Порески календар

нов 2022

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Опште о ПДВ-у

Шта је ПДВ?
Како се евидентирати за ПДВ?
Водич за ПДВ
Како попунити ПДВ пријаву?

ПРИМЕРИ ПДВ

Шта је ПДВ (порез на додату вредност)?

 • ПДВ је општи порез на потрошњу који се обрачунава и плаћа на испоруку добара и пружање услуга, у свим фазама производње и промета добара и услуга, као и на увоз добара
 • Порез на додату вредност је порез на потрошњу којим се замењује постојећи порез на промет производа и услуга
 • У свакој фази производно-прометног циклуса обрачунава се и плаћа порез на онај део вредности који је додат у тој фази

Зашто ПДВ?

 • Успостављање приходно ефикаснијег и праведнијег пореза на потрошњу
 • Ефикасан у борби против сиве економије
 • Неутралност у спољнотрговинским трансакцијама
 • Уведен је у Србији од 01.01.2005. године
 • Предуслов учлањења у ЕУ

Kako функционише ПДВ

 

Предмет опорезивања

 • Испорука добара и пружање услуга које порески обвезник изврши у Републици уз накнаду, у оквиру обављања делатности
 • Увоз добара у Републику (унос добара у царинско подручје Републике)

ПДВ се не плаћа (не сматра се прометом добара и услуга)

 • Пренос целокупне или дела и мовине, са или без накнаде, ако је стицалац порески обвезник и ако продужи да обавља исту делатност,
 • Пренос права својине на половним моторним возилима, односно пловним објектима ако преносилац није порески обвезник,
 • Бесплатно давање пословних узорака у уобичајеним количинама купцима,
 • Давање поклона мање вредности

Порески обвезник

 • Лице које обавља промет добара и услуга или увози добра у оквиру обављања своје делатности као трајне активности у циљу остваривања прихода
 • Република и њени органи и посебне организације, органи територијалне аутономије и локалне самоуправе као и правна лица основана у циљу обављања послова из делокