Порески календар

јун 2024

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП-ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Порез на добит по одбитку обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице од резидентног правног лица по основу: дивиденди и удела у добити у правном лицу, укључујући и приход по основу чланства у алтернативном инвестиционом фонду који нема својство правног лица, накнада од ауторског и сродних права и права индустријске својине, камата, накнада од закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике, накнада од услуга истраживања тржишта, рачуноводствених и ревизорских услуга и других услуга из области правног и пословног саветовања, независно од места њиховог пружања или коришћења. Порез на добит по одбитку обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице по основу извођења естрадног, забавног, уметничког, спортског или сличног програма у Републици, који нису опорезовани као доходак физичког лица (извођача, музичара, спортисте и сл.), у складу са прописима којима се уређује опорезивање дохотка грађана. Резидентно правно лице обвезник које откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужно је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку по стопи од 1% од износа накнаде. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима. * Порез на добит по решењу обрачунава се и плаћа на приходе нерезидентног обвезника по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике Србије остварених од исплатиоца који није дужан да обрачунава, обуставља и плаћа порез по одбитку, на приходе остварене по основу капиталних добитака, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН у року од 30 дана од дана остваривања прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Захтев за паушално опорезивање може се поднети до 31. октобра текуће године за наредну годину, односно у року од 15 дана од дана пријема акта надлежног пореског органа којим се потврђује брисање из евиденције за порез на додату вредност у складу са законом којим се уређује порез на додату вредност, а најкасније до 31. децембра текуће године за наредну годину, у електронском облику преко портала Пореске управе. Лице које започне обављање делатности, захтев за паушално опорезивање подноси искључиво у моменту регистрације надлежној организацији која води регистар привредних субјеката, која ће тај захтев проследити Пореској управи. Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, захтев за паушално опорезивање подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе ПИБ а најкасније до 31. децембра текуће године. * Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, обавештење о опредељењу да врше исплату личне зараде подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе пореског идентификационог броја (ПИБ) а најкасније до 31. децембра текуће године. * Резидентни обвезник који се сматра крајњим матичним правним лицем међународне групе повезаних правних лица, дужно је да надлежном пореском органу, у папирној форми, достави годишњи извештај о контролисаним трансакцијама међународне групе повезаних правних лица најкасније у року од 12 месеци од истека пословне године за коју се доставља годишњи извештај, на Обрасцу CbC. * У случају да привредно друштво у чији основни капитал су уложена новчана средства од продаје дигиталне имовине, у календарској години у којој је регистровано улагање и у наредне две календарске године спроведе поступак смањења основног капитала, даном доношења одлуке о смањењу основног капитала обвезник губи право на претходно остварено ослобођење од пореза на капитални добитак и дужан је да о губитку права обавести надлежни порески орган у року од 30 дана од дана губитка права. * У случају да привредно друштво које је имовинска права по основу ауторских и сродних права и права индустријске својине стекло уносом од стране обвезника пореза на доходак грађана (физичког лица и предузетника) као неновчаног улога у капитал привредног друштва резидента Републике за који је ослобођен пореза на капитални добитак, то право у целини отуђи у року од две године од дана његовог стицања, односно у истом периоду то право уступи на коришћење у целини или делимично по цени која је нижа од цене у складу са принципом „ван дохвата руке” уколико је уступање извршило повезаном лицу или лицу чији је власник његово повезано лице у складу са законом којим се уређује порез на добит правних лица, обвезник губи право на претходно остварено ослобођење од пореза на капитални добитак и дужан је да о губитку права обавести надлежни порески орган у року од 30 дана од дана губитка права. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета. * Oбразац ПИД ПДВ се подноси за 2022. годину, ако је у 2022. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство. Предаје се уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец, подноси се на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе, подноси се на Обрасцу РЕФ-Т најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, подноси се на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ а захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Евиденциону пријаву за ангажовање сезонских радника послодавац подноси електронским путем Пореској управи најкасније првог дана ангажовања сезонских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени, наредног дана од дана престанка ангажовања. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник који у току године изврши пренос дигиталне имовине по основу којег може настати капитални добитак или губитак у складу са законом којим се опорезује доходак грађана, дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-3Р најкасније у року од 120 дана од истека квартала у којем је остварен приход по основу преноса дигиталне имовине. * Обвезник по основу прихода од пружања угоститељских услуга из члана 84б закона којим се опорезује доходак грађана који у току године почне да пружа угоститељске услуге дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-4Р у року од 15 дана од дана правноснажности решења којим се објекат домаће радиности и сеоског туризма разврстава у одговарајућу категорију у складу са законом којим се уређује угоститељство. * Обвезници фискализације дужни су да, пре почетка коришћења електронског фискалног уређаја за издавање фискалних рачуна, Пореској управи доставе податке о пословним просторима и пословним просторијама у којима ће користити електронски фискални уређај и то за сваки пословни простор/пословну просторију одвојено, ради генерисања јединствене ознаке пословног простора. Пријава за генерисање пословног простора доставља се електронским путем преко портала Пореске управе. У случају промене података по појединачном пословном простору и пословној просторији, а нарочито ако делатност престане да се обавља у пословном простору и пословној просторији или дође до промене делатности која се обавља у пословном простору и пословној просторији, обвезник фискализације дужан је да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата пре настанка промене. Изузетно, у случају промене података до којих је дошло услед околности које не зависе од воље обвезника фискализације, обвезник фискализације је дужан да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата по настанку промене.

