Порески календар

нов 2022

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Jавне набавке    Јавне набавке 2013 - архива

Јавне набавке 2013 - архива

  Датум објаве Назив јавне набавке Рок за доставу понуда
  11.12.2013

Министарство финансија Пореска управа Регионално одељење Ниш

Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда, редни број 27-Н/2013, сходно члану 35 став 1 тачка 1 ЗЈН за Јавна набавка услуга - текућег одржавања и отклањања кварова на службеним моторном возилима, по партијама (партија 1 - PEUGEOT 407 ST EXECUTIVE 2.0 E; партија 2 - ОPEL тип Аstra van)

17.01.2014. Обавештење о закљученом уговору за партију 1

17.01.2014. Обавештење о закљученом уговору за партију 2

18.12.2013. године 
  29.11.2013 

Министарство финансија Пореска управа Регионално одељење Крагујевац

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, редни број 8Д/2013, сходно члану 36 став 1 тачка 1 ЗЈН за куповину добара - гума за аутомобиле са услугом демонтаже старих и монтаже нових за потребе Регионалног одељења Крагујевац са припадајућим организационим јединицама

 12.12.2013. Одлука о додели уговора

25.12.2013. Обавештење о закљученом уговору

09.12.2013. године
  11.12.2013.

Пореска управа-ЦВПО

Јавна набавка - текуће поправке и одржавање пословног објекта Пореске управе, са обезбеђувањем потребних резервних делова и потрошног материјала, у ул. Краља Милана 5, у Београду,

Набавка број: ЈН 06/2013

11.12.2013. Позив за подношење понуда

11.12.2013. Конкурсна документација

07.02.2014. Обавештење о закљученом уговору П1

07.02.2014. Обавештење о закљученом уговору П2

13.01.2014. године до 12,00 часова
  10.12.2013

Пореска управа Централа

Јавна набавка услуге одржавања, поправке и техничке подршке за опреме и софтвере за штампарију, за потребе Пореске управе, у улици устаничка 130.

Набавка број: ЈН 48/2013

10.12.2013. Обавештење о покретању преговарачког поступка

23.12.2013. Одлука о додели уговора

18.12.2013. године до 12.00 часова
  10.12.2013.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Јавна набавка - услуга одржавања и поправке моторних возила за потребе Пореске управе, регистрационо подручје Суботица, по партијама.

Набавка број: ЈН 28/2013

10.12.2013. Позив за подношење понуда

10.12.2013. Конкурсна документација

23.01.2014. Обавештење о обустави поступка

09.01.2014. године до 11,00 часова
  09.12.2013.

Пореска управа Централа

Јавна набавка добара-папирна галантерија

Набавка број: ЈН 47/2013

09.12.2013. Позив за подношење понуда

09.12.2013. Конкурсна документација

29.01.2014. Oбавештење о обустави поступка

08.01.2014. године до 12,00 часова 
  09.12.2013.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Јавна набавка - услуга одржавања и поправке моторних возила за потребе Пореске управе, регистрационо подручје Нови Сад, по партијама.

Набавка број: ЈН 29/2013

09.12.2013. Позив за подношење понуда

09.12.2013. Конкурсна документација

29.01.2014. Обавештење о закљученом уговору

29.01.2014. Обавештење о закљученом уговору

08.01.2014. године до 11,00 часова
  29.11.2013.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Јавна набавка - услуга одржавања и поправке моторних возила за потребе Пореске управе, регистрационо подручје Сомбор, по партијама.

Набавка број: ЈН 27/2013

29.11.2013. Позив за подношење понуда

29.11.2013. Конкурсна документација

20.12.2013. Додатна појашњења 1

05.02.2014. Обавештење о обустави поступка

05.02.2014. Обавештење о закљученом уговору

14.02.2014. Обавештење о закљученом уговору

30.12.2013. године до 11,00 часова
  26.11.2013.

Пореска управа Централа

Јавна набавка добара-канцеларијски материјал

Набавка број: ЈН 46/2013

26.11.2013. Позив за подношење понуда

26.11.2013. Конкурсна документација

03.12.2013. Додатна појашњења

08.01.2014. Обавештење о обустави поступка

26.12.2013. године до 12,00 часова
  20.11.2013.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Јавна набавка - услуга одржавања и поправке моторних возила за потребе Пореске управе, регистрационо подручје Зрењанин, по партијама.

Набавка број: ЈН 26/2013

20.11.2013. Позив за подношење понуда

20.11.2013. Конкурсна документација

29.01.2014. Обавештење о закљученом уговору П1

29.01.2014. Обавештење о закљученом уговору П2

29.01.2014. Обавештење о обустави поступка П3

20.12.2013. године до 11,00 часова
  19.11.2013.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Јавна набавка услуга сервисирања и поправке службених возила са обезбеђивањем резервних делова, потрошног материјала и пратеће опреме по партијама.

Набавка број: ЈН 11/2013

19.11.2013. Позив за подношење понуда

19.11.2013. Конкурсна документација

25.11.2013. Измене и допуне конкурсне документације 1

25.11.2013. Додатна појашњења 1

29.11.2013. Измене и допуне конкурсне документације 2

29.11.2013. Измене и допуне конкурсне документације 3

04.12.2013. Измене и допуне конкурсне документације 4

06.12.2013. Додатна појашњења 2

10.12.2013. Додатна појашњења 3

31.01.2014. Обавештење о закљученом уговору

31.01.2014. Обавештење о обустави поступка

19.12.2013. године до 12,00 часова
  15.11.2013.

Пореска управа - Центар за велике пореске обвезнике

Јавна набавка услуге физичко - техничког обезбеђења на објекту Министарства финансија - Пореске управе, ул.Краља Милана бр. 5, Београд.

Набавка број: ЈН 05/2013

15.11.2013. Позив за подношење понуда

15.11.2013. Конкурсна документација

06.12.2013. Измене и допуне конкурсне документације

10.01.2014. Обавештење о закљученом уговору

16.12.2013. године до 12,00 часова
  14.11.2013.

Пореска управа Централа

14.11.2013. ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

 

 
  14.11.2013.

Пореска управа Централа

Поступак предаје отпадног јестивог уља, генерисаног у ресторану Пореске управе Централе, Београд, Саве Машковића 3-5

14.11.2013. Позив за прикупљање писмених понуда

14.11.2013. Конкурсна документација

25.11.2013. године до 12,00 часова
  13.11.2013

Пореска управа- Сектор за материјалне ресурсе - Регионално одељење Ниш

Jавна набавка добара – закупa магацинског простора и то затвореног простора у површини од 4200 до 4500 метара квадратних и отвореног простора у површини од 3500 до 3800 метара квадратних на територији града Ниша

Набавка број: ЈН 26/2013

13.11.2013. Позив за подношење понуда

13.11.2013. Конкурсна докуметацијa

03.01.2014. Обавештење о закљученом уговору

 13.12.2013. године до 12,00 часова
   08.11.2013

Пореска управа- Сектор за материјалне ресурсе - Регионално одељење Ниш

Јавна набавка услуге – одржавања стабилних инсталација за дојаву пожара, апарата за гашење пожара, хидрантске мреже, противпаничне расвете, израда плана евакуације људства у пословним објектима Пореске управе, Филијале Ниш, Лесковац, Алексинац и Зајечар и обука запослених радника,за потребе Пореске управе, Регионалних одељења и одсека Ниш,  као и припадајућих организационих јединица

Набавка број: ЈН 28/2013

08.11.2013. Позив за подношење понуда

08.11.2013. Конкурсна докуметацијa

29.11.2013. Измене и допуне конкурсне документације

03.12.2013. Измене и допуне конкурсне документације

03.12.2013. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

27.01.2014. Обавештење о закљученом уговору

 09.12.2013. године до 12,00 часова

НОВИ РОК: 20.12.2013. године до 12,00 часова

  07.11.2013.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Jавна набавка услуга - одржавања и поправке  фотокопир апарата са обезбеђењем резервних делова, за потребе Пореске управе, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд, са припадајућим филијалама и експозитурама.

Набавка број: ЈН 13/2013

07.11.2013. Позив за подношење понуда

07.11.2013. Конкурсна докуметацијa

29.11.2013. Измене и допуне конкурсне документације

27.12.2013. Обавештење о закљученом уговору.

09.12.2013. године до 12:00 часова
  06.11.2013.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе,  Регионално одељење Београд

Jавна набавка добара - енергенти - гасно уље екстра лако („ЕВРО ЕЛ“) нафта и дестилати

Набавка број: ЈН 10/2013

06.11.2013. Позив за подношење понуда

06.11.2013. Конкурсна докуметацијa

30.12.2013. Обавештење о закљученом уговору

05.12.2013. године до 11:00 часова
  31.10.2013.

