Порески календар

нов 2022

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Обрасци

Годишњи извештај о контролисаним трансакцијама међународне групе повезаних правних лица
Образац CbC

Подаци о обрачунатој амортизацији сталних средстава стечених почев од 1. јануара 2019. године за период од ______. до _____. 20__.
Образац ПОА

Обрачун пореског кредита банке
Образац ОПБК 1

Пореска пријава за аконтационо-коначно утврђивање пореза на добит правних лица
Образац ПДП

Порески биланс обвезника пореза на добит правних лица
Образац ПБ 1
Анекс Обрасца ПБ 1
Анекс 1 Обрасца ПБ1
Анекс 2 Обрасца ПБ-1

Порески биланс за недобитну организацију која примењује контни план за буџетски систем
Образац ПБН

Порески биланс за недобитну организацију која примењује контни оквир за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике
Образац ПБН 1

Порески биланс за недобитну организацију која примењује контни оквир за банке
Образац ПБН 2

Порески биланс за недобитну организацију која примењује контни оквир за НБС
Образац ПБН 3

Порески биланс пословне јединице
Образац ПБПЈ

Консолидовани порески биланс
Образац КПБ

Ограничење камате код дуга повезаном лицу
Образац ОК

Добит од предмета концесије
Образац ДК

Порески кредит за улагања у основна средства
Образац ПК

Порески кредит за улагања у основна средства у одређене делатности
Образац ПК 1

Сразмерни износ улагања
Образац СУ

Сразмерни износ улагања
Образац СУ 2

Сразмерно стечена имовина статусном променом
Образац СИ

Изјава о добити оствареној у другој државииз које је исплаћена дивиденда и плаћеном порезу на добит и порезу по одбитку на дивиденде из члана 52. Закона
Образац ИПД

Изјава о плаћеном порезу по одбитку на камате, ауторске накнаде, закупа и дивиденди
Образац ИПД 1

Изјава о испуњености услова за пореско ослобођење недобитне организације
Образац ИПОНО

Обрачун амортизације
Образац ОА

Пореска пријава за порез на добит по решењу
Образац ПП КДЗ

Пореска пријава за порез на добит по решењу
Пореска пријава за порез на добит по решењу

Пореска пријава за порез на добит по одбитку
Образац ПДПО/С

Дивиденда члана привредног друштва у ликвидацији/стечају
Дивиденда члана привредног друштва у ликвидацији/стечају

Обрачун квалификованог прихода
ОКП

Изјава  о улагању у иновационе делатности
УИД

Изјава о испуњености услова новооснованог привредног друштва које обавља иновациону делатност
УИД1
УИД2

Порески кредит за улагање у капитал новооснованог привредног друштва које обавља иновациону делатност
ПК