Пореска управа    еПорези    Најчешће постављана питања

Најчешће постављана питања

1. Да ли се подношење пореских пријава електронским путем плаћа и колико?

Одговор: Подношење пореских пријава електронским путем преко портала еПорези је потпуно бесплатно. Обвезник о свом трошку треба да обезбеди квалификовани електронски сертификат за електронско потписивање пореских пријава и читач паметних картица.

2. Које пореске пријаве се могу поднети електронским путем?

Одговор: Путем портала еПорези могуће је поднети следеће пореске пријаве:

 • ПППДВ –Пореска пријава пореза на додату вредност

 • ППП-ПД – Појединачна пореска пријава о обрачунатим порезима и доприносима

 • ППП – Појединачна пореска пријава

 • ПП-ПДП – Пореска пријава за аконтационо - коначно утврђивање пореза на добит правних лица

 • ППДГ-2P – Пореска пријава за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана

 • ПП ОД-О – Пореска пријава о обрачунатим доприносима за обавезно социјално осигурање за осниваче, односно чланове привредног друштва

 • ПП ОПО – Пореска пријава за порезе и доприносе на приходе које је самоопорезивањем обрачунало физичко лице као обвезник

 • ПП ПДПО/С – Пореска пријава за обрачун пореза на добит по одбитку на приходе и накнаде које остварују нерезидентна и резидентна правна лица

 • ПП КДЗН – Пореска пријава за обрачун пореза на добит по решењу на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари остварује нерезидентно правно лице

 • ПП ППНО – Пореска пријава за порез на премије неживотних осигурања

 • ИОСИ – Извештај о извршењу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом

 • ПП ОАК – Пореска пријава о кумулативном обрачуну акцизе

 • ПП ОАКГ – Пореска пријава о кумулативном-годишњем обрачуну акцизе

 • ПП ТОА – Пореска пријава о тромесечном обрачуну акцизе

 • ПП ОАЕЛ – Пореска пријава о обрачуну акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу

 • ППДГ1С – Пореска пријава за утврђивање пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање самоопорезивањем на приходе од самосталне делатности

 • ППДГ-1Р – Пореска пријава за аконтационо – коначно утврђивање пореза на приходе од самосталне делатности

 • ППИ-3 – Пореска пријава за утврђивање пореза на наслеђе и поклон

 • ППИ-4 – Пореска пријава за утврђивање пореза на пренос апсолутних права

 • ППДГ-3Р – Пореска пријава за утврђивање пореза на капиталне добитке

 • ПП ОАЕЛ – нова – Пореска пријава о обрачуну акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу

 • ПП ОА – Пореска пријава о обрачуну акцизе

 • ПЕП-ИПЈ – Eвиденција издвојених пословних јединица привредних субјеката и складишта

 • РЕФ 1 – Захтев страног обвезника за рефакцију

 • РЕФ 2 – Захтев хуманитарне организације за рефакцију

 • РЕФ 3А – Захтев традиционалне цркве, односно верске заједнице за рефакцију

 • РЕФ 5 – Захтев дипломатског и конзуларног представништва и међународне организације за рефакцију

