Порески календар

јун 2024

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП-ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Порез на добит по одбитку обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице од резидентног правног лица по основу: дивиденди и удела у добити у правном лицу, укључујући и приход по основу чланства у алтернативном инвестиционом фонду који нема својство правног лица, накнада од ауторског и сродних права и права индустријске својине, камата, накнада од закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике, накнада од услуга истраживања тржишта, рачуноводствених и ревизорских услуга и других услуга из области правног и пословног саветовања, независно од места њиховог пружања или коришћења. Порез на добит по одбитку обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице по основу извођења естрадног, забавног, уметничког, спортског или сличног програма у Републици, који нису опорезовани као доходак физичког лица (извођача, музичара, спортисте и сл.), у складу са прописима којима се уређује опорезивање дохотка грађана. Резидентно правно лице обвезник које откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужно је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку по стопи од 1% од износа накнаде. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима. * Порез на добит по решењу обрачунава се и плаћа на приходе нерезидентног обвезника по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике Србије остварених од исплатиоца који није дужан да обрачунава, обуставља и плаћа порез по одбитку, на приходе остварене по основу капиталних добитака, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН у року од 30 дана од дана остваривања прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Захтев за паушално опорезивање може се поднети до 31. октобра текуће године за наредну годину, односно у року од 15 дана од дана пријема акта надлежног пореског органа којим се потврђује брисање из евиденције за порез на додату вредност у складу са законом којим се уређује порез на додату вредност, а најкасније до 31. децембра текуће године за наредну годину, у електронском облику преко портала Пореске управе. Лице које започне обављање делатности, захтев за паушално опорезивање подноси искључиво у моменту регистрације надлежној организацији која води регистар привредних субјеката, која ће тај захтев проследити Пореској управи. Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, захтев за паушално опорезивање подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе ПИБ а најкасније до 31. децембра текуће године. * Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, обавештење о опредељењу да врше исплату личне зараде подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе пореског идентификационог броја (ПИБ) а најкасније до 31. децембра текуће године. * Резидентни обвезник који се сматра крајњим матичним правним лицем међународне групе повезаних правних лица, дужно је да надлежном пореском органу, у папирној форми, достави годишњи извештај о контролисаним трансакцијама међународне групе повезаних правних лица најкасније у року од 12 месеци од истека пословне године за коју се доставља годишњи извештај, на Обрасцу CbC. * У случају да привредно друштво у чији основни капитал су уложена новчана средства од продаје дигиталне имовине, у календарској години у којој је регистровано улагање и у наредне две календарске године спроведе поступак смањења основног капитала, даном доношења одлуке о смањењу основног капитала обвезник губи право на претходно остварено ослобођење од пореза на капитални добитак и дужан је да о губитку права обавести надлежни порески орган у року од 30 дана од дана губитка права. * У случају да привредно друштво које је имовинска права по основу ауторских и сродних права и права индустријске својине стекло уносом од стране обвезника пореза на доходак грађана (физичког лица и предузетника) као неновчаног улога у капитал привредног друштва резидента Републике за који је ослобођен пореза на капитални добитак, то право у целини отуђи у року од две године од дана његовог стицања, односно у истом периоду то право уступи на коришћење у целини или делимично по цени која је нижа од цене у складу са принципом „ван дохвата руке” уколико је уступање извршило повезаном лицу или лицу чији је власник његово повезано лице у складу са законом којим се уређује порез на добит правних лица, обвезник губи право на претходно остварено ослобођење од пореза на капитални добитак и дужан је да о губитку права обавести надлежни порески орган у року од 30 дана од дана губитка права. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета. * Oбразац ПИД ПДВ се подноси за 2022. годину, ако је у 2022. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство. Предаје се уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец, подноси се на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе, подноси се на Обрасцу РЕФ-Т најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, подноси се на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ а захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Евиденциону пријаву за ангажовање сезонских радника послодавац подноси електронским путем Пореској управи најкасније првог дана ангажовања сезонских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени, наредног дана од дана престанка ангажовања. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник који у току године изврши пренос дигиталне имовине по основу којег може настати капитални добитак или губитак у складу са законом којим се опорезује доходак грађана, дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-3Р најкасније у року од 120 дана од истека квартала у којем је остварен приход по основу преноса дигиталне имовине. * Обвезник по основу прихода од пружања угоститељских услуга из члана 84б закона којим се опорезује доходак грађана који у току године почне да пружа угоститељске услуге дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-4Р у року од 15 дана од дана правноснажности решења којим се објекат домаће радиности и сеоског туризма разврстава у одговарајућу категорију у складу са законом којим се уређује угоститељство. * Обвезници фискализације дужни су да, пре почетка коришћења електронског фискалног уређаја за издавање фискалних рачуна, Пореској управи доставе податке о пословним просторима и пословним просторијама у којима ће користити електронски фискални уређај и то за сваки пословни простор/пословну просторију одвојено, ради генерисања јединствене ознаке пословног простора. Пријава за генерисање пословног простора доставља се електронским путем преко портала Пореске управе. У случају промене података по појединачном пословном простору и пословној просторији, а нарочито ако делатност престане да се обавља у пословном простору и пословној просторији или дође до промене делатности која се обавља у пословном простору и пословној просторији, обвезник фискализације дужан је да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата пре настанка промене. Изузетно, у случају промене података до којих је дошло услед околности које не зависе од воље обвезника фискализације, обвезник фискализације је дужан да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата по настанку промене.

Пореска управа    Jавне набавке    Јавне набавке 2016 - архива

Јавне набавке 2016 - архива

 

Датум објаве

Назив јавне набавке   Рок за доставу понуда  
  29.12.2016.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Предмет јавне набавке су услуге одржавања громобрана у објектима Пореске управе, Регионалног одељења Крагујевац, са припадајућим организационим јединицама (филијалама и експозитурама).

29.12.2016. Позив за подношење понуда 9У

29.12.2016. Конкурсна документација 9У

22.02.2017.год. Одлука о обустави 9У

09.03.2017.год. Обавештење о обустави поступка

30.01.2017.

до 12:00 часова

   28.12.2016.

Пореска управа - Централа

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

28.12.2016. Претходно обавештење радови

28.12.2016. Претходно обавештење услуге

28.12.2016. Претходно обавештење добра

 
 

26.12.2016.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Јавна набавка услуга - текуће одржавање и поправка моторних возила за потребе Пореске управе, за регистрационо подручје - Сомбор, по партијама.

Набавка број: 31/2016.

26.12.2016. Конкурсна документација

26.12.2016. Позив за подношење понуда

17.02.2017. Одлука о додели уговора

17.02.2017. Одлука о обустави поступка

17.02.2017. Обавештење о обустави поступка

25.01.2017.

до 11:00 часова

 

22.12.2016.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Јавна набавка услуга - складиштења за потребе Пореске управе.

Набавка број: 32/2016.

22.12.2016. Конкурсна документација

22.12.2016. Позив за подношење понуда

31.01.2017. Одлука о обустави поступка

31.01.2017. Обавештење о обустави поступка

23.01.2017.

до 11:00 часова

  21.12.2016.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка добара -машине за коричење, у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда у складу са чланом 36. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама

Набавка број: 61/2016

21.12.2016. Обавештење о покретању преговарачког поступка

21.12.2016. Конкурсна документација

05.01.2017. Одлука о додели уговора

23.01.2017. Обавештење о закљученом уговору

29.12.2016.

до 12:00 часова

 
  19.12.2016.

Пореска управа - Централа

Обавештење о закљученим уговорима на основу Оквирног споразума из отвореног поступка централизоване јавне набавке добара - рачунарског материјала – тонера,по партијама, број 4/2015, Управе за заједничке послове републичких органа.

19.12.2016. Обавештење о закљученом уговору-Партија 4

20.12.2016. Обавештење о закљученом уговору-Партија 5

 
   16.12.2016

Пореска управа - Централа

Јавна набавка добара - набавка средстава за хигијену, дезинфекционих средстава и ПВЦ производа, за потребе Пореске управе Централа

Набавка број: 60/2016

16.12.2016. Позив за подношење понуда

16.12.2016. Конкурсна документација

06.01.2017. Додатна појашњења

13.01.2017. Обавештење о продужењу рока за достављање понуда

13.01.2017. Измена конкурсне документације

14.02.2017. Одлука о додели уговора

17.01.2017.

до 12:00 часова

 
 

14.12.2016.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Јавна набавка услуга - прања возила возила за потребе Пореске управе - Средњебанатски округ - Зрењанин

Набавка број: 29/2016

14.12.2016.Позив за подношење понуде

14.12.2016.Конкурсна документација

17.01.2017. Одлука о обустави поступка

17.01.2017. Обавештење о обустави поступка

до 11:00 часова

  09.12.2016.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Обавештење о закљученом уговору за набавку канцеларијског намештаја Партија број 2 - плочасти намештај са испоруком ван Београда, на основу Оквирног споразума из отвореног поступка централизоване јавне набавке, број 1/2016, Управе за заједничке послове републичких органа.

09.12.2016. Обавештење о закљученом уговору

 
   09.12.2016.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Обавештење о закљученом уговору за набавку канцеларијског намештаја Партија број 1 - плочасти намештај са испоруком у Београду, на основу Оквирног споразума из отвореног поступка централизоване јавне набавке, број 1/2016, Управе за заједничке послове републичких органа.

 09.12.2016. Обавештење о закљученом уговору

 
 

06.12.2016.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Јавна набавка услуга - прања возила возила за потребе Пореске управе - Јужнобачки округ - Нови Сад

Набавка број: 30/2016.

06.12.2016. Конкурсна документација

06.12.2016. Позив за подношење понуда

11.01.2017. Одлука о додели уговора

27.01.2017. Обавештење о закљученом уговору

05.01.2017.

до 11:00 часова

  06.12.2016.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка добара - резервни делови и потрошни материјал за радне станице, у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда  у складу са чланом 35. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама

Набавка број: 57/16

06.12.2016. Одлука о додели уговора

15.12.2016. Oбавештење о закљученом уговору

/
  05.12.2016.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Јавна набавка услуга-текуће одржавање и отклањањe кварова на путничким возилима марке „Застава /југо и З 101/, флорида, шкода фабиа, форд транзит и др., у вангарантном року са обезбеђивањем резервних делова, уља, мазива, ауто-галантерије и др. у отвореном поступку јавне набавке, а за потребе Наручиоца, Пореске управе Регионалног одељења Ниш са припадајућим организационим јединицама,  на период од 12 месеци.

Набавка број: 18-Н/16

05.12.2016. Позив за подношење понуда

05.12.2016. Конкурсна документација

09.12.2016.Појашњење конкурсне документације

30.01.2017. Oдлука о додели уговора за П1

30.01.2017. Одлука о обустави поступка за П2

30.01.2017. Одлука о додели уговора за П3

10.02.2017. Oбавештење о обустави поступка за П2

27.02.2017. Обавештење о закљученом уговору за П1

28.02.2017. Oбавештење о закљученом уговору за П3

04.01.2017. године

до 12:00 часова

  02.12.2016.

Пореска управа - Центар за велике пореске обвезнике

Централизована јавна набавка услуге - Осигурање моторних возила

П1 Обавезно осигурање возила

П2 Каско осигурање возила

Набавка број: УЗЗПРО 4/2016

02.12.2016. Обавештење о закљученом уговору П1

02.12.2016. Обавештење о закљученом уговору П2

 
  28.11.2016.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Јавна набавка услуге – складиштења нафтних деривата и услуге транспорта нафтних деривата са претакањем, за потребе Пореске управе, Регионалног одељења за материјалне ресурсе Београд.

Набавка број: 14/2016

28.11.2016. Обавештење о покретању преговарачког поступка

28.11.2016. Конкурсна документација

02.12.2016. Одлука о додели уговора

03.02.2017. Обавештење о закљученом уговору

01.12.2016. до 12:00 часова
  25.11.2016.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Обавештења о закљученим уговорима на основу Оквирног споразума из отвореног поступка централизоване јавне набавке услуге осигурања возила , број 4/2016, Управе за заједничке послове републичких органа, по партијама

25.11.2016. Обавештење о закљученом уговору П1

25.11.2016. Обавештење о закљученом уговору П2

 

  22.11.2016.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Јавна набавка услуга - сервисирање и отклањање кварова на апаратима за фотокопирање  у вангарантном року како би исти континуирано били функционално исправни, са обезбеђивањем и заменом оригиналних резервних делова, за потребе Наручиоца, Пореске управе -  Регионалног одељења Ниш са припадајућим организационим јединицама, у отвореном поступку, на период од 12 месеци по партијама: П1-Коника минолта, П2 –Канон, П3 – остали апарати

Набавка број: 21-Н/16

22.11.2016. Позив за подношење понуда

22.11.2016. Конкурсна документација

30.12.2016. Oдлука о додели уговора за П1

30.12.2016. Одлука о додели уговора за П2

30.12.2016. Одлука о обустави поступка за П3

11.01.2017. Oбавештње о обустави поступка за П3

08.02.2017. Обавештење о закљученом уговору за П1

08.02.2017. Обавештење о закљученом уговору за П2

22.12.2016. године

до 12:00 часова 

  22.11.2016.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка добара – фискалне пломбе за потребе Пореске управе

Набавка број: 59/2016

22.11.2016. Позив за подношење понуда

22.11.2016. Конкурсна документација

02.12.2016. Додатна појашњења

27.12.2016. Одлука о додели уговора

19.01.2017. Обавештење о закљученом уговору

23.12.2016. године

до 12:00 часова

   17.11.2016.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Јавна набавка услуге – складиштења нафтних деривата и услуге транспорта нафтних деривата са претакањем, за потребе Пореске управе, Регионалног одељења за материјалне ресурсе Београд.

Набавка број: 12/2016

17.11.2016. Обавештење о покретању преговарачког поступка

17.11.2016. Конкурсна документација

25.11.2016. Одлука о обустави поступка

25.11.2016. Обавештење о обустави поступка

24.11.2016. године

до 12:00 часова

  16.11.2016. 

Пореска управа - Централа

Јавна набавка добара – клима уређаја са уградњом за потребе Пореске управе.

Набавка број: 56/2016

16.11.2016. Позив за подношење понуда

16.11.2016. Конкурсна документација

30.12.2016. Одлука о додели уговора

27.01.2017. Обавештење о закљученом уговору

 

19.12.2016.године

до 12:00 часова

  14.11.2016.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Јавна набавка добара –природног гаса за потребе грејања пословног простора Пореске управе Регионалног одељења Крагујевац, по партијама, редни број 7Д/2016.

Набавка број: 7Д/2016

15.11.2016.год.Позив за подношење понуда 7Д

15.11.2016.год.Конкурсна докментација 7Д

29.12.2016.год. Одлука о обустави поступка 7Д

13.01.2017.год. Обавештење о обустави поступка 7Д

15.12.2016.године

до 12:00 часова

  14.11.2016.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Обавештење о закљученом уговору на основу Оквирног споразума из отвореног поступка централизоване јавне набавке услуга физичко-техничког и противпожарног обезбеђења објеката, ЦЈН број 9/2015, Управе за заједничке послове републичких органа. Партија број 10 - Регионално одељење Нови Сад, за организационе јединице Пореске управе Регионално одељење Нови Сад и то: Фил. Нови Сад 1, Фил. Нови Сад 2, Фил. Суботица, Фил. Панчево, Фил. Сомбор, Фил. Вршац, Експоз. Бела Црква, Фил. Петроварадин, Фил. Зрењанин и Центар за едукацију Нови Сад.

14.11.2016. Обавештење о закљученом уговору

 
  10.11.2016.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Јавна набавка услуга - складиштења за потребе Пореске управе.

Набавка број: 27/2016.

10.11.2016. Позив за подношење понуда

10.11.2016. Конкурсна документација

16.12.2016. Одлука о обустави поступка

16.12.2016. Обавештење  обустави поступка

12.12.2016. године до 11:00 часова
  10.11.2016.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Обавештења о закљученoм уговору на основу Оквирног споразума из отвореног поступка централизоване јавне набавке канцеларијског материјала, број 5/2015, Управе за заједничке послове републичких органа, по партијама.

10.11.2016. Обавештење о закљученом уговору П2

 
  09.11.2016.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Обавештење о закљученом уговору Партија број  1 за услуге обавезног осигурања возила, на основу Оквирног споразума из отвореног поступка централизоване јавне набавке услуге осигурања возила,по партијама, број 4/2016, Управе за заједничке послове републичких органа.

09.11.2016. Обавештење о закљученом уговору

 
  08.11.2016 

Пореска управа - Централа

Јавна набавка добара – обнављање надоградња и техничка подршка ЕМЦ лиценци за потребе Пореске управе.

Набавка број: 58/2016

08.11.2016. Позив за подношење понуда

08.11.2016. Конкурсна документација

02.12.2016. Одлука о додели уговора

07.12.2016. Обавештење о закљученом уговору

 

24.11.2016.године

до 12:00 часова

   08.11.2016.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Обавештење о закљученим уговорима на основу Оквирног споразума из отвореног поступка централизоване јавне набавке услуге осигурања возила,по партијама, број 4/2016, Управе за заједничке послове републичких органа.

08.11.2016. Обавештење о закљученом уговору за Партију 1

08.11.2016. Обавештење о закљученом уговору за Партију 2

 
  04.11.2016.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Jaвна набавка услуга -  текуће одржавање, сервисирање и отклањање кварова на клима уређајима сплит-система, са обезбеђивањем потребних резервних делова и материјала за потребе Наручиоца, Пореске управе Регионалног одељења Ниш са припадајућим организационим јединицама, у отвореном поступку, на период од 12 месеци.

Набавка број: 20-Н/16

04.11.2016. Позив за подношење понуда

04.11.2016. Конкурсна документација

30.11.2016. Појашњење конкурсне документације

06.12.2016. Oдлука о додели уговора

30.12.2016. Обавештење о закљученом уговору

05.12.2016.године

до 12:00 часова

  03.11.2016.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Обавештење о закљученом уговору Партија број  2 за услуге каско осигурања возила, на основу Оквирног споразума из отвореног поступка централизоване јавне набавке услуге осигурања возила,по партијама, број 4/2016, Управе за заједничке послове републичких органа.

03.11.2016. Обавештење о закљученом уговору

 
   03.11.2016.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка добара – машине за коричење за потребе Пореске управе.

Набавка број: 55/2016

03.11.2016. Позив за подношење понуда

03.11.2016. Конкурсна документација

07.12.2016. Одлука о обустави поступка

08.12.2016. Обавештење о обустави поступка

05.12.2016.године

до 12:00 часова

 
 

03.11.2016.

Пореска управа - Централа

Обавештење о закљученим уговорима на основу Оквирног споразума из отвореног поступка централизоване јавне набавке услуге осигурања имовине,по партијама, број 5/2016, Управе за заједничке послове републичких органа.

03.11.2016. Обавештење о закљученом уговору-Партија 3

 
 

01.11.2016.

Пореска управа - Централа

Обавештење о закљученим уговорима на основу Оквирног споразума из отвореног поступка централизоване јавне набавке услуге осигурања возила,по партијама, број 4/2016, Управе за заједничке послове републичких органа.

01.11.2016. Обавештење о закљученом уговору-Партија 1

01.11.2016. Обавештење о закљученом уговору-Партија 2

 
 

 01.11.2016.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Jaвна набавка услуга - објављивање текстова-огласа, у штампаном медију-дневној новини која се дистибуира на целој територији Републике Србије,  за потребе Наручиоца Пореске управе, Регионалног одељења Ниш и организационих  јединица у саставу на период од 12 месеци.

Набавка број: 16-Н/16

01.11.2016. Позив за подношење понуда

01.11.2016. Конкурсна документација

17.11.2016. Појашњење конкурсне документације

21.11.2016. Измена конкурсне документације

22.11.2016. Појашњење конкурсне документације 2

13.12.2016. Одлука о додели уговора

16.12.2016. Oбавештење о поднетом захтеву за заштиту права

09.02.2017. Обавештење о закљученом уговору

01.12.2016.године

до 12:00 часова

 

01.11.2016.

Пореска управа - ЦВПО  ЦЈН Оквирни споразум из 2015.године

Јавна набавка канцеларијског материјала, Партија 12. Табулири и адинг ролне

Набавка број: 05/2015

01.11.2016. Обавештење о закљученом уговору

 
 

31.10.2016.

 

 

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Jaвна набавка услуга - текуће одржавање и отклањање кварова на службеним возилима марке ,,Опел" и то једног возила типа ,,Vectra Confort 1.8.XE", једног возила типа ,,Omega Z 22 XE Base"и једног возила типа ,,Astra van", теретног возила ,,KIA pregio van 3" дизел и путничких возила FIAT PUNTO-GRANDE 1.4. и 1.2., у вангарантном року са обезбеђивањем резервних делова, уља, мазива, ауто-галантерије и др. у отвореном поступку јавне набавке, а за потребе Пореске управе Регионалног одељења Ниш са припадајућим организационим јединицама, на период од 12 месеци.

Набавка број: 17-Н/16

31.10.2016. Позив за подношење понуда

31.10.2016. Конкурсна документација

10.11.2016. Појашњење конкурсне документације

13.12.2016. Одлука о додели уговора

16.01.2017. Обавештење о закљученом уговору

30.11.2016.године

до 12:00 часова 

  28.10.2016.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Јавна набавка добара – материјала за домаћинство (хемијска средства, инвентар за одржавање хигијене), редни број 8Д/2016, за потребе Министарства финансија, Пореске управе, Регионалног одељења Крагујевац, са припадајућим организационим јединицама (Филијалама и Експозитурама) по партијама.

Набавка број: 8Д/2016

28.10.2016.год. Позив за подношење понуда 8Д

28.10.2016.год. Конкурсна документација 8Д

01.12.2016.год.Одлука о додели Уговора 8Д партија 1

01.12.2016.год.Одлука о додели Уговора 8Д партија 2

20.12.2016.Обавештење о закљученом Уговору 8Д партија1

23.12.2016.год. Обавештење о додели Уговора 8Д парт2

28.11.2016. године

до 12:00 часова

 
  28.10.2016.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Обавештење о закљученом уговору о набавци канцеларијског материјала на основу Оквирног споразума  за Партију 3 – канцеларијски папир за посебне намене из отвореног поступка централизоване јавне набавке, број 5/2015, Управе за заједничке послове републичких органа.

 28.10.2016. Обавештење о закљученом уговору за партију 3

 
  27.10.2016.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Обавештење о закљученом уговору за набавку канцеларијског намештаја Партија број 4 - Радне столице и фотеље са испоруком у местима на територији Републике Србије ван Београда, на основу Оквирног споразума из отвореног поступка централизоване јавне набавке, број 1/2016, Управе за заједничке послове републичких органа.

Обавештење о закљученом уговору

 
  27.10.2016.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Jaвна набавка услуга - текуће одржавање и отклањање кварова на службеним возилима марке PEUGEOT са обезбеђивањем резервних делова, уља, мазива, ауто-галантерије и др. за потребе Наручиоца, Пореске управе Регионалног одељења Ниш, на период од 12 месеци.

Набавка број: 19-Н/16

27.10.2016. Позив за подношење понуда

27.10.2016. Конкурсна документација

30.11.2016. Oдлука о додели уговора

16.12.2016. Обавештење о закљученом уговору

28.11.2016. године

до 12:00 часова

   26.10.2016.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка услуга – одржавање телефонских централа у Пореској управи.

Набавка број: 54/2016

26.10.2016. Конкурсна документација

26.10.2016. Позив за подношење понуда

07.12.2016. Одлука о додели уговора

20.01.2017. Обавештење о закљученом уговору

 14.11.2016. године до 12:00 часова
  26.10.2016.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Jaвна набавка услуга - прања путничких возила:>>стандардно>> споља и >>стандардно>> прање унутар кабине возила, у отвореном поступку, за потребе Пореске управе - Регионалног одељења Ниш и организационих јединица у саставу, на период од 12 месеци.

Набавка број: 22-Н/16

26.10.2016. Позив за подношење понуда

26.10.2016. Конкурсна документација

30.11.2016. Одлука о додели уговора

16.12.2016. Обавештење о закљученом уговору

25.11.2016. године

до 12:00 часова

  25.10.2016.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка услуга – поправка и одржавање опреме у штампарији, за потребе Пореске управе

Набавка број: 52/2016

25.10.2016. Позив за подношење понуда

25.10.2016. Конкурсна документација

18.11.2016. Одлука о додели уговора

05.12.2016. Обавештење о закљученом уговору

10.11.2016. године до 12:00 часова 
  24.10.2016. 

Пореска управа - Централа

Јавна набавка добара - штампање публикација и промотивног материјала за потребе  Пореске управе

Набавка број: 53/2016

24.10.2016. Позив за подношење понуда

24.10.2016. Конкурсна документација

09.11.2016. Додатна појашњења

10.11.2016. Додатна појашњења

18.11.2016. Додатна појашњења

02.12.2016. Одлука о додели уговора

 25.11.2016. године до 12:00 часова
 

20.10.2016.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка добара - oпрема за потребе образовања и едукације

Набавка број: 48/2016

20.10.2016. Позив за подношење понуда

20.10.2016. Конкурсна документација

04.11.2016. Измене и допуне конкурсне документације 

22.11.2016. Oдлука о додели уговора

06.12.2016. Обавештење о закљученом уговору

21.11.2016. године до 12:00 часова 
 

17.10.2016.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Јавна набавка услуга - текуће одржавање и поправка моторних возила за потребе Пореске управе, за регистрационо подручје - Сомбор, по партијама.

Набавка број: 17/2016.

17.10.2016. Позив за подношење понуда

17.10.2016. Конкурсна документација

30.11.2016. Одлука о обустави поступка

07.12.2016. Обовештење о обустави поступка

 16.11.2016. године до 11:00 часова
 

17.10.2016.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка добара - имплементација нових система за аутентификацију квалификационим електронским сертификатом на порталу е-порез, за потребе Пореске управе

Набавка број: 51/2016

17.10.2016. Позив за подношење понуда

17.10.2016. Конкурсна документација

04.11.2016. Oдлука о додели уговора

18.11.2016. Obavestenje o zakljucenom ugovoru

02.11.2016. године до 12:00 часова
 

17.10.2016.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Јавна набавка услуга - ускладиштење нафтних деривата за потребе Пореске управе, Сектора за материјалне ресурсе, у отвореном поступку, по партијама.

 Набавка број: 23-Н/2016

17.10.2016. Позив за подношење понуда

17.10.2016. Конкурсна документација

02.11.2016. Појашњење конкурсне документације

15.11.2016. Измена и допуна кокнурсне документације

15.11.2016. Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда

25.11.2016. Појашњење конкурсне документације 2

20.12.2016. Одлука о обустави поступка за П1

20.12.2016. Одлука о обустави поступка за П2

04.01.2017. Oбавештење о обустави поступка за П1

04.01.2017. Обавештење о обустави поступка за П2

16.11.2016. године до 12:00 часова
  14.10.2016.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Јавна набавка добара - штамбиљи, факсимили, натписне табле и остало за потребе Пореске управе, Регионално одељење Нови Сад.

Набавка број: 16/2016.

14.10.2016. Конкурсна документација

14.10.2016. Позив за подношење понуда

30.11.2016. Одлука о додели уговора

07.02.2017. Обавештење о закљученом уговору

14.11.2016. године до 11:00 часова
  11.10.2016.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка услугa - стручни надзор за реализацију пројекта ,,Реконструкција кабловске, енергетске и телефонске инфраструктуре у организационим јединицама Пореске управе"

Набавка број: 46/2016

11.10.2016. Позив за подношење понуда

11.10.2016. Конкурсна документација

10.11.2016. Oдлука о додели уговора

29.11.2016. Oбавештење о закљученом уговору

27.10.2016. године до 12:00 часова
  10.10.2016.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Јавна набавка услуге испитивања електроинсталација у објектима Пореске управе Регионалног одељења Крагујевац са припадајућим организационим јединицама (Филијалама и Експозитурама).

Набавка број: 8У/2016

10.10.2016.год. Позив за подношење понуда 8У

10.10.2016.год. Конкурсна документација 8У

27.10.2016.год. Измена и допуна КД 8У

18.11.2016. Одлука о додели уговора

08.12.2016.год. Обавештење о зак. Уговору 8У

09.11.2016. године до 12:00 часова
  10.10.2016.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Јавна набавка услуга - текуће одржавање и поправка моторних возила за потребе Пореске управе, Средњебанатски округ - Зрењанин

Набавка број: 19/2016.

10.10.2016. Конкурсна документација

10.10.2016. Позив за подношење понуда

24.11.2016. Одлука о додели уговора

30.12.2016. Обавештење о закљученом уговору

09.11.2016. године до 11:00 часова
  10.10.2016.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Јавна набавка услуга - текуће одржавање и поправка моторних возила за потребе Пореске управе, Јужнобачки округ - Нови Сад

Набавка број: 18/2016.

10.10.2016. Конкурсна документација

11.10.2016. Позив за подношење понуда

24.11.2016. Одлука о додели уговора

30.12.2016. Обавештење о закљученом уговору

10.11.2016. године до 11:00 часова
  07.10.2016.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка добара - професионална опрема за ресторан и кафе кухиње, за потребе Централе Пореске управе.

Набавка број: 50/2016

07.10.2016. Позив за подношење понуда

07.10.2016. Конкурсна документацијa

17.10.2016. Додатна појашњења

03.11.2016. Додатна појашњења

10.11.2016. Одлука о додели уговора

06.12.2016. Oбавештење о закљученом уговору

 07.11.2016. године до 12:00 часова
  05.10.2016.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Јавна набавка добара - фиксних телефона за потребе Пореске управе, Регионално одељење Нови Сад

Набавка број: 26/2016.

05.10.2016. Конкурсна документација

05.10.2016. Позив за подношење понуда

09.11.2016. Обавештење о обустави поступка

09.11.2016. Одлука о обустави поступка

04.11.2016. године до 11:00 часова
  03.10.2016.

Пореска управа - Централа

Обавештење о закљученом уговору за услуге мобилне телефоније на основу Оквирног споразума из отвореног поступка централизоване јавне набавке, број 3/2016, Управе за заједничке послове републичких органа.

03.10.2016. Обавештење о закљученом уговору

 
   30.09.2016.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка услуга – одржавање телефонских централа у Пореској управи.

Набавка број: 49/2016

30.09.2016. Позив за подношење понуда

30.09.2016. Конкурсна документација

20.10.2016. Одлука о обустави поступка

20.10.2016. Обавештење о обустави поступка јавне набавке

 17.10.2016. године до 12:00 часова
  29.09.2016.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Обавештење о закљученим уговорима о набавци канцеларијског материјала на основу Оквирног споразума  за партије 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15 и 16 из отвореног поступка централизоване јавне набавке, број 5/2015, Управе за заједничке послове републичких органа

29.09.2016. Обавештење о закљученом уговору за партију 1

29.09.2016. Обавештење о закљученом уговору за партију 2

29.09.2016. Обавештење о закљученом уговору за партију 4

29.09.2016. Обавештење о закљученом уговору за партију 5

29.09.2016. Обавештење о закљученом уговору за партију 6

29.09.2016. Обавештење о закљученом уговору за партију 7

29.09.2016. Обавештење о закљученом уговору за партију 9

29.09.2016. Обавештење о закљученом уговору за партију 10

29.09.2016. Обавештење о закљученом уговору за партију 11

29.09.2016. Обавештење о закљученом уговору за партију 15

29.09.2016. Обавештење о закљученом уговору за партију 16

 
  22.09.2016.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка добара - ,,Kаталог цена и номенклатура возила" за потребе Пореске управе

Набавка број: 47/2016

22.09.2016. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива

22.09.2016. Конкурсна документација

12.10.2016. Oдлука о додели уговора 

02.11.2016. Обавештење о закљученом уговору

 03.10.2016. године до 12:00 часова
   08.09.2016.

Пореска управа - сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

ЦЈН - Набавка ДДД 7/2015

08.09.2016. Обавештење закљученом уговору 7/2015 УЗЗПРО

 
  08.09.2016.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка добара - набавка резервних делова и потрошног материјала за радне станице

Набавка број: 45/2016

08.09.2016. Позив за подношење понуда 

08.09.2016. Конкурсна документација 

21.10.2016. Oдлука о обустави поступка 

02.11.2016. Обавештење о обустави поступка

26.09.2016.године

до 12:00 часова

  06.09.2016.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Обавештење о закљученом уговору на основу Оквирног споразума из отвореног поступка централизоване јавне набавке папирне конфекције - тоалетни папир број 1/2015, Управе за заједничке послове републичких органа, по партијама

06.09.2016. Обавештење о закљученом уговору - папирни убруси

06.09.2016. Обавештење о закљученом уговору - тоалетни папир

 
  01.09.2016.

Пореска управа - ЦВПО

ЦЈН - Набавка Кан. мат. 05/2015

01.09.2016.Obavestenje o zak. ugovoru П7

01.09.2016.Обавештење о закљученом уговору П16

 
   01.09.2016

Пореска управа - Централа

Јавна набавка услуга  –одржавање амбијенталних услова систем сале за потребе Пореске управе.

Набавка број: 42/2016

01.09.2016. Конкурсна документација

01.09.2016. Позив за подношење понуда

04.10.2016. Oдлука о додели уговора

24.10.2016. Oбавештење о закљученом уговору

16.09.2016.године

до 12:00 часова

 
  26.08.2016 

Пореска управа - Централа

Обавештење о закљученoм уговору о набавци - услуге одржавања рачунарске опреме, на основу Оквирног споразума  за партију 21 из отвореног поступка централизоване јавне набавке, број 7/2016, Управе за заједничке послове републичких органа

26.08.2016. Обавештење о закљученом уговору за партију 21

 
   23.08.2016.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка услуге испитивање електричних инсталација у објектима Пореске управе.

Набавка број: 44/2016

23.08.2016. Позив за подношење понуда

23.08.2016. Конкурсна документација

02.09.2016. Додатна појашњења

10.10.2016. Одлука о обустави поступка

24.10.2016. Обавештење о обустави поступка јавне набавке

23.09.2016.године

до 12:00 часова

 
  22.08.2016.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Јавна набавка добара - природног гаса за потребе Пореске управе, Регионално одељење Нови Сад

Набавка број: 14/2016.

