Порески календар

јун 2024

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП-ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Порез на добит по одбитку обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице од резидентног правног лица по основу: дивиденди и удела у добити у правном лицу, укључујући и приход по основу чланства у алтернативном инвестиционом фонду који нема својство правног лица, накнада од ауторског и сродних права и права индустријске својине, камата, накнада од закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике, накнада од услуга истраживања тржишта, рачуноводствених и ревизорских услуга и других услуга из области правног и пословног саветовања, независно од места њиховог пружања или коришћења. Порез на добит по одбитку обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице по основу извођења естрадног, забавног, уметничког, спортског или сличног програма у Републици, који нису опорезовани као доходак физичког лица (извођача, музичара, спортисте и сл.), у складу са прописима којима се уређује опорезивање дохотка грађана. Резидентно правно лице обвезник које откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужно је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку по стопи од 1% од износа накнаде. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима. * Порез на добит по решењу обрачунава се и плаћа на приходе нерезидентног обвезника по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике Србије остварених од исплатиоца који није дужан да обрачунава, обуставља и плаћа порез по одбитку, на приходе остварене по основу капиталних добитака, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН у року од 30 дана од дана остваривања прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Захтев за паушално опорезивање може се поднети до 31. октобра текуће године за наредну годину, односно у року од 15 дана од дана пријема акта надлежног пореског органа којим се потврђује брисање из евиденције за порез на додату вредност у складу са законом којим се уређује порез на додату вредност, а најкасније до 31. децембра текуће године за наредну годину, у електронском облику преко портала Пореске управе. Лице које започне обављање делатности, захтев за паушално опорезивање подноси искључиво у моменту регистрације надлежној организацији која води регистар привредних субјеката, која ће тај захтев проследити Пореској управи. Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, захтев за паушално опорезивање подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе ПИБ а најкасније до 31. децембра текуће године. * Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, обавештење о опредељењу да врше исплату личне зараде подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе пореског идентификационог броја (ПИБ) а најкасније до 31. децембра текуће године. * Резидентни обвезник који се сматра крајњим матичним правним лицем међународне групе повезаних правних лица, дужно је да надлежном пореском органу, у папирној форми, достави годишњи извештај о контролисаним трансакцијама међународне групе повезаних правних лица најкасније у року од 12 месеци од истека пословне године за коју се доставља годишњи извештај, на Обрасцу CbC. * У случају да привредно друштво у чији основни капитал су уложена новчана средства од продаје дигиталне имовине, у календарској години у којој је регистровано улагање и у наредне две календарске године спроведе поступак смањења основног капитала, даном доношења одлуке о смањењу основног капитала обвезник губи право на претходно остварено ослобођење од пореза на капитални добитак и дужан је да о губитку права обавести надлежни порески орган у року од 30 дана од дана губитка права. * У случају да привредно друштво које је имовинска права по основу ауторских и сродних права и права индустријске својине стекло уносом од стране обвезника пореза на доходак грађана (физичког лица и предузетника) као неновчаног улога у капитал привредног друштва резидента Републике за који је ослобођен пореза на капитални добитак, то право у целини отуђи у року од две године од дана његовог стицања, односно у истом периоду то право уступи на коришћење у целини или делимично по цени која је нижа од цене у складу са принципом „ван дохвата руке” уколико је уступање извршило повезаном лицу или лицу чији је власник његово повезано лице у складу са законом којим се уређује порез на добит правних лица, обвезник губи право на претходно остварено ослобођење од пореза на капитални добитак и дужан је да о губитку права обавести надлежни порески орган у року од 30 дана од дана губитка права. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета. * Oбразац ПИД ПДВ се подноси за 2022. годину, ако је у 2022. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство. Предаје се уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец, подноси се на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе, подноси се на Обрасцу РЕФ-Т најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, подноси се на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ а захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Евиденциону пријаву за ангажовање сезонских радника послодавац подноси електронским путем Пореској управи најкасније првог дана ангажовања сезонских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени, наредног дана од дана престанка ангажовања. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник који у току године изврши пренос дигиталне имовине по основу којег може настати капитални добитак или губитак у складу са законом којим се опорезује доходак грађана, дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-3Р најкасније у року од 120 дана од истека квартала у којем је остварен приход по основу преноса дигиталне имовине. * Обвезник по основу прихода од пружања угоститељских услуга из члана 84б закона којим се опорезује доходак грађана који у току године почне да пружа угоститељске услуге дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-4Р у року од 15 дана од дана правноснажности решења којим се објекат домаће радиности и сеоског туризма разврстава у одговарајућу категорију у складу са законом којим се уређује угоститељство. * Обвезници фискализације дужни су да, пре почетка коришћења електронског фискалног уређаја за издавање фискалних рачуна, Пореској управи доставе податке о пословним просторима и пословним просторијама у којима ће користити електронски фискални уређај и то за сваки пословни простор/пословну просторију одвојено, ради генерисања јединствене ознаке пословног простора. Пријава за генерисање пословног простора доставља се електронским путем преко портала Пореске управе. У случају промене података по појединачном пословном простору и пословној просторији, а нарочито ако делатност престане да се обавља у пословном простору и пословној просторији или дође до промене делатности која се обавља у пословном простору и пословној просторији, обвезник фискализације дужан је да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата пре настанка промене. Изузетно, у случају промене података до којих је дошло услед околности које не зависе од воље обвезника фискализације, обвезник фискализације је дужан да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата по настанку промене.

Пореска управа    Jавне набавке    Јавне набавке 2013 - архива

Јавне набавке 2013 - архива

  Датум објаве Назив јавне набавке Рок за доставу понуда
  11.12.2013

Министарство финансија Пореска управа Регионално одељење Ниш

Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда, редни број 27-Н/2013, сходно члану 35 став 1 тачка 1 ЗЈН за Јавна набавка услуга - текућег одржавања и отклањања кварова на службеним моторном возилима, по партијама (партија 1 - PEUGEOT 407 ST EXECUTIVE 2.0 E; партија 2 - ОPEL тип Аstra van)

17.01.2014. Обавештење о закљученом уговору за партију 1

17.01.2014. Обавештење о закљученом уговору за партију 2

18.12.2013. године 
  29.11.2013 

Министарство финансија Пореска управа Регионално одељење Крагујевац

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, редни број 8Д/2013, сходно члану 36 став 1 тачка 1 ЗЈН за куповину добара - гума за аутомобиле са услугом демонтаже старих и монтаже нових за потребе Регионалног одељења Крагујевац са припадајућим организационим јединицама

 12.12.2013. Одлука о додели уговора

25.12.2013. Обавештење о закљученом уговору

09.12.2013. године
  11.12.2013.

Пореска управа-ЦВПО

Јавна набавка - текуће поправке и одржавање пословног објекта Пореске управе, са обезбеђувањем потребних резервних делова и потрошног материјала, у ул. Краља Милана 5, у Београду,

Набавка број: ЈН 06/2013

11.12.2013. Позив за подношење понуда

11.12.2013. Конкурсна документација

07.02.2014. Обавештење о закљученом уговору П1

07.02.2014. Обавештење о закљученом уговору П2

13.01.2014. године до 12,00 часова
  10.12.2013

Пореска управа Централа

Јавна набавка услуге одржавања, поправке и техничке подршке за опреме и софтвере за штампарију, за потребе Пореске управе, у улици устаничка 130.

Набавка број: ЈН 48/2013

10.12.2013. Обавештење о покретању преговарачког поступка

23.12.2013. Одлука о додели уговора

18.12.2013. године до 12.00 часова
  10.12.2013.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Јавна набавка - услуга одржавања и поправке моторних возила за потребе Пореске управе, регистрационо подручје Суботица, по партијама.

Набавка број: ЈН 28/2013

10.12.2013. Позив за подношење понуда

10.12.2013. Конкурсна документација

23.01.2014. Обавештење о обустави поступка

09.01.2014. године до 11,00 часова
  09.12.2013.

Пореска управа Централа

Јавна набавка добара-папирна галантерија

Набавка број: ЈН 47/2013

09.12.2013. Позив за подношење понуда

09.12.2013. Конкурсна документација

29.01.2014. Oбавештење о обустави поступка

08.01.2014. године до 12,00 часова 
  09.12.2013.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Јавна набавка - услуга одржавања и поправке моторних возила за потребе Пореске управе, регистрационо подручје Нови Сад, по партијама.

Набавка број: ЈН 29/2013

09.12.2013. Позив за подношење понуда

09.12.2013. Конкурсна документација

29.01.2014. Обавештење о закљученом уговору

29.01.2014. Обавештење о закљученом уговору

08.01.2014. године до 11,00 часова
  29.11.2013.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Јавна набавка - услуга одржавања и поправке моторних возила за потребе Пореске управе, регистрационо подручје Сомбор, по партијама.

Набавка број: ЈН 27/2013

29.11.2013. Позив за подношење понуда

29.11.2013. Конкурсна документација

20.12.2013. Додатна појашњења 1

05.02.2014. Обавештење о обустави поступка

05.02.2014. Обавештење о закљученом уговору

14.02.2014. Обавештење о закљученом уговору

30.12.2013. године до 11,00 часова
  26.11.2013.

Пореска управа Централа

Јавна набавка добара-канцеларијски материјал

Набавка број: ЈН 46/2013

26.11.2013. Позив за подношење понуда

26.11.2013. Конкурсна документација

03.12.2013. Додатна појашњења

08.01.2014. Обавештење о обустави поступка

26.12.2013. године до 12,00 часова
  20.11.2013.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Јавна набавка - услуга одржавања и поправке моторних возила за потребе Пореске управе, регистрационо подручје Зрењанин, по партијама.

Набавка број: ЈН 26/2013

20.11.2013. Позив за подношење понуда

20.11.2013. Конкурсна документација

29.01.2014. Обавештење о закљученом уговору П1

29.01.2014. Обавештење о закљученом уговору П2

29.01.2014. Обавештење о обустави поступка П3

20.12.2013. године до 11,00 часова
  19.11.2013.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Јавна набавка услуга сервисирања и поправке службених возила са обезбеђивањем резервних делова, потрошног материјала и пратеће опреме по партијама.

Набавка број: ЈН 11/2013

19.11.2013. Позив за подношење понуда

19.11.2013. Конкурсна документација

25.11.2013. Измене и допуне конкурсне документације 1

25.11.2013. Додатна појашњења 1

29.11.2013. Измене и допуне конкурсне документације 2

29.11.2013. Измене и допуне конкурсне документације 3

04.12.2013. Измене и допуне конкурсне документације 4

06.12.2013. Додатна појашњења 2

10.12.2013. Додатна појашњења 3

31.01.2014. Обавештење о закљученом уговору

31.01.2014. Обавештење о обустави поступка

19.12.2013. године до 12,00 часова
  15.11.2013.

Пореска управа - Центар за велике пореске обвезнике

Јавна набавка услуге физичко - техничког обезбеђења на објекту Министарства финансија - Пореске управе, ул.Краља Милана бр. 5, Београд.

Набавка број: ЈН 05/2013

15.11.2013. Позив за подношење понуда

15.11.2013. Конкурсна документација

06.12.2013. Измене и допуне конкурсне документације

10.01.2014. Обавештење о закљученом уговору

16.12.2013. године до 12,00 часова
  14.11.2013.

Пореска управа Централа

14.11.2013. ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

 

 
  14.11.2013.

Пореска управа Централа

Поступак предаје отпадног јестивог уља, генерисаног у ресторану Пореске управе Централе, Београд, Саве Машковића 3-5

14.11.2013. Позив за прикупљање писмених понуда

14.11.2013. Конкурсна документација

25.11.2013. године до 12,00 часова
  13.11.2013

Пореска управа- Сектор за материјалне ресурсе - Регионално одељење Ниш

Jавна набавка добара – закупa магацинског простора и то затвореног простора у површини од 4200 до 4500 метара квадратних и отвореног простора у површини од 3500 до 3800 метара квадратних на територији града Ниша

Набавка број: ЈН 26/2013

13.11.2013. Позив за подношење понуда

13.11.2013. Конкурсна докуметацијa

03.01.2014. Обавештење о закљученом уговору

 13.12.2013. године до 12,00 часова
   08.11.2013

Пореска управа- Сектор за материјалне ресурсе - Регионално одељење Ниш

Јавна набавка услуге – одржавања стабилних инсталација за дојаву пожара, апарата за гашење пожара, хидрантске мреже, противпаничне расвете, израда плана евакуације људства у пословним објектима Пореске управе, Филијале Ниш, Лесковац, Алексинац и Зајечар и обука запослених радника,за потребе Пореске управе, Регионалних одељења и одсека Ниш,  као и припадајућих организационих јединица

Набавка број: ЈН 28/2013

08.11.2013. Позив за подношење понуда

08.11.2013. Конкурсна докуметацијa

29.11.2013. Измене и допуне конкурсне документације

03.12.2013. Измене и допуне конкурсне документације

03.12.2013. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

27.01.2014. Обавештење о закљученом уговору

 09.12.2013. године до 12,00 часова

НОВИ РОК: 20.12.2013. године до 12,00 часова

  07.11.2013.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Jавна набавка услуга - одржавања и поправке  фотокопир апарата са обезбеђењем резервних делова, за потребе Пореске управе, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд, са припадајућим филијалама и експозитурама.

Набавка број: ЈН 13/2013

07.11.2013. Позив за подношење понуда

07.11.2013. Конкурсна докуметацијa

29.11.2013. Измене и допуне конкурсне документације

27.12.2013. Обавештење о закљученом уговору.

09.12.2013. године до 12:00 часова
  06.11.2013.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе,  Регионално одељење Београд

Jавна набавка добара - енергенти - гасно уље екстра лако („ЕВРО ЕЛ“) нафта и дестилати

Набавка број: ЈН 10/2013

06.11.2013. Позив за подношење понуда

06.11.2013. Конкурсна докуметацијa

30.12.2013. Обавештење о закљученом уговору

05.12.2013. године до 11:00 часова
  31.10.2013.

Пореска управа Централа

Јавна набавка услуга одржавања лифтова у пословној згради Пореске управе на локацији у Београду, Саве Машковића 3-5

Набавка број: ЈН 44/2013

31.10.2013. Позив за подношење понуда

31.10.2013. Конкурсна докуметација

08.11.2013. Измене позива и измењен позив за подношење понуда

31.12.2013. Обавештење о закљученом уговору

 02.12.2013. године до 12:00 часова
  30.10.2013.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе,  Регионално одељење Београд

Јавна набавка услуга одржавања и поправке матричних штампача

са обезбеђењем резервних делова

Набавка број: ЈН 12/2013

30.10.2013. Позив за подношење понуда

30.10.2013. Конкурсна документација

05.11.2013. Измене и допуне конкурсне документације

13.12.2013. Обавештење о закљученом уговору

23.12.2013. Обавештење о обустави поступка

29.11.2013. године до 12:00 часова
  29.10.2013

Пореска управа- Сектор за материјалне ресурсе - Регионално одељење Ниш

Јавна набавка добара канцеларијског материјала – ситан канцеларијски материјал, коверте и слично са услугом испоруке «F-co» магацин Наручиоца у Нишу