Пореска управа Централа

Јавна набавка услуга одржавања лифтова у пословној згради Пореске управе на локацији у Београду, Саве Машковића 3-5

Набавка број: ЈН 44/2013

31.10.2013. Позив за подношење понуда

31.10.2013. Конкурсна докуметација

08.11.2013. Измене позива и измењен позив за подношење понуда

31.12.2013. Обавештење о закљученом уговору

 02.12.2013. године до 12:00 часова
  30.10.2013.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе,  Регионално одељење Београд

Јавна набавка услуга одржавања и поправке матричних штампача

са обезбеђењем резервних делова

Набавка број: ЈН 12/2013

30.10.2013. Позив за подношење понуда

30.10.2013. Конкурсна документација

05.11.2013. Измене и допуне конкурсне документације

13.12.2013. Обавештење о закљученом уговору

23.12.2013. Обавештење о обустави поступка

29.11.2013. године до 12:00 часова
  29.10.2013

Пореска управа- Сектор за материјалне ресурсе - Регионално одељење Ниш

Јавна набавка добара канцеларијског материјала – ситан канцеларијски материјал, коверте и слично са услугом испоруке «F-co» магацин Наручиоца у Нишу

Набавка број: ЈН 23/2013

29.10.2013. Позив за подношење понуда

29.10.2013. Конкурсна документација

04.11.2013. Измене и допуне конкурсне документације

27.12.2013. Обавештење о закљученом уговору

 28.11.2013. године до 13:00 часова
  29.10.2013.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Но/sw4i/download/files/cms/attach?id=957 href=ви Сад

Јавна набавка услуга превоза робе у ринфузи и расутих материјала

Набавка број: ЈН 25/2013

29.10.2013. Позив за подношење понуда

29.10.2013. Конкурсна документација

08.11.2013. Додатна појашњења 1

06.01.2014.Обавештење о обустави поступка

28.11.2013. године до 11:00 часова
  23.10.2013.

Пореска управа Централа

Јавна набавка добара - набавка софтвера за унапређење система за фискализацију за потребе Пореске управе

Набавка број: ЈН 45/2013

23.10.2013. Позив за подношење понуда

23.10.2013. Конкурсна документација

31.10.2013. Додатна појашњења

31.10.2013. Измене и допуне конкурсне докуметације

04.11.2013. Додатна појашњења

07.11.2013. Додатна појашњења

07.11.2013. Измене и допуне конкурсне документације

08.11.2013. Додатна појашњења

14.11.2013. Додатна појашњења

14.11.2013. Измене и допуне конкурсне документације

21.11.2013.Обавештење о обустави поступка

 22.11.2013. године до 12:00 часова
  23.10.2013.

Пореска управа- Сектор за материјалне ресурсе - Регионално одељење Крагујевац

Јавна набавка добара – гуме за аутомобиле са услугом демонтаже старих и монтаже нових гума за потребе Пореске управе Регионалног одељења Крагујевац са припадајућим организационим јединицама

 Набавка број: ЈН 7Д/2013

23.10.2013. Позив за подношење понуда

23.10.2013. Конкурсна документација

23.10.2013. Образац структуре цене

13.11.2013. Измене и допуне конкурсне документације

28.11.2013.Обавештење о обустави поступка

22.11.2013. године до 12:00 часова
   17.10.2013

Пореска управа- Сектор за материјалне ресурсе - Регионално одељење Ниш

Јавна набавка услуга - дезинфекције, дезинсекције и дератизације за потребе Пореске управе Регионалног одељења за материјалне ресурсе Ниш са припадајућим филијалама и експозитурама

Набавка број: ЈН 24/2013

17.10.2013. Позив за подношење понуда

17.10.2013. Конкурсна документација

24.10.2013. Измена конкурсне документације

27.12.2013. Обавештење о закљученом уговору

 18.11.2013. године до 12:00 часова
  17.10.2013

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Јавна набавка услуга - услуга вршења стручног надзора над извођењем радова на уградњи система за дојаву пожара за потребе Пореске управе, Филијале Кула.

