Порески календар

нов 2022

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    еПорези    Најчешће постављана питања

Најчешће постављана питања

1. Да ли се подношење пореских пријава електронским путем плаћа и колико?

Одговор: Подношење пореских пријава електронским путем преко портала еПорези је потпуно бесплатно. Обвезник о свом трошку треба да обезбеди квалификовани електронски сертификат за електронско потписивање пореских пријава и читач паметних картица.

2. Које пореске пријаве се могу поднети електронским путем?

Одговор: Путем портала еПорези могуће је поднети следеће пореске пријаве:

 • ПППДВ –Пореска пријава пореза на додату вредност

 • ППП-ПД – Појединачна пореска пријава о обрачунатим порезима и доприносима

 • ППП – Појединачна пореска пријава

 • ПП-ПДП – Пореска пријава за аконтационо - коначно утврђивање пореза на добит правних лица

 • ППДГ-2P – Пореска пријава за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана

 • ПП ОД-О – Пореска пријава о обрачунатим доприносима за обавезно социјално осигурање за осниваче, односно чланове привредног друштва

 • ПП ОПО – Пореска пријава за порезе и доприносе на приходе које је самоопорезивањем обрачунало физичко лице као обвезник

 • ПП ПДПО/С – Пореска пријава за обрачун пореза на добит по одбитку на приходе и накнаде које остварују нерезидентна и резидентна правна лица

 • ПП КДЗН – Пореска пријава за обрачун пореза на добит по решењу на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари остварује нерезидентно правно лице

 • ПП ППНО – Пореска пријава за порез на премије неживотних осигурања

 • ИОСИ – Извештај о извршењу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом

 • ПП ОАК – Пореска пријава о кумулативном обрачуну акцизе

 • ПП ОАКГ – Пореска пријава о кумулативном-годишњем обрачуну акцизе

 • ПП ТОА – Пореска пријава о тромесечном обрачуну акцизе

 • ПП ОАЕЛ – Пореска пријава о обрачуну акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу

 • ППДГ1С – Пореска пријава за утврђивање пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање самоопорезивањем на приходе од самосталне делатности

 • ППДГ-1Р – Пореска пријава за аконтационо – коначно утврђивање пореза на приходе од самосталне делатности

 • ППИ-3 – Пореска пријава за утврђивање пореза на наслеђе и поклон

 • ППИ-4 – Пореска пријава за утврђивање пореза на пренос апсолутних права

 • ППДГ-3Р – Пореска пријава за утврђивање пореза на капиталне добитке

 • ПП ОАЕЛ – нова – Пореска пријава о обрачуну акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу

 • ПП ОА – Пореска пријава о обрачуну акцизе

 • ПЕП-ИПЈ – Eвиденција издвојених пословних јединица привредних субјеката и складишта

 • РЕФ 1 – Захтев страног обвезника за рефакцију

 • РЕФ 2 – Захтев хуманитарне организације за рефакцију

 • РЕФ 3А – Захтев традиционалне цркве, односно верске заједнице за рефакцију

 • РЕФ 5 – Захтев дипломатског и конзуларног представништва и међународне организације за рефакцију

 • ППО-ПДВ – Потврда о пореском ослобађању за обвезника ПДВ, који врши промет добара или услуга, односно увоз добара, уз пореско ослобађање (донације)

 • MППО-ПДВ – Захтев – Потврда о пореском ослобађању за обвезника ПДВ, који врши промет добара или услуга, односно увоз добара, уз пореско ослобађање (међународни уговори)

 • ЗППО-ПДВ – Захтев – Потврда о пореском ослобађању за обвезника ПДВ који врши промет добара или услуга, односно увоз добара, уз пореско ослобађање (кредити)

На порталу еПорези могуће је остварити увид у пореске картице пореског обвезника, увид у податке из Јединственог регистра пореских обвезника, као и преглед претходно послатих пореских пријава поднетих електронским путем.