Набавка број: ЈН 23/2013

29.10.2013. Позив за подношење понуда

29.10.2013. Конкурсна документација

04.11.2013. Измене и допуне конкурсне документације

27.12.2013. Обавештење о закљученом уговору

 28.11.2013. године до 13:00 часова
  29.10.2013.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Но/sw4i/download/files/cms/attach?id=957 href=ви Сад

Јавна набавка услуга превоза робе у ринфузи и расутих материјала

Набавка број: ЈН 25/2013

29.10.2013. Позив за подношење понуда

29.10.2013. Конкурсна документација

08.11.2013. Додатна појашњења 1

06.01.2014.Обавештење о обустави поступка

28.11.2013. године до 11:00 часова
  23.10.2013.

Пореска управа Централа

Јавна набавка добара - набавка софтвера за унапређење система за фискализацију за потребе Пореске управе

Набавка број: ЈН 45/2013

23.10.2013. Позив за подношење понуда

23.10.2013. Конкурсна документација

31.10.2013. Додатна појашњења

31.10.2013. Измене и допуне конкурсне докуметације

04.11.2013. Додатна појашњења

07.11.2013. Додатна појашњења

07.11.2013. Измене и допуне конкурсне документације

08.11.2013. Додатна појашњења

14.11.2013. Додатна појашњења

14.11.2013. Измене и допуне конкурсне документације

21.11.2013.Обавештење о обустави поступка

 22.11.2013. године до 12:00 часова
  23.10.2013.

Пореска управа- Сектор за материјалне ресурсе - Регионално одељење Крагујевац

Јавна набавка добара – гуме за аутомобиле са услугом демонтаже старих и монтаже нових гума за потребе Пореске управе Регионалног одељења Крагујевац са припадајућим организационим јединицама

 Набавка број: ЈН 7Д/2013

23.10.2013. Позив за подношење понуда

23.10.2013. Конкурсна документација

23.10.2013. Образац структуре цене

13.11.2013. Измене и допуне конкурсне документације

28.11.2013.Обавештење о обустави поступка

22.11.2013. године до 12:00 часова
   17.10.2013

Пореска управа- Сектор за материјалне ресурсе - Регионално одељење Ниш

Јавна набавка услуга - дезинфекције, дезинсекције и дератизације за потребе Пореске управе Регионалног одељења за материјалне ресурсе Ниш са припадајућим филијалама и експозитурама

Набавка број: ЈН 24/2013

17.10.2013. Позив за подношење понуда

17.10.2013. Конкурсна документација

24.10.2013. Измена конкурсне документације

27.12.2013. Обавештење о закљученом уговору

 18.11.2013. године до 12:00 часова
  17.10.2013

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Јавна набавка услуга - услуга вршења стручног надзора над извођењем радова на уградњи система за дојаву пожара за потребе Пореске управе, Филијале Кула.

Набавка број: ЈН 24/2013

17.10.2013. Позив за подношење понуда

17.10.2013. Конкурсна документација

29.11.2013. Одлука о обустави поступка

18.11.2013. године до 11:00 часова
  16.10.2013

Пореска управа- Сектор за материјалне ресурсе - Регионално одељење Ниш

Јавна набавка услуга - прања путничких возила: (1) „стандардно, споља“, (2)„стандардно, изнутра“, (3) прање-хемијско чишћење подова, сицева-седишта, страница врата и „неба“ унутар кабине возила и (4) прање мотора, у отвореном поступку

Набавка број: ЈН 29/2013

16.10.2013. Позив за подношење понуда

16.10.2013. Конкурсна документација

06.12.2013. Обавештење о закљученом уговору

 15.11.2013. године до 12:00 часова
  16.10.2013

Пореска управа Централа

Јавна набавка добара – развој подсистема Развој нових функционалности интегрисаног информационог система за потребе Пореске управе.

Набавка број: ЈН 43/2013

16.10.2013. Позив за подношење понуда

16.10.2013. Конкурсна документација

21.10.2013. Додатна појашњења

06.11.2013. Додатна појашњења

06.11.2013. Измене и допуне конкурсне документације

06.11.2013. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

05.12.2013.Обавештење о закљученом уговору

15.11.2013. године до 12:00 часова
  15.10.2013

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Јавна набавка радова - уклањање фасадне облоге на објекту Пореске управе Филијала Стара Пазова

Набавка број: ЈН 19/2013

15.10.2013. Позив за подношење понуде

15.10.2013. Позив за подношење понуде

29.11.2013. Одлука о обустави поступка

14.11.2013. године до 11:00 часова
  10.10.2013

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Јавна набавка добара - стабилног система за дојаву пожара  за потребе  Пореске управе Филијала Кула.