Набавка број: ЈН 24/2013

17.10.2013. Позив за подношење понуда

17.10.2013. Конкурсна документација

29.11.2013. Одлука о обустави поступка

18.11.2013. године до 11:00 часова
  16.10.2013

Пореска управа- Сектор за материјалне ресурсе - Регионално одељење Ниш

Јавна набавка услуга - прања путничких возила: (1) „стандардно, споља“, (2)„стандардно, изнутра“, (3) прање-хемијско чишћење подова, сицева-седишта, страница врата и „неба“ унутар кабине возила и (4) прање мотора, у отвореном поступку

Набавка број: ЈН 29/2013

16.10.2013. Позив за подношење понуда

16.10.2013. Конкурсна документација

06.12.2013. Обавештење о закљученом уговору

 15.11.2013. године до 12:00 часова
  16.10.2013

Пореска управа Централа

Јавна набавка добара – развој подсистема Развој нових функционалности интегрисаног информационог система за потребе Пореске управе.

Набавка број: ЈН 43/2013

16.10.2013. Позив за подношење понуда

16.10.2013. Конкурсна документација

21.10.2013. Додатна појашњења

06.11.2013. Додатна појашњења

06.11.2013. Измене и допуне конкурсне документације

06.11.2013. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

05.12.2013.Обавештење о закљученом уговору

15.11.2013. године до 12:00 часова
  15.10.2013

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Јавна набавка радова - уклањање фасадне облоге на објекту Пореске управе Филијала Стара Пазова

Набавка број: ЈН 19/2013

15.10.2013. Позив за подношење понуде

15.10.2013. Позив за подношење понуде

29.11.2013. Одлука о обустави поступка

14.11.2013. године до 11:00 часова
  10.10.2013

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Јавна набавка добара - стабилног система за дојаву пожара  за потребе  Пореске управе Филијала Кула.

Набавка број: ЈН 23/2013

 10.10.2013. Позив за подношење понуде

 10.10.2013. Конкурсна документација

15.10.2013. Измене и допуне конкурсне документације

18.10.2013. Додатна појашњењa 1

18.10.2013. Додатна појашњењa 2

25.10.2013. Додатна појашњењa 3

30.10.2013. Додатна појашњењa 4

31.10.2013. Измене и допуне конкурсне документације

08.11.2013. Додатна појашњењa 5

29.11.2013. Одлука о обустави поступка

12.11.2013. године до 11:00 часова
  07.10.2013.

Пореска управа Централа
Јавна набавка добара-коверте за аутоматско ковертирање, за потребе Пореске управе

Набавка број: ЈН 42/2013

07.10.2013. Позив за подношење понуда

07.10.2013. Конкурсна документација

25.10.2013. Додатна појашњења

09.12.2013. Обавештење о закљученом уговору

06.11.2013. године до 12:00 часова
  07.10.2013.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Јавна набавка добара - стабилног система за дојаву пожара  за потребе  Пореске управе Филијала Кикинда.

Набавка број: ЈН 22/2013

07.10.2013. Позив за подношење понуде

07.10.2013. Конкурсна документација

16.10.2013. Додатна појашњења 1

16.10.2013. Додатна појашњења 2

18.10.2013. Додатна појашњења 3

18.10.2013. Измене и допуне конкурсне документације

18.10.2013. Додатна појашњењa 4

30.10.2013. Додатна појашњењa 5

05.12.2013. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

06.03.2014. Обавештење о обустави поступка

06.11.2013. године до 11:00 часова
  07.10.2013.

Пореска управа- Сектор за материјалне ресурсе - Регионално одељење Ниш

Јавна набавка услуга - текућег одржавања и отклањања кварова на службеним моторном возилима, по партијама (партија 1 - PEUGEOT 407 ST EXECUTIVE 2.0 E; партија 2 - ОPEL тип Аstra van)

Набавка број: ЈН 25/2013

07.10.2013. Позив за подношење понуда

07.10.2013. Конкурсна документација

06.12.2013. Обавештење о обустави поступка

06.11.2013. године до 12:00 часова
  04.10.2013.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Јавна набавка добара - стабилног система за дојаву пожара  за потребе  Пореске управе Филијала Бачка Топола.

Набавка број: ЈН 21/2013

04.10.2013. Позив за подношење понуде

04.10.2013. Конкурсна документација

07.10.2013. Измене и допуне конкурсне документације

14.10.2013. Додатна појашњења 1

14.10.2013. Додатна појашњења 2

16.10.2013. Додатна појашњењa 3

16.10.2013. Додатна појашњења 4

18.10.2013. Додатна појашњења 5

18.10.2013. Додатна појашњењa 6

30.10.2013. Додатна појашњењa 7

05.12.2013. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

06.03.2014. Обавештење о обустави поступка

04.11.2013. године до 11:00 часова 
  02.10.2013.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Јавна набавка добара - стабилног система за дојаву пожара  за потребе  Пореске управе Филијала Стара Пазова.

