Порески календар

јул 2024

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП-ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Порез на добит по одбитку обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице од резидентног правног лица по основу: дивиденди и удела у добити у правном лицу, укључујући и приход по основу чланства у алтернативном инвестиционом фонду који нема својство правног лица, накнада од ауторског и сродних права и права индустријске својине, камата, накнада од закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике, накнада од услуга истраживања тржишта, рачуноводствених и ревизорских услуга и других услуга из области правног и пословног саветовања, независно од места њиховог пружања или коришћења. Порез на добит по одбитку обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице по основу извођења естрадног, забавног, уметничког, спортског или сличног програма у Републици, који нису опорезовани као доходак физичког лица (извођача, музичара, спортисте и сл.), у складу са прописима којима се уређује опорезивање дохотка грађана. Резидентно правно лице обвезник које откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужно је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку по стопи од 1% од износа накнаде. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима. * Порез на добит по решењу обрачунава се и плаћа на приходе нерезидентног обвезника по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике Србије остварених од исплатиоца који није дужан да обрачунава, обуставља и плаћа порез по одбитку, на приходе остварене по основу капиталних добитака, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН у року од 30 дана од дана остваривања прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Захтев за паушално опорезивање може се поднети до 31. октобра текуће године за наредну годину, односно у року од 15 дана од дана пријема акта надлежног пореског органа којим се потврђује брисање из евиденције за порез на додату вредност у складу са законом којим се уређује порез на додату вредност, а најкасније до 31. децембра текуће године за наредну годину, у електронском облику преко портала Пореске управе. Лице које започне обављање делатности, захтев за паушално опорезивање подноси искључиво у моменту регистрације надлежној организацији која води регистар привредних субјеката, која ће тај захтев проследити Пореској управи. Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, захтев за паушално опорезивање подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе ПИБ а најкасније до 31. децембра текуће године. * Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, обавештење о опредељењу да врше исплату личне зараде подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе пореског идентификационог броја (ПИБ) а најкасније до 31. децембра текуће године. * Резидентни обвезник који се сматра крајњим матичним правним лицем међународне групе повезаних правних лица, дужно је да надлежном пореском органу, у папирној форми, достави годишњи извештај о контролисаним трансакцијама међународне групе повезаних правних лица најкасније у року од 12 месеци од истека пословне године за коју се доставља годишњи извештај, на Обрасцу CbC. * У случају да привредно друштво у чији основни капитал су уложена новчана средства од продаје дигиталне имовине, у календарској години у којој је регистровано улагање и у наредне две календарске године спроведе поступак смањења основног капитала, даном доношења одлуке о смањењу основног капитала обвезник губи право на претходно остварено ослобођење од пореза на капитални добитак и дужан је да о губитку права обавести надлежни порески орган у року од 30 дана од дана губитка права. * У случају да привредно друштво које је имовинска права по основу ауторских и сродних права и права индустријске својине стекло уносом од стране обвезника пореза на доходак грађана (физичког лица и предузетника) као неновчаног улога у капитал привредног друштва резидента Републике за који је ослобођен пореза на капитални добитак, то право у целини отуђи у року од две године од дана његовог стицања, односно у истом периоду то право уступи на коришћење у целини или делимично по цени која је нижа од цене у складу са принципом „ван дохвата руке” уколико је уступање извршило повезаном лицу или лицу чији је власник његово повезано лице у складу са законом којим се уређује порез на добит правних лица, обвезник губи право на претходно остварено ослобођење од пореза на капитални добитак и дужан је да о губитку права обавести надлежни порески орган у року од 30 дана од дана губитка права. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета. * Oбразац ПИД ПДВ се подноси за 2022. годину, ако је у 2022. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство. Предаје се уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец, подноси се на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе, подноси се на Обрасцу РЕФ-Т најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, подноси се на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ а захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Евиденциону пријаву за ангажовање сезонских радника послодавац подноси електронским путем Пореској управи најкасније првог дана ангажовања сезонских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени, наредног дана од дана престанка ангажовања. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник који у току године изврши пренос дигиталне имовине по основу којег може настати капитални добитак или губитак у складу са законом којим се опорезује доходак грађана, дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-3Р најкасније у року од 120 дана од истека квартала у којем је остварен приход по основу преноса дигиталне имовине. * Обвезник по основу прихода од пружања угоститељских услуга из члана 84б закона којим се опорезује доходак грађана који у току године почне да пружа угоститељске услуге дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-4Р у року од 15 дана од дана правноснажности решења којим се објекат домаће радиности и сеоског туризма разврстава у одговарајућу категорију у складу са законом којим се уређује угоститељство. * Обвезници фискализације дужни су да, пре почетка коришћења електронског фискалног уређаја за издавање фискалних рачуна, Пореској управи доставе податке о пословним просторима и пословним просторијама у којима ће користити електронски фискални уређај и то за сваки пословни простор/пословну просторију одвојено, ради генерисања јединствене ознаке пословног простора. Пријава за генерисање пословног простора доставља се електронским путем преко портала Пореске управе. У случају промене података по појединачном пословном простору и пословној просторији, а нарочито ако делатност престане да се обавља у пословном простору и пословној просторији или дође до промене делатности која се обавља у пословном простору и пословној просторији, обвезник фискализације дужан је да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата пре настанка промене. Изузетно, у случају промене података до којих је дошло услед околности које не зависе од воље обвезника фискализације, обвезник фискализације је дужан да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата по настанку промене.