Набавка број: ЈН 23/2013

 10.10.2013. Позив за подношење понуде

 10.10.2013. Конкурсна документација

15.10.2013. Измене и допуне конкурсне документације

18.10.2013. Додатна појашњењa 1

18.10.2013. Додатна појашњењa 2

25.10.2013. Додатна појашњењa 3

30.10.2013. Додатна појашњењa 4

31.10.2013. Измене и допуне конкурсне документације

08.11.2013. Додатна појашњењa 5

29.11.2013. Одлука о обустави поступка

12.11.2013. године до 11:00 часова
  07.10.2013.

Пореска управа Централа
Јавна набавка добара-коверте за аутоматско ковертирање, за потребе Пореске управе

Набавка број: ЈН 42/2013

07.10.2013. Позив за подношење понуда

07.10.2013. Конкурсна документација

25.10.2013. Додатна појашњења

09.12.2013. Обавештење о закљученом уговору

06.11.2013. године до 12:00 часова
  07.10.2013.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Јавна набавка добара - стабилног система за дојаву пожара  за потребе  Пореске управе Филијала Кикинда.

Набавка број: ЈН 22/2013

07.10.2013. Позив за подношење понуде

07.10.2013. Конкурсна документација

16.10.2013. Додатна појашњења 1

16.10.2013. Додатна појашњења 2

18.10.2013. Додатна појашњења 3

18.10.2013. Измене и допуне конкурсне документације

18.10.2013. Додатна појашњењa 4

30.10.2013. Додатна појашњењa 5

05.12.2013. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

06.03.2014. Обавештење о обустави поступка

06.11.2013. године до 11:00 часова
  07.10.2013.

Пореска управа- Сектор за материјалне ресурсе - Регионално одељење Ниш

Јавна набавка услуга - текућег одржавања и отклањања кварова на службеним моторном возилима, по партијама (партија 1 - PEUGEOT 407 ST EXECUTIVE 2.0 E; партија 2 - ОPEL тип Аstra van)

Набавка број: ЈН 25/2013

07.10.2013. Позив за подношење понуда

07.10.2013. Конкурсна документација

06.12.2013. Обавештење о обустави поступка

06.11.2013. године до 12:00 часова
  04.10.2013.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Јавна набавка добара - стабилног система за дојаву пожара  за потребе  Пореске управе Филијала Бачка Топола.

Набавка број: ЈН 21/2013

04.10.2013. Позив за подношење понуде

04.10.2013. Конкурсна документација

07.10.2013. Измене и допуне конкурсне документације

14.10.2013. Додатна појашњења 1

14.10.2013. Додатна појашњења 2

16.10.2013. Додатна појашњењa 3

16.10.2013. Додатна појашњења 4

18.10.2013. Додатна појашњења 5

18.10.2013. Додатна појашњењa 6

30.10.2013. Додатна појашњењa 7

05.12.2013. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

06.03.2014. Обавештење о обустави поступка

04.11.2013. године до 11:00 часова 
  02.10.2013.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Јавна набавка добара - стабилног система за дојаву пожара  за потребе  Пореске управе Филијала Стара Пазова.

Набавка број: ЈН 20/2013

02.10.2013. Позив за подношење понуде

02.10.2013. Конкурсна документација

10.10.2013. Додатна појашњења 1

10.10.2013. Додатна појашњења 2

14.10.2013. Додатна појашњења 3

16.10.2013. Додатна појашњењa 4

16.10.2013. Додатна појашњењa 5

18.10.2013. Додатна појашњењa 6

18.10.2013. Измене и допуне конкурсне документације

18.10.2013. Додатна појашњењa 7

23.10.2013. Додатна појашњењa  8

24.10.2013. Додатна појашњењa  9

23.10.2013. Додатна појашњењa 10

09.12.2013. Обавештење о обустави поступка

01.11.2013. године до 11:00 часова
  24.09.2013.

Пореска управа Централа
Јавна набавка добара за реконструкцију безбедоносног система Пореске управе-Централе

Набавка број: ЈН 35/2013

24.09.2013. Позив за подношење понуда

24.09.2013. Конкурсна документација

04.10.2013. Додатна појашњења

07.10.2013. Измене и допуне конкурсне документације

10.10.2013. Додатна појашњења

16.10.2013. Додатна појашњења

16.10.2013. Измене и допуне конкурсне докуметације

17.10.2013. Додатна појашњења

17.10.2013. Измене и допуне конкурсне документације

17.10.2013. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

26.11.2013. Обавештење о закљученом уговору

24.10.2013. године до 12:00 часова
  23.09.2013

Пореска управа Централа
Јавна набавка добара-Серверска и Storage инфраструктура са пратећим софтверима за модернизацију система за фискализацију

Набавка број: ЈН 41/2013

23.09.2013. Позив за подношење понуда

23.09.2013. Конкурсна документација

01.10.2013. Измене и допуне конкурсне документације

04.10.2013. Додатна појашњења

04.10.2013. Измене и допуне конкурсне документације

07.10.2013. Додатна појашњења

07.10.2013. Измене и допуне конкурсне документације

30.10.2013. Обавештење о закљученом уговору

 15.10.2013. године до 12:00 часова
  23.09.2013

Пореска управа Централа
Јавна набавка добара-бензин за моторна возила за потребе Пореске управе