Набавка број: ЈН 20/2013

02.10.2013. Позив за подношење понуде

02.10.2013. Конкурсна документација

10.10.2013. Додатна појашњења 1

10.10.2013. Додатна појашњења 2

14.10.2013. Додатна појашњења 3

16.10.2013. Додатна појашњењa 4

16.10.2013. Додатна појашњењa 5

18.10.2013. Додатна појашњењa 6

18.10.2013. Измене и допуне конкурсне документације

18.10.2013. Додатна појашњењa 7

23.10.2013. Додатна појашњењa  8

24.10.2013. Додатна појашњењa  9

23.10.2013. Додатна појашњењa 10

09.12.2013. Обавештење о обустави поступка

01.11.2013. године до 11:00 часова
  24.09.2013.

Пореска управа Централа
Јавна набавка добара за реконструкцију безбедоносног система Пореске управе-Централе

Набавка број: ЈН 35/2013

24.09.2013. Позив за подношење понуда

24.09.2013. Конкурсна документација

04.10.2013. Додатна појашњења

07.10.2013. Измене и допуне конкурсне документације

10.10.2013. Додатна појашњења

16.10.2013. Додатна појашњења

16.10.2013. Измене и допуне конкурсне докуметације

17.10.2013. Додатна појашњења

17.10.2013. Измене и допуне конкурсне документације

17.10.2013. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

26.11.2013. Обавештење о закљученом уговору

24.10.2013. године до 12:00 часова
  23.09.2013

Пореска управа Централа
Јавна набавка добара-Серверска и Storage инфраструктура са пратећим софтверима за модернизацију система за фискализацију

Набавка број: ЈН 41/2013

23.09.2013. Позив за подношење понуда

23.09.2013. Конкурсна документација

01.10.2013. Измене и допуне конкурсне документације

04.10.2013. Додатна појашњења

04.10.2013. Измене и допуне конкурсне документације

07.10.2013. Додатна појашњења

07.10.2013. Измене и допуне конкурсне документације

30.10.2013. Обавештење о закљученом уговору

 15.10.2013. године до 12:00 часова
  23.09.2013

Пореска управа Централа
Јавна набавка добара-бензин за моторна возила за потребе Пореске управе

Набавка број: ЈН 40/2013

23.09.2013. Позив за подношење понуда

23.09.2013. Конкурсна документација

30.09.2013. Додатна појашњења

30.09.2013. Измене и допуне конкурсне документације

08.11.2013. Обавештење о закљученом уговору

16.10.2013. године до 12:00 часова
  16.09.2013

Пореска управа- Сектор за материјалне ресурсе - Регионално одељење Ниш
Јавна набавка: Добара лож уља са услугом превоза и претакања „F-co“ организационе јединице наручиоца

Набавка број: ЈН 22/2013

16.09.2013. Позив за подношење понуде

16.09.2013. Конкурсна документација

25.11.2013. Обавештење о закљученом уговору

16.10.2013. До 11:00 часова
  13.09.2013

Пореска управа Централа
Јавна набавка добара- ИПА пројекат: набавка информационе и комуникационе опреме са припадајућим лиценцним софтверима за потребе Пореске управе

Набавка број: ЈН 38/2013

13.09.2013. Позив за подношење понуда

13.09.2013. Конкурсна документација

19.09.2013. Додатна појашњења

19.09.2013. Измене и допуне конкурсне документације

27.09.2013. Додатна појашњења

27.09.2013. Измене и допуне конкурсне докуметације

30.09.2013. Додатна појашњења

01.10.2013. Измене и допуне конкурсне документације

01.10.2013. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

02.10.2013. Додатна појашњења

02.10.2013. Измене и допуне конкурсне документације

02.10.2013. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

07.10.2013. Додатна појашњења

05.11.2013. Обавештење о закљученом уговору

 

07.10.2013. године до 12:00 часова 

  13.09.2013

Пореска управа-Централа
Јавна набавка добара-формирање базе обвезника и пријава имовине за физичка и правна лица Отворени поступак

Јавна набавка број ЈН 36/2013

13.09.2013. Позив за подношење понуда

13.09.2013. Конкурсна документација

01.10.2013. Измене и допуне конкурсне документације

01.11.2013. Обавештење о закљученом уговору

14.10.2013. до 12:00 часова
  10.09.2013.