 • ППО-ПДВ – Потврда о пореском ослобађању за обвезника ПДВ, који врши промет добара или услуга, односно увоз добара, уз пореско ослобађање (донације)

 • MППО-ПДВ – Захтев – Потврда о пореском ослобађању за обвезника ПДВ, који врши промет добара или услуга, односно увоз добара, уз пореско ослобађање (међународни уговори)

 • ЗППО-ПДВ – Захтев – Потврда о пореском ослобађању за обвезника ПДВ који врши промет добара или услуга, односно увоз добара, уз пореско ослобађање (кредити)

На порталу еПорези могуће је остварити увид у пореске картице пореског обвезника, увид у податке из Јединственог регистра пореских обвезника, као и преглед претходно послатих пореских пријава поднетих електронским путем.

3. Који квалификовани електронски сертификат могу да користим и који је најбоље да набавим?

Одговор: Порески обвезници могу користити било који квалификовани електронски сертификат који издаје једно од овлашћених Сертификационих тела у Републици Србији (ПТТ, Привредна комора Србије, МУП, HALCOM или E-Smart Systems). Пореска управа се на исти начин односи према свим квалификованим електронским сертификатима и третира их равноправно.

4. Да ли постоји радно време портала еПорези?

Одговор: Електронски сервиси на порталу "еПорези" доступни су сваког дана у периоду од 6 часова ујутро до 24 часа у поноћ.

5.  Да ли законски заступник фирме мора да поднесе ПЕП образац како би се регистровао за електронско пословање са Пореском управом ?

Одговор: Не, законски заступници су већ регистровани за електронско пословање.

6. Да ли је могуће да једна књиговодствена агенција врши пријаву за више обвезника?

Одговор: Могуће је да једна књиговодствена агенција врши пријаву за више различитих пореских обвезника. Потребно је да од сваког обвезника појединачно добије овлашћење за електронско пословање предајом попуњеног ПЕП обрасца надлежној филијали Пореске управе. Уколико законски заступник пореског обвезника поседује квалификовани електронски сертификат, он може доделити овлашћење лицу из књиговодствене агенције на самом порталу еПорези у делу за доделу овлашћења.

7. Да ли је могуће овластити више лица за подношење пореске пријаве електронским путем?

Одговор: Да, могуће је овластити више лица за подношење пореске пријаве електронским путем. Овлашћење се може доделити/одузети путем ПЕП обрасца као и на самом порталу еПорези.

8. Набавили смо сертификат, читач картица и све смо урадили по упутству са вашег портала али апликација за електронскоподношење пријава не може да прочита сертификат?

Одговор: Најчешћи проблем у оваквим ситуацијама је изазван неправилним подешавањем самих квалификованих електронских сертификата, односно недостатка потребног софтвера који треба да омогуће коришћење квалификованог електронског сертификата. Сва сертификациона тела на својим интернет страницама имају неопходан софтвер као и корисничка упутства за инсталацију у употребу сертификата.

Проблем може да настане када инсталиране софтверске компоненте на Вашем рачунару, углавном оне које се односе на употребу других електронских сервиса који користе сертификате, дођу у конфликт са софтвером Сертификационог тела и тада поред исправне инсталације није могуће приступити Порталу. Решење је инсталација софтвера Сертификационог тела на рачунар који се не користи за друге електронске сервисе који користе електронске сертификате.

Проблем може да се јави и уколико на свом рачунару имате више од једног читача електронских картица. Решење је оставити само један читач повезан на рачунар.

9. Коме могу да се обратим за помоћ у вези електронског подношења пореских пријава ?

Одговор: За помоћ у вези електронског подношења пореских пријава можете се обратити Контакт центру Пореске управе на бројеве телефона 0700-700-007 или 011-3310-111 (за позиве са мобилног телефона или из иностранства).

Помоћ се може добити и путем адресе електронске поште путем eporezi@purs.gov.rs.

10. Како да знам да је пријава на порталу успешно поднета?

Одговор: Успешно поднета пријава путем портала еПорези у делу за преглед пријава добија статус "Прокњижена" и додељен јој је јединствен "Идентификациони број пријаве" (guid број).

11. Желим да поднесем измењену пореску пријаву за ПДВ. Како да то урадим?