Пореска управа    Физичка лица    Обавештење о обради података о личности

Обавештење о обради података о личности

Пореска управа, као орган управе у саставу Министарства финансија, у извршавању послова из своје надлежности прописане чланом 160. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, овлашћена је да прикупља и обрађује податке о личности пореских обвезника у поступку:

- утврђивања јавних прихода;

- евидентирања/књижења јавних прихода у пореском рачуноводству;

- наплате јавних прихода;

- контроле правилности примене пореских прописа од стране пореских обвезника;

- регистрације пореских обвезника и вођења јединственог регистра пореских обвезника;

- откривања пореских кривичних дела и њихових извршилаца и у вези са тим предузимања прописаних мера у складу са законом и

- издавања прекршајних налога, као и подношења надлежном пекршајном суду захтева за покретање прекршајног поступка против учинилаца пореских прекршаја.

Пореска управа у извршавању послова из своје надлежности прикупља и обрађује податке о личности пореских обвезника физичких лица у складу са Законом о заштити података о личности, поштујући следећа начела обраде података о личности:

- Законитости, поштења и транспарентности приликом обраде података о личности.

Законитост обраде података од стране Пореске управе подразумева да се обрада података може вршити само ако је то уређено законом.

- Ограничења у односу на сврху обраде података о личности;

- Минимизације података о личности;

- Тачности података о личности;

- Ограничења чувања података о личности;

- Интегритета и поверљивости чувања података о личности.

Када Пореска управа у извршавању послова из своје надлежности обрађује податке за пореске обвезнике, овлашћена је да прикупља и обрађује следеће податке о личности:

- име и презиме и име једног родитеља;

- адресу пребивалишта и боравишта;

- датум и место рођења;

- пол и брачно стање;

- јединствени матични број грађана (ЈМБГ);

- број личне карте и другог идентификационог документа;

- држављанство;

- податке о покретним и непокретним стварима и правима;

- финансијске податке: број банковног рачуна, податке о заради и другим примањима/приходима;

- податке из базе података Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и Централног регистра становништва;

- податке о новчаним и неновчаним потраживањима, као и друге податке неопходне за вођење конкретног поступка, уз поштовање права и личности лица на која се односе подаци који се прикупљају, у складу са Законом о пореском поступку и пореској администрацији и Законом о заштити података о личности (у даљем тексту: Закон).

ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ за прикупљање и обраду података о личности је извршавање законских обавеза Пореске управе прописаних чланом 160. Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

Наиме, Пореска управа, као орган управе у саставу Министарства финансија обавља стручне послове и послове државне управе који се односе на:

- регистрацију и вођење јединственог регистра пореских обвезника;

- утврђивање пореза;

- пореску контролу;

- редовну и принудну наплату пореза и споредних пореских давања;

- откривање пореских кривичних дела и њихових извршилаца;

- примену међународних уговора о избегавању двоструког опорезивања;

- јединствени порески информациони систем;

- пореско рачуноводство,

- као и друге послове одређене законом.
 

СВРХА ПРИКУПЉАЊА И ОБРАДЕ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Пореска управа прикупља и обрађује податке о личности за сврху извршавања послова из своје надлежности прописане чланом 160. Закона о пореском поступку и пореској администарцији, и то:

1) регистрација пореских обвезника додељивањем пореског идентификационог броја (ПИБ);

2) утврђивање пореза и споредних пореских давања у складу са законом,

3) вршење пореске контроле у складу са законом;

4) вршење редовне и принудне наплате пореза и споредних пореских давања у складу са законом;

5) откривање пореских кривичних дела и њихових извршилаца и у вези са тим предузимање прописаних мера у складу са законом;

6) подношење захтева за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном суду за пореске прекршаје и прекршаје прописане законом који уређује фискалне касе и електронске фискалне уређаје;

7) старање о примени међународних уговора о избегавању двоструког опорезивања;

8) развијање и одржавање јединственог информационог система Пореске управе, као и развој и одржавање информационе безбедности;

9) управљање пројектима;

10) вођење пореског рачуноводства у складу са прописима;

11) планирање и спровођење обуке запослених Пореске управе;

12) вршење унутрашње контроле, покретање и вођење одговарајућих поступака ради утврђивања одговорности; 

13) обављање и других послова у складу са законом.

