партија 3

05.02.2016 Обавештење о закљученом уговору за партију 2

18.02.2016 Обавештење о обустави поступка - партија 3

22.02.2016 Обавештење о закљученом уговору за партију 1

08.01.2016. године до 13,00 часова 

   

07.12.2015.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Јавна набавка услуга - одржавање и поправка возила за потребе Пореске управе, реегистрационо подручје Рума, Инђија и Стара Пазова, по партијама.

Набавка број: ЈН 63/2015

07.12.2015. Позив за подношење понуда

07.12.2015. Конкурсна документација

29.01.2016. Одлука о обустави уговора

09.02.2016. Обавештење о обустави поступка

06.01.2016. године до 11,00 часова 

   

27.11.2015.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка услуге техничког прегледа и вулканизерске услуге, за потребе Пореске управе-Централе и Регионалног одељења Приштина.

Набавка број: 64/2015

27.11.2015. Позив за подношење понуда

27.11.2015. Конкурсна документација

24.02.2016. Обавештење о закљученом уговору

28.12.2015. године до 12,00 часова   
   

27.11.2015.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка услуге – преглед, испитивање и пружање свих услуга везаних за исправно функционисање громобранских инсталација и отпорности система уземљења у објектима Пореске управе-Централе.

Набавка број: 66/2015

27.11.2015. Позив за подношење понуда

27.11.2015. Конкурсна документација

14.12.2015. Додатна појашњења

31.12.2015. Одлука о додели уговора

20.01.2016. Обавештење о закљученом уговору

28.12.2015. године до 12,00 часова  
   

27.11.2015.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка услуга – одржавање лифтова пословног објекта Пореске управе, на локацији Саве Машковића бр. 3-5.

Набавка број: 65/2015

27.11.2015. Позив за подношење понуда

27.11.2015. Конкурсна документација

13.01.2016. Одлука о додели уговора

12.02.2016. Обавештење о закљученом уговору

28.12.2015. године до 12,00 часова 
   

25.11.2015.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Јавна набавка услуга - сервисирање и поправка службених возила са обезбеђивањем резервних делова потрошног материјала и пратеће опреме за регистрационо подручје Младеновца.

Набавка број: 30/2015

25.11.2015. Обавештење о покретању преговарачког поступка

25.11.2015. Конкурсна документација

30.11.2015. Појашњење конкурсне документације

10.12.2015. Одлука о додели уговора

24.12.2015. Обавештење о закљученом уговору

07.12.2015. године до 12,00 часова
   

24.11.2015.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење НОВИ САД

Јавна набавка услуга - текућег одржавања и поправке клима уређаја за потребе Пореске управе, Регионално одељење Нови Сад.

Набавка број: 56/2015

24.11.2015. Позив за подношење понуда

24.11.2015. Конкурсна документација

14.12.2015. Додатно појашњење конкурсне документације 1

15.12.2015. Додатно појашњење конкурсне документације 2

19.01.2016. Одлука о додели уговора

24.12.2015. године до 11,00 часова
   

 23.11.2015.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Јавна набавка услуга - текуће одржавање објеката Пореске управе Регионалног одељења Ниш сa припадајућим организационим јединицама (филијалама и експозитурама),по партијама за временски период од 18 месеци.

Набавка број: ЈН 29/2015

23.11.2015. Позив за подношење понуда

23.11.2015. Конкурсна документација

06.01.2016 Oдлука о додели уговора за партију 1

06.01.2016 Oдлука о додели уговора за партију 2

06.01.2016 Oдлука о додели уговора за партију 3

06.01.2016 Oдлука о додели уговора за партију 4

12.02.2016. Обавештење о закљученом уговору за партију 1

12.02.2016. Обавештење о закљученом уговору за партију 2

12.02.2016. Обавештење о закљученом уговору за партију 3

12.02.2016. Обавештење о закљученом уговору за партију 4

23.12.2015.године до 12,00 часова 
   

23.11.2015.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Jaвна набавка добара - природни гас, за потребе Пореске управе, Регионалног одељења за материјалне ресурсе Београд, филијале Смедерево

Набавка број: 31/2015

23.11.2015. Позив за подношење понуда

23.11.2015. Конкурсна документација

29.12.2015. Одлука о обустави поступка

11.01.2016. Обавештење о обустави поступка

23.12.2015. године до 12,00 часова
   

23.11.2015.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка услуга - поправке и одржавања моторних возила са набавком и уградњом оригиналних резервних делова и потрошног материјала, за потребе Пореске управе – Централе, Регионалног одељења Приштина и Центра за велике пореске обвезнике

Набавка број: 63/2015

23.11.2015. Позив за подношење понуда

23.11.2015. Конкурсна документација

09.12.2015. Додатна појашњења

14.12.2015. Додатна појашњења

22.12.2015. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

22.12.2015. Измене и допуне конкурсне документације

22.12.2015. Додатна појашњења

18.01.2016. Одлука о додели уговора

24.02.2016. Обавештење о закљученом уговору

23.12.2015. године до 12,00 часова
   

20.11.2015.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Кргујевац

Jавна набавка  добара – по партијама –  набавка природног гаса за потребе грејања пословног простора Пореске управе Регионалног одељења Крагујевац који користе Филијале Параћин,Горњи Милановац, Пожега и Експозитура Александровац, редни број: 9Д/2015;

Набавка број:9Д/2015

20.11.2015. Позив за подношење понуда 9Д

27.10.2015. Конкурсна документација 9Д

18.01.2016.god. Odluka o obustavi postupka 9D

01.02.2016.год. Обавештење о обустави поступка 9Д

21.12.2015. године до 12,00 часова 
   

19.11.2015.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка добара – набавка система за централизовано управљање штампом, за потребе Пореске управе

Набавка број: 57/2015

19.11.2015. Позив за подношење понуда

19.11.2015. Конкурсна документација

27.11.2015. Додатна појашњења

08.12.2015. Одлука о додели уговора

18.12.2015. Обавештење о закљученом уговору

04.12.2015. године до 12,00 часова 
   

19.11.2015.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Обавештење о закљученом уговору на основу Оквирног споразума из отвореног поступка централизоване јавне набавке услуга мобилне телефоније број 1/2014, Управе за заједничке послове републичких органа

19.11.2015 Обавештење о закљученом уговору

 
    18.11.2015. 

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење НОВИ САД

Jавна набавка услуга - објављивања огласа за потребе Пореске управе, Регионално одељење Нови Сад

Набавка број: 57/2015

18.11.2015. Позив за подношење понуда

18.11.2015. Конкурсна документација

26.11.2015. Додатно појашњење конкурсне документације 1

19.01.2016. Одлука о додели уговора

22.03.2016. Обавештење о закљученом уговору

18.12.2015. године до 11,00 часова  
   

18.11.2015.

ПОРЕСКА УПРАВА, Центар за велике пореске обвезнике,

Краља Милана бр.5

Јавна набавка добара-опрема за кафе кухињу, по партијама; П1 Уградна плоча; П2 Бојлер - преговарачки поступак без објављивљња позива за подношење понуда

Набавка број  14/2015

18.11.2015.Обавештење о покретању преговарачког пос.

18.11.2015.Конкурсна документација

04.12.2015. Odluka o dodeli Ugovora

25.12.2015. Obavestenje o zak. ugovoru

25.12.2015. Obavestenje o zak. ugovoru

30.11.2015. до 12 часова
   

 17.11.2015.

 

 ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење НОВИ САД

Jавна набавка услуга испитивања и текућег одржавања инсталација за грејање на гас и гасних трошила за потребе Пореске управе, Регионално одељење Нови Сад

Набавка број: 61/2015

17.11.2015. Позив за подношење понуда

17.11.2015. Конкурсна документација

14.12.2015. Додатно појашњење конкурсне документације 1

06.01.2016. Одлука о додели уговора

29.01.2016. Обавештење о закљученом уговору

17.12.2015. године до 11,00 часова 
    17.11.2015. 

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење НОВИ САД

Обавештење о закљученом уговору на основу Оквирног споразума из отвореног поступка централизоване јавне набавке услуга мобилне телефоније, број 1/2014, Управе за заједничке послове републичких органа.

17.11.2015 Обавештење о закљученом уговору

 
    17.11.2015. 

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење НОВИ САД

Обавештење о закљученом уговору на основу Оквирног споразума из отвореног поступка централизоване јавне набавке канцеларијског материјала, број 5/2015, Управе за заједничке послове републичких органа, по партијама.

17.11.2015 Обавештење о закљученом уговору на основу О.С. ѕа канц. мат. П-4

 
   

13.11.2015

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Обавештења о закљученом уговору на основу Оквирног споразума из отвореног поступка централизоване јавне набавке услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације број 7/2015, Управе за заједничке послове републичких органа

13.11.2015 Обавештење о закљученом уговору

 
   

10.11.2015.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка услуге поправке и одржавање фотокопир апарата и факс апарата, са обезбеђењем и уградњом резервних делова, за потребе Пореске управе – Централе

Набавка број: 59/2015

10.11.2015. Позив за подношење понуда

10.11.2015. Конкурсна документација

24.12.2015. Одлука о додели уговора

19.01.2016. Обавештење о закљученом уговору

10.12.2015.године до 12,00 часова 
   

05.11.2015.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка услуга – одржавање система за вентилацију, електро уређаја и клима уређаја са обезбеђеним деловима у објектима Пореске управе – Централа

Набавка број: 61/2015

05.11.2015. Позив за подношење понуда

05.11.2015. Конкурсна документација

11.12.2015. Одлука о обустави поступка јавне набавке

17.12.2015. Обавештење о обустави поступка јавне набавке

07.12.2015. године

до 12,00 часова

   

 

03.11.2015.

 

Пореска управа - Центар за велике пореске обвезнике

Јавна набавка услуге - редовна контрола лифтова

Набавка број: ЈН 12/2015

03.11.2015. Позив за подношење понуда

03.11.2015. Конкурсна документација 

08.12.2015. Обавестење о додели Уговора ЈН 12-2015

25.12.2015. Obavestenje o zak. ugovoru

01.12.2015.

до 12 часова

   

03.11.2015

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Јавна набавка добара -  oгревно дрво, «метрено» и то тврди лишћари I класе  (буква и /или/ цер)у количини од 177 метара просторних са услугом превоза и истовара, за потребе организационих јединица Пореске управе РО Ниш и то Филијала Врање,Прокупље,Књажевац и Неготин као и Експозитура Бела Паланка,  Гаџин Хан и Трговиште.

Набавка број: ЈН 32/2015

03.11.2015 Позив за подношење понуда

03.11.2015 Конкурсна документација

10.11.2015. Појашњење конкурсне документације 

19.11.2015 Измена и допуна конкурсне документације

15.12.2015 Одлука о додели уговора

30.12.2015 Обавештење о закљученом уговору

03.12.2015.године до 12,00 часова
   

02.11.2015.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење НОВИ САД

Jавна набавка услуга израде пројектне документације за реконструкцију кровног покривача и санацију фасадне облоге за потребе Пореске управе, Филијалa Вршац.

Набавка број: ЈН 46/2015

02.11.2015. Позив за подношење понуда

02.11.2015. Конкурсна документација

30.12.2015. Одлука ододели уговора

10.02.2016. Обавештење о закљученом уговору

02.12.2015. године до 11,00 часова
   

02.11.2015.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Јавна набавка услугатекуће одржавање и отклањања кварова на путничким возилима марке „Застава/југо и З 101“, флорида, шкода фабиа, форд транзит и др., у вангарантном року са обезбеђивањем резервних делова, уља, мазива, ауто-галантерије и др. за потребе Наручиоца, Пореске управе Регионалног одељења Ниш са припадајућим организационим једницама, на период од 12 месеци.

02.11.2015. Позив за подношење понуда

02.11.2015. Конкурсна документација

02.11.2015 Измена и допуна конкурсне документације 1

19.11.2015 Измена и допуна конкурсне документације 2

01.12.2015. Измена и допуна конкурсне документације 3

01.12.2015. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

02.12.2015 Појашњење конкурсне документације 1

02.12.2015 Појашњење конкурсне документације 2

04.12.2015 Измена и допуна конкурсне документације 4

04.12.2015 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2

28.12.2015 Одлука о додели уговора за партију 1

28.12.2015 Oдлука о обустави поступка за партију 2

28.12.2015 Одлука о додели уговора за партију 3

22.01.2016. Обавештење о закљученом уговору за партију 3

22.01.2016. Обавештење о закљученом уговору за партију 1

12.01.2016 Обавештење о обустави поступка - партија 2

02.12.2015. године до 12,00 часова
   

 30.10.2015.

ПОРЕСКА УПРАВА - ЦВПО

ЈН добара - вага за писарницу

Набвака бр.13 - 2015

Poziv za podnošenje ponuda

Конкурсна документација ЈН 13 2015

Одлука о додели Уговора 13 2015

25.12.2015. Obavestenje o zak. ugovoru

30.11.2015. у 12 часова
   

29.10.2015.

 

 

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење НОВИ САД

Jавна набавка услуга одржавања хигијене за потребе Пореске управе, Филијале Кикинда

Набавка број: ЈН 50/2015

29.10.2015. Позив за подношење понуда

29.10.2015. Конкурсна документација

15.12.2015.Одлука о додели уговора

01.03.2016. Обавештење о закљученом уговору

30.11.2015. године до 11,00 часова 
   

28.10.2015.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Jавна набавка услуга одржавања хигијене за потребе Пореске управе, Филијале Апатин

Набавка број: ЈН 53/2015

28.10.2015. Позив за подношење понуда

28.10.2015. Конкурсна документација

15.12.2015.Одлука о додели уговора

27.11.2015. године до 11,00 часова
   

27.10.2015.

 ПОРЕСКА УПРАВА - Центар за велике пореске обвезнике

Јавна набавка услуга - пружање услуга мобилне телефоније

Набавка број 1/2014

 CVPO Obavestenje o zak. ugovoru Mobilna telefonija

 
   

27.10.2015.

 

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Јавна набавка услуга - одржавање и поправка возила за потребе Пореске управе, реегистрационо подручје Панчево и Ковин, по партијама.

Набавка број: ЈН 52/2015

27.10.2015. Позив за подношење понуда

27.10.2015. Конкурсна документација

15.12.2015. Одлука о додели уговора

 26.11.2015. године до 11,00 часова
    26.10.2015 

Пореска управа - Централа

Јавна набавка добара - набавка средстава за хигијену, дезинфекционих средстава и ПВЦ производа за потребе Пореске управе Централа

Набавка број: 60/2015

26.10.2015. Позив за подношење понуда

26.10.2015. Конкурсна документација

07.12.2015. Одлука о додели уговора

 

25.11.2015. године

до 12 часова

    26.10.2015 

Пореска управа - Централа

Јавна набавка добара - обнављање, надоградња и техничка подршка „EMC“ лиценци, за потребе Пореске управе

Набавка број: 55/2015

26.10.2015. Позив за подношење понуда

26.10.2015. Конкурсна документација

23.11.2015. Одлука о додели уговора

15.12.2015. Обавештење о закљученом уговору

 

10.11.2015. године

до 12 часова

    23.10.2015.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Јавна набавка услуга - одржавање и поправка возила за потребе Пореске управе, реегистрационо подручје Рума, Инђија и Стара Пазова, по партијама.

Набавка број: ЈН 45/2015

23.10.2015.  Позив за подношење понуда

23.10.2015 Конкурсна документација

30.11.2015. Одлука о oбустави поступка јавне набавке

30.11.2015. Обавештење о oбустави поступка јавне набавке

23.11.2015. године до 11,00 часова
    23.10.2015.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Jавна набавка услуга - израде пројектне документације за замену електроинсталације за потребе Пореске управе Филијала Панчево.

Набавка број: ЈН 59/2015

23.10.2015. Позив за подношење понуда

23.10.2015. Конкурсна документација

03.11.2015. Појашњење КД 1

02.12.2015 Oдлука о додели уговора

18.01.2016 Oбавештење о закљученом уговору

23.11.2015. године до 11,00 часова
    23.10.2015

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Јавна набавка услуга - објављивања текстова-огласа, у штампаном медију –  дневној новини која се дистрибуира на целој територији Републике Србије, за потребе Наручиоца Пореске управе, Регионалног одељења Ниш и организационих јединица у саставу, на период од 12 месеци

Набавка број: 23-Н/2015

23.10.2015 Позив за подношење понуда

23.10.2015 Конкурсна документација

02.11.2015. Измена конкурсне документације

02.12.2015 Oдлука о додели уговора

04.01.2016 Oбавештење о закљученом уговору

23.11.2015. године

до 12 часова

  
     21.10.2015

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Јавна набавка услугатекуће одржавање и отклањања кварова на путничким возилима марке „Опел“ и то једног возила типа „Vectra Confort 1.8.XE“, једног возила типа „Omega Z 22 XE Base“ и једног возила типа „Аstra van“, теретног возила „КIА pregio van 3“ дизел и путничких возила FIAT PUNTO-GRANDE 1.4. и 1.2.

Набавка број: 25-Н/2015

21.10.2015 Позив за подношење понуда

21.10.2015 Конкурсна документација

02.12.2015 Oдлука о додели уговора

20.01.2016 Oбавештење о закљученом уговору

20.11.2015. године

до 12 часова

 
    19.10.2015

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Јавна набавка услуга - текуће одржавање и отклањања кварова на службеним возилима марке PEUGEOT са обезбеђивањем резервних делова, уља, мазива, ауто- галантерије и др. за потребе Наручиоца, Пореске управе Регионалног одељења Ниш, на период од 12 месеци

Набавка број: 26-Н/2015

19.10.2015 Позив за подношење понуда

19.10.2015. Конкурсна документација

03.11.2015 Измена конкурсне документације

12.11.2015 Појашњење конкурсне документације

20.11.2015 Одлука о додели уговора

03.12.2015. Обавештење о закљученом уговору

 

18.11.2015. године

до 12 часова

    19.10.2015.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Jавне набавкa услуга – одржавања и поправке фотокопир апарата са обезбеђивањем резервних делова, за потребе Пореске управе, Регионалног одељења за материјалне ресурсе Београд, са припадајућим организационим јединицама

Набавка број: 27/2015

19.10.2015. Позив за подношење понуда

19.10.2015. Конкурсна документација

01.12.2015. Oдлука о додели уговора

04.01.2016. Обавештење о закљученом уговору

18.11.2015. године

до 12 часова

    15.10.2015.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Обавештења о закљученим уговорима на основу Оквирних споразума из отвореног поступка централизоване јавне набавке добара,број 1/2015, санитарни материјал опште намене, по партијама.

15.10.2015. Обавештење о закљученом уговору за партију 1

15.10.2015. Обавештење о закљученом уговору за партију 2

 
    15.10.2015.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Обавештење о закљученим уговорима на основу Оквирних споразума из отвореног поступка централизоване јавне набавке, дезинфекције, дезинсекције и дератизације, број 7/2015, Управе за заједничке послове републичких органа.

15.10.2015. Обавештење о закљученом уговору

 
    15.10.2015. 

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Обавештења о закљученим уговорима на основу Оквирних споразума из отвореног поступка централизоване јавне набавке канцеларијског материјала, број 5/2015, Управе за заједничке послове републичких органа, по партијама.

15.10.2015. Обавештење о закљученом уговору партија 6

15.10.2015. Обавештење о закљученом уговору партија 10

15.10.2015. Обавештење о закљученом уговору партија 11

 
    15.10.2015.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка добара - обнављање, надоградња и техничка подршка „VMware“ лиценци, за потребе Пореске управе

Набавка број: 56/2015

15.10.2015. Позив за подношење понуда

15.10.2015. Конкурсна документација

26.10.2015. Додатна појашњења

18.11.2015. Одлука о додели уговора

14.12.2015. Обавештење о закљученом уговору

30.10.2015. године до 12,00 часова   
    15.10.2015.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Jавна набавка добара - природног гаса за потребе Пореске управе, Регионалног одељења Нови Сад

Набавка број: ЈН 41/2015

15.10.2015. Позив за подношење понуда

15.10.2015 Конкурсна Документација

07.12.2015. Одлука о обустави поступка

15.12.2015. Обавештење о обустави поступка 

16.11.2015. године

 до 11,00 часова

    14.10.2015.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка добара – серверска, сториџ и мрежна инфраструктура, за потребе Пореске управе

Набавка број: 58/2015

14.10.2015. Позив за подношење понуда

14.10.2015. Конкурсна документација

22.10.2015. Додатна појашњења

06.11.2015. Одлука о додели уговора

19.11.2015. Обавештење о закљученом уговору

29.10.2015. године до 12,00 часова  
    14.10.2015

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Јавна набавка услуга - прања путничких возила: »стандардно» споља  и »стандардно» прање унутар кабине возила, у отвореном поступку, за потребе Пореске управе - Регионалног одељења Ниш и организационих јединица у саставу,  на период од 12 месеци.

Набавка број: 28-Н/2015

14.10.2015 Позив за подношење понуда

14.10.2015 Конкурсна документација

30.10.2015 Измена конкурсне документације

20.11.2015 Одлука о додели уговора

10.12.2015 Обавештење о закљученом уговору

13.11.2015. године до 14,00 часова
     14.10.2015

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Јавна набавка - Услуга- текуће одржавање, сервисирање и отклањања кварова на клима-уређајима сплит-система, са обезбеђивањем потребних резервних делова и материјала, за потребе наручиоца, Пореске управе - Регионалног одељења Ниш и његових организационих  јединица на период од 12 месеци

Набавка број: 24-Н/2015

14.10.2015 Позив за подношење понуда

14.10.2015 Конкурсна документација

30.10.2015 Измена конкурсне документације

06.11.2015 Појашњења конкурсне документације

09.11.2015 Појашњења конкурсне документације 2

20.11.2015 Одлука о додели уговора

10.12.2015 Обавештење о закљученом уговору

13.11.2015. године до 12,00 часова 
   

13.10.2015.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Jавна набавка услуга -текућег одржавања и поправке комуникационих уређаја за потребе Пореске управе, Регионалног одељења Нови Сад

Набавка број: ЈН 42/2015

13.10.2015. Позив за подношење понуда

13.10.2015. Конкурсна документација

24.11.2015. Одлука о додели уговора

14.01.2016. Обавештење о закљученом уговору

12.11.2015. године до 11,00 часова  
   

 

 

12.10.2015.

Пореска управа - Центар за велике пореске обвезнике

Централизована јавна набавка, П 26

Набавка услуге ЈН 09/2015,

Јавна набавка услуге ФТО и противпожарног обезбеђења

12.10.2015. Обавештење о закљученом уговору

 
   

12.10.2015.

 

Пореска управа - Централа

Јавна набавка услуге –текуће поправке и одржавање пословних објеката Пореске управе, Централе у Београду (столарске, браварске, лимарске, кровопокривачке, стаклорезачке, молерско-фарбарске, подополагачке и остале разне услуге)

Набавка број: 53/2015

12.10.2015. Позив за подношење понуда

12.10.2015. Конкурсна документација

20.11.2015. Одлука о додели уговора

30.12.2015. Обавештење о закљученом уговору

11.11.2015. до 12 часова 
   

09.10.2015.

 

ПОРЕСКА УПРАВА, Центар за велике пореске обвезнике, Београд

Јавна набавка добара - Дактило столица са руконаслоном

Набавка број 11/2015

09.10.2015. Позив за подношење понуда

09.10.2015. Конкурсна документација

04.11.2015. Odgovor na postavljeno pitanje

19.11.2015. Odluka o dodeli Ugovora

10.12.2015. Обавештење о додели Уговора

09.11.2015. до 12 часова
    09.10.2015.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Јавна набавка добaра- система видео надзора, за потребе Пореске управе, Регионалног одељења за материјалне ресурсе Београд, са припадајућим организационим јединицама.

Набавка број: 28/2015

09.10.2015. Позив за подношење понуда

09.10.2015. Конкурсна документација

19.10.2015. Додатно појашњење конкурсне документације 1

21.10.2015. Додатно појашњење конкурсне документације 2

21.10.2015. Додатно појашњење конкурсне документације 3

16.11.2015. Одлука о додели уговора

14.12.2015. Обавештење о закљученом уговору

09.11.2015. године до 12,00 часова
    08.10.2015.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка добaра – папирних бар код налепница и ПВЦ бар код налепница, за потребе Пореске управе

Набавка број: 54/2015

08.10.2015. Позив за подношење понуда

08.10.2015. Конкурсна документација

15.10.2015. Додатна појашњења

26.11.2015. Одлука о oбустави поступка јавне набавке

07.12.2015. Обавештење о обустави поступка јавне набавке

09.11.2015. године до 12,00 часова
    08.10.2015.  ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Jавна набавка добара - фотокопир апарата за потребе Пореске управе, Регионалног одељења Нови Сад

Набавка број: ЈН 54/2015

08.10.2015. Позив за подношење понуда

08.10.2015. Конкурсна документација

15.10.2015. Додатна појашњења 1

29.10.2015. Додатна појашњења 2

30.10.2015. Додатна појашњења 3

02.11.2015. Додатна појашњења 4

04.11.2015. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

15.12.2015. Одлука о обустави поступка

09.11.2015. године до 11,00 часова 

 

НОВИ РОК:

13.11.2015. године до 11,00 часова

    08.10.2015.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Обавештења о закљученим уговорима на основу Оквирних споразума из отвореног поступка централизоване јавне набавке канцеларијског материјала, број 5/2015, Управе за заједничке послове републичких органа, по партијама.

08.10.2015. Обавештења о закљученим уговорима за партије 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 16 и 17

 
    07.10.2015.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Јавна набавка услуга - текућег одржавања и поправке фотокопир апарата за потребе Пореске управе Регионално одељење Нови Сад.

Набавка број: ЈН 55/2015

07.10.2015. Позив за подношење понуда

07.10.2015. Конкурсна документација

28.11.2015. Додатна појашњења 1

29.11.2015. Додатна појашњења 2

10.12.2015. Одлука о додели уговора

18.01.2016 Oбавештење о закљученом уговору

 06.11.2015. године до 11,00 часова
    05.10.2015.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Кргујевац

Jавна набавка  услуга - превоза ствари одузетих у поступку контроле, поступку принудне наплате, контроле пореске полиције, услуге утовара и истовара ствари које се превозе, препакивање ствари у магацину и слично, као и остале услуге превоза, утовара и истовара за потребе, Министарства финансија, Пореске управе, Регионалног одељења Крагујевац, са припадајућим организационим јединицама (филијалама и експозитурама), за временски период од две године од момента потписивања уговора.

Набавка број:10У/2015

05.10.2015.год. Позив за подношење понуда 10У

05.10.2015.год. Конкурсна документација превоз 10У

13.11.2015.год. Одлука о обустави поступка 10У

24.11.2015.год. Обавештење о обустави поступка 10У

04.11.2015.године до 12,00 часова
    02.10.2015.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Јавна набавка услуга - испитивања и текућег одржавања инсталација за грејање на гас и гасних трошила за потребе Пореске управе, Регионално одељење Нови Сад

Набавка број: ЈН 51/2015

02.10.2015. Конкурсна документација

02.10.2015. Позив за подношење понуда

02.11.2015.године до 11,00 часова
    02.10.2015.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка добaра – набавка контејнера са амбијенталним условима за смештај серверске, сториџ ( дисковни систем) и мрежне опреме за секундарни Дата центар и набавка дизел агрегата за потребе Пореске управе

Набавка број: 52/2015

02.10.2015. Конкурсна документација

02.10.2015. Позив за подношење понуда

26.10.2015. Одлука о додели уговора

30.10.2015. Обавештење о закљученом уговору

 19.10.2015.године до 12,00 часова
    28.09.2015.

Пореска управа- ЦВПО

Јавна Набавка канц. мат.

ЦЈН 5/2015

28.09.2015.Oбавештење о закљученом уговору П 11

28.09.2015. Обавештење о закљученом уговору П 10

28.09.2015. Обавештење о закљученом уговору П 6

28.09.2015 Obavestenje o zak. Ugovor-P4

28.09.2015. Обавештење о закљученом уговору П 1

29.09.2015. Обавештење о закљученом уговору П 8

05.11.2015. Obavestenje o zak. ugovoru Kanc. mat. П 5

05.11.2015. Обавештење о закљученом уговору П 9.

 
    24.09.2015.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка услуга - одржавање система управљања документацијом

Набавка број: 51/2015

24.09.2015. Позив за подношење понуда

24.09.2015. Конкурсна документација

26.10.2015. Одлука о додели уговора

02.11.2015. Обавештење о закљученом уговору

09.10.2015.године до 12,00 часова
    24.09.2015.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка услуга - одржавање екстерног портала - електронски сервиси за подношење електронских пореских пријава, упит стања као и остали електронски сервиси за интеграцију са основним системом Пореске управе

Набавка број: 50/2015

24.09.2015. Позив за подношење понуда

24.09.2015. Конкурсна документација

02.10.2015. Додатна појашњења

26.10.2015. Одлука о додели уговора

09.11.2015. Обавештење о закљученом уговору

09.10.2015.године до 12,00 часова
    24.09.2015.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Обавештења о закљученом уговору на основу Оквирних споразума из отвореног поступка централизоване јавне набавке услуга ФТО и противпожарног обезбеђења пословног простора ПУ РО Крагујевац, број 9/2015, Управе за заједничке послове републичких органа

24.09.2015. Обавештеље о закљученом уговору број 9/2015 по оквирном споразуму 

 
    24.09.2015.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Обавештења о закљученим уговорима на основу Оквирних споразума из отвореног поступка централизоване јавне набавке канцеларијског материјала, број 5/2015, Управе за заједничке послове републичких органа, по партијама

24.09.2015. Обавештеље о закљученом уговору број 5/2015 по оквирном споразуму

07.10.2015.Обавештење о закљученом уговору 5/2015 Парија 1

07.10.2015.Обавештење о закљученом уговору 5/2015 Парија 10

 
    24.09.2015.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Jавна набавка услуга вршења стручног надзора на отклањању недостатака по налогу из решења грађевинске инспекције за потребе Пореске управе Филијале Вршац

Набавка број: ЈН 48/2015

24.09.2015. Позив за подношење понуда

24.09.2015. Конкурсна документација

03.11.2015. Одлука о обустави поступка

26.10.2015.

 до 11,00 часова

 
    23.09.2015.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Jавна набавка радова - на отклањању недостатака по налогу грађевинске инспекције за потребе Пореске управе Филијале Вршац

Набавка број: ЈН 47/2015

23.09.2015. Позив за подношење понуда

23.09.2015. Конкурсна документација

03.11.2015 Одлука о додели уговора

04.12.2015. Обавештење о закљученом уговору

23.10.2015.

 до 11,00 часова

 
    22.09.2015.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Jавна набавка добара - огрев (угаљ и дрво) за потребе Пореске управе, Филијале Кула.

Набавка број: ЈН 49/2015

22.09.2015. Позив за подношење понуда

22.09.2015. Kонкурсна документација

27.10.2015 Одлука о додели уговора

24.11.2015. Обавештење о закљученом уговору

22.10.2015.

 до 11,00 часова

    15.09.2015.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Jавна набавка услуга - израде пројектне документације за замену електроинсталације за потребе Пореске управе Филијала Стара Пазова.

Набавка број: 32/2015

15.09.2015. Позив за подношење понуда

19.09.2015. Конкурсна документација

05.10.2015. Додатна појашњења Конкурсне документацијe 1

05.10.2015. Измена и допуна Конкурсне документације

08.10.2015. Додатна појашњења Конкурсне документацијe 2

16.11.2015. Обавештење о закљученом уговору

15.10.2015.

до 11,00 часова

 
    11.09.2015.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Јавна набавка добара - мрког угља са превозом и истоваром "F - co" организационе јединице Пореске управе РО Ниш, број ЈН 21 - Н/2015

11.09.2015. Позив за подношење понуда

11.09.2015. Конкурсна документација

28.09.2015 Измена и допуна Конкурсне документације

21.10.2015 Одлука о додели уговора

17.11.2015. Обавештење о закљученом уговору

12.10.2015.

до 14 часова

    11.09.2015.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Јавна набавка добара - огравног дрвета са превозом и истоваром "F - co" организационе јединице Пореске управе РО Ниш, број ЈН 19 - Н/2015

11.09.2015. Позив за подношење понуда

11.09.2015. Конкурсна документација

16.10.2015 Oдлука о обустави поступка

28.10.2015. Обавештење о обустави поступка

12.10.2015.

до 12 часова

    10.09.2015.

Poreska uprava - Centar za velike poreske obveznike (CVPO)

Javna nabavka usluge - održavanje liftova

Nabavka broj 10/2015

10.09.2015. Позив за подношење понуда

10.09.2015. конкурсна документација

09.11.2015. Obavestenje o zakljucenju Ugovora

12.10.2015.

до 12 часова

 

     10.09.2015

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Обавештења о закљученим уговорима на основу Оквирних споразума из отвореног поступка централизоване јавне набавке услуга физичко техничког и против пожарног обезбеђења, број 9/2015, Управе за заједничке послове републичких органа, по партијама

10.09.2015. Обавештење о закљученом уговору-Партија 11

12.11.2015 Обавештење о закљученом уговору - Партија 11

12.11.2015 Обавештење о закљученом уговору - Партија 11

 
    10.09.2015

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Обавештења о закљученим уговорима на основу Оквирних споразума из отвореног поступка централизоване јавне набавке канцеларијског материјала, број 5/2015, Управе за заједничке послове републичких органа, по партијама

10.09.2015. Обавештење о закљученом уговору-Партија 1

10.09.2015. Обавештење о закљученом уговору-Партија 4

10.09.2015. Обавештење о закљученом уговору-Партија 6

10.09.2015. Обавештење о закљученом уговору-Партија 10

10.09.2015. Обавештење о закљученом уговору-Партија 11

10.09.2015. Обавештење о закљученом уговору-Партија 12

10.09.2015. Обавештење о закљученом уговору-Партија 16

10.09.2015. Обавештење о закљученом уговору-Партија 17

03.12.2015. Обавештење о закљученом уговору - Партија 5

03.12.2015. Обавештење о закљученом уговору - Партија 7

03.12.2015. Обавештење о закљученом уговору - Партија 15

 
    09.09.2015.

Пореска управа - Централа

Обавештења о закљученом уговору на основу Оквирних споразума из отвореног поступка централизоване јавне набавке услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације, број 7/2015, Управе за заједничке послове републичких органа

09.09.2015. Обавештење о закљученом уговору

14.09.2015. Обавештење о закљученом уговору

 
    09.09.2015.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Jавна набавка услуга - вршења стручног надзора на санацији кровне конструкције и постављања фасаде на објекту Пореске управе, Филијала Стара Пазова.

Набавка број: ЈН 19/2015

09.09.2015. Позив за подношење понуда

09.09.2015. Конкурсна документација

24.09.2015. Додатна појашњења

28.10.2015 Одлука о додели уговора

09.10.2015.године до 11,00 часова 
    03.09.2015.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Jавна набавка радова - радова на замени - санацији кровне конструкције и постављања фасаде на објекту Пореске управе, Филијала Стара Пазова.

Набавка број: ЈН 17/2015

03.09.2015. Позив за подношење понуда

03.09.2015. Конкурсна документација

27.10.2015 Одлука о додели уговора

15.12.2015. Обавештење о закљученом уговору

05.10.2015.године до 11,00 часова
    31.08.2015.

Пореска  управа  - ЦВПО, Централизована ЈН, бр.1/2015

Обавештења о закљученим уговорима на основу Оквирног споразума УЗЗПРО, број:404-02-1016/2015-01 од 12.05.2015.године,  из отвореног поступка централизоване јавне набавке папирне конфекције - санитарни материјал опште намене, по партијама

31.08.2015. Обавештење о закљученом уговору-Партија1.

31.08.2015. Обавештење о закљученом уговору-Партија2.

 
    21.08.2015.

Пореска управа - Централа

Обавештења о закљученим уговорима на основу Оквирних споразума из отвореног поступка централизоване јавне набавке канцеларијског материјала, број 5/2015, Управе за заједничке послове републичких органа, по партијама

21.08.2015. Обавештење о закљученом уговору- Партија 1

21.08.2015. Обавештење о закљученом уговору- Партија 2

25.08.2015. Обавештење о закљученом уговору-Партија 8

25.08.2015. Обавештење о закљученом уговору-Партија 10

25.08.2015. Обавештење о закљученом уговору-Партија 11

25.08.2015. Обавештење о закљученом уговору-Партија 12

25.08.2015. Обавештење о закљученом уговору-Партија 14

25.08.2015. Обавештење о закљученом уговору-Партија 17

31.08.2015. Обавештење о закљученом уговору- Партија 3

31.08.2015. Обавештење о закљученом уговору- Партија 4

31.08.2015. Обавештење о закљученом уговору- Партија 6

31.08.2015. Обавештење о закљученом уговору- Партија 16

28.10.2015. Обавештење о закљученом уговору- Партија 5

28.10.2015. Обавештење о закљученом уговору- Партија 7

28.10.2015. Обавештење о закљученом уговору- Партија 9

28.10.2015. Обавештење о закљученом уговору- Партија 15

 
    21.08.2015.

Пореска управа - Централа

Обавештења о закљученим уговорима на основу Оквирних споразума из отвореног поступка централизоване јавне набавке услуге одржавања рачунарске опреме са уградњом резервних делова, број 6/2015, Управе за заједничке послове републичких органа, по партијама

21.08.2015. Обавештење о закљученом уговору-Партија 19

21.08.2015. Обавештење о закљученом уговору-Партија 20

21.08.2015. Обавештење о закљученом уговору-Партија 22

21.08.2015. Обавештење о закљученом уговору-Партија 23

04.09.2015. Обавештење о закљученом уговору -Партија 21

 
    20.08.2015.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка услуге - израда пројекта за набавку и уградњу дизел агрегата са услугом стручног надзора за реализацију пројекта у објекту Пореске управе, у ул.Устаничка бр.130, у Београду

Набавка број: 31/2015

20.08.2015. Позив за подношење понуда

20.08.2015. Конкурсна документација

24.08.2015. Додатна појашњења

19.10.2015. Обавештење о обустави поступка јавне набавке

21.09.2015.године до 12,00 часова
    19.08.2015.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Jавна набавка услуга - израде пројектне документације за замену електроинсталације за потребе Пореске управе Филијала Панчево.

Набавка број: ЈН 44/2015

19.08.2015. Позив за подношење понуда

19.08.2015. Конкурсна документација

31.08.2015. Додатна појашњења

07.09.2015. Додатна појашњења

15.10.2015. Обавештење о обустави поступка

18.09.2015.године до 11,00 часова 
    18.08.2015.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Jавна набавка услуга - израде пројектне документације за замену електроинсталације за потребе Пореске управе Филијала Кикинда.

Набавка број: ЈН 43/2015

18.08.2015. Позив за подношење понуда

18.08.2015. Конкурсна документација

31.08.2015. Додатна појашњења

07.09.2015. Додатна појашњења 2

17.09.2015.године до 11,00 часова 
    17.08.2015. 

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Jaвна набавка услуга - сервисирање и поправка службених возила са обезбеђивањем резервних делова, потрошног материјала и пратеће опреме, за потребе подручја Филијале Лозница.

Набавка број: 26/2015

17.08.2015. Позив за подношење понуда

17.08.2015. Конкурсна документација

05.10.2015. Обавештење о закљученом уговору

16.09.2015.године до 12 часова 
    17.08.2015.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Jaвна набавка услуга - сервисирање и поправка службених возила са обезбеђивањем резервних делова, потрошног материјала и пратеће опреме, за потребе подручја Филијале Младеновац.

Набавка број: 25/2015

17.08.2015. Позив за подношење понуда

17.08.2015. Конкурсна документација

24.09.2015. Oбавештење о обустави поступка

16.09.2015.године до 12 часова
    14.08.2015.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Jавна набавка услуга - израде пројектне документације за замену електроинсталације за потребе Пореске управе Филијала Сремска Митровица.

Набавка број: ЈН 35/2015

14.08.2015. Позив за подношење понуда

14.08.2015. Конкурсна документација

14.08.2015. Допуна конкурсне документације

31.08.2015. Додатна појашњења

07.09.2015. Додатна појашњења 2

26.10.2015. Обавештење о закљученом уговору

14.09.2015.године до 11,00 часова  
    12.08.2015.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Jавна набавка услуга - израде пројектне документације за замену електроинсталације за потребе Пореске управе Експозитуре Беочин

Набавка број: ЈН 33/2015

12.08.2015. Позив за подношење понуда

12.08.2015. Конкурсна документација

31.08.2015. Додатна појашњења

07.09.2015. Додатна појашњења 2

07.09.2015. Додатна појашњења 3

07.12.2015. Обавештење о закљученом уговору

11.09.2015.године до 11,00 часова 
    12.08.2015.

Пореска управа - Центар за велике пореске обвезнике

Јавна набавка добара - опреме за кафе кухињу, по партијама:

Партија 1. Уградна плоча, Партија 2. Бојлер

Набавка broj: 09/2015

12.08.2015. Позив за подношење понуда

12.08.2015. Konkursna dokumentacija

14.09.2015 Обавештење о обустави поступка 

11.09.2015.године до 12 часова

    11.08.2015.

Пореска управа - Центар за велике пореске обвезнике

Јавна набавка добара - вага за писарницу

Набавка број: 08/2015

11.08.2015. Позив за подношење понуда

11.08.2015. Конкурсна документација

05.10.2015. Обавестење о обустави поступка 

10.09.2015.године, 

до 12 часова

    11.08.2015

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Jавна набавка добара - огрева (угаљ и дрво) за потребе Пореске управе, Филијале Кула.

Набавка број: ЈН 40/2015

11.08.2015. Позив за подношење понуда

11.08.2015. Конкурсна документација

16.09.2015. Обавештење о обустави поступка

10.09.2015.године, 

до 11,00 часова

 
    07.08.2015.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка услуге - поправке и одржавање видео надзора и осталих безбедоносних система са обезбеђеним резервним деловима, за потребе  Пореске управе - Централа, по партијама.

Набавка број: 48/2015

07.08.2015. Позив за подношење понуда

07.08.2015. Конкурсна документација

14.10.2015. Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 и Партија 2

07.09.2015. године до 12.00 часова 
    04.08.2015.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка добра - израдa дизајна и штампање публикација и промотивног материјала за потребе  Пореске управе - Централа

Набавка број: 49/2015

04.08.2015. Позив за подношење понуда

04.08.2015. Конкурсна документација

21.10.2015. Обавештење о закљученом уговору

03.09.2015. године до 12.00 часова
    31.07.2015.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Jавна набавка добара - огрева (угаљ и дрво) за потребе Пореске управе, Филијале Оџаци.

Набавка број: ЈН 39/2015

31.07.2015. Позив за подношење понуда

31.07.2015. Конкурсна документација

02.10.2015. Обавештење о закљученом уговору

31.08.2015. године до 11,00 часова
    31.07.2015

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Jaвна набавка добара - архивске полице са услугом испоруке и уградње «F-co» организационе јединице Пореске управе РО Ниш, као и одржавање истих у оквиру гарантног рока, а за потребе Наручиоца, Пореске управе - Регионалног одељења Ниш и његових организационих јединица у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда, сходно чл. 35. ст. 1. т. 1. Закона о јавним набавкама.

Набавка број: ЈН 16-H/2015

31.07.2015 Обавештење о закљученом уговору

30.06.2015.
    24.07.2015. 

Пореска управа - Централа

Јавна набавка добра - набавка теписона (стаза) за потребе Пореске управе Централа

Набавка број: 44/2015

24.07.2015. Позив за подношење понуда

24.07.2015. Конкурсна документација

22.09.2015. Обавештење о обустави поступка јавне набавке

 24.08.2015. године до 12:00
    22.07.2015.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка добра - миграција функционалности Интегрисаног система Утврђивање и наплата јавних прихода у нове функционалности Интегрисаног информационог система, за потребе Пореске управе.

Набавка број: 47/2015

22.07.2015. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

22.07.2015. Конкурсна документација

04.08.2015. Одлука о додели уговора

07.09.2015. Обавештење о закљученом уговору

 29.07.2015. године до 12:00
    22.07.2015.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка добара - развој система наплате у оквиру интегрисаног информационог система Пореске управе.

Набавка број: 46/2015

22.07.2015. Позив за подношење понуда

22.07.2015. Конкурсна документација

06.08.2015. Додатна појашњења

10.08.2015. Додатна појашњења

07.09.2015. Обавештење о закљученом уговору

13.08.2015. године до 12:00 
    22.07.2015.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Јавна набавка - добразакуп пословног - канцеларијског простора у површини до 450 метара квадратних у ужем центру града Ниша за потребе Пореске управе Филијале Ниш – Одељења за теренску контролу на период од две године

Набавка број: ЈН 18-H/2015

22.07.2015. Позив за подношење понуда

22.07.2015. Конкурсна документација 

06.10.2015 Oбавештење о закљученом уговору

 21.08.2015. године до 12:00
    21.07.2015.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка услуга – одржавање система за праћење и контролу девизног пословања, за потребе Пореске управе.

Набавка број: 36/2015

21.07.2015. Позив за подношење понуда

21.07.2015. Конкурсна документација

15.09.2015. Обавештење о закљученом уговору

12.08.године до 12:00 
    21.07.2015.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Кргујевац

Jавна набавка  добара – закуп пословног простора за потребе Одсека Пореске полиције Чачак.

Набавка број:8Д/2015

21.07.2015. Позив за подношење понуда 8Д

21.07.2015. Конкурсна документација 8Д

31.08.2015.Обавештење о обустави поступка

21.08.2015. године до 12:00
    20.07.2015.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка услуге одржавања интерног портала Пореске управе.

Набавка број: 45/2015

20.07.2015. Позив за подношење понуда

20.07.2015. Конкурсна документација

18.09.2015. Обавештење о закљученом уговору

11.08.2015. године до 12:00 
     20.07.2015

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Jaвна набавка добара - сплит клима уређаја енергетске ознаке „А“, расхладног капацитета од 9000 Btu/h ( 2 клима уређаја) и расхладног капацитета од 12000 Btu/h (4 клима уређаја), са испоруком «F-co» службене просторије организационих јединица Наручиоца, услугом уградње/монтаже, као и редовног одржавања и сервисирања у гарантном року и све то за потребе Наручиоца, Пореске управе – РО Ниш и његових организационих јединица у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда, сходно чл. 35. ст. 1. т. 1. Закона о јавним набавкама.

Набавка број: ЈН 15-H/2015

20.07.2015 Обавештење о закљученом уговору

 19.06.2015. године до 12:00
    15.07.2015.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка добара ''Каталог цена и номенклатура возила'' друго издање 2015. и прво издање 2016. године, за потребе Пореске управе, у складу са чланом 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама.

Набавка број: 43/2015

16.07.2015. Конкурсна документација

16.07.2015. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

30.07.2015. Одлука о додели уговора

06.10.2015. Обавештење о закљученом уговору

 23.07.2015. године до 12:00
    16.07.2015.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Jавна набавка  услуга  - превоза ствари одузетих у поступку контроле, поступку принудне наплате, контроле пореске полиције, услуге утовара и истовара ствари које се превозе, препакивање ствари у магацину и слично, као и остале услуге превоза, утовара и истовара за потребе, Министарства финансија, Пореске управе, Регионалног одељења Крагујевац, са припадајућим организационим јединицама (филијалама и експозитурама), за временски период од две године од момента потписивања уговора.

Набавка број:9У/2015

16.07.2015.г. Позив за подношење понуда 9У

16.07.2015.г. Конкурсна документација 9У

15.09.2015. Odluka o obustavi postupka 9U

29.09.2015. Обавештење о обустави поступка 9У

17.08.2015. године до 12:00 часова 
    14.07.2015.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка услуга – одржавање система пословних функција: Консолидовани упит стања (УПСТА), за потребе Пореске управе

Набавка број: 38/2015

14.07.2015. Позив за подношење понуда

14.07.2015. Конкурсна документација

03.09.2015. Обавештење о закљученом уговору

05.08.2015. године до 12:00 часова 
    10.07.2015.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка добара закупа земљишта дела КП 7737/1 ЗКУЛ 5341 КО Београд, за  потребе Пореске полиције Регионалног одељења Београд, у складу са чланом 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама

Набавка број: 41/2015

10.07.2015. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

10.07.2015. Конкурсна документација

30.07.2015. Одлука о додели уговора

19.08.2015. Обавештење о закљученом уговору

20.07.2015. године до 12:00 часова
    08.07.2015.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Jавна набавка услуга одржавања и сервисирања телекомуникационих уређаја: телефонских централа, факс-апарата, телефонских апарата.

Набавка број: 24/2015

08.07.2015. Позив за подношење понуда

08.07.2015. Конкурсна документација

07.09.2015. Обавештење о закљученом уговору 

07.08.2015. године до 12:00 часова
    07.07.2015.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Jавна набавка услуга одржавања хигијене за потребе Пореске управе, Филијале Ковин

Набавка број: ЈН 38/2015

07.07.2015. Позив за подношење понуда

07.07.2015. Конкурсна документација

14.07.2015. Појашњење конкурсне документације

18.09.2015. Одлука о додели уговора

 06.08.2015. године до 11,00 часова 
    06.07.2015.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка услуге одржавања, поправке и техничке подршке за опрему и софтвере за штампарију, за потребе Пореске управе, у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, у складу са чланом 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама

Набавка број: 39/2015

06.07.2015. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

06.07.2015. Конкурсна документација

04.08.2015. Обавештење о закљученом уговору

 09.07.2015. године до 12:00 часова
    06.07.2015.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка услуга – обнављање, надоградња и техничка подршка лиценци за ИП телефонију и поправка и одржавање ИП телефоније и Контакт центра,  за потребе Пореске управе, по партијама

Набавка број: 30/2015

06.07.2015. Позив за подношење понуда

06.07.2015. Конкурсна документација

16.07.2015. Додатна појашњења

14.09.2015. Обавештење о закљученом уговору-Партија 1 и Партија 2

 28.07.2015. године до 12:00 часова
    06.07.2015.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Jавна набавка услугa превоза, утовара и истовара робе за потребе Пореске управе, Регионалног одељења Нови Сад

Набавка број: ЈН 34/2015

06.07.2015. Позив за подношење понуда

06.07.2015. Конкурсна документација

21.09.2015. Обавештење о закљученом уговору

05.08.2015. године до 11,00 часова 
    03.07.2015.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка услуга – одржавање система пословних функција: Система за Администрацију пореских пријава (АПП), Интеграционог модула (ЦИП), Јединственог регистра пореских обвезника (ЈРПО), Систем за магацинско пословање - Система за подршку пословања службе одржавања рачунарске, комуникационе и пратеће опреме (СЗПП) и Система за аутоматско праћење случајева (САПС), за потребе Пореске управе.

Набавка број: 37/2015

03.07.2015. Позив за подношење понуда

03.07.2015. Конкурсна документација

16.07.2015. Додатна појашњења

04.09.2015. Обавештење о закљученом уговору

27.07.2015. године до 12:00 часова
    03.07.2015.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка добара -  намирнице и пиће за потребе ресторана друштвене исхране и кафе кухиње Пореске управе - Централа, у складу са чланом 36. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.

Набавка број: 40/2015

03.07.2015. Конкурсна документација

03.07.2015. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

22.07.2015. Одлука о додели уговора

16.09.2015. Обавештење о закљученом уговору

13.07.2015. године до 12:00 часова 
    02.07.2015.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Jавна набавка добара - канцеларијског намештаја за потребе, за потребе Пореске управе, Регионалног одељења Нови Сад

Набавка број: ЈН 30/2015

02.07.2015. Позив за подношење понуда

02.07.2015. Конкурсна документација

24.07.2015. Појашњење конкурсне документације

24.09.2015. Обавештење о закљученом уговору

03.08.2015. године до 11,00 часова
    01.07.2015.

Пореска управа - Централа

01.07.2015. ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

03.07.2015. ИЗМЕНА ПРЕТХОДНОГ ОБАВЕШТЕЊА

 
    30.06.2015.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Jавна набавка услуга - одржавања стабилних инсталација за дојаву пожара, апарата за гашење пожара, хидрантске мреже и обука запослених, за потребе Пореске управе, Регионалног одељења за материјалне ресурсе Београд, са припадајућим организационим јединицама, по партијама.

Набавка број: 23/2015

30.06.2015. Конкурсна документација

30.06.2015. Позив за подношење понуда

21.08.2015. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

07.09.2015. Обавештење о закљученом уговору

08.10.2015. Обавештење о закљученом уговору

09.10.2015. Обавештење о закљученом уговору

30.07.2015. године до 12:00 часова
    29.06.2015 

Пореска управа - Централа

Јавна набавка добара - печати, штамбиљи и факсимили за потребе Пореске управе

Набавка број: 34/2015

29.06.2015. Конкурсна документација

29.06.2015. Позив за подношење понуда

05.08.2015. Обавештење о закљученом уговору

21.07.2015. године до 12:00 часова 
    26.06.2015  

Пореска управа - Централа

Јавна набавка добара - миграција функционалности Интегрисаног система Утврђивање и наплата јавних прихода у нове функционалности Интегрисаног информационог система за потребе Пореске управе

Набавка број: 35/2015

26.06.2015. Конкурсна документација

26.06.2015. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

20.07.2015. Обавештење о обустави поступка јавне набавке

 08.07.2015. године до 12:00 часова 
    26.06.2015 

Пореска управа - Централа

Јавна набавка услуга- текућег одржавања пословних објеката Пореске управе – Централе (водовода, канализације и хидрантске инсталације, инсталација централног грејања, муљних и фекалних пумпи са аутоматиком)

Набавка број: 32/2015

26.06.2015. Позив за подношење понуда

26.06.2015. Конкурсна документација

25.09.2015. Обавештење о закљученом уговору

27.07.2015. године до 12:00 часова  
    22.06.2015

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Јавна набавка - услугa - испитивања електричних инсталација ниског напона и одржавања и испитивања спољашње громобранске инсталације за потребе Пореске управе, Регионалног одељења Ниш са припадајућим филијалама и експозитурама у отвореном поступку на период од 12 месеци

Набавка број: ЈН 13-H/2015

22.06.2015. Позив за подношење понуда

22.06.2015. Конкурсна документација

24.08.2015 Обавештење о закљученом уговору

22.07.2015. године до 12:00 часова 
    19.06.2015.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Jавна набавка услугa вршења стручног надзора на отклањању недостатака по налогу из решења грађевинске инспекције, за потребе Пореске управе, Филијале Вршац

Набавка број: ЈН 37/2015

19.06.2015. Позив за подношење понуда

19.06.2015. Конкурсна документација

29.06.2015. Појашњење конкурсне документације

31.07.2015.  Обавештење о обустави поступка

20.07.2015. године до 11,00 часова 
    17.06.2015.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Jавна набавка радовa на отклањању недостатака по налогу грађевинске инспекције, за потребе Пореске управе, Филијале Вршац

Набавка број: ЈН 36/2015

17.06.2015 Позив за подношење понуда

17.06.2015. Конкурсна документација

31.07.2015. Обавештење о обустави поступка

17.07.2015. године до 11,00 часова
    17.06.2015.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка добара ''Каталог цена и номенклатура возила'' друго издање 2015. и прво издање 2016. године, за потребе Пореске управе. Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, у складу са чланом 36.1.2. Закона о јавним набавкама

Набавка број: 33/2015

17.05.2015. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

17.06.2015. Конкурсна документација

14.07.2015. Обавештење о обустави поступка јавне набавке

 25.06.2015. године до 12:00 часова
    15.06.2015.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Jавна набавка добара - мултифункционалних фотокопир апарата за потребе Пореске управе, Регионалног одељења Нови Сад

Набавка број: ЈН 26/2015

15.06.2015. Позив за подношење понуда

15.06.2015. Конкурсна документација

17.06.2015. Појашњење конкурсне документације

13.07.2015. Појашњење конкурсне документације 2

12.08.2015. Обавештење о обустави поступка јавне набавке

15.07.2015. године до 11,00 часова 
    15.06.2015.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка добaра - принтер кабинетa за Lexmark X950

Набавка број: 28/2015

15.06.2015. Позив за подношење понуда

15.06.2015. Конкурсна документација

26.06.2015. Додатна појашњења

02.07.2015. Додатна појашњења

03.07.2015. Измене конкурсне документације

03.07.2015. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

04.08.2015. Обавештење о закљученом уговору

07.07.2015. године до 12:00 часова

НОВИ РОК:

13.07.2015. године до 12:00 часова

    12.06.2015.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка услуге - физичко-техничког и противпожарног обезбеђења, преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, у складу са чланом 36.1.3. Закона о јавним набавкама

Набавка број: 29/2015

12.06.2015. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

12.06.2015. Конкурсна документација

30.06.2015. Одлука о додели уговора

30.07.2015. Обавештење о закљученом уговору

23.06.2015. године до 12:00 часова
    12.06.2015

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Jавна набавка услугa - испитивања и текућег одржавања инсталација за грејање на гас и гасних трошила за потребе Пореске управе, Сектора за материјалне ресурсе, Регионалног одељења Нови Сад

Набавка број: ЈН 28/2015

12.06.2015. Позив за подношење понуда

12.06.2015. Конкурсна документација

14.07.2015. године до 11,00 часова 
    11.06.2015

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Jавна набавка услуга - заштита од пожара за потребе Пореске управе, Сектора за материјалне ресурсе, Регионалног одељења Нови Сад

Набавка број: ЈН 22/2015

11.06.2015. Позив за подношење понуда

11.06.2015. Конкурсна документација

25.06.2015. Појашњење конкурсне документације

24.08.2015. Обавештење о закљученом уговору

13.07.2015. године до 11,00 часова  
    10.06.2015

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Кргујевац

Jавна набавка  услуга – по партијама –  текуће поправке и одржавања опреме за јавну безбедност за потребе Регионалног одељења Крагујевац, Филијала и Експозитура које организационо припадају Регионалном одељењу Крагујевац, по партијама.

Набавка број:8У/2015

10.06.2015. Позив за подношење понуда 8У

10.06.2015. Конкурсна документација 8У

06.07.2015. Додатна појашњења 1

29.09.2015. Обавештење о закљученом Уговору 8У партија1

29.09.2015. Обавештење о закљученом Уговору 8У партија2

10.07.2015. године до 12:00 часова
    10.06.2015

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Jавна набавка радовa - реконструкцијa гасне котларнице у објекту у Филијали Вршац.

Набавка број: ЈН 23/2015

10.06.2015 Позив за подношење понуда

10.06.2015 Конкурсна документација

11.06.2015.Појашњене конкурсне документације 1

19.06.2015. Појашњење конкурсне документације 2

25.06.2015. Појашњење конкурсне документације 3

03.07.2015. Појашњење конкурсне документације 4

06.07.2015. Појашњење конкурсне документације 5

10.07.2015. године до 11,00 часова 
    09.06.2015

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Jавна набавка  добара – канцеларијски намештај по партијама за потребе Пореске управе Регионалног одељења Београд са припадајућим филијалама и експозитурама.

Набавка број: 21/2015

09.06.2015. Позив за подношење понуда

09.06.2015. Конкурсна документација 

16.06.2015. Појашњење конкурсне документације

19.06.2015. Појашњење конкурсне документације 2

26.06.2015. Појашњење конкурсне документације 3 

03.07.2015. Појашњење конкурсне документације 4

23.09.2015. Oбавештење о закљученом уговору за партију 1

25.09.2015. Обавештење о закљученом уговору за партију 2

09.07.2015. године до 12:00 часова
    09.06.2015

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Jавна набавка  добара – закуп складишта за смештај дувана одузетог у пореском поступку за потребе Пореске управе.

Набавка број: ЈН 25/2015

09.06.2015. Позив за подношење понуда

09.06.2015. Конкурсна документација

23.07.2015. Обавештење о обустави поступка

09.07.2015. године до 11,00 часова   
    08.06.2015.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка добара – активна мрежна опрема за организационе јединице Пореске управе

Набавка број: 26/2015

08.06.2015. Позив за подношење понуда

08.06.2015. Конкурсна документација

22.06.2015. Додатна појашњења

25.06.2015. Додатна појашњења

18.08.2015. Обавештење о закљученом уговору

30.06.2015. године до 12:00 часова  
    04.06.2015.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Набавка добара – закуп магацинског простора за потребе Пореске управе Регионалног одељења Крагујевац.Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, члан 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама.

Набавка број: 4Д/2015

04.06.2015.год. Обавештење о покретању поступка магацин

04.06.2015.год. Конкурсна документација магацин

20.07.2015. Odluka o dodeli Ugovora 4D/2015

11.08.2015 Обавештење о закљученом Уговору - закуп магацин

26.06.2015. године до 12:00 часова 
    03.06.2015.

 ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Jавна набавка  услуга – обележавање објеката у складу са Законом о заштити од пожара за потребе Пореске управе.

Набавка број: ЈН 25/2015

03.06.2015. Позив за подношење понуда

03.06.2015. Конкурсна документација

12.06.2015. Појашњење конкурсне документације

19.06.2015 Појашњење конкурсне документације 2

26.06.2015. Појашњење конкурсне документације 3

11.08.2015. Обавештење о закљученом уговору

03.07.2015. године до 11:00 часова 
     02.06.2015.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка добара – печати, штамбиљи и факсимили за потребе Пореске управе

Набавка број: ЈН 22/2015

02.06.2015. Обавештење о обустави поступка јавне набавке

 
    01.06.2015.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка добaра: обнављање, надоградња и техничка подршка CA лиценци за потребе Пореске управе

Набавка број: ЈН 20/2015

01.06.2015. Позив за подношење понуда

01.06.2015. Конкурсна документација

18.08.2015. Обавештење о закљученом уговору

23.06.2015. године до 12:00 часова 
    01.06.2015.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Јавна набавка добара - гуме за аутомобиле за потребе Пореске управе, Секторa за материјалне ресурсе Регионалног одељења за материјалне ресурсе Београд са припадајућим филијалама и експозитурама.

Набавка број: 20/2015

 01.06.2015. Позив за подношење понуда

01.06.2015. Конкурсна документација

24.07.2015. Обавештење о закљученом уговору

01.07.2015. године до 12:00 часова
    29.05.2015.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Јавна набавка радова - на монтажи противпожарне централе, опреме и инсталације противпожарног система у магацину ПУ у Лештанима.

Набавка број: ЈН 19/2015

29.05.2015. Позив за подношење понуда

29.05.2015. Конкурсна документација

02.06.2015. Појашњење Конкурсне документације

02.06.2015. Измена и допуна Конкурсне документације

15.06.2015. Измена и допуна Конкурсне документације 2

19.06.2015. Појашњење конкурсне документације 2

07.07.2015. Обавештење о закљученом уговору

29.06.2015. године до 12:00 часова
    27.05.2015.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Jавна набавка  добара – закуп магацинског простора за потребе Пореске управе Филијале Темерин.

Набавка број: ЈН 24/2015

27.05.2015. Позив за подношење понуда

27.05.2015. Конкурсна документација

04.08.2015. Обавештење о закљученом уговору

26.06.2015. године до 11:00 часова 
    26.05.2015

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Jавна набавка  добара – материјала за домаћинство (производи за одржавање хигијене) за потребе Министарства Финансија Пореску управу - Централу, Регионално одељење за материјалне ресурсе Крагујевац са припадајућим организационим јединицама, по партијама 1-2, редни број: 5Д/2015

26.05.2015. Позив за подношење понуда 5Д

26.05.2015. Конкурсна документација 5Д

05.08.2015. Обавештење о закљученом уговору 5Д 1П

05.08.2015. Обавештење о закљученом уговору 5Д 2П

25.06.2015. године до 12:00 часова
    26.05.2015

Пореска управа - Централа

Јавна набавка добра: надоградња и проширење система за надгледање ИКТ инфраструктуре, за потребе Пореске управе.

Набавка број: ЈН 21/2015

26.05.2015. Позив за подношење понуда

26.05.2015. Конкурсна документација

25.06.2015. године до 12:00 часова 
    26.05.2015

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Јавна набавка - добара – средстава за одржавање хигијене са услугом испоруке «F-co» магацин у Нишу, за потребе Наручиоца, Пореске управе - Регионалног Одељења Ниш и његових организационих јединица у отвореном поступку

Набавка број: ЈН 14-H/2015

26.05.2015 Позив за подношење понуда

26.05.2015 Конкурсна документација

17.06.2015 Појашњене конкурсне документације 1

27.07.2015 Обавештење о закљученом уговору

25.06.2015. године до 12:00 часова
     25.05.2015

Пореска управа - Централа

Јавна набавка услуге – одржавање стабилних инсталација за дојаву пожара, клапни отпорних на пожар, хидрантске мреже и апарата за гашење пожара, за потребе Пореске управе-Централа

Набавка број: 23/2015

25.05.2015. Позив за подношење понуда

25.05.2015. Конкурсна документација

22.07.2015. Обавештење о закљученом уговору

 24.06.2015. године до 12:00 часова
    26.05.2015

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Jавна набавка  добара – канцеларијски материјал за потребе Одељења за информатичке послове, Регионалног одељења Нови Сад.

Набавка број: ЈН 27/2015

26.05.2015. Позив за подношење понуда

26.05.2015. Конкурсна документација

31.07.2015. Обавештење о закљученом уговору

25.06.2015. године до 11:00 часова
    26.05.2015.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка добара -  намирнице и пиће за потребе ресторана друштвене исхране и кафе кухиња Пореске управе - Централа.

Набавка број: ЈН 24/2015

26.05.2015. Позив за подношење понуда

26.05.2015. Конкурсна документација

25.06.2015. године до 12:00 часова 
    22.05.2015. 

Пореска управа - Централа

Јавна набавка услуга стручно-техничког надзора, приликом реализације радова на реконструкцији кабловске, енергетске и телефонске инфраструктуре у организационим јединицама Пореске управе.

Набавка број: ЈН 19/2015

22.05.2015. Конкурсна документација

22.05.2015. Позив за подношење понуда

27.07.2015. Обавештење о закљученом уговору

 22.06.2015. године до 12:00 часова
   

25.05.2015.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Јавна набавка радова - санација фасаде и замена фасадне столарије на објекту Пореске управе филијале Ваљево.