Одговор: Измењена пореска пријава за ПДВ подноси се, као и првобитна, електронским путем преко портала еПорези. Приликом подношења измењене пореске пријаве за ПДВ неопходно је навести одговарајући идентификатор (идентификациони број или бар-код) пријаве коју желите да измените.

12. Да ли је преко портала еПорези могуће добити и картице о задужењу порезом за имовину?

Одговор: Преко портала еПорези није могуће добити картице пореза на имовину јер је порез на имовину од 01.01.2007.године у надлежности Локалне пореске администрације.

13. Послали смо захтев преко портала еПорези за добијање синтетичких картица, добили смо их путем електронске поште, али нисмо добили упит стања који се води на ЈМБГ наших клијената?

Одговор: Синтетичке Картице које сте добили путем портала еПорези односе се на стања које се воде на Вашем ЈМБГ (као законског заступника ваше фирме) и Вашем ПИБ, као и на ПИБ-овима ваших клијената за које сте добили пореско пуномоћје. Стања рачуна који се воде на ЈМБГ ваших клијаната нисте у могућности да добијете јер се овлашћење која имате односе само за њихов ПИБ.\

14. Да ли сваки законски заступник у фирми за које имамо овлашћење за подношење пријава мора да има квалификовани дигитални сертификат?

Одговор: Сви законски заступници су аутоматски регистровани за електронско пословање и они, ако то желе, могу да поседују квалификовани електронски сертифакат и да подносе пријаве путем портала еПорези. Сваком законском заступнику квалификовани електронски сертификат даје могућност да путем портала еПорези изврше доделу овлашћења трећем лицу за електронско подношење пореских пријава. Поседовање квалификованог електронског сертификата за законске заступнике није обавеза, јер овлашћења за електронско подношење пореских пријава могу да доделе неком трећем лицу путем ПЕП обрасца.

15. Да ли за сваког клијента, за кога хоћемо да подносимо пријаве, морамо да поседујемо квалификовани електронски сертификат (нпр. за 50 клијената – 50 сертификата)?

Одговор: Свако лице које користи електронске сервисе Пореске управе и подноси пријаве путем портала еПорези мора да поседује један квалификовани електронски сертифакт. За сваког клијента за кога обављате подношење пореских пријава морате бити овлашћени путем ПЕП обрасца и на тај начин бивате повезани са Вашим клијентима у систему Пореске управе – колико клијената, толико ПЕП образаца. За подношење пореских пријава путем портала еПорези за све Ваше клијенте можете корисити један квалификовани електронски сертификат.

16. Од сертификационог тела добили смо одговор да не могу да нам издају квалификовани електронски сертификат на ПИБ фирме/књиговодствене агенције. Каква је процедура у том случају?

Одговор: Квалификовани електронски сертификат се издаје искључиво на физичко лице, односно на његово име и презиме и његов ЈМБГ. Квалификовани електронски сертификат се не повезује са фирмом/књиговодственом агенцијом у којој лице ради, обзиром да је предвиђено да само физичко лице може да поднесе и потпише пореску пријаву путем портала еПорези.\

17. Да ли је могуће да једно лице има овлашћење за подношење ПППДВ пријава, а друго лице за подношење ППППД пријава?

Одговор: Да, могуће је. Измењени ПЕП образац (део 4.) омогућава доделу/одузимање обима овлашћења за различите врста пореских облика. Такође, сваки законски заступник, уколико поседује Квалификовани електронски сертификат, може и путем портала еПорези одабрати ниво овлашћења који жели да додели или одузме одређеном лицу за један или више пореског облика.

18. Да ли по подношењу пореске ПДВ пријаве путем портала еПорези морамо одмах и да штампамо потврду о успешној предаји?

Одговор: Штампање поднетих ПДВ пријава и потврда о успешном подношењу пријаве након њеног подношења није обавеза пореског обвезника. Сваки порески обвезник може штампати своје ПДВ пријаве или потврде о успешном подношењу ПДВ пријаве ради чувања тих докумената у сопственој архиви и наведена документа није потребно достављати Пореској управи у штампаном облику.

На порталу еПорези налази се архива поднетих ПДВ пријава коју можете прегледати у сваком тренутку и штампати потребне пријаве и потврде. Пријаве се на порталу чувају онолико дуго колико је то прописано законским одредбама.