Набавка број: ЈН 40/2013

23.09.2013. Позив за подношење понуда

23.09.2013. Конкурсна документација

30.09.2013. Додатна појашњења

30.09.2013. Измене и допуне конкурсне документације

08.11.2013. Обавештење о закљученом уговору

16.10.2013. године до 12:00 часова
  16.09.2013

Пореска управа- Сектор за материјалне ресурсе - Регионално одељење Ниш
Јавна набавка: Добара лож уља са услугом превоза и претакања „F-co“ организационе јединице наручиоца

Набавка број: ЈН 22/2013

16.09.2013. Позив за подношење понуде

16.09.2013. Конкурсна документација

25.11.2013. Обавештење о закљученом уговору

16.10.2013. До 11:00 часова
  13.09.2013

Пореска управа Централа
Јавна набавка добара- ИПА пројекат: набавка информационе и комуникационе опреме са припадајућим лиценцним софтверима за потребе Пореске управе

Набавка број: ЈН 38/2013

13.09.2013. Позив за подношење понуда

13.09.2013. Конкурсна документација

19.09.2013. Додатна појашњења

19.09.2013. Измене и допуне конкурсне документације

27.09.2013. Додатна појашњења

27.09.2013. Измене и допуне конкурсне докуметације

30.09.2013. Додатна појашњења

01.10.2013. Измене и допуне конкурсне документације

01.10.2013. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

02.10.2013. Додатна појашњења

02.10.2013. Измене и допуне конкурсне документације

02.10.2013. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

07.10.2013. Додатна појашњења

05.11.2013. Обавештење о закљученом уговору

 

07.10.2013. године до 12:00 часова 

  13.09.2013

Пореска управа-Централа
Јавна набавка добара-формирање базе обвезника и пријава имовине за физичка и правна лица Отворени поступак

Јавна набавка број ЈН 36/2013

13.09.2013. Позив за подношење понуда

13.09.2013. Конкурсна документација

01.10.2013. Измене и допуне конкурсне документације

01.11.2013. Обавештење о закљученом уговору

14.10.2013. до 12:00 часова
  10.09.2013.

Пореска управа - Сектор за материјалне ресурсе - Регионално одељење Нови Сад   Набавка добара - угља и дрва за грејање за потребе  Пореске управе Филијала Оџаци

Набавка број: ЈН 18/2013

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

29.10.2013. Обавештење о закљученом уговору

10.10.2013. године  до 11,00 часова
   06.09.2013

Назив јавне набавке Пореска управа-Централа

Јавна набавка добара-обнова и надоградња лиценце ''Oracle'' Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда  

Набавка број: ЈН 37/2013

06.09.2013. Обавештење о покретању поступка

06.09.2013. Позив за подношење понуда

06.09.2013. Конкурсна документација

04.10.2013. Обавештење о закљученом уговору

13.09.2013. до 12:00 часова
  04.09.2013

Пореска управа - Централа
Јавна набавка услуга -  стручног надзора набавке материјала, услуга пројектовања, уградње и довођења у исправно стање постојеће ИТ кабловске ифраструктуре, за потребе Пореске управе, преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда у складу са чланом 35. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама

Набавка број: ЈН 34/2013

04.09.2013. Обавештење о закљученом уговору

 19.08.2013. године до 12:00 часова
  30.08.2013

Пореска управа - Централа
Јавна набавка добара-средства за хигијену, дезинфекциона средства и ПВЦ производи

Набавка број: ЈН 25/2013

30.08.2013. Позив за подношење понуда

30.08.2013. Конкурсна документација

30.10.2013. Обавештење о закљученом уговору

30.09.2013. године до 12:00 часова
  29.08.2013

Пореска управа - Сектор за материјалне ресурсе - Регионално одељење  Нови Сад -Филијала Зрењанин и Филијала Бачка Топола у отвореном поступку
Јавна набавка Добара - мазута С и гасног уља екстра лаког ЕУРО Л за потребе  

Набавка број: ЈН 17/2013

29.08.2013. Позив за подношење понуда

29.08.2013. Конкурсна документација

17.09.2013. Појашњење конкурсне документације

21.10.2013. Обавештење о закљученом уговору

30.09.2013. До 11:00
  28.08.2013

Пореска управа- Сектор за материјалне ресурсе - Регионално одељење Ниш
Јавна набавка: Добара огревног дрвета са превозом и истоваром„F-co“ организационе јединице наручиоца

Набавка број: ЈН 21/2013

28.08.2013 Позив за подношење понуда

28.08.2013 Конкурсна документација

01.11.2013. Обавештење о закљученом уговору

27.09.2013. До 12:00 часова
  22.08.2013

Пореска управа- Сектор за материјалне ресурсе - Регионално одељење Ниш
Јавна набавка Добара мрког угља са превозом и истоваром „F-co“ организационе јединице наручиоца

Набавка број: ЈН 20/2013

22.08.2013 Позив за подношење понуде

22.08.2013 Конкурсна документација

24.10.2013. Обавештење о закљученом уговору

23.09.2013. До 15:00 часова
  22.08.2013

Пореска управа- Сектор за материјалне ресурсе - Регионално одељење Ниш
Јавна набавка Услуга физичког обезбеђења објекта Пореске управе, Филијале Ниш, Одељења за теренску контролу, у отвореном поступку, на период од 24 месеци