3. Који квалификовани електронски сертификат могу да користим и који је најбоље да набавим?

Одговор: Порески обвезници могу користити било који квалификовани електронски сертификат који издаје једно од овлашћених Сертификационих тела у Републици Србији (ПТТ, Привредна комора Србије, МУП, HALCOM или E-Smart Systems). Пореска управа се на исти начин односи према свим квалификованим електронским сертификатима и третира их равноправно.

4. Да ли постоји радно време портала еПорези?

Одговор: Електронски сервиси на порталу "еПорези" доступни су сваког дана у периоду од 6 часова ујутро до 24 часа у поноћ.

5.  Да ли законски заступник фирме мора да поднесе ПЕП образац како би се регистровао за електронско пословање са Пореском управом ?

Одговор: Не, законски заступници су већ регистровани за електронско пословање.

6. Да ли је могуће да једна књиговодствена агенција врши пријаву за више обвезника?

Одговор: Могуће је да једна књиговодствена агенција врши пријаву за више различитих пореских обвезника. Потребно је да од сваког обвезника појединачно добије овлашћење за електронско пословање предајом попуњеног ПЕП обрасца надлежној филијали Пореске управе. Уколико законски заступник пореског обвезника поседује квалификовани електронски сертификат, он може доделити овлашћење лицу из књиговодствене агенције на самом порталу еПорези у делу за доделу овлашћења.

7. Да ли је могуће овластити више лица за подношење пореске пријаве електронским путем?

Одговор: Да, могуће је овластити више лица за подношење пореске пријаве електронским путем. Овлашћење се може доделити/одузети путем ПЕП обрасца као и на самом порталу еПорези.

8. Набавили смо сертификат, читач картица и све смо урадили по упутству са вашег портала али апликација за електронскоподношење пријава не може да прочита сертификат?

Одговор: Најчешћи проблем у оваквим ситуацијама је изазван неправилним подешавањем самих квалификованих електронских сертификата, односно недостатка потребног софтвера који треба да омогуће коришћење квалификованог електронског сертификата. Сва сертификациона тела на својим интернет страницама имају неопходан софтвер као и корисничка упутства за инсталацију у употребу сертификата.

Проблем може да настане када инсталиране софтверске компоненте на Вашем рачунару, углавном оне које се односе на употребу других електронских сервиса који користе сертификате, дођу у конфликт са софтвером Сертификационог тела и тада поред исправне инсталације није могуће приступити Порталу. Решење је инсталација софтвера Сертификационог тела на рачунар који се не користи за друге електронске сервисе који користе електронске сертификате.

Проблем може да се јави и уколико на свом рачунару имате више од једног читача електронских картица. Решење је оставити само један читач повезан на рачунар.

9. Коме могу да се обратим за помоћ у вези електронског подношења пореских пријава ?

Одговор: За помоћ у вези електронског подношења пореских пријава можете се обратити Контакт центру Пореске управе на бројеве телефона 0700-700-007 или 011-3310-111 (за позиве са мобилног телефона или из иностранства).

Помоћ се може добити и путем адресе електронске поште путем eporezi@purs.gov.rs.

10. Како да знам да је пријава на порталу успешно поднета?

Одговор: Успешно поднета пријава путем портала еПорези у делу за преглед пријава добија статус "Прокњижена" и додељен јој је јединствен "Идентификациони број пријаве" (guid број).

11. Желим да поднесем измењену пореску пријаву за ПДВ. Како да то урадим?

Одговор: Измењена пореска пријава за ПДВ подноси се, као и првобитна, електронским путем преко портала еПорези. Приликом подношења измењене пореске пријаве за ПДВ неопходно је навести одговарајући идентификатор (идентификациони број или бар-код) пријаве коју желите да измените.

12. Да ли је преко портала еПорези могуће добити и картице о задужењу порезом за имовину?