Набавка број: ЈН 17/2015

25.05.2015. Позив за подношење понуда

25.05.2015. Конкурсна документација

08.06.2015. Појашњење конкурсне документације

11.06.2015. Појашњење конкурсне документације2

19.06.2015. Појашњење конкурсне документације 3

17.07.2015. Обавештење о закљученом уговору 

 24.06.2015. године до 12:00 часова
   

21.05.2015.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Jавна набавка  добара – закуп пословног простора од Војвођанске банке за потребе Пореске управе Филијале Инђија;Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, члан 36 став 1 тачка 2. Закона о јавним набавкама

Набавка број: ЈН 05/2015

21.05.2015 Обавештење о покретању преговарачког поступка

21.05.2015. Конкурсна документација

15.06.2015. Одлука о додели уговора

05.06.2015. године до 11.00 часова   
   

20.05.2015.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Jавна набавка  добара – закуп пословног простора од ДДОР-а за потребе Пореске управе Филијале Инђија;Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, члан 36 став 1 тачка 2. Закона о јавним набавкама

Набавка број: ЈН 06/2015

20.05.2015. Обавештење о покретању преговарачког поступка

20.05.2015. Конкурсна документација

09.06.2015 Одлука о додели уговора

04.06.2015. године до 11.00 часова  
   

20.05.2015.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Jавна набавка  добара – закуп пословног простора за потребе Пореске управе, Експозитурe Тутин, редни број: 7Д/2015

20.05.2015. Позив закуп Тутин

20.05.2015. Конкурсна документација закуп Тутин

11.08.2015 Обавештење о закљученом Уговору - закуп Тутин

19.06.2015. године до 12.00 часова  
   

19.05.2015.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Jавна набавка  добара – закуп пословног простора за потребе Одсека пореске полиције у Крагујевцу;Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, члан 36 став 1 тачка 2. Закона о јавним набавкама

19.05.2015. Обавештење о покретању поступка 3Д

19.05.2015. Конкурсна документација 3Д

06.07.2015. Обавештење о обустави поступка

10.06.2015. године до 12.00 часова  
   

19.05.2015.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Jавна набавка  добара – закуп пословног простора за потребе Пореске управе, Филијала Свилајнац, редни број: 6Д/2015

19.05.2015. Позив за подношење понуда 6Д

19.05.2015. Конкурсна документација 6Д

17.06.2015.год. Обавештење о закљученом уговору

 

 18.06.2015. године до 12.00 часова  
   

18.05.2015.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Jавна набавка услуге - одржавање зграда и објеката које користи Министрство Финансија Пореска управа, Регионално одељење Крагујевац са припадајућим организационим јединицама, број ЈН 7У/2015

18.05.2015. Позив за подношење понуда 7У 

18.05.2015. Конкурсна документација 7У

05.08.2015. Обавештење о закљученом уговору 7У

17.06.2015. године до 12.00 часова  
    08.05.2015.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Јавна набавка услуга- сервисирање и отклањање кварова на апаратима за фотокопирање Ricoh у вангарантном року, како би исти континуирано били функционално исправни, са обезбеђивањем и заменом оригиналних резервних делова, за потребе Наручиоца, Пореске управе-Регионалног одељења Ниш и његових организационих јединица, за период од 12 месеци, број ЈН 7-Н/2015, у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда,сходно члану 35. став 1. тачка 1. ЗЈН

Набавка број: ЈН 7-Н/2015

08.05.2015.године Обавештење о закљученом уговору

09.04.2015. године до 12:часова  
    05.05.2015.

Пореска управа-ЦВПО

Jавна набавка услуге физичко - техничког обезбеђења на пословном објекту. Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда на основу чл. 36.став 1. тачка 3. ЗЈН.

Набавка број: 06/2015

05.05.2015. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

05.05.2015. Конкурсна документација

15.05.2015. Oбавештење о обустави поступка јавне набавке

12.05.2015. године до 12.00 часова

 
    04.05.2015

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Јавна набавка  - добара – техничке опреме – факс апарата, са услугом редовног одржавања и сервисирања у гарантном року и испоруком «F-co»  магацинНаручиоца у Нишу,све то за потребе Наручиоца, Пореске управе – Регионалног Одељења Ниш и његових организационих јединица у отвореном поступку

Набавка број: ЈН 09-H/2015

04.05.2015 Позив за подношење понуда

04.05.2015 Конкурсна документација

09.06.2015. године Обавештење о обустави поступка

04.06.2015. године до 12.00 часова

 
    30.04.2015.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Jaвна набавка услуга- сервисирање и поправка службених возила са обезбеђивањем резервних делова, потрошног материјала и пратеће опреме, по партијама.

Набавка број: 18/2015

30.04.2015. Позив за подношење понуда

30.04.2015. Конкурсна документација

06.05.2015. Измене конкурсне документације

23.06.2015. Oбавештење о обустави поступка за партију 1 и 4

29.06.2015. Обавештење о закљученом уговору за партију 2 и 3

01.06.2015. године до 12.00 часова 

 
    29.04.2015.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Јавна набавка - услуга вршења стручног надзора на отклањању недостатака по налогу грађевинске инспекције, за потребе Пореске управе, Филијале Вршац

Набавка број: ЈН 21/2015

29.04.2015. Позив за подношење понуда

29.04.2015. Конкурсна документација

03.06.2015. Обавештење о обустави поступка

29.05.2015. године до 11:00 часова     
    27.04.2015.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Јавна набавка добара - клима уређаја, за потребе Регионалног одељења Београд са припадајућим филијалама и експозитурама

Набавка број: ЈН 12/2015

27.04.2015. Позив за подношење понуда

27.04.2015. Конкурсна документација

18.05.2015. Појашњење конкурсне документације

22.05.2015. Појашњење конкурсне документације 2

06.07.2015. Обавештење о закљученом уговору

27.05.2015. године

до 12:00 часова

 
    27.04.2015.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење НОВИ САД

Јавна набавка - радови на отклањању недостатака по налогу грађевинске инспекције, за потребе Пореске управе, Филијале Вршац

Набавка број: ЈН 20/2015

27.04.2015. Позив за подношење понуда

27.04.2015. Конкурсна документација

01.06.2015. Обавештење о обустави поступка

27.05.2015. године до 11:00 часова    
    23.04.2015.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење НОВИ САД

Јавна набавка - услугe сређивања и излучивања архивске грађе за потребе Пореске управе, Регионалног одељења Нови Сад.

Набавка број: ЈН 18/2015

23.04.2015. Позив за подношење понуда118,5 KB]

23.04.2015. Конкурсна документација

08.05.2015. Појашњење конкурсне документације 1

18.05.2015. Појашњење конкурсне документације 2

02.07.2015. Обавештење о закљученом уговору

25.05.2015. године до 11:00 часова   
    22.04.2015

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Јавна набавка  - одржавања и поправке матричних и линијских штампача са обезбеђењем резервних делова и материјала што подразумева текуће одржавање - редован и повремени сервис и све интервенције које се тичу евентуалних кварова (на хабајућим деловима, електроника, електричне инсталације у самом штампачу и сл.) или лошег функционисања штампача, све за потребе Наручиоца, Пореске управе - Регионалног одељења за материјалне ресурсе Ниш и организационих јединица у саставу, на период до 31.12.2015. године, редни број ЈН 8-Н/2015, у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда, сходно чл. 35. ст. 1. т. 1. Закона о јавним набавкама.

Набавка број: ЈН 08-H/2015

22.04.2015 Обавештење о закљученом уговору

 26.03.2015. године до 12:00 часова  
     21.04.2015

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Јавна набавка  - текуће одржавање и отклањања кварова на путничким возилима марке „Застава /југо, З 101/ и др., у вангарантном року са обезбеђивањем резервних делова, уља, мазива, ауто-галантерије и др., за потребе Наручиоца, Пореске управе Регионалног одељења Ниш и то: филијала Лесковац и Власотинце са припадајућим експозитурама, на период до 31.12.2015. године, редни број ЈН 5-Н/2015, у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда, сходно чл. 35. ст. 1. т. 1. Закона о јавним набавкама.

Набавка број: ЈН 05-H/2015

21.04.2015 Обавештење о закљученом уговору

31.03.2015. године до 12:00 часова   
    20.04.2015.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Jавнa набавку услуга координатора за безбедност и здравље на раду у фази израде пројекта и у фази извођења радова.

Набавка број: 15/2015

20.04.2015. Позив за подношење понуда

20.04.2015. Конкурсна документација

11.05.2015. Измена конкурсне документације

11.06.2015. Обавештење о закљученом уговору

20.05.2015. године до 12:00 часова  
    17.04.2015

Пореска управа-ЦВПО

Jавна набавка добара – средства за одржавање хигијене, за потребе  Пореске управе - Центра за велике пореске обвезнике у Београду

Набавка број: 07/2015

20.04.2015. Позив за подношење понуда

20.04.2015. Конкурсна документација

11.06.2015. Обавештење о закљученом уговору

 20.05.2015. године до 12:00 часова  
    17.04.2015.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Jавнa набавку услуга  одржавања стабилних инсталација за дојаву пожара, апарата за гашење пожара, хидрантске мреже и обука запослених, за потребе Пореске управе, Регионалног одељења Београд, са припадајућим организационим јединицама.

Набавка број: 16/2015

17.04.2015. Позив за подношење понуда

17.04.2015. Конкурсна документација

14.05.2015. Појашњење конкурсне документације

02.06.2015. Обавештење о обустави поступка

18.05.2015. године до 12:00 часова  
    16.04.2015.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење НОВИ САД

Јавна набавка услуга - одржавање и поправка возила за потребе Пореске управе, реегистрационо подручје Зрењанина, по партијама.

Набавка број: ЈН 13/2015

16.04.2015. Позив за подношење понуда

16.04.2015. Конкурсна документација

14.07.2015. Обавештење о закљученом уговору

18.05.2015. године до 11:00 часова   
    15.04.2015.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење НОВИ САД

Јавна набавка услуга - одржавање и поправка возила за потребе Пореске управе, реегистрационо подручје Нови Сад, по партијама.

Набавка број: ЈН 14/2015

15.04.2015. Позив за подношење понуда

15.04.2015. Конкурсна документација

10.07.2015. Обавештење о закљученом уговору

15.05.2015. године до 11:00 часова   
    09.04.2015.

Пореска управа-Централа

Jавна набавка добара - стручне литературе ''Информатор'' и ''ПДВ'' + програм ''ЕКСПЕРТ'' - везана претплата, за потребе Пореске управе, у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, у складу са чланом 36.1.2. Закона о јавним набавкама

Набавка број: 17/2015

09.04.2015. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

09.04.2015. Конкурсна документација

08.05.2015. Одлука о додели уговора

27.05.2015. Обавештење о закљученом уговору

20.04.2015. године до 12:00 часова    
    09.04.2015

Пореска управа-ЦВПО

Jавна набавка услугe - одржавањe хигијене, за потребе  Пореске управе - Центра за велике пореске обвезнике у Београду

Набавка број: ЈН 05/2015

09.04.2015. Позив за подношење понуда

09.04.2015. Конкурсна документација

04.06.2015. Обавештеље о закљученом уговору

11.05.2015. године до 12:00 часова   
    06.04.2015

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Јавна набавка услуга - чишћења пословних просторија за коју понуђач обезбеђује опрему и материјал за пружање услуга, за потребе Министарства финансија, Пореске управе, Регионалног одељења за материјалне ресурсе Ниш, са припадајућим организационим јединицама (филијалама и експозитурама), за временски период од 2 године од момента потписивања уговора

Набавка број: ЈН 3/2015

06.04.2015 Позив за подношење понуда

06.04.2015 Конкурсна документација

28.04.2015 Појашњење конкурсне документације 1

22.05.2015 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

24.11.2015. Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

24.11.2015. Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

24.11.2015. Обавештење о закљученом уговору - Партија 3

24.11.2015. Обавештење о закљученом уговору - Партија 4

06.05.2015. године до 12:00 часова     
     03.04.2015

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Јавна набавка услуга - отклањања кварова на телекомуникационим уређајима и апаратима: (1) телефонске централе, (2) факс-апарати, (3) телефонски апарати, у вангарантном року са обезбеђивањем потребних резервних делова и материјала за потребе Наручиоца, Пореске управе - Регионалног одељења Ниш и његових организационих  јединица,  за период од 12 месеци

Набавка број: ЈН 12/2015

03.04.2015 Позив за подношење понуда

03.04.2015 Конкурсна документација

25.05.2015 Oбавештење о обустави поступка јавне набавке

05.05.2015. године до 12:00 часова    
    02.04.2015.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Јавна набавка услуга - одржавање хигијене у пословним објектима филијала и експозитура

Набавка број: ЈН 4/2015

02.04.2015. Позив за подношење понуда

02.04.2015. Конкурсна документација

08.04.2015. Појашњење конкурсне документације

20.04.2015. Појашњење конкурсне документације 2

20.04.2015. Појашњење конкурсне документације 3

05.06.2015. Обавештење о закљученом уговору

 24.04.2015. године до 12:00 часова  
    03.04.2015

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Jaвна набавка добара закуп - гаража за потребе одсека пореске полиције Зајечар на период од две године.