Набавка број: ЈН 19/2013

22.08.2013 Позив за подношење документације

22.08.2018 Конкурсна документација

22.10.2013. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 

13.12.2013. Обавештење о закљученом уговору

23.09.2013. До 12:00 часова
   13.08.2013

Пореска управа-Регионално одељење  Нови Сад
Јавна набавка услуга преузимања и збрињавања отпада за потребе Пореске управе, Сектора за материјалне ресурсе, Регионалног одељења Нови Сад, по партијама

Набавка број: ЈН 16/2013

Измена и допуна

Oбавештење о продужењу рока

Питања и одговори

Позив

13.08.2013. Позив за подношење понуда

13.08.2013. Конкурсна документација

31.10.2013. Обавештење о закљученом уговору

12.09.2013. До 11 часова
   

Пореска управа - Централа

ПРЕТХОДНА ОБАВЕШТЕЊА

12.06.2013. Претходно обавештење

12.08.2013. Претходно обавештење

22.08.2013. Претходно обавештење

 
  06.08.2013

Пореска управа - Регионално одељење Нови Сад
Јавна набавка услуга одржавања и поправке моторних возила за потребе Пореске управе, Регионалног одељења за материјалне ресурсе Нови Сад, регистрационо подручје КИКИНДА

Набавка број: ЈН 056/2013

06.08.2013. Конкурсна документација

06.08.2013. Позив за подношење понуда

22.10.2013. Обавештење о закљученом уговору

05.09.2013
До 11:00
  05.08.2013

Пореска управа - Централа
Jавнa набавкa услуга: стручног надзора уградње енергетске, комуникационе, противпожарне и опреме за климатизацију са пратећим материјалом и извођењем грађевинско-занатских радовима сале АОП-а и адаптације система заштите од пожара, непрекидног напајања и дизел агрегата у објекту Пореске управе у Устаничкој улици број 130

Набавка број: ЈН 033/2013

05.08.2013. Конкурсна документација

05.08.2013. Позив за подношење понуда

12.08.2013. Измене и допуне

20.09.2013. Обавештење о закљученом уговору

04.09.2013
До 12:00
  02.08.2013

Пореска управа - Регионално одељење Нови Сад
Јавна набавка услуга одржавања и поправке моторних возила за потребе Пореске управе, Регионалног одељења за материјалне ресурсе Нови Сад, регистрационо подручје Зрењанин

Набавка број: ЈН 055/2013

02.08.2013. Конкурсна документација

02.08.2013. Позив за подношење конкурсне документације

05.08.2013. Измене и допуне конкурсне документације

Обавештење о обустави поступка

02.09.2013
До 11:00
  29.07.2013

Пореска управа - Централа
Отворени поступак сходно члану 32. - Јавна набавка бар код налепница

Набавка број: ЈН 030/2013

29.07.2013. Конкурсна документација

29.07.2013. Позив за подношење конкурсне документације

16.09.2013. Oбавештење о обустави поступка

28.08.2013
До 12:00
  26.07.2013

Пореска управа - Регионално одељење Нови Сад
Јавна набавка услуга израде пројектно-техничке документације стабилног система за дојаву пожара за потребе Пореске управе, Сектора за материјалне ресурсе, Регионалног одељења Нови Сад, Филијале Зрењанин

Набавка број: ЈН 043/2013

08.08.2013. Измене и допуне јавне набавке

08.08.2013. Питања и одговори

12.08.2013. Питања и одговори

19.08.2013 Питања и одговори

22.08.2013 питања и одговори

26.07.2013. Конкурсна документација

26.07.2013. Позив за подношење конкурсне документације

23.10.2013. Обавештење о закљученом уговору

26.08.2013
До 11:00
  24.07.2013

Пореска управа - Регионално одељење Нови Сад
Услуге одржавања и поправке моторних возила за потребе Пореске управе, Регионалног одељења за материјалне ресурсе Нови Сад, регистрационо подручје Суботица и Бачка Топола, по партијама

Набавка број: ЈН 042/2013

24.07.2013. Конкурсна документација

24.07.2013. Позив за подношење понуда

26.07.2013. Измене и допуне конкурсне документације

15.10.2013. Обавештење о закљученом уговору

23.08.2013
До 11:00
  17.07.2013

Пореска управа - Централа
Обнова и надоградња лиценци «Oracle» са припадајућим услугaма техничке подршке у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

Набавка број: ЈН 028/2013

17.07.2013. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

20.08.2013. Oбавештење о обустави

 24.07.2013
До 12:00
  17.07.2013 

Пореска управа - Централа
Тонери за ласерске штампаче, отворени поступак 

Набавка број: ЈН 032/2013

17.07.2013. Конкурсна документација

17.07.2013. Позив за подношење понуда

24.07.2013. Измене и допуне конкурсне документације

26.07.2013. Измене и допуне конкурсне документације

26.07.2013. Питања и одговори

02.08.2013. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

24.10.2013. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

20.11.2013. Обавештење о закљученом уговору

 (08.08.2013
До 12:00)