ИЗВОР ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Извор података о личности пореских обвезника које прикупља и обрађује Пореска управа  су пореске пријаве и/или подаци о личности прибављени електронским, писменим или усменим путем у пореском поступку од лица, других лица, привредних субјеката, банака, државних органа и организација, органа територијалне аутономије и локалне самоуправе које су од значаја за извршавање послова из надлежности Пореске управе, а које су поменута лица и органи дужни да достављају Пореској управи у складу са законом.

РОКОВИ ЧУВАЊА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Када је рок за чување података о личности прописан законом, Пореска управа као руковалац, прикупљене податке чува до истека законског рока за чување. После истека законом прописаног рока за чување података, подаци се трајно бришу о чему се саставља извештај/записник.

Подаци о личности се не користе за друге сврхе, осим сврхе за коју су прикупљени.

ПРАВА ЛИЦА НА КОЈЕ СЕ ПОДАЦИ ОДНОСЕ

Лице на које се подаци о личности односе има право да од руковаоца захтева приступ, исправку, брисање или допуну његових података о личности, као и право на ограничење обраде, право на подношење приговора и право на преносивост података, а све у складу са одредбама чл. 26, 29, 30, 31, 36. и 37. Закона. Уколико руковалац, у складу са чланом 21. став 3. Закона, оправдано посумња у идентитет лица које је поднело захтев, може од лица захтевати достављање додатних информација неопходних за потврду идентитета, у складу са чланом 5. став 1. тачка 3) Закона.

Захтев за остваривање ових права подноси се у писаној форми, а може се доставити Лицу за заштиту података о личности:

  • слањем на адресу електронске поште: licezazastitu@purs.gov.rs
  • поштом на адресу: Министарство финансија, Пореска управа, Лице за заштиту података о личности, ул. Цара Душана бр. 145, 11080 Земун/Београд, или
  • личном предајом захтева на писарници Министарства финансија, Пореске управе, ул. Цара Душана бр. 145, 11080 Земун/Београд, са назнаком - Лице за заштиту података о личности.

Kонтакт телефон Лица за заштиту података о личности је: + 381 11 6969 141.

Ако лице на које се подаци односе није задовољно одговором/ставом руковаоца на његов захтев за остварење права у погледу заштите података о личности, има право да поднесе притужбу Поверенику за слободан приступ информацијама од јавног значаја и заштиту података о личности (у даљем тексту: Повереник).

ОБАВЕЗЕ ЛИЦА ЧИЈИ СЕ ПОДАЦИ О ЛИЧНОСТИ ОБРАЂУЈУ

Лица чије податке о личности обрађује Пореска управа дужна су да те податке доставе Пореској управи на њен захтев поднет у складу са законом, а у циљу извршавања послова из њене надлежности прописане законом. 

Порески службеници који у оквиру описа свог радног места обрађују податке о личности  су дужни да штите податке о личности које обрађују у циљу спровођења Закона о пореском поступку и пореској администрацији и других пореских прописа.

Порески службеници који обрађују податке о личности, могу обрађивати само оне податке о личности којима им је дозвољен приступ, у складу са пословима које обављају.

Порeска управа одређује лице за заштиту података о личности, чији се подаци јавно објављују на интернет страници Пореска управе.

ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Ради заштите података о личности Пореска управа користи техничке, организационе и кадровске мере безбедности. Мере безбедности које се користе су, нпр. псеудонимизација, криптозаштита, антивирусни програми и шифре за приступ рачунарима и мрежи.

Пореска управа као руковалац врши редовно тестирање и оцењивање техничких, организационих и кадровских мера безбедности обраде у циљу развоја и одржавања информационе безбедности.

Све радње обраде су неопходне, сразмерне, примерене и ограничене на оно што је неопходно. Подаци о личности се морају обрађивати у намене које су конкретно одређене, изричите, оправдане и законите.

ПРАВО ЛИЦА ДА ПОДНЕСЕ ПРИТУЖБУ ПОВЕРЕНИКУ

Уколико руковалац не поступи по захтеву лица на које се подаци односе дужан је да о разлозима за непоступање обавести то лице без одлагања, а најкасније у року од 30 дана од дана пријема захтева, као и о праву на подношење притужбе Поверенику.

Лице на које се подаци односе има право да поднесе притужбу Поверенику, ако сматра да је обрада података о његовој личности извршена супротно Закону.

Контакт подаци Поверника су:

  • Адреса: Булевар Kраља Александра 15, Београд, Република Србија
  • Адреса електронске поште: оffice@poverenik.rs
  • Kонтакт телефон: +381 11 34 08 900