22.08.2016. Конкурсна документација

22.08.2016. Позив за подношење понуда

21.10.2016. Одлука о обустави поступка

21.10.2016. Обавештење о обустави поступка

21.09.2016.године

до 11:00 часова

   16.08.2016

Пореска управа - Централа

Јавна набавка радова - реконструкција кабловске, енергетске и телефонске инфраструктуре у организационим јединицама Пореске управе.

Набавка број: 43/2016

16.08.2016. Конкурсна документација

16.08.2016. Позив за подношење понуда

15.09.2016. Одлука о додели уговорa

10.10.2016. Обавештење о закљученом уговору

01.09.2016.године

до 12:00 часова

 
  16.08.2016.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Jaвна набавка  услуга - одржавања опреме за јавну безбедност - стабилних инсталација за дојаву пожара, апарата за гашење пожара, хидрантске мреже, противпаничне расвете, обележавање објеката у складу са Законом о заштити од пожара, израда планова евакуације, за потребе Наручиоца, Пореске управе - Регионалног одељења Ниш са припадајућим организационим јединицама, у отвореном поступку на период од 12 месеци.

Набавка број: 13-Н/16

16.08.2016. Позив за подношење понуда

16.08.2016. Конкурсна документација

07.10.2016. Одлука о додели уговора

15.11.2016. Обавештење о закљученом уговору

 15.09.2016.године

до 12:00 часова

  15.08.2016.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Jaвна набавка добара -  мрког угља мокросепарисаног, гранулације «коцка» /величина појединачног комада-грануле од 30,00 до 60,00 мм./, калоричне - топлотне моћи минимално 19.000 килоџула, врсте «Соко» или еквивалент, у количини од укупно  150  тона, са услугом превоза, истовара и складиштења за потребе Пореске управе РО Ниш са припадајућим организационим јединицама.

Набавка број: 14-Н/16

15.08.2016. Позив за подношење понуда

15.08.2016. Конкурсна документација

23.09.2016. Oдлука о додели уговора

19.10.2016 Обавештење о закљученом уговору

14.09.2016.године

до 12:00 часова 

  12.08.2016.

Пореска управа - Центар за велике пореске обвезнике

Јавна набавка добара - Средства за одржавање хигијене

Набавка број 06/2015

12.08.2016. Позив за подношење понуда

12.08.2016. Конкурсна документација

19.09.2016. Одлука о додели уговора

10.10.2016. Обавештење о закљученом Уговору

12.09.2016. до 12 часова

  10.08.2016. Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Jaвна набавка добара - огревно дрво «метрено» и сечено, и то тврди лишћари I класе (буква и /или/ цер) у количини од 217 метара просторних са услугом  превоза и истовара а за потребе организационих јединица Пореске управе и то:Филијала Врање, Прокупље, Књажевац и Неготин као и Експозитуре: Бела Паланка, Гаџин Хан и Трговиште.

Набавка број: 15-Н/16

10.08.2016. Позив за подношење понуда

10.08.2016. Конкурсна документација

23.09.2016. Одлука о додели уговора

21.10.2016 Обавештење о закљученом уговору

09.09.2016.године

до 12:00 часова

   10.08.2016.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка услуге – израда пројекта за набавку и уградњу дизел агрегата.

Набавка број: 41/2016

10.08.2016. Позив за подношење понуда

10.08.2016. Конкурсна документација

01.09.2016. Одлука о додели уговора

15.09.2016. Обавештење о закљученом уговору

 

25.08.2016.године

до 12:00 часова

  05.08.2016.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка услуге – одржавање електронских сервиса Пореске управе.

Набавка број: 34/2016

05.08.2016. Позив за подношење понуда

05.08.2016. Конкурсна документација

28.09.2016. Одлука о додели уговора

28.11.2016. Обавештење о закљученом уговору

05.09.2016.године

до 12:00 часова

  05.08.2016. 

Пореска управа - Централа

Јавна набавка услуге  – одржавање система за праћење и контролу девизног пословања за потребе Пореске управе.

Набавка број: 33/2016

05.08.2016. Конкурсна документација

05.08.2016. Позив за подношење понуда

08.09.2016. Одлука о додели уговора

07.10.2016. Обавештење о закљученом уговору

 

22.08.2016.године

до 12:00 часова

  05.08.2016.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Јавна набавка добара – набавка, монтажа и уградња опреме за јавну безбедност – инсталација система за рано откривање и аутоматску дојаву пожара и инсталација противпаничне расвете за потребе Пореске управе Филијале Параћин.

Набавка број: 2Д/2016

05.08.2016. Позив за подношење понуда 2Д

05.08.2016. Конкурсна документација 2Д

08.08.2016. Конкурсна документација-предмер и предрачун

09.08.2016. Додатна појашњења

29.09.2016. Одлука о додели уговора

19.10.2016.год Обавештење о закљученом Уговору 2Д

05.09.2016.године

до 12:00 часова

  04.08.2016.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Јавна набавка услуге - одношења смећа из магацина Пореске управе у Лештанима

Набавка број: 11/2016

04.08.2016. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

04.08.2016. Конкурсна документација

16.08.2016. Oдлука о додели уговора

01.09.2016. Oбавештење о закљученом уговору

12.08.2016.године

до 12:00 часова

 
  03.08.2016.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка добара - развој система за преглед образаца ПДВ и подношење у електронском облику.

Набавка број: 39/2016

03.08.2016. Позив за подношење понуда

03.08.2016. Конкурсна документација

14.09.2016. Обавештење о закљученом уговору

 

19.08.2016.године

до 12:00 часова

  02.08.2016.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка услуга одржавања интерног портала Пореске управе

Набавка број: 37/2016

02.08.2016. Позив за подношење понуда

02.08.2016. Конкурсна документација

05.08.2016. Додатна појашњења

11.08.2016. Додатна појашњења

13.09.2016. Одлука о додели уговора

06.10.2016. Обавештење о закљученом уговору

18.08.2016.године

до 12:00 часова

 
 

02.08.2016.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка добара - набавка серверске, сториџ и мрежне инфраструктуре

Набавка број: 35/2016

02.08.2016. Позив за подношење понуда

02.08.2016. Конкурсна документација

30.08.2016. Одлука о додели уговора

05.10.2016. Обавештење о закљученом уговору

18.08.2016.године

до 12:00 часова

 

01.08.2016.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Јавна набавка добара –  административне опреме –фотографских апарата, за потребе Министарства финансија, Пореске управе, Регионалног одељења Крагујевац, са припадајућим организационим јединицама (Филијалама и Експозитурама).

Набавка број: 5Д/2016

01.08.2016. Позив за подношење понуда 5Д/2016

01.08.2016. Конкурсна документација 5Д/2016

03.08.2016.год. Појашњење КД 1 5Д/2016

12.09.2016.год. Одлука о додели Уговора 5Д

14.10.2016.год. Обавештење о закљученом Уговору 5Д

31.08.2016.године

до 12:00 часова

 

01.08.2016.

Пореска управа - Центар за велике пореске обвезнике

Јавна набавка добара - Фискална каса

Набавка број ЈН 05/2016

01.08.2016. Позив за подношење понуда

01.08.2016. Конкурсна документација

08.09.2016. Одлука о додели Уговора

23.09.2016. Обавештење о закљученом Уговору

31.08.2016, године до 12:00 часова

 

29.07.2016.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка добара - професионална опрема за ресторан и кафе кухиње

Набавка број: 40/2016

29.07.2016. Позив за подношење понуда

29.07.2016. Конкурсна документација

15.08.2016. Додатна појашњења

19.08.2016. Измене и допуне конкурсне документације

21.09.2016. Одлука о обустави поступка

03.10.2016. Обавештење о обустави поступка

29.08.2016.године

до 12:00 часова

 

27.07.2016.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка услуга – одржавање система пословних функција: Система за Администрацију пореских пријава (АПП), Интеграционог модула (ЦИП), Јединственог регистра пореских обвезника (ЈРПО), Систем за магацинско пословање - Система за подршку пословања службе одржавања рачунарске, комуникационе и пратеће опреме (СЗПП) и Система за аутоматско праћење случајева (САПС).

Набавка број: 36/2016

27.07.2016. Позив за подношење понуда

27.07.2016. Конкурсна документација

08.09.2016. Одлука о додели уговора

04.10.2016. Обавештење о закљученом уговору

 

12.08.2016.године

до 12:00 часова

 

 27.07.2016.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Јавна набавка добара –  административне опреме – фиксиних телефона, за потребе Министарства финансија, Пореске управе, Регионалног одељења Крагујевац, са припадајућим организационим јединицама (Филијалама и Експозитурама).

Набавка број: 3Д/2016

27.07.2016. Позив за подношење понуда 3Д/2016

27.07.2016. Конкурсна документација 3Д/2016

08.09.2016.год. Одлука о додели уговора 3Д/2016

30.09.2016.год. Обавештење о закљученом Уговору 3Д

26.08.2016.године

до 12:00 часова

 

  26.07.2016.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Јавна набавка добара –  административне опреме – факс апарата, за потребе Министарства финансија, Пореске управе, Регионалног одељења Крагујевац, са припадајућим организационим јединицама (Филијалама и Експозитурама).

Набавка број: 4Д/2016

26.07.2016. Позив за подношрње понуда 4Д

26.07.2016. Конкурсна документација 4Д

08.09.2016.год. Одлука о додели уговора 4Д/2016

30.09.2016.год. Обавештење о закљученом Уговору 4Д

25.08.2016.године

до 12:00 часова

  26.07.2016.

 Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Jaвна набавка услуга - испитивањe електричних инсталација ниског напона, термовизијско снимање разводних ормана електричне инсталације ниског напона и одржавање и испитивање спољашње громобранске инсталације за потребе  Пореске управе, Регионалног одељења Ниш са припадајућим филијалама и експозитурама, у отвореном поступку,  на период од 12 месеци.

Набавка број: 12-Н/16

26.07.2016. Позив за подношење понуда

26.07.2016. Конкурсна документација

08.09.2016 Одлука о додели уговора

05.10.2016. Обавештење о закљученом уговору

25.08.2016.године

до 12:00 часова

  25.07.2016.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка услуга одржавања система пословних функција Консолидовани упит стања (УПСТА) Пореске управе

Набавка број: 38/2016

25.07.2016. Позив за подношење понуда

25.07.2016. Конкурсна документација

16.08.2016. Одлука о додели уговора

30.08.2016. Обавештење о закљученом уговору

10.08.2016.године

до 12:00 часова

 

20.07.2016.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка добара – намирнице и пиће за потребе ресторана друштвене исхране и кафе кухиња Пореске управе Централа

Набавка број: 32/2016

20.07.2016. Позив за подношење понуда

20.07.2016. Конкурсна документација

17.08.2016. Одлука о додели уговора

21.09.2016. Обавештење о закљученом уговору

05.08.2016.године

до 12:00 часова

 

20.07.2016.

Пореска управа - Центар за велике пореске обвезнике

Јавна набавка добара - Пиће за кафе кухињу

Набавка број: 04/2016

20.07.2016. Конкурсна документација 

20.07.2016. Позив за подношење понуда

23.08.2016.Одлука о додели Уговора

08.09.2016.Обавештење о закљученом уговору

19.08.2016.године

до 12:00 часова

 

20.07.2016.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Јавна набавка добра – угаљ за огрев

Набавка број: 5/2016

20.07.2016. Конкурсна документација

20.07.2016. Позив за подношење понуда

31.08.2016. Oдлука о додели уговора 

22.09.2016. Обавештење о закљученом уговору

19.08.2016.године

до 12:00 часова

 
 

18.07.2016.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Јавна набавка добра – клима уређаји, за потребе Пореске управе, Регионалног одељења за материјалне ресурсе Београд, са припадајућим организационим јединицама.