Набавка број: ЈН 2-H/2015

03.04.2015 Позив за подношење понуда

03.04.2015 Конкурсна документација

25.05.2015 Oбавештење о обустави поступка јавне набавке

05.05.2015. године до 14:00 часова   
    01.04.2015

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Jaвна набавка добара – архивске полице са услугом испоруке и уградње «F-co» организационе јединице Пореске управе РО Ниш, као и одржавање истих у оквиру гарантног рока, а за потребе Наручиоца, Пореске управе - Регионалног одељења Ниш и његових организационих јединица, у отвореном поступку

Набавка број: ЈН 11-H/2015

01.04.2015 Позив за подношење понуда

01.04.2015 Конкурсна документација

03.04.2015 Појашњење конкурсне документације 1

26.05.2015 Oбавештење о обустави поступка јавне набавке

 04.05.2015. године до 12:00 часова  
     30.03.2015.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Jaвна набавка добара - сплит клима уређаја енергетске ознаке „А“, расхладног капацитета од 9000 Btu/h ( 2 клима уређаја) и расхладног капацитета од 12000 Btu/h (4 клима уређаја), са испоруком «F-co» службене просторије организационих јединица Наручиоца, услугом уградње/монтаже, као и редовног одржавања и сервисирања у гарантном року и све то за потребе Наручиоца, Пореске управе – РО Ниш и његових организационих јединица у отвореном поступку

Набавка број: ЈН 10-H/2015

30.03.2015 Позив за подношење понудa

30.03.2015 Конкурсна документација

22.05.2015 Oбавештење о обустави поступка јавне набавке

29.04.2015. године до 12:00 часова   
    30.03.2015.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење НОВИ САД

Јавна набавка услуга - одржавањe хигијене у пословним објектима Пореске управе Регионалног одељења Нови Сад, по партијама.

Набавка број: ЈН 11/2015

30.03.2015. Позив за подношење понуда

30.03.2015. Конкурсна документација

24.04.2015. Појашњење конкурсне документације 1

28.07.2015. Обавештење о закљученим уговорима

29.04.2015. године до 11:00 часова  
    30.03.2015.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Јавна набавка услуга - преправке штамбиља за потребе Регионалног одељења Београд са припадајућим филијалама и експозитурама

Набавка број: 14/2015

30.03.2015. Позив за подношење понуда

30.03.2015. Конкурсна документација

01.06.2015. Обавештење о закљученом уговору

29.04.2015. године до 12:00 часова

 
    30.03.2015.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Јавна набавка добара - штамбиља за потребе Регионалног одељења Београд са припадајућим филијалама и експозитурама

Набавка број: 13/2015

30.03.2015. Позив за подношење понуда

30.03.2015. Конкурсна документација

26.05.2015. Обавештење о закљученом уговору

29.04.2015. године до 12:00 часова

 
    27.03.2015.

Пореска управа Централа

Jавна набавка добара – тонери за машине у штампарији Пореске управе

Набавка број: 18/2015

27.03.2015. Позив за подношење понуда

27.03.2015. Конкурсна документација

11.05.2015. Обавештење о закљученом уговору

20.04.2015. године

до 12.00 часова

 
    27.03.2015.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Јавна набавка  добара - државне заставе, за потребе Регионалног одељења Београд са припадајућим филијалама и експозитурама

Набавка број: 11/2015

27.03.2015. Позив за подношење понуда

27.03.2015. Конкурсна документација

29.05.2015. Обавештење о закљученом уговору

27.04.2015. године

до 12.00 часова

 
    25.03.2015.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење НОВИ САД

Јавна набавка  добара - канцеларијског материјала за потребе Пореске управе Регионално одељење Нови Сад.

Набавка број: ЈН 15/2015

25.03.2014. Позив за подношење понуда

25.03.2014. Конкурсна документација

27.03.2015. Појашњење конкурсне документације 1

31.03.2015. Појашњење конкурсне докуметнације 2

19.05.2015. Обавештење о закљученом уговору

24.04.2015. године до 11,00 часова  
    25.03.2015.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Jавна набавка услуге - физичко техничког обезбеђења објеката, за потребе Министарства финансија, Пореске управе, Регионалног одељења за материјалне ресурсе Крагујевац, са припадајућим организационим јединицама (филијалама и експозитурама), за временски период од две године од момента потписивања уговора.

25.03.2014. Позив за подношење понуда

25.03.2014. Конкурсна документација

01.06.2015. Obavestenje o zakljucenom ugovoru 6U

24.04.2015. године до 12,00 часова   
    24.03.2015.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење НОВИ САД

набавка  добара - закуп складишта за смештај ствари одузетих у пореском поступку за потребе Пореске управе

Набавка број: ЈН 16/2015

24.03.2015. Позив за подношење понуда

24.03.2015. Конкурсна документација

12.05.2015. Обавештење о обустави поступка

23.04.2015. године до 11,00 часова  
    24.03.2015.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Jавна набавка-услуга -  чишћења пословних просторија, за коју понуђач обезбеђује опрему и материјал за пружање услуга, за потребе Министарства финансија, Пореске управе, Регионалног одељења за материјалне ресурсе Крагујевац, са припадајућим организационим јединицама (филијалама и експозитурама), за временски период од две године од момента потписивања уговора.

24.03.2015. Позив за подношење понуда

24.03.2015.Конкурсна документација

09.04.2015. Pojasnjenje konkursne dokumentacije br1

26.05.2015. Обавештење о закљученом Уговору 4У

23.04.2015. године до 12,00 часова   
     

 

   
    23.03.2015.

Пореска управа-ЦВПО

Набавка број: ЈН 02/2015

Jавна набавка услугe - - текуће поправке и одржавање пословног објекта Пореске управе, за потребе Центра за велике пореске обвезнике

23.03.2015. Позив за подношење понуда

23.03.2015. Конкурсна документација

07.05.2015. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права-Партија 2

21.05.2015. Обавештење о закљученом уговору-Партија 1

04.06.2015. Обавештење о закљученом Уговору Партија 2.

22.04.2015. године до 12,00 часова     
    23.03.2015.

Пореска управа Централа

Jавна набавка радова - реконструкција кабловске, енергетске и телефонске инфраструктуре у организационим јединицама Пореске управе

Набавка број: 08/2015

23.03.2015. Позив за подношење понуда

23.03.2015. Конкурсна документација

02.04.2015. Додатна појашњења

09.04.2015. Додатна појашњења

09.04.2015. Измене конкурсне документације

17.04.2015. Додатна појашњења

20.04.2015. Додатна појашњења

20.04.2015. Измене конкурсне документације

20.04.2015. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

23.04.2015. Додатна појашњења

04.06.2015. Обавештење о закљученом уговору

22.04.2015. године до 12,00 часова

НОВИ РОК:

29.04.2015. године до 12,00 часова

 
    20.03.2015

Пореска управа Централа

Jавна набавка добара – обнављање и надоградња „Sybase“  лиценци са припадајућим  услугaма техничке подршке, за потребе Пореске управе

Набавка број: 13/2015

20.03.2015. Позив за подношење понуда

20.03.2015. Конкурсна документација

02.04.2015. Додатна појашњења

14.05.2015. Обавештење о закљученом уговору

14.04.2015. године до 12,00 часова   
    20.03.2015.

Пореска управа Централа

Jавна набавка добара – обнова и надоградња „Oracle“ лиценци са припадајућим  услугaма техничке подршке, за потребе Пореске управе

Набавка број: 12/2015

20.03.2015. Позив за подношење понуда

20.03.2015. Конкурсна документација

14.05.2015. Обавештење о закљученом уговору

14.04.2015. године до 12,00 часова   
    20.03.2015

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Jaвна набавка услуга - текуће одржавање и отклањања кварова на путничким возилима марке „Застава /југо, З 101/ и др., у вангарантном року са обезбеђивањем резервних делова, уља, мазива, ауто-галантерије и др. за потребе Наручиоца, Пореске управе Регионалног одељења Ниш и то: филијала Врање и Бујановац са припадајућим експозитурама,  на период до 31.12.2015. године

Набавка број: ЈН 6-H/2015

20.03.2015 Обавештење о покретању преговарачког поступка

20.03.2015 Конкурсна документација

15.04.2015 Одлука о додели уговора

15.05.2015 Обавештење о закљученом уговору

 08.04.2015. године до 12,00 часова  
    20.03.2015.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење НОВИ САД

Јавна набавка услуга - текуће одржавање и поправка лифтова за потребе Пореске управе Регионално одељење Нови Сад.

Набавка број: ЈН 10/2015

20.03.2015 Позив за подношење понуда

20.03.2015 Конкурсна документација

03.04.2015 Појашњење конкурсне документације 1

12.05.2015 Обавештење о закљученом уговору

20.04.2015. године до 11,00 часова  
    20.03.2015

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Јавна набавка услуге – превоза, утовара, истовара и складиштења ствари одузетих у поступку пореске контроле и принудне наплате и других ствари за потребе Наручиоца, Пореске управе - Регионалног одељења Ниш и његових организационих  јединица,  за период од 12 месеци

Набавка број: ЈН 4-H/2015

20.03.2015 Позив за подношење понуда

20.03.2015 Конкурсна документација

05.05.2015 Обавештење о закљученом уговору

20.04.2015. године до 12,00 часова   
    19.03.2015

Пореска управа-ЦВПО

Набавка број: ЈН 04/2015

Jавна набавка услугe - сервисирања и одржавања фотокопир апарата за потребе Пореске управе – Центра за велике пореске обвезнике

19.03.2014. Позив за подношење понуда

19.03.2014. Конкурсна документација

30.04.2015. Обавештење о закљученом уговору-ПАРТИЈА 1

30.04.2015. Обавештење о закљученом уговору-ПАРТИЈА 2

 20.04.2015. године до 12,00 часова  
    19.03.2015.

Пореска управа Централа

Jавна набавка добара – израдa дизајна и штампање публикација и промотивног материјала за потребе  Пореске управе - Централа

Набавка број: 15/2015

19.03.2014. Позив за подношење понуда

19.03.2014. Конкурсна документација

25.03.2015. Додатна појашњења

05.05.2015. Обавештење о обустави поступка јавне набавке

 20.04.2015. године до 12,00 часова  
    18.03.2015. 

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење НОВИ САД

Јавна набавка услуга - текуће одржавање и поправка фотокопир апарата за потребе Пореске управе Регионално одељење Нови Сад.

Набавка број: ЈН 12/2015

18.03.2015. Позив за подношење понуда

18.03.2015. Конкурсна документација

09.04.2015. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

08.09.2015. Обавештење о обустави поступка

17.04.2015. године до 11,00 часова  
    18.03.2015.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Jавна набавка-услуга - одржавања возила (механичарски радови, електро радови, лимарски радови и фарбарски радови, затим обезбеђење резервних делова, мазива, ауто-козметике и осталог материјала (изузев бензина и дизел горива)) за возила која користи Министрство Финансија Пореска управа, Регионално одељење Крагујевац са припадајућим организационим јединицама, по партијама 1-3, број ЈН 2У/2015

18.03.2015. Позив за подношење понуда

18.03.2015. Конкурсна документација

28.05.2015. Обавештење о закљученом Уговору 2У партија 1

28.05.2015. Обавештење о закљученом Уговору 2У партија 2

28.05.2015. Обавештење о закљученом Уговору 2У партија 3

17.04.2015. године до 12,00 часова   
    17.03.2015.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Jавна набавка-услуга - објављивања огласа за продају ствари одузетих у поступцима пореске контроле (објављивање лицитација, огласа и слично) у дневним новинама које се дистрибуирају на територији Републике Србије, за потребе Министарства финансија, Пореске управе, Регионалног одељења Крагујевац, са припадајућим организационим јединицама, број ЈН 3У/2015

17.03.2015. Позив за подношење понуда

17.03.2015. Конкурсна документација

14.05.2015. Обавештење о закљученом уговору

 

16.04.2015. године до 12,00 часова    
    17.03.2015. 

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење НОВИ САД

Јавна набавка услуга - текуће одржавањe и поправкa опреме за јавну безбедност за потребе Пореске управе Регионално одељење Нови Сад.

Набавка број: ЈН 09/2015

17.03.2015. Позив за подношење понуда

17.03.2015. Конкурсна документација

27.03.2015. Појашњење конкурсне документације 1

30.03.2015. Појашњење конкурсне документације 2

28.05.2015. Обавештење о закљученом уговору

16.04.2015. године до 11,00 часова   
    16.03.2015.

Пореска управа Централа

Jавна набавка добара – тонери, за потребе Пореске управе

Набавка број: 14/2015

16.03.2015. Позив за подношење понуда

16.03.2015. Конкурсна документација

19.03.2015. Додатна појашњења

01.04.2015. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

09.04.2015. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

25.05.2015. Обавештење о закљученом уговору

07.04.2015. године до 12,00 часова  

НОВИ РОК:

20.04.2015. године до 12,00 часова

 
    16.03.2015

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Jавна набавка-одржавања фотокопир апарата  за потребе Министарства финансија, Порескe управe - Централе, Регионалнoг одељења за материјалне ресурсе Крагујевац са припадајућим организационим јединицама (Филијалама и Експозитурама).

Набавка број: 5У/2015

16.03.2015. Позив за подношење понуда

16.03.2015. Конкурсна документација

16.06.2015. Обавештење о додели Уговора 5У

 

15.04.2015. године до 12,00 часова   
     16.03.2015

Пореска управа-ЦВПО

Набавка број: ЈН 03/2015

Jавна набавка добара – пића и намирница за кафе кухињу

16.03.2015. Позив за подношење понуда

16.03.2015. Конкурсна документација

12.05.2015. Обавештење о закљученом уговору

15.04.2015. године до 12,00 часова   
    13.03.2015.

Пореска управа Централа

Jавна набавка добара – апарата за сецкање папира, за потребе Пореске управе

Набавка број: 07/2015

13.03.2014. Позив за подношење понуда

13.03.2014. Конкурсна документација

30.04.2015. Обавештење о обустави поступка јавне набавке

06.04.2015. године до 12,00 часова    
    12.03.2015. 