Пореска управа - Сектор за материјалне ресурсе - Регионално одељење Нови Сад   Набавка добара - угља и дрва за грејање за потребе  Пореске управе Филијала Оџаци

Набавка број: ЈН 18/2013

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

29.10.2013. Обавештење о закљученом уговору

10.10.2013. године  до 11,00 часова
   06.09.2013

Назив јавне набавке Пореска управа-Централа

Јавна набавка добара-обнова и надоградња лиценце ''Oracle'' Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда  

Набавка број: ЈН 37/2013

06.09.2013. Обавештење о покретању поступка

06.09.2013. Позив за подношење понуда

06.09.2013. Конкурсна документација

04.10.2013. Обавештење о закљученом уговору

13.09.2013. до 12:00 часова
  04.09.2013

Пореска управа - Централа
Јавна набавка услуга -  стручног надзора набавке материјала, услуга пројектовања, уградње и довођења у исправно стање постојеће ИТ кабловске ифраструктуре, за потребе Пореске управе, преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда у складу са чланом 35. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама

Набавка број: ЈН 34/2013

04.09.2013. Обавештење о закљученом уговору

 19.08.2013. године до 12:00 часова
  30.08.2013

Пореска управа - Централа
Јавна набавка добара-средства за хигијену, дезинфекциона средства и ПВЦ производи

Набавка број: ЈН 25/2013

30.08.2013. Позив за подношење понуда

30.08.2013. Конкурсна документација

30.10.2013. Обавештење о закљученом уговору

30.09.2013. године до 12:00 часова
  29.08.2013

Пореска управа - Сектор за материјалне ресурсе - Регионално одељење  Нови Сад -Филијала Зрењанин и Филијала Бачка Топола у отвореном поступку
Јавна набавка Добара - мазута С и гасног уља екстра лаког ЕУРО Л за потребе  

Набавка број: ЈН 17/2013

29.08.2013. Позив за подношење понуда

29.08.2013. Конкурсна документација

17.09.2013. Појашњење конкурсне документације

21.10.2013. Обавештење о закљученом уговору

30.09.2013. До 11:00
  28.08.2013

Пореска управа- Сектор за материјалне ресурсе - Регионално одељење Ниш
Јавна набавка: Добара огревног дрвета са превозом и истоваром„F-co“ организационе јединице наручиоца

Набавка број: ЈН 21/2013

28.08.2013 Позив за подношење понуда

28.08.2013 Конкурсна документација

01.11.2013. Обавештење о закљученом уговору

27.09.2013. До 12:00 часова
  22.08.2013

Пореска управа- Сектор за материјалне ресурсе - Регионално одељење Ниш
Јавна набавка Добара мрког угља са превозом и истоваром „F-co“ организационе јединице наручиоца

Набавка број: ЈН 20/2013

22.08.2013 Позив за подношење понуде

22.08.2013 Конкурсна документација

24.10.2013. Обавештење о закљученом уговору

23.09.2013. До 15:00 часова
  22.08.2013

Пореска управа- Сектор за материјалне ресурсе - Регионално одељење Ниш
Јавна набавка Услуга физичког обезбеђења објекта Пореске управе, Филијале Ниш, Одељења за теренску контролу, у отвореном поступку, на период од 24 месеци

Набавка број: ЈН 19/2013

22.08.2013 Позив за подношење документације

22.08.2018 Конкурсна документација

22.10.2013. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 

13.12.2013. Обавештење о закљученом уговору

23.09.2013. До 12:00 часова
   13.08.2013

Пореска управа-Регионално одељење  Нови Сад
Јавна набавка услуга преузимања и збрињавања отпада за потребе Пореске управе, Сектора за материјалне ресурсе, Регионалног одељења Нови Сад, по партијама

Набавка број: ЈН 16/2013

Измена и допуна

Oбавештење о продужењу рока

Питања и одговори

Позив

13.08.2013. Позив за подношење понуда

13.08.2013. Конкурсна документација

31.10.2013. Обавештење о закљученом уговору

12.09.2013. До 11 часова
   

Пореска управа - Централа

ПРЕТХОДНА ОБАВЕШТЕЊА

12.06.2013. Претходно обавештење

12.08.2013. Претходно обавештење

22.08.2013. Претходно обавештење

 
  06.08.2013

Пореска управа - Регионално одељење Нови Сад
Јавна набавка услуга одржавања и поправке моторних возила за потребе Пореске управе, Регионалног одељења за материјалне ресурсе Нови Сад, регистрационо подручје КИКИНДА