Набавка број: 10/16

18.07.2016. Конкурсна документација

18.07.2016. Позив за подношење понуда

25.08.2016. Одлука о додели уговора

07.09.2016. Обавештење о закљученом уговору

17.08.2016.године

до 12:00 часова

 

15.07.2016.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Јавна набавка добара - фиксних телефона за потребе Пореске управе, Регионално одељење Нови Сад

Набавка број: 10/2016.

15.07.2016. Конкурсна документација

15.07.2016. Позив за подношење понуде

01.09.2016. Одлука о обустави поступка

13.09.2016. Обавештење о обустави поступка

16.08.2016.године

до 11:00 часова

 
 

15.07.2016.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Јавна набавка добара –  набавка, монтажа и уградња опреме за јавну безбедност – хидрантске инсталације, за потребе Пореске управе, Филијале Горњи Милановац.

Набавка број: 1Д/2016

15.07.2016. Позив за подношење понуда 1Д/2016

15.07.2016. Конкурсна документација 1Д/2016

15.07.2016. Предмер и предрачун 1Д/2016

25.08.2016.год. Одлука о обустави поступка 1Д/2016

07.09.2016.год.Обавештење о обустави поступка 1Д/2016

15.08.2016.године

до 12:00 часова

 

15.07.2016.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Јавна набавка добара - материјал за одржавање хигијене - течни сапун за потребе Пореске управе, Регионално одељење Нови Сад

Набавка број: 11/2016.

12.07.2016. Конкурсна документација

15.07.2016. Позив за подношење понуде

15.07.2016. Појашњење КД

01.09.2016. Одлука о додели уговора

21.09.2016. Обавештење о закљученом уговору

15.08.2016.године

до 11:00 часова

 

 12.07.2016.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Jaвна набавка добара - средстава за одржавање хигијене са услугом испоруке << F-co>> магацин у Нишу, за потребе Наручиоца, Пореске управе - Регионалног одељења Ниш и његових организационих јединица у отвореном поступку.

Набавка број: 07-Н/16

12.07.2016. Позив за подношење понуда

12.07.2016. Конкурсна документација

17.08.2016. Oдлука о додели уговора

16.09.2016. Oбавештење о закљученом уговору

11.08.2016.године

до 12:00 часова 

 

12.07.2016.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Јавна набавка добара – штамбиља, копља и застава РС, за потребе Министарства финансија, Пореске управе, Регионалног одељења Крагујевац, са припадајућим организационим јединицама (Филијалама и Експозитурама).

Набавка број: 6Д/2016

12.07.2016. Позив за подношење понуда 6д/2016

12.07.2016. Конкурсна документација 6д/2016

20.07.2016. Појашњење КД 6Д/2016

29.07.2016.год. Појашњење КД 2 6Д

29.07.2016.год. Појашњење КД 3 6Д

03.08.2016.год. Појашњење КД 4 6Д/2016

01.09.2016.год. Одлука о додели уговора 6Д

14.10.2016.год. Обавештење о закљученом Уговору 6Д

11.08.2016.године

до 12:00 часова

 

08.07.2016.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Јавна набавка добара - огрев (дрва и угаљ) за потребе Пореске управе, Филијала Оџаци

Набавка број: 13/2016.

08.07.2016. Конкурсна документација

08.07.2016. Позив за подношење понуда

25.08.2016. Одлука о додели уговора

23.09.2016. Обавештење о закљученом уговору

08.08.2016.године

до 11:00 часова

 
 

08.07.2016.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Јавна набавка добара - огрев (угаљ) за потребе Пореске управе, Филијала Кула

Набавка број: 12/2016.

08.07.2016. Конкурсна документација

08.07.2016. Позив за подношење понуда

25.08.2016. Одлука о додели уговора

23.09.2016. Обавештење о закљученом уговору

08.08.2016.године

до 11:00 часова

  05.07.2016.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Јавна набавка услуга - текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност, за потребе Пореске управе, Регионалног одељења Крагујевац са припадајућим организационим јединицама (Филијалама и Експозитурама).

Набавка број: 4У/2016

05.07.2016. Позив за подношоње понуда 4У/2016

05.07.2016. Конкурсна документација 4У/2016

12.07.2016.  Додатна појашњења 4У

22.07.2016. Додатна појашњења 2 4У/2016

29.07.2016.год. Појашњење КД 3 4У

02.08.2016.год.Појашњењ КД 4 4У/2016

23.08.2016.год. Одлука о додели Уговора 4У/2016

02.09.2016. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за Партију-2

22.06.2016.год. Обавештење о закљученом Уговору 4У

04.08.2016.године

до 12:00 часова

  27.06.2016.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Јавна набавка услуга - – технички преглед возила, за потребе Пореске управе, Регионалног одељења Крагујевац са припадајућим организационим јединицама (Филијалама и Експозитурама).Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда у складу са чланом 36. став 1. тачка 1. ЗЈН

Набавка број: 6У/2016

27.07.2016. Позив за подношење понуда 6У/2016

27.07.2016. Конкурсна документација 6У/2016

27.06.2016. Обавештење о покретању преговарачког 6У/2016

12.07.2016. Одлука о додели уговора

20.07.2016. Обавештење о додели уговора 6У

07.07.2016.године

до 12:00 часова

  27.06.2016.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка добара - Обнављање, надоградња и техничка подршка лиценци за ИП телефонију

Набавка број: 31/2016

27.06.2016. Позив за подношење понуда

27.06.2016. Конкурсна документација

05.07.2016. Додатна појашњења

25.07.2016. Одлука о додели уговора

11.08.2016. Обавештење о закљученом уговору

13.07.2016.године

до 12:00 часова

 
  27.06.2016.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Јавна набавка услуга - остале поправке и одржавање администаративне опреме – текуће одржавање клима уређаја, за потребе Министарства Финансија Пореске управе Регионалног одељења Крагујевац са припадајућим организационим јединицама (Филијалама и Експозитурама).

Набавка број: 5У/2016

27.06.2016. Позив за подношење понуда 5У/2016

27.06.2016. Конкурсна документација 5У/2016

22.07.2016. Појашњења КД 5У/2016

22.07.2016. Измена КД 5У/2016

22.07.2016. Обавештење продужење рока за подношење понуда КД 5У/2016

01.08.2016.год. Појашњење КД 2 5У

23.08.2016.год.Одлука о додели Уговора 5У

19.09.2016.год. Обавештење о закљученом Уговору 5У

27.07.2016.године

до 12:00 часова

НОВИ РОК:

05.08.2016.године

до 12:00 часова

  21.06.2016.

Пореска управа - ЦВПО

Јавна набавка добара - Алат и инвентар за склониште, по партијама

Набавка број 02/2016

21.06.2016. Позив за подношење понуда

21.06.2016. Конкурсна документација

03.08.2016. Одлука о додели Уговора

19.08.2016.Обавештење о закљученом уговору

19.08.2016.Обавештење о закљученом уговору

 

21.07.2016.године

до 12:00 часова
  21.06.2016 

Пореска управа - Централа

Јавна набавка добара – обнављање, надоградња и техничка подршка „CA“ лиценци.

Набавка број: 29/2016

21.06.2016. Конкурсна документација

21.06.2016. Позив за подношење понуда

05.08.2016. Одлука о додели уговора

06.09.2016. Oбавештење о закљученом уговору

 

22.07.2016.године

до 12:00 часова
 

21.06.2016.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка добара – набавка резервних делова и потрошног материјала за радне станице

Набавка број: 20/2016

21.06.2016. Позив за подношење понуда

21.06.2016. Конкурсна документација

22.07.2016. Одлука о обустави поступка

03.08.2016. Обавештење о обустави поступка

07.07.2016.године

до 12:00 часова   
 

17.06.2016.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка добара – печати, штамбиљи и факсимили

Набавка број: 30/2016

17.06.2016. Позив за подношење понуда

17.06.2016. Конкурсна документација

15.07.2016. Додатна појашњења

15.07.2016. Конкурсна документација-пречишћен текст

15.07.2016. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

05.08.2016. Одлука о додели уговора

25.08.2016. Обавештење о закљученом уговору

18.07.2016.године

до 12:00 часова

НОВИ РОК:

26.07.2016.године

до 12:00 часова

 

 

17.06.2016.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка радова - реконструкција кабловске, енергетске и телефонске инфраструктуре у организационим јединицама Пореске управе

Набавка број: 23/2016

17.06.2016. Позив за подношење понуда

17.06.2016. Конкурсна документација

23.06.2016. Додатна појашњења

23.06.2016. Измене и допуне конкурсне документације

23.06.2016. Конкурсна документација-пречишћен текст

01.07.2016. Додатна појашњења

01.07.2016. Конкурсна документација-пречишћен текст

01.07.2016. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

22.07.2016. Одлука о обустави поступка

04.08.2016. Обавештење о обустави поступка

04.07.2016.године

до 12:00 часова 

НОВИ РОК:

11.07.2016.године

до 12:00 часова

 

17.06.2016.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Јавна набавка добара - ауто гуме за потребе Пореске управе, Регионално одељење Нови Сад

Набавка број: 15/2016.

17.06.2016. Позив за подношење понуде

17.06.2016. Конкурсна документација

08.07.2016. Додатно појашњење конкурсне документације

27.07.2016. Одлука о додели уговора

08.08.2016. Обавештење о закљученом уговору

18.07.2016.

до 11,00 часова

  08.06.2016.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Обавештење о закљученим уговорима о набавци канцеларијског материјала на основу Оквирног споразума  за партије 4, 6 и 10 из отвореног поступка централизоване јавне набавке, број 5/2015, Управе за заједничке послове републичких органа

08.06.2016. Обавештење о закљученом уговору за партију 4

08.06.2016. Обавештење о закљученом уговору за партију 6

08.06.2016. Обавештење о закљученом уговору за партију 10

 
  03.06.2016. 

Пореска управа - Централа

Јавна набавка добара - коверте за аутоматско (машинско) ковертирање.

Набавка број: 28/2016

03.06.2016. Позив за подношење понуда

03.06.2016. Конкурсна документација

04.07.2016. Одлука о додели уговора

01.08.2016. Обавештење о закљученом уговору

 

20.06.2016.године

до 12:00 часова

  03.06.2016.

Пореска управа - Центар за велике пореске обвезнике

Јавна набавка добара - Државна застава

Набавка број: 03/2016

03.06.2016. Позив за подношење понуда

03.06.2016. Конкурсна документација

18.07.2016. Oдлука о додели уговора

04.08.2016. Обавештење о закљученом уговору

04.07.2016,

до 12 часова

 
  03.06.2016. 

Пореска управа - Централа

Јавна набавка услуга сервисирања фискалних уређаја за потребе Пореске управе Централе, у преговарачком поступаку са објављивања позива за подношење понуда, у складу са чланом 35. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.

Набавка број: 24/2016

03.06.2016. Одлука о додели уговора

23.06.2016. Обавештење о закљученом уговору

 
  01.06.2016.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Jaвна набавка услуга - анализа прехрамбених ствари одузетих у поступку пореске контроле ( узимајући у обзир расходоване ствари), за потребе Пореске управе РО Ниш и припадајућих организационих јединица у отвореном поступку, на период од 12 месеци.