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење НОВИ САД

Jавна набавка добара - штабмиља, факсимила, натписних табли и осталог за потребе Пореске управе Регионално одељење Нови Сад

Набавка број: ЈН 07/2015

12.03.2015. Позив за подношење понуда

12.03.2015. Kонкурсна документација

05.05.2015. Обавештење о закљученом уговору

15.04.2015. године до 11,00 часова   
     12.03.2015.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење НОВИ САД

Jавна набавка добара - канцеларијског материјала за потребе одељења за информатичке послове за потребе Пореске управе Регионално одељење Нови Сад

Набавка број: ЈН 08/2015

12.03.2015. Позив за подношење понуда

12.03.2015. Kонкурсна документација

17.04.2015. Обавештење о обустави поступка

14.04.2015. године до 11,00 часова  
    10.03.2015.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење НОВИ САД

Jавна набавка добара - материјала за одржавање хигијене за потребе Пореске управе Регионално одељење Нови Сад

Набавка број: ЈН 03/2015

10.03.2015. Позив за подношење понуда

10.03.2015. Kонкурсна документација

03.04.2015. Појашњење конкурсне документације 1

15.05.2015. Обавештење о закљученом уговору

09.04.2015. године до 11,00 часова   
    09.03.2015.

Пореска управа Централа

Jавна набавка добара –канцеларијског материјала за потребе Пореске управе (за добра која нису обухваћена Оквирним споразумом који је закључила УЗЗПРО)

Набавка број: 11/2015

09.03.2015. Позив за подношење понуда

09.03.2015. Конкурсна документација

18.03.2015. Додатна појашњења

26.03.2015. Додатна појашњења

12.05.2015. Обавештење о закљученом уговору

31.03.2015. до 12.00 часова   
    09.03.2015.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Jавна набавка услуга - текуће поправке и одржавање пословних    објеката Пореске управе, за подручје Београд.

Набавка број:10/2015

09.03.2015. Kонкурсна документација

09.03.2015. Позив за подношење понуда

05.05.2015. Обавештење о закљученом уговору

08.04.2015. до 12.00 часова  
    06.03.2015.

Пореска управа Централа

Jавна набавка услуге прања возила, за потребе Пореске управе-Централе

Набавка број: 06/2015

06.03.2015. Позив за подношење понуда

06.03.2015. Конкурсна документација

21.04.2015. Обавештење о закљученом уговору

 06.04.2015.

до 12.00 часова

 
    06.03.2015.

Пореска управа Централа

Jавна набавка услугa - посредовања при куповини авио карата и других карата, резервације хотелског смештаја и услуге ресторана за потребе Пореске управе и Пореске управе – Централа.

Набавка је обликована по партијама:         

ПАРТИЈА  1 – Услуге посредовања при куповини авио карата и других карата, резервације хотелског смештаја за потребе службених путовања у земљи и иностранству запослених Пореске управе и котизације.

ПАРТИЈА  2 – Услуге посредовања при резервацији хотелског смештаја и услуга ресторана у земљи, за потребе репрезентације Пореске управе – Централа.

Набавка број: 5/2015

06.03.2015. Позив за подношење понуда

06.03.2015. Конкурсна документација

12.03.2015. Додатна појашњења

04.05.2015. Обавештење о обустави поступка јавне набавке-Партија 2

08.05.2015. Обавештење о закљученом уговору-Партија 1

06.04.2015.

до 12.00 часова

 
 
    04.03.2015.

Пореска управа Централа

Jавна набавка добара –коверте за машинско ковертирање за потребе Пореске управе

Набавка број: 10/2015

04.03.2015. Позив за подношење понуда

04.03.2015. Конкурсна документација

06.03.2015. Измене конкурсне документације

15.04.2015. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

14.05.2015. Обавештење о закљученом уговору

26.03.2015.

до 12.00 часова

 
    03.03.2015.

Пореска управа Централа

Jавна набавка добара –печати, штамбиљи и факсимили, за потребе Пореске управе

Набавка број: 09/2015

03.03.2015. Позив за подношење понуда

03.03.2015. Конкурсна документација

05.03.2015. Измене конкурсне документације

21.04.2015. Обавештење о обустави поступка јавне набавке

25.03.2015.

до 12.00 часова

 
    02.03.2015

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Јавна набавка добра – закуп складишног простора за гориво-нафтне деривате за потребе Пореске управе РО за материјалне ресурсе Ниш и његових организационох јединица на период од 12 месеци

Набавка број: ЈН 1-H/2015

02.03.2015 Позив за подношење понуда

02.03.2015 Конкурсна документација

22.04.2015 Обавештење о закљученом уговору

 01.04.2015.

до 12.00 часова

 
   

18.02.2015.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Jавна набавка добара - средства за хигијену

Набавка број: 05/2015

18.02.2015. Позив за подношење понуда

18.02.2015. Конкурсна документација

27.04.2015. Обавештење о закљученом уговору

 20.03.2015.

до 12.00 часова

 
   

13.02.2015.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Јавна набавка услуга - текуће поправке и одржавање пословних објеката Пореске управе за подручје  Ваљево, Шабац и Смедерево, по партијама

Набавка број: 8/2015

13.02.2015. Позив за подношење понуда

13.02.2015. Конкурсна документација

02.04.2015. Обавештење о закљученом уговору за партију 1

02.04.2015. Обавештење о закљученом уговору за партију 2

02.04.2015. Обавештење о закљученом уговору за партију 3

16.03.2015.

до 12.00 часова

 
   

12.02.2015.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење НОВИ САД

Јавна набавка услуга - одржавањe хигијене у пословном објекту Пореске управе, Eкспозитурa Бач.

Набавка број: ЈН 04/2015

12.02.2015. Позив за подношење понуда

12.02.2015. Конкурсна документација

09.03.2015. Појашњење конкурсне документације 1

27.04.2015 Обавештење о закљученом уговору

16.03.2015. године до 11,00 часова   
    11.02.2015.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење НОВИ САД

Јавна набавка услуга одржавања објеката по партијама, за потребе Пореске управе Регионално одељење Нови Сад.

Набавка број: ЈН 02/2015

11.02.2015. Позив за подношење понуда

11.02.2015. Конкурсна документација

04.03.2015. Појашњење конкурсне документације 1

21.04.2015. Обавештење о закљученом уговору

13.03.2015. године до 11,00 часова

 
    11.02.2015.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење НОВИ САД

Јавна набавка услуга физичког обезбеђења објеката по партијама, за потребе Пореске управе Регионално одељење Нови Сад.

Набавка број: ЈН 01/2015

11.02.2015. Позив за подношење понуда

11.02.2015. Конкурсна документација

13.02.2015. Појашњење конкурсне документације 1

23.02.2015. Појашњење конкурсне документације 2

03.03.2015. Обавештење о продужењу рока

06.03.2015. Измене конкурсне документације

22.04.2015. OБавештење о закљученим уговорима

05.03.2015. године до 11,00 часова

НОВИ РОК:

17.03.2015. године до 11,00 часова

 
    11.02.2015.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Jавна набавка-природног гаса за потребе Пореске управе, Регионалног одељења Крагујевац;Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, члан 36 став 1 тачка 1. Закона о јавним набавкама.

Набавка број: 2Д/2015

11.02.2015. Обавештење о покретању преговарачког поступка

11.02.2015. Конкурсна документација 2Д

16.03.2015.Обавештење о обустави поступка

23.02.2015.

до 12.00 часова

 
 
    09.02.2015.

Пореска управа Централа

Jавна набавка добара – oбнављање, надоградња и техничка подршка Microsoft лиценци, за потребе Пореске управе.

Набавка број: 04/2015

09.02.2015. Позив за подношење понуда

09.02.2015. Конкурсна документација

20.02.2015. Додатна појашњења

20.02.2015. Измене конкурсне документације

20.02.2015. Измене конкурсне документације-Прилог

01.04.2015. Обавештење о закљученом уговору

03.03.2015.

до 12.00 часова

 
    09.02.2015.

Пореска управа Централа

Jавна набавка - услуге прања возила, за потребе Пореске управе-Централе и Регионалног одељења Приштина, у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, у складу са чланом 35.1.1. Закона о јавним набавкама.

09.02.2015. Обавештење о обустави поступка јавне набавке

16.01.2015.

до 12.00 часова

 
    09.02.2015.  ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Предмет јавне набавке је набавкa добра – закуп пословног простора за потребе Пореске управе, Филијала Ћуприја.

Набавка број: 1Д/2015

09.02.2015. Позив за подношење понуда 1Д/2015

09.02.2015. Конкурсна документација 1Д/2015

30.04.2015. Обавештење о закљученом уговору

11.03.2015.

до 12.00 часова

 
    09.02.2015.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Јавна набавка добара - угаљ за огрев, за потребе Регионалног одељења за материјалне ресурсе Београд, филијале Уб.

Набавка број: ЈН 06/2015

09.02.2015. Позив за подношење понуда

09.02.2015. Конкурсна документација

29.04.2015. Обавештење о закљученом уговору

11.03.2015.

до 12.00 часова

 
    02.12.2014

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Јавна набавка добра – закуп пословног - канцеларијског простора у површини од 70 до 90 метара квадратних у ужем центру Нишке Бање за потребе Пореске управе Експозитуре Нишка Бања на период од годину дана, преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда, у складу са чланом 35. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама

Набавка број: ЈН 21/2014

06.02.2015 Обавештење о закљученом уговору

15.12.2014

до 12.00 часова

 
    06.02.2015.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Јавна набавка услуга објављивања огласа у дневним новинама које се дистрибуирају на територији Републике Србије, за потребе Пореске управе, Регионалног одељења за материјалне ресурсе Београд

Набавка број: ЈН 09/2015

06.02.2015. Позив за подношење понуда

06.02.2015. Конкурсна документација

27.03.2015. Обавештење о закљученом уговору

 09.03.2015.

до 12.00 часова

 
    05.02.2015.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Јавна набавка услуга одржавања лифтова у филијалама Пореске управе Земун, Вождовац и Савски венац

Набавка број: ЈН 07/2015

05.02.2015. Позив за подношење понуда

05.02.2015. Конкурсна документација

06.02.2015. Појашњење конкурсне документације

30.03.2015. Обавештење о закљученом уговору

09.03.2015.

до 12.00 часова

 
    05.02.2015.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Предмет јавне набавке је набавкa услуге – технички преглед возила, за потребе Пореске управе, Регионалног одељења Крагујевац са припадајућим организационим јединицама (Филијалама и Експозитурама).

Набавка број: ЈН 1У/2015

05.02.2015. Позив за подношење понуда 1У/2015

05.02.2015. Конкурсна документација 1У/2015

02.04.2015. Обавештење о закљученом уговору

09.03.2015.

до 12,00 часова

 
    02.02.2015.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Јавна набавка услуга- сервисирање и поправка службених возила са обезбеђивањем резервних делова, потрошног материјала и пратеће опреме по партијама.

Набавка број: ЈН 01/2015

02.02.2015. Позив за подношење понуда

02.02.2015. Конкурсна документација

03.02.2015. Појашњење конкурсне документације 1

05.02.2015. Појашњења конкурсне документације 2

20.02.2015. Појашњење конкурсне документације 3

23.02.2015. Појашњење конкурсне документације 4

24.02.2015. Појашњење конкурсне документације 5

27.02.2015. Појашњење конкурсне документације 6

01.04.2015. Обавештење о обустави поступка за партије 3,4,6, и 7

16.04.2015. Обавештење о закљученом уговору за партије 1, 2 и 5

04.03.2015.

до 12,00 часова

 
    30.01.2015

Пореска управа-ЦВПО

Набавка број: ЈН 01/2015

Jавна набавка услуге - одржавања возила за потребе Пореске управе - Центра за велике пореске обвезнике.

30.01.2015. Позив за подношење понуда

30.01.2015. Конкурсна документација

05.02.2015. Додатна појашњења

23.02.2015. Додатна појашњења

24.03.2015. Обавештење о закљученом уговору-Партија 1.

24.03.2015. Обавештење о закљученом уговору-Партија 2.

02.03.2015. године до 13,00 часова  
    30.01.2015.

Пореска управа Централа

Jавна набавка услуге - одржавање програмског пакета ''Протокол/Сириус 2010'', за потребе Пореске управе, у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, у складу са чланом 36.1.2. Закона о јавним набавкама.

Набавка број: ЈН 03/2015

30.01.2015. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

30.01.2015. Конкурсна документација

06.02.2015. Одлука о додели уговора

02.03.2015. Обавештење о закљученом уговору

03.02.2015. године до 12,00 часова   
    23.01.2015.

Пореска управа Централа

23.01.2015. Претходно обавештење II

   
    22.01.2015.

Пореска управа Централа

Јавна набавка добара – електрична енергија, за потребе Пореске управе

Набавка број: ЈН 02/2015

22.01.2015. Позив за подношење понуда

22.01.2015. Конкурсна документација

22.01.2015. Конкурсна документација - Прилог

23.03.2015. Обавештење о закљученом уговору

 13.02.2015. године до 12,00 часова  
    22.01.2015.

Пореска управа Централа

Јавна набавка услуге - одржавања хигијене, у пословним просторијама Пореске управе, Централе у Београду, Саве Машковића 3-5

Набавка број: ЈН 01/2015

22.01.2015. Позив за подношење понуда

22.01.2015. Конкурсна документација

28.01.2015. Додатна појашњења

29.01.2015. Измене конкурсне документације

06.02.2015. Додатна појашњења

09.02.2015. Додатна појашњења

09.02.2015. Измене конкурсне документације

09.02.2014. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

20.03.2015. Обавештење о закљученом уговору

13.02.2015. године до 12,00 часова

НОВИ РОК:

18.02.2015. године до 12,00 часова

 
    06.01.2015.

Пореска управа Централа

06.01.2015. ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

08.01.2015. Измена претходног обавештења