Набавка број: ЈН 056/2013

06.08.2013. Конкурсна документација

06.08.2013. Позив за подношење понуда

22.10.2013. Обавештење о закљученом уговору

05.09.2013
До 11:00
  05.08.2013

Пореска управа - Централа
Jавнa набавкa услуга: стручног надзора уградње енергетске, комуникационе, противпожарне и опреме за климатизацију са пратећим материјалом и извођењем грађевинско-занатских радовима сале АОП-а и адаптације система заштите од пожара, непрекидног напајања и дизел агрегата у објекту Пореске управе у Устаничкој улици број 130

Набавка број: ЈН 033/2013

05.08.2013. Конкурсна документација

05.08.2013. Позив за подношење понуда

12.08.2013. Измене и допуне

20.09.2013. Обавештење о закљученом уговору

04.09.2013
До 12:00
  02.08.2013

Пореска управа - Регионално одељење Нови Сад
Јавна набавка услуга одржавања и поправке моторних возила за потребе Пореске управе, Регионалног одељења за материјалне ресурсе Нови Сад, регистрационо подручје Зрењанин

Набавка број: ЈН 055/2013

02.08.2013. Конкурсна документација

02.08.2013. Позив за подношење конкурсне документације

05.08.2013. Измене и допуне конкурсне документације

Обавештење о обустави поступка

02.09.2013
До 11:00
  29.07.2013

Пореска управа - Централа
Отворени поступак сходно члану 32. - Јавна набавка бар код налепница

Набавка број: ЈН 030/2013

29.07.2013. Конкурсна документација

29.07.2013. Позив за подношење конкурсне документације

16.09.2013. Oбавештење о обустави поступка

28.08.2013
До 12:00
  26.07.2013

Пореска управа - Регионално одељење Нови Сад
Јавна набавка услуга израде пројектно-техничке документације стабилног система за дојаву пожара за потребе Пореске управе, Сектора за материјалне ресурсе, Регионалног одељења Нови Сад, Филијале Зрењанин

Набавка број: ЈН 043/2013

08.08.2013. Измене и допуне јавне набавке

08.08.2013. Питања и одговори

12.08.2013. Питања и одговори

19.08.2013 Питања и одговори

22.08.2013 питања и одговори

26.07.2013. Конкурсна документација

26.07.2013. Позив за подношење конкурсне документације

23.10.2013. Обавештење о закљученом уговору

26.08.2013
До 11:00
  24.07.2013

Пореска управа - Регионално одељење Нови Сад
Услуге одржавања и поправке моторних возила за потребе Пореске управе, Регионалног одељења за материјалне ресурсе Нови Сад, регистрационо подручје Суботица и Бачка Топола, по партијама

Набавка број: ЈН 042/2013

24.07.2013. Конкурсна документација

24.07.2013. Позив за подношење понуда

26.07.2013. Измене и допуне конкурсне документације

15.10.2013. Обавештење о закљученом уговору

23.08.2013
До 11:00
  17.07.2013

Пореска управа - Централа
Обнова и надоградња лиценци «Oracle» са припадајућим услугaма техничке подршке у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

Набавка број: ЈН 028/2013

17.07.2013. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

20.08.2013. Oбавештење о обустави

 24.07.2013
До 12:00
  17.07.2013 

Пореска управа - Централа
Тонери за ласерске штампаче, отворени поступак 

Набавка број: ЈН 032/2013

17.07.2013. Конкурсна документација

17.07.2013. Позив за подношење понуда

24.07.2013. Измене и допуне конкурсне документације

26.07.2013. Измене и допуне конкурсне документације

26.07.2013. Питања и одговори

02.08.2013. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

24.10.2013. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

20.11.2013. Обавештење о закљученом уговору

 (08.08.2013
До 12:00)

НОВИ РОК: 04.11.2013 до 12:00 часова

  17.07.2013 

Пореска управа - Регионално одељење Нови Сад
Јавна набавка услуга складиштења пшенице и кукуруза за потребе Пореске управе, Сектора за материјалне ресурсе, Регионалног одељења Нови Сад

Набавка број: ЈН 052/2013

20.08.2013. Oбавештење о обустави

Kонкурсна документација

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за доношење понуда

 31.07.2013
До 11:00
  16.07.2013

Пореска управа - Централа
Набавка енергетске, комуникационе, противпожарне и опреме за климатизацију са пратећим материјалом, уградњом и неопходним грађевинско-занатским радовима сале АОП-а и адаптације система заштите од пожара, непрекидног напајања и дизел агрегата у објекту Пореске управе у Устаничкој улици број 130 