Набавка број: 09-Н/16

01.06.2016. Позив за подношење понуда

01.06.2016. Конкурсна документација

06.07.2016. Одлука о додели уговора

28.07.2016 Oбавештење о закљученом уговору

01.07.2016. године

до 13:00 часова 

  01.06.2016.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Jaвна набавка добара - сплит клима уређаја, класа енергетске ефикасности ,,А" или виша, расхладног капацитета од 18000Btu/h (2 клима уређаја) и расхладног капацитета од 12000 Btu/h (7 клима уређаја), са испоруком <<F-co>> службене просторије организационих јединица Наручиоца, услугом уградње/монтаже, као и редовног одржавања и сервисирања у гарантном року, за потребе Наручиоца, Пореске управе - РО Ниш и његових организационих јединица у отвореном поступку, на период од 12 месеци. 

Набавка број: 05-Н/16

01.06.2016. Позив за подношење понуда

01.06.2016. Конкурсна документација

10.06.2016. Измена и допуна конкурсне документације

10.06.2016. Додатно појашњење конкурсне документације

06.07.2016. Oдлука о додели уговора

27.07.2016. Oбавештење о закљученом уговору

01.07.2016. године

до 11:00 часова

  31.05.2016.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Обавештења о закљученим уговорима на основу Оквирног споразума из отвореног поступка централизоване јавне набавке папирне конфекције, број 1/2015, Управе за заједничке послове републичких органа, по партијама

31.05.2016. Обавештење о закљученом уговору П1

31.05.2016. Обавештење о закљученом уговору П2

 

  31.05.2016

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Обавештења о закљученим уговорима на основу Оквирног споразума из отвореног поступка централизоване јавне набавке канцеларијског материјала, број 5/2015, Управе за заједничке послове републичких органа, по партијама

31.05.2016. Обавештење о закљученом уговору П5

31.05.2016. Обавештење о закљученом уговору П15

31.05.2016. Обавештење о закљученом уговору П16

31.05.2016. Обавештење о закљученом уговору П17

 

  27.05.2016. 

Пореска управа - Централа

Јавна набавка услуга  - израда пројекта за набавку и уградњу дизел агрегата са услугом стручног надзора за реализацију пројекта.

Набавка број: 19/2016

27.05.2016. Конкурсна документација

27.05.2016. Позив за подношење понуда

02.06.2016. Иземене и допуне конкурсне документације

24.06.2016. Одлука о обустави поступка јавне набавке

23.08.2016. Обавештење о обустави поступка јавне набавке

13.06.2016.године

до 12:00 часова
  27.05.2016.

 Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Jaвна набавка добара - материјал за посебне намене - штамбиљи за потребе Пореске управе РО Ниш и припадајућих организационих јединица у отвореном поступку.

Набавка број: 08-Н/16

27.05.2016 Позив за подношење понуда

27.05.2016 Конкурсна документација

01.07.2016 Одлука о додели уговора

05.08.2016 Обавештење о закљученом уговору

27.06.2016.године

до 12:00 часова 

  25.05.2016.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка добара - – обнављање, надоградња и техничка подршка „Oracle“ лиценци.

Набавка број: 18/2016

25.05.2016. Позив за подношење понуда

25.05.2016. Конкурсна документација

13.07.2016. Одлука о додели уговора

19.08.2016. Обавештење о закљученом уговору

27.06.2016.године

до 12:00 часова 
  25.05.2016.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Jaвна набавка добара - табла са натписом Министарство финансија Пореска управа, Филијала/Експозитура за потребе Пореске управе РО Ниш у отвореном поступку.

Набавка број: 10-Н/16

25.05.2016. Позив за подношење понуда

25.05.2016. Конкурсна документација

30.05.2016. Додатна појашњења

01.07.2016. Одлука о додели уговора

28.07.2016 Обавештење о закљученом уговору

24.06.2016.године

до 12:00 часова 

  25.05.2016.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Јавна набавка услуга - услуге текућег одржавања и поправке моторних возила,регистрационо подручје Кикинда - по партијама

Набавка број: 09/2016.

25.05.2016. Позив за подношење понуда

25.05.2016. Конкурсна документација

08.07.2016. Одлука о додели уговора

12.08.2016. Обавештење о закљученом уговору

24.06.2016. године

до 11,00 часова

 
  24.05.2016

Пореска управа - Централа

Јавна набавка добара – тонери за машине у штампарији Пореске управе.

Набавка број: 27/2016

24.05.2016. Одлука о додели уговора

06.06.2016. Обавештење о закљученом уговору

 
  24.05.2016

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Обавештење о закљученом уговору о набавци канцеларијског материјала на основу Оквирног споразума  за партију 1 из отвореног поступка централизоване јавне набавке, број 5/2015, Управе за заједничке послове републичких органа

 24.05.2016. Обавештење о закљученом уговору П1

 
  24.05.2016. 

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Јавна набавка услуга - услуге текућег одржавања и поправке моторних возила,регистрационо подручје Суботица - по партијама

Набавка број: 08/2016.

24.05.2016. Позив за подношење понуда

24.05.2016. Конкурсна документација

08.07.2016. Одлука о додели уговора

10.08.2016. Обавештење о закљученом уговору

 

23.06.2016. године

до 11,00 часова

  24.05.2016.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка добара - систем за финансијско материјално пословање.

Набавка број: 15/2016

24.05.2016. Позив за подношење понуда

24.05.2016. Конкурсна документација

20.06.2016. Одлука о додели уговора

14.07.2016. Обавештење о закљученом уговору

09.06.2016.године

до 12:00 часова

 
  23.05.2016.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка добара – развој извештајног система (Data warehouse), у оквиру интегрисаног информационог система Пореске управе.

Набавка број: 26/2016

23.05.2016. Позив за подношење понуда

23.05.2016. Конкурсна документација

21.06.2016. Одлука о додели уговора

05.07.2016. Обавештење о закљученом уговору

08.06.2016.године

до 12:00 часова

 
  23.05.2016.

Пореска управа - Централа

23.05.2016. ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

 
  18.05.2016.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Jaвна набавка добара - архивских полица са услугом испоруке и монтаже ,,F-co" организационе јединице Пореске управе, Регионалног одељења Ниш, као и одржавање истих у гарантном року, на период од 12 месеци.

Набавка број: 04-Н/16

18.05.2016 Позив за подношење понуда

18.05.2016 Конкурсна документација

10.06.2016. Додатно појашњење конкурсне документације

01.07.2016 Одлука о додели уговора

03.08.2016. Oбавештење о закљученом уговору

17.06.2016.године

до 11:00 часова 

  18.05.2016.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Jaвна набавка услуга - одржавање телекомуникационих уређаја и апарата: телефонских апарата, факс-апарата и телефонских централа у вангарантном року, са обезбеђивањем резервних делова и материјала, за потребе Наручиоца, Пореске управе-РО Ниш и његових организационих јединица, у отвореном поступку, на период од 12 месеци.

Набавка број: 11-Н/16

18.05.2016 Позив за подношење понуда

18.05.2016 Конкурсна документација

23.06.2016. Oдлука о обустави поступка

05.07.2016. Oбавештење о обустави поступка

17.06.2016.године

до 14:00 часова 

  10.05.2016. 

Пореска управа - Централа

Јавна набавка добара – обнављање, надоградња и техничка подршка „Sybase“ лиценце, за потребе Пореске управе.

Набавка број: 22/2016

10.05.2016. Конкурсна документација

10.05.2016. Позив за подношење понуда

18.05.2016. Додатна појашњења

04.07.2016. Одлука о додели уговора

18.07.2016. Обавештење о закљученом уговору

 

10.06.2016. године

до 12:00 часова

  06.05.2016.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Јавна набавка услуге - третмана опасног отпада

Набавка број: 08/2016

06.05.2016. Позив за подношење понуда

06.05.2016. Конкурсна документација

06.05.2016. Прилог Конкурсне документације

11.05.2016. Додатна појашњења

16.05.2016. Појашњење конкурсне документације 2

19.05.2016. Појашњење конкурсне документације 3

09.06.2016. Одлука о додели уговора

13.07.2016. Обавештење о закљученом уговору

06.06.2016. године

до 12:00 часова

  28.04.2016.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка добара – коверте за аутоматско (машинско) ковертирање, за период од две године.

Набавка број: 25/2016

28.04.2016. Позив за подношење понуда

28.04.2016. Конкурсна документација

09.05.2016. Додатна појашњења

18.05.2016. Одлука о обустави поступка

30.05.2016. Oбавештење о обустави поступка

13.05.2016. године

до 12:00 часова

 
  28.04.2016.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка добара - развој система за аутоматско праћење случајева пореске полиције.

Набавка број: 13/2016

28.04.2016. Позив за подношење понуда

28.04.2016. Конкурсна документација

23.05.2016. Одлука о додели уговора

17.06.2016. Обавештење о закљученом уговору

16.05.2016. године

до 12:00 часова

  25.04.2016.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка добара – тонери за потребе Пореске управе, у преговарачком поступаку без објављивања позива за подношење понуда, у складу са чланом 36. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама.

Набавка број: 17/2016

25.04.2016. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

25.04.2016. Конкурсна документација

28.04.2016. Додатна појашњења

06.05.2016. Одлука о додели уговора

16.05.2016. Обавештење о закљученом уговору

 

04.05.2016. године

до 12:00 часова

  22.04.2016. 

Пореска управа - Централа

Јавна набавка услуга – oдржавање електронске опреме у Пореској управи у отвореном поступку јавне набавке, за период од две године.

Набавка број: 21/2016

22.04.2016. Позив за подношење понуда

22.04.2016. Конкурсна документација

03.06.2016. Одлука о додели уговора

21.06.2016. Обавештење о закљученом уговору

 

23.05.2016. године

до 12:00 часова

 

22.04.2016.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Јавна набавка добара - комплети прве помоћи у возилима, за потребе Пореске управе, Регионалног одељења за материјалне ресурсе Београд, са припадајућим организационим јединицама

Набавка број: 07/16

22.04.2016. Позив за подношење понуда

22.04.2016. Конкурсна документација

01.06.2016. Одлука о додели уговора

21.06.2016. Обавештење о закљученом уговору

23.05.2016. године

до 13:00 часова

  22.04.2016. 

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Јавна набавка добра – клима уређаји, за потребе Пореске управе, Регионалног одељења за материјалне ресурсе Београд, са припадајућим организационим јединицама.

Набавка број: 06/16

22.04.2016. Позив за подношење понуда

22.04.2016. Конкурсна документација

04.05.2016. Појашњење конкурсне документације

02.06.2016. Одлука о обустави поступка

16.06.2016. Обавештење о обустави поступка

 

23.05.2016. године

до 11:00 часова

 

22.04.2016.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Јавна набавка добара - ауто гуме за потребе Пореске управе, Регионално одељење Нови Сад

Набавка број: 07/2016.

22.04.2016 Позив за подношење понуде

22.04.2016. Конкурсна документација

26.05.2016. Обавештење о обустави поступка

26.05.2016. Одлука о обустави поступка

23.05.2016. године

до 11,00 часова

  15.04.2016

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Jaвна набавка добра – застава Републике Србије, за потребе Пореске управе РО Ниш и припадајућих организационих јединица у отвореном поступку

Набавка број: 6-Н/16

15.04.2016 Позив за подношење понуда

15.04.2016 Конкурсна документација

20.04.2016 Додатна појашњења

25.05.2016 Одлука о додели уговора

15.06.2016. Обавештење о закљученом уговору

16.05.2016. године

до 12,00 часова

  14.04.2016.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка добара - стручнa литературa ''Рачуноводствена пракса“, 50 комплета (комлет 24 броја), издавача „РАЧУНОВОДСТВО“ Д.О.О. у преговарачком поступаку без објављивања позива за подношење понуда, у складу са чланом 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама.