НОВИ РОК: 04.11.2013 до 12:00 часова

  17.07.2013 

Пореска управа - Регионално одељење Нови Сад
Јавна набавка услуга складиштења пшенице и кукуруза за потребе Пореске управе, Сектора за материјалне ресурсе, Регионалног одељења Нови Сад

Набавка број: ЈН 052/2013

20.08.2013. Oбавештење о обустави

Kонкурсна документација

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за доношење понуда

 31.07.2013
До 11:00
  16.07.2013

Пореска управа - Централа
Набавка енергетске, комуникационе, противпожарне и опреме за климатизацију са пратећим материјалом, уградњом и неопходним грађевинско-занатским радовима сале АОП-а и адаптације система заштите од пожара, непрекидног напајања и дизел агрегата у објекту Пореске управе у Устаничкој улици број 130 

Набавка број: ЈН 031/2013

Обавештење о закљученом уговору

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

 07.08.2013
До 12:00
  28.06.2013

Пореска управа - Централа
Услуге стручног надзора набавке материјала, услуга пројектовања, уградње и довођења у исправно стање постојеће ИТ кабловске ифраструктуре, за потребе Пореске управе, отворени поступак

Набавка број: ЈН 029/2013

28.06.2013. Позив за подношење понуда

28.06.2013. Конкурсна документација

03.07.2013. Измене и допуне конкурсне документације

12.08.2013. Обавештење о обустави поступка

29.07.2013
До 12:00
  21.06.2013

Пореска управа - Централа
стручна литература ''Привредни саветник'' и „Регистар прописа“ –преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда.

Обавештење о покретању преговарачког поступка

Конкурсна документација

Обавештење о продужењеу рока

Допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

01.07.2013
До 12:00
  20.06.2013

 Пореска управа - Централа
Стручна литература ''Рачуноводствена пракса'' –преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

Набавка број: ЈН 023/2013

20.06.2013. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

20.06.2013. Конкурсна документација

28.06.2013. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

02.07.2013. Измене и допуне конкурсне документације

11.07.2013. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

31.07.2013. Одлука о додели уговора

26.08.2013. Обавештење о закљученом уговору

28.06.2013
До 12:00
  20.06.2013

 Пореска управа - Централа
Услуге дезинфекције, дезинсекције и дерaтизације за потребе Пореске управе, отворени поступак

Набавка број: ЈН 024/2013

19.06.2013. Конкурсна документација

20.06.2013. Позив за подношење понуда

09.07.2013. Измене и допуне конкурсне документације

16.08.2013. Обавештење о закљученом уговору

22.07.2013
До 12:00
  20.06.2013

 Пореска управа - Централа
Обнављање, надоградња и техничка подршка BMM/SYBASE лиценци

Набавка број: ЈН 027/2013

20.06.2013. Позив за подношење понуда

20.06.2013. Конкурсна документација

27.06.2013. Измене и допуне конкурсне докуметација

24.07.2013. Обавештење о закљученом уговору

12.07.2013
До 12:00
  14.06.2013

 Пореска управа - Централа
Обнављање, надоградња и техничка подршка Documeentum и Captiva лиценци у отвореном поступку

Набавка број: ЈН 026/2013

14.06.2013. Позив за достављање понуда

14.06.2013. Конкурсна документација

30.07.2013. Обавештење о закљученом уговору

 08.07.2013
До 12:00
   12.06.2013

 Пореска управа - Централа
Претходно обавештење за: ИПА пројекат, набавка информационе, комуникационе и енергетске опреме са припадајућим лиценцним софтверима, Тонери за ласерске штампаче Развој нових функционалности интегрисаног информационог система Енергетска, комуникациона, противпожарна и опрема за климатизацију и адаптација система заштите од пожара, непрекидног напајања и дизел агрегата

 
   28.05.2013

Пореска управа - Регионални центар Нови Сад
Јавна набавка услуга преузимања и збрињавања отпада за потребе Пореске управе, Регионалног центра Нови Сад, у отвореном поступку по партијама

Набавка број: ЈН 036/2013

28.05.2013 Конкурсна документација

28.05.2013 Позив за подношење понуда

06.06.2013 Питања и одговори

16.07.2013 Обустава поступка

 27.06.2013
До 11:00
  23.05.2013

Пореска управа - Централа
Преговарачки поступак сходно члану 35. став 1. тачка 1.-Јавна набавка рачунарске опреме – радне станице ТИП 1

Набавка број: ЈН 021/2013

23.05.2013. Обавештење о закљученом уговору

 22.04.2013. године до 12:00 часова
  14.05.2013

 Пореска управа - Централа
Јавна набавка добара-намирнице и пиће за потребе ресторана друштвене исхране Пореске управе-Централе

Набавка број: ЈН 016/2013

14.05.2013. Позив за подношење понуда

14.05.2013. Конкурсна документација

11.06.2013. Измене и допуне конкурсне документације

11.06.2013. Измене и допуне конкурсне документације

12.06.2013. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

04.07.2013. Обавештење о закљученом уговору

 21.06.2013
До 12:00