Набавка број: ЈН 031/2013

Обавештење о закљученом уговору

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

 07.08.2013
До 12:00
  28.06.2013

Пореска управа - Централа
Услуге стручног надзора набавке материјала, услуга пројектовања, уградње и довођења у исправно стање постојеће ИТ кабловске ифраструктуре, за потребе Пореске управе, отворени поступак

Набавка број: ЈН 029/2013

28.06.2013. Позив за подношење понуда

28.06.2013. Конкурсна документација

03.07.2013. Измене и допуне конкурсне документације

12.08.2013. Обавештење о обустави поступка

29.07.2013
До 12:00
  21.06.2013

Пореска управа - Централа
стручна литература ''Привредни саветник'' и „Регистар прописа“ –преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда.

Обавештење о покретању преговарачког поступка

Конкурсна документација

Обавештење о продужењеу рока

Допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

01.07.2013
До 12:00
  20.06.2013

 Пореска управа - Централа
Стручна литература ''Рачуноводствена пракса'' –преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

Набавка број: ЈН 023/2013

20.06.2013. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

20.06.2013. Конкурсна документација

28.06.2013. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

02.07.2013. Измене и допуне конкурсне документације

11.07.2013. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

31.07.2013. Одлука о додели уговора

26.08.2013. Обавештење о закљученом уговору

28.06.2013
До 12:00
  20.06.2013

 Пореска управа - Централа
Услуге дезинфекције, дезинсекције и дерaтизације за потребе Пореске управе, отворени поступак

Набавка број: ЈН 024/2013

19.06.2013. Конкурсна документација

20.06.2013. Позив за подношење понуда

09.07.2013. Измене и допуне конкурсне документације

16.08.2013. Обавештење о закљученом уговору

22.07.2013
До 12:00
  20.06.2013

 Пореска управа - Централа
Обнављање, надоградња и техничка подршка BMM/SYBASE лиценци

Набавка број: ЈН 027/2013

20.06.2013. Позив за подношење понуда

20.06.2013. Конкурсна документација

27.06.2013. Измене и допуне конкурсне докуметација

24.07.2013. Обавештење о закљученом уговору

12.07.2013
До 12:00
  14.06.2013

 Пореска управа - Централа
Обнављање, надоградња и техничка подршка Documeentum и Captiva лиценци у отвореном поступку

Набавка број: ЈН 026/2013

14.06.2013. Позив за достављање понуда

14.06.2013. Конкурсна документација

30.07.2013. Обавештење о закљученом уговору

 08.07.2013
До 12:00
   12.06.2013

 Пореска управа - Централа
Претходно обавештење за: ИПА пројекат, набавка информационе, комуникационе и енергетске опреме са припадајућим лиценцним софтверима, Тонери за ласерске штампаче Развој нових функционалности интегрисаног информационог система Енергетска, комуникациона, противпожарна и опрема за климатизацију и адаптација система заштите од пожара, непрекидног напајања и дизел агрегата

 
   28.05.2013

Пореска управа - Регионални центар Нови Сад
Јавна набавка услуга преузимања и збрињавања отпада за потребе Пореске управе, Регионалног центра Нови Сад, у отвореном поступку по партијама

Набавка број: ЈН 036/2013

28.05.2013 Конкурсна документација

28.05.2013 Позив за подношење понуда

06.06.2013 Питања и одговори

16.07.2013 Обустава поступка

 27.06.2013
До 11:00
  23.05.2013

Пореска управа - Централа
Преговарачки поступак сходно члану 35. став 1. тачка 1.-Јавна набавка рачунарске опреме – радне станице ТИП 1

Набавка број: ЈН 021/2013

23.05.2013. Обавештење о закљученом уговору

 22.04.2013. године до 12:00 часова
  14.05.2013

 Пореска управа - Централа
Јавна набавка добара-намирнице и пиће за потребе ресторана друштвене исхране Пореске управе-Централе

Набавка број: ЈН 016/2013

14.05.2013. Позив за подношење понуда

14.05.2013. Конкурсна документација

11.06.2013. Измене и допуне конкурсне документације

11.06.2013. Измене и допуне конкурсне документације

12.06.2013. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

04.07.2013. Обавештење о закљученом уговору

 21.06.2013
До 12:00