Набавка број: 16/2016

14.04.2016. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

14.04.2016. Конкурсна документација

22.04.2016. Одлука о додели уговора

11.05.2016. Обавештење о закљученом уговору

19.04.2016. године

до 12,00 часова

  14.04.2016

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Jaвна набавка услуга - Текуће одржавање и отклањања кварова на путничким возилима марке „Застава /југо, З 101/ и др., у вангарантном року са обезбеђивањем резервних делова, уља, мазива, ауто-галантерије и др. у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда сходно члану 35. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама, а за потребе Наручиоца, Пореске управе Регионалног одељења Ниш и то: филијала Лесковац и Власотинце са припадајућим експозитурама,  на период од 12 месеци

Набавка број: 03Н/16

14.04.2016 Одлука о додели уговора

27.04.2016 Oбавештење о закљученом уговору

 
 

13.04.2016.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Јавна набавка добара - клима уређаја за потребе Пореске Управе, Регионално одељење Нови Сад

Набавка број: 06/2016.

13.04.2016. Позив за подношење понуда

13.04.2016. Конкурсна документација

17.05.2016. Одлука о додели уговора

03.06.2016. Обавештење o закљученом уговору

13.05.2016. године

до 11,00 часова

 
 

12.04.2016.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Јавна набавка услуга - услуге текућег одржавања и поправке моторних возила,регистрационо подручје Рума, Инђија и Стара Пазова - по партијама

Набавка број: 03/2016.

12.04.2016. Позив за подношење понуда

12.04.2016. Конкурсна документација

17.06.2016. Одлука о додели уговора

13.07.2016. Обавештење о закљученом уговору

12.05.2016. године

до 11,00 часова

  12.04.2016 

Пореска управа - Централа

Јавна набавка услуга  посредовања при обезбеђењу авио карата, других возних карата, хотелског смештаја и котизација за семинаре за потребе Пореске управе.

Набавка број: 7/2016

12.04.2016. Позив за подношење понуда

12.04.2016. Конкурсна документација

24.05.2016. Одлука о додели уговора

29.06.2016. Обавештење о закљученом уговору

 

13.05.2016.

до 12,00 часова

   11.04.2016

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Обавештење о закљученом уговору о набавци канцеларијског материјала на основу Оквирног споразума  за партију 4 из отвореног поступка централизоване јавне набавке, број 5/2015, Управе за заједничке послове републичких органа

11.04.2016 Обавештење о закљученом уговору П4

 
 

08.04.2016.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Јавна набавка добара - државних застава Републике Србије за потребе Пореске Управе, Регионално одељење Нови Сад

Набавка број: 05/2016.

08.04.2016. Позив за подношење понуда

24.05.2016. Одлука о додели уговора

08.04.2016. Конкурсна документација

23.06.2016. Обавештење о закљученом уговору

11.05.2016. године до 11,00 часова  
 

07.04.2016.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Јавна набавка добара - комплета прве помоћи за аутомобиле за потребе Пореске Управе, Регионално одељење Нови Сад

Набавка број: 01/2016.

07.04.2016. Позив за подношење понуда

07.04.2016. Конкурсна документација

17.05.2016. Одлука о додели уговора

03.06.2016. Обавештење о закљученом уговору

09.05.2016. године до 11,00 часова  
 

07.04.2016.

Пореска управа - Центар за велике пореске обвезнике

Јавна набавка услуге објављивања огласа у дневним новинама

Набавка број: 01/2016.

07.04.2016.  Позив за подношење понуда

07.04.2016.  Конкурсна документација 

19,05,2016,  Одлука о додели Уговора

14.06.2016.  Obavestenje o zak. ugovoru

до 12,00 часова

 

06.04.2016

 

 

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Обавештења о закљученим уговорима о набавци канцеларијског материјала на основу Оквирног споразума  за партије 6 и 10 из отвореног поступка централизоване јавне набавке, број 5/2015, Управе за заједничке послове републичких органа

06.04.2016 Обавештење о закљученом уговору П6

06.04.2016 Обавештење о закљученом уговору П10 

 
   06.04.2016.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка услуга сервисирања и одржавања возила марке „Mazda“ у гарантном периоду са уградњом оригиналних резервних делова сертификованих од стране произвођача возила, за потребе Пореске управе – Централе.

Набавка број: 12/2016

06.04.2016. Позив за подношење понуда

06.04.2016. Конкурсна документација

09.05.2016. Одлука о додели уговора

15.05.2016. Обавештење о закљученом уговору

06.05.2016. године до 12,00 часова
  06.04.2016.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка добара – стручне литературе - штампано издање ''ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК“ са додатком „Регистар прописа“ за потребе Пореске управе са понуђачем ''ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК“ ДОО, у преговарачком поступаку без објављивања позива за подношење понуда, у складу са чланом 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама.

Набавка број: 14/2016

06.04.2016. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

06.04.2016. Конкурсна документација

14.04.2016. Одлука о додели уговора

11.05.2016. Обавештење о закљученом уговору

11.04.2016. године до 12,00 часова 
  05.04.2016.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка добара – проширење функционалности електронске писарнице увођењем система за управљање процесима.

Набавка број: 06/2016

05.04.2016. Позив за подношење понуда

05.04.2016. Конкурсна документација

26.04.2016. Одлука о додели уговора

12.05.2016. Обавештење о закљученом уговору

20.04.2016. године до 12,00 часова
  04.04.2016.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Јавна набавка услуга - одржавање и поправка моторних возила за потребе Пореске управе, регистрационо подручје Зрењанин.

Набавка број: ЈН 04/2016

04.04.2016. Позив за подношење понуда

04.04.2016. Конкурсна документација

24.05.2016. Одлука о додели уговора

27.05.2016. Обавештење о закљученом уговору

04.05.2016. године до 11,00 часова 
  01.04.2016.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка услуге-одржавање програмског пакета ''Протокол/Сириус 2010'' за потребе Пореске управе, у преговарачком поступаку без објављивања позива за подношење понуда, у складу са чланом 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама.

Набавка број: 10/2016

01.04.2016. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

01.04.2016. Конкурсна документација

08.04.2016. Одлука о додели уговора

25.04.2016. Обавештење о закљученом уговору

06.04.2016. године до 12,00 часова. 
  31.03.2016.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка добара - кутије прве помоћи за потребе запослених у Пореској управи.

Набавка број: 11/2016

31.03.2016. Позив за подношење понуда

31.03.2016. Конкурсна документација

12.05.2016. Одлука о додели уговора

15.06.2016. Обавештење о закљученом уговору

04.05.2016.године до 12,00 часова. 
  31.03.2016.

Пореска управа - Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Јавна набавка услуга - технички преглед возила, за потребе Министарства Финансија Пореске управе Регионалног одељења Крагујевац са припадајућим организационим јединицама (Филијалама и Експозитурама).

Набавка број: 1У/2016

31.03.2016. Позив - технички преглед возила

31.03.2016. Конкурдна документација - технички преглед возила

11.05.2016.год. Одлука о обустави поступка

26.05.2016.год.Обавештење о обустави поступка технички преглед 1У/2016

04.05.2016. године до 12,00 часова.
  30.03.2016.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка добара -  стручне литературa ''Информатор'' и ''ПДВ'' + програм ''ЕКСПЕРТ'' - везана претплата, за потребе Пореске управе са понуђачем ''ЦЕКОС ИН'', за потребе Пореске управе у преговарачком поступаку без објављивања позива за подношење понуда, у складу са чланом 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама.

Набавка број: 09/2016

30.03.2016. Обавештење о покретању преговарачког поступка

30.03.2016. Конкурсна документација

11.04.2016. Одлука о додели уговора

27.04.2016. Обавештење о закљученом уговору

04.04.2016. године до 12,00 часова.
   17.03.2016.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка добара – тонери за машине у штампарији Пореске управе, за период од две године.

Набавка број: 5/2016

17.03.2016. Конкурсна документација

17.03.2016. Позив за подношење понуда

13.04.2016. Додатна појашњења

20.04.2016. Одлука о обустави поступка

05.05.2016. Обавештење о обустави поступка

18.04.2016.године до 12,00 часова.
   09.03.2016

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Јавна набавка услуге -превоза, утовара, истовара и складиштења ствари одузетих у поступку пореске контроле и принудне наплате и других ствари за потребе Наручиоца, Пореске управе - Регионалног одељења Ниш и његових организационих  јединица,  за период од 12 месеци

Набавка број: 02-Н/2016

09.03.2016 Позив за подношење понуда

09.03.2016 Конкурсна документација

21.04.2016 Одлука о додели уговора

27.04.2016 Oбавештење о закљученом уговору

 

08.04.2016. године

до 12,00 часова

  08.03.2016.

Пореска управа - Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Јавна набавка услуга - објављивања огласа за продају ствари одузетих у поступцима пореске контроле (објављивање лицитација, огласа и слично) у дневним новинама које се дистрибуирају на територији Републике Србије, за потребе Министарства финансија, Пореске управе, Регионалног одељења Крагујевац, са припадајућим организационим јединицама.

Набавка број: 3У/2016

08.03.2016. Позив за подношење понуда 3У/2016

08.03.2016. Конкурсна документација 3У/2016

20.04.2016. Одлука о додели Уговора 3У

11.05.2016. Обавештење о закљученом уговору

07.04.2016. године

до 12,00 часова

  07.03.2016.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Обавештење о закљученом уговору за услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације, за потребе Пореске управе Регионално одељење Нови Сад, на основу Оквирног споразума из отвореног поступка централизоване јавне набавке услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације, број 7/2015, Управе за заједничке послове републичких органа.

07.03.2016. Обавештење о закљученом уговору

 
  07.03.2016

Пореска управа - Централа

Јавна набавка услуга – одржавање система за вентилацију, електро уређаја и клима уређаја са обезбеђењем резервних делова, у објектима Пореске управе – Централа на периода од 2 године

Набавка број: 4/2016

07.03.2016. Конкурсна документација

07.03.2016. Позив за подношење понуда

13.04.2016. Одлука о додели уговора,

17.05.2016. Обавештење о закљученом уговору

 

06.04.2016. године

до 12,00 часова

  07.03.2016.

Пореска управа - Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Јавна набавка услуга - превоза, утовара и истовара робе за потребе Пореске управе, Регионалног одељења Крагујевац. 

Набавка број: 2У/2016

07.03.2016. Позив за подношење понуда 2У/2016

07.03.2016. Конкурсна документација 2У/2016

20.04.2016. Одлука о додели Уговора 2У

11.05.2016.  Обавештење о закљученом уговору

06.04.2016. године

до 12,00 часова

  04.03.2016.

Пореска управа - Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Јавна набавка добара - штамбиља, натписних табли и др. за потребе Пореске управе, Регионалног одељења за материјалне ресурсе Београд са припадајућим филијалама и експозитурама

Набавка број: 02/2016

04.03.2016. Конкурсна документација

04.03.2016. Позив за подношење понуда

07.04.2016. Одлука о додели уговора

10.05.2016. Обавештење о закљученом уговору

 04.04.2016. године

до 12,00 часова

  03.03.2016.