Одговор: Преко портала еПорези није могуће добити картице пореза на имовину јер је порез на имовину од 01.01.2007.године у надлежности Локалне пореске администрације.

13. Послали смо захтев преко портала еПорези за добијање синтетичких картица, добили смо их путем електронске поште, али нисмо добили упит стања који се води на ЈМБГ наших клијената?

Одговор: Синтетичке Картице које сте добили путем портала еПорези односе се на стања које се воде на Вашем ЈМБГ (као законског заступника ваше фирме) и Вашем ПИБ, као и на ПИБ-овима ваших клијената за које сте добили пореско пуномоћје. Стања рачуна који се воде на ЈМБГ ваших клијаната нисте у могућности да добијете јер се овлашћење која имате односе само за њихов ПИБ.\

14. Да ли сваки законски заступник у фирми за које имамо овлашћење за подношење пријава мора да има квалификовани дигитални сертификат?

Одговор: Сви законски заступници су аутоматски регистровани за електронско пословање и они, ако то желе, могу да поседују квалификовани електронски сертифакат и да подносе пријаве путем портала еПорези. Сваком законском заступнику квалификовани електронски сертификат даје могућност да путем портала еПорези изврше доделу овлашћења трећем лицу за електронско подношење пореских пријава. Поседовање квалификованог електронског сертификата за законске заступнике није обавеза, јер овлашћења за електронско подношење пореских пријава могу да доделе неком трећем лицу путем ПЕП обрасца.

15. Да ли за сваког клијента, за кога хоћемо да подносимо пријаве, морамо да поседујемо квалификовани електронски сертификат (нпр. за 50 клијената – 50 сертификата)?

Одговор: Свако лице које користи електронске сервисе Пореске управе и подноси пријаве путем портала еПорези мора да поседује један квалификовани електронски сертифакт. За сваког клијента за кога обављате подношење пореских пријава морате бити овлашћени путем ПЕП обрасца и на тај начин бивате повезани са Вашим клијентима у систему Пореске управе – колико клијената, толико ПЕП образаца. За подношење пореских пријава путем портала еПорези за све Ваше клијенте можете корисити један квалификовани електронски сертификат.

16. Од сертификационог тела добили смо одговор да не могу да нам издају квалификовани електронски сертификат на ПИБ фирме/књиговодствене агенције. Каква је процедура у том случају?

Одговор: Квалификовани електронски сертификат се издаје искључиво на физичко лице, односно на његово име и презиме и његов ЈМБГ. Квалификовани електронски сертификат се не повезује са фирмом/књиговодственом агенцијом у којој лице ради, обзиром да је предвиђено да само физичко лице може да поднесе и потпише пореску пријаву путем портала еПорези.\

17. Да ли је могуће да једно лице има овлашћење за подношење ПППДВ пријава, а друго лице за подношење ППППД пријава?

Одговор: Да, могуће је. Измењени ПЕП образац (део 4.) омогућава доделу/одузимање обима овлашћења за различите врста пореских облика. Такође, сваки законски заступник, уколико поседује Квалификовани електронски сертификат, може и путем портала еПорези одабрати ниво овлашћења који жели да додели или одузме одређеном лицу за један или више пореског облика.

18. Да ли по подношењу пореске ПДВ пријаве путем портала еПорези морамо одмах и да штампамо потврду о успешној предаји?

Одговор: Штампање поднетих ПДВ пријава и потврда о успешном подношењу пријаве након њеног подношења није обавеза пореског обвезника. Сваки порески обвезник може штампати своје ПДВ пријаве или потврде о успешном подношењу ПДВ пријаве ради чувања тих докумената у сопственој архиви и наведена документа није потребно достављати Пореској управи у штампаном облику.

На порталу еПорези налази се архива поднетих ПДВ пријава коју можете прегледати у сваком тренутку и штампати потребне пријаве и потврде. Пријаве се на порталу чувају онолико дуго колико је то прописано законским одредбама.