Пореска управа - Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Јавна набавка добара - природног гаса, за потребе Пореске управе, у преговарачком поступаку без објављивања позива за подношење понуда, у складу са чланом 36. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама

Набавка број: 03/2016

03.03.2016. Конкурсна документација

03.03.2016. Обавештење о покретању преговарачког поступка

18.03.2016. Oдлука о обустави поступка

29.03.2016. Обавештење о обустави поступка

14.03.2016. године

до 11,00 часова

  02.03.2016

Пореска управа - Централа

Јавна набавка услугa-прања возила за потребе Централе Пореске управе

Набавка број: 2/2016

02.03.2016. Конкурсна документација

02.03.2016. Позив за подношење понуда

11.04.2016. Одлука о додели уговора

19.05.2016. Обавештење о закљученом уговору

 

01.04.2016. године

до 12,00 часова 
  24.02.2016

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Јавна набавка услуге - техничког прегледа службних возила за потребе Наручиоца, Пореске управе – РО Ниш и његових организационих јединица у отвореном поступку

Набавка број: 01-Н/2016

24.02.2016 Позив за подношење понуда

24.02.2016 Конкурсна документација

17.03.2016 Додатна појашњења

28.03.2016 Одлука о додели уговора

20.04.2016 Обавештење о закљученом уговору

25.03.2016. године

до 12,00 часова  
  23.02.2016.

Пореска управа - Централа

 23.02.2016. Претходно обавештење

 
  23.02.2016.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка услуге-одржавање програмског пакета ''Протокол/Сириус 2010'' за потребе Пореске управе у преговарачком поступаку без објављивања позива за подношење понуда, у складу са чланом 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама

Набавка број: 03/2016

23.02.2016. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

23.02.2016. Конкурсна документација

26.02.2016. Додатна појашњења

08.03.2016. Одлука о обустави поступка

22.03.2016. Обавештење о обустави поступка јавне набавке

29.02.2016. године

до 12,00 часова 
   23.02.2016

Пореска управа - Централа

Јавна набавка услуга – осигурања

Набавка број: 1/2016

23.02.2016. Конкурсна документација

23.02.2016. Позив за подношење понуда

02.03.2016. Додатна појашњења

10.03.2016. Додатна појашњења

16.03.2016. Додатна појашњења

18.03.2016. Додатна појашњења

18.03.2016. Додатна појашњења

18.03.2016. Нова Конкурсна документација

18.03.2016. Обавештење о продужењу рока за достављање понуда

18.03.2016. Измене и допуне конкурсне документације

18.03.2016. Додатна појашњења

22.03.2016. Додатна појашњења

23.03.2016. Додатна појашњења

23.03.2016. Измене и допуне конкурсне документације

23.03.2016. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

24.03.2016. Додатна појашњења

24.03.2016. Додатна појашњења

25.03.2016. Додатна појашњења

25.03.2016. Додатна појашњења

25.03.2016. Додатна појашњења

28.03.2016. Dodatna pojašnjenja

29.03.2016. Конкурсна документација коначни пречишћен текст

01.04.2016. Одлука о додели уговора

15.04.2016. Обавештење о закљученом уговору - Партија 5

18.04.2016. Обавештење о закљученом уговору-Партија 1

18.04.2016. Обавештење о закљученом уговору-Партија 2

18.04.2016. Обавештење о закљученом уговору-Партија 3

18.04.2016. Обавештење о закљученом уговору-Партија 4

24.03.2016. године

до 12,00 часова
  25.01.2016

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Обавештења о закљученим уговорима на основу Оквирног споразума из отвореног поступка централизоване јавне набавке мобилне телефоније, број 1/2014, Управе за заједничке послове републичких органа.

25.01.2016. Обавештење о зак.Уговору мобилна телефонија

 
  25.01.2016

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Обавештења о закљученим уговорима на основу Оквирног споразума из отвореног поступка централизоване јавне набавке папирне конфекције, број 1/2015, Управе за заједничке послове републичких органа, за партије 1 и 2

25.01.2016. Обавештење о зак.Уговору папирна конфекција - партије 1,2

 
  25.01.2016

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Обавештења о закљученим уговорима на основу Оквирног споразума из отвореног поступка централизоване јавне набавке канцеларијског материјала, број 5/2015, Управе за заједничке послове републичких органа, за партије 4, 5, 7,9,15,16 и 17.

25.01.2016. Обавештење о зак.Уговору канцеларијски - партије 4,5,7,9,15,16,17

 
   25.01.2016

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Обавештења о закљученим уговорима на основу Оквирног споразума из отвореног поступка централизоване јавне набавке горива и мазива, број 3/2015, Управе за заједничке послове републичких органа, за партије 2, 3 и 5.

25.01.2016. Обавештење о зак.Уговору гориво - партије 2,3,5

 
   20.01.2016

Пореска управа - Централа

Јавна набавка услуга – сервисирање фискалних уређаја за потребе Пореске управе Централе.

Набавка број: 69/2015

20.01.2016. Позив за подношење понуда

20.01.2016. Конкурсна документација

02.03.2016. Одлука о обустави поступка

15.03.2016. Обавештење о обустави поступка

 

19.02.2016. године

до 12,00 часова
  13.01.2016.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Обавештења о закљученим уговорима на основу Оквирног споразума из отвореног поступка централизоване јавне набавке услуга физичко-техничког и противпожарног обезбеђења објеката, број 9/2015, Управе за заједничке послове републичких органа, за партију 10.

13.01.2016. Обавештења о закљученим уговорима за партију 10

 
  12.01.2016.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Обавештења о закљученим уговорима на основу Оквирног споразума из отвореног поступка централизоване јавне набавке горива и мазива, број 3/2015, Управе за заједничке послове републичких органа, за партије 1. 2, 3, 5 и 6.

12.01.2016. Обавештења о закљученим уговорима за партијe 1, 2, 3, 5 и 6.

 
  12.01.2016. 

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Обавештења о закљученим уговорима на основу Оквирних споразума из отвореног поступка централизоване јавне набавке канцеларијског материјала, број 5/2015, Управе за заједничке послове републичких органа, за партије 5. 7, 9 и 15.

12.01.2016. Обавештења о закљученим уговорима за партијe 5, 7, 9 и 15

 
  12.01.2016.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Кргујевац

Јавна набавка услуга - превоза ствари одузетих у поступку контроле, поступку принудне наплате, контроле пореске полиције, услуге утовара и истовара ствари које се превозе, препакивање ствари у магацину и слично, као и остале услуге превоза, утовара и истовара за потребе, Министарства финансија, Пореске управе, Регионалног одељења Крагујевац, са припадајућим организационим јединицама (филијалама и експозитурама), за временски период од две године од момента потписивања уговора, у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, у складу са чланом 36.1.1. Закона о јавним набавкама.

12.01.2016.год. Обавештење о покретању преговарачког поступка

12.01.2016.год. Конкурсна документација

21.01.2016. Додатна појашњења

04/01.2016.год. Одлука о обустави поступка

12.02.2016.год. Обавештење о обустави Поступка

27.01.2016. године

до 12,00 часова 

  11.01.2016.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Обавештења о закљученим уговорима о испоруци горива, на основу Оквирног споразума за партије 2, 3, 5 из отвореног поступка централизоване јавне набавке, број 3/2015,  Управе за заједничке послове републичких органа

11.01.2016. Oбавештење о закљученом уговору - П2

11.01.2016. Обавештење о закљученом уговору - П3

11.01.2016. Обавештење о закљученом уговору - П5

 
  11.01.2016.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Обавештења о закљученим уговорима о набавци канцеларијског материјала на основу Оквирног споразума  за партије 1, 2, 5, 7, 9, 15, 16 из отвореног поступка централизоване јавне набавке, број 5/2015, Управе за заједничке послове републичких органа

11.01.2016. Обавештење о закљученом уговору П1

11.01.2016. Обавештење о закљученом уговору П2

11.01.2016. Обавештење о закљученом уговору П5

11.01.2016. Обавештење о закљученом уговору П7

11.01.2016. Обавештење о закљученом уговору П9

11.01.2016. Обавештење о закљученом уговору П15

11.01.2016. Обавештење о закљученом уговору П16

 
  11.01.2016.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Обавештење о закљученом уговору о пружању услуга физичко-техничког обезбеђења и противпожарног обезбеђења пословног простора Пореске управе, Регионалног одељења Београд, за партију 7 и 8, на основу Оквирног споразума из отвореног поступка централизоване јавне набавке, број 9/2015, Управе за заједничке послове републичких органа

11.01.2016. Обавештење о закљученом уговору - П7

11.01.2016. Обавештење о закљученом уговору - П8

 
  11.01.2016.

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Обавештење о закљученом уговору о пружању услуга мобилне телефоније на основу Оквирног споразума из отвореног поступка централизоване јавне набавке, број 1/2014, Управе за заједничке послове републичких органа

11.01.2016. Обавештење о закљученом уговору

 
  04.01.2016. 

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Јавна набавка добара - природног гаса за потребе Пореске управе Регионално одељење Нови Сад, у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда, у складу са чланом 36.1.1. Закона о јавним набавкама.

Набавка број  64/2015

04.01.2016. Обавештење о покретању преговарачког поступка

04. 01 2016. Конкурсна документација

25.02.2016. Одлука о обустави поступка

10.06.2016. Обавештење о обустави поступка

19.01.2016. године

до 11,00 часова 

 

31.12.2015.

Пореска управа - Централа

Обавештење о закљученим уговорима на основу Оквирног споразума из отвореног поступка централизоване јавне набавке услуге одржавања рачунарске опреме са уградњом резервних делова, број 11/2015, Управе за заједничке послове републичких органа.

31.12.2015. Обавештење о закљученом уговору

 
 

29.12.2015. 

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Преговарачки поступак јавне набавке услуга без објављивања позива за подношење понуда  – услуге физичког обезбеђења објекта ПЦ Амбасадор у Нишу у коме је смештено РО Ниш одржавање хигијене и текуће одржавање заједничких просторија и инсталација.

Набавка број: ЈН 30/2015

29.12.2015 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

29.12.2015 Конкурсна документација

01.02.2016 Одлука о додели уговора

12.02.2016. Обавештење о закљученом уговору

11.01.2016. године до 12:00 часова

 

 28.12.2015.

Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Јавна набавка добара - фотокопир апарата, са испоруком «F-co» службене просторије организационих јединица Наручиоца, услугом уградње/монтаже, као и редовног одржавања и сервисирања у гарантном року и све то за потребе Наручиоца, Пореске управе – РО Ниш и његових организационих јединица у отвореном поступку.

Набавка број: ЈН 20/2015

28.12.2015 Позив за подношење понуда

28.12.2015 Конкурсна документација

14.01.2016. Додатна појашњења

19.01.2016. Додатна појашњења - 2

21.01.2016 Додатна појашњења - 3

21.01.2016 Додатна појашњења - 4

12.02.2016. Одлука о обустави поступка

24.02.2016 Обавештење о обустави поступка

 27.01.2016. године до 12:00 часова
 

25.12.2015.

Пореска управа - ЦВПО

Централизована јавна набавка, 05/2015 - Канцеларијски материјал, Партије 7, 12, 15

25.12.2015. Obavestenje o zak. ugovoru

25.12.2015. Obavestenje o zak. ugovoru

25.12.2015. Obavestenje o zak. ugovoru

 
 

22.12.2015 

 

Пореска управа - Централа

Обавештење о закљученим уговорима на основу Оквирног споразума из отвореног поступка централизоване јавне набавке електричне енергије број 2/2015, Управе за заједничке послове републичких органа.

22.12.2015. Обавештење о закљученом уговору

 
  16.12.2015

Пореска управа - Централа

Обавештење о закљученом уговору на основу Оквирног споразума из отвореног поступка централизоване јавне набавке добра- горива и мазива број 3/2015, Управе за заједничке послове републичких органа, по партијама

16.12.2015. Обавештење о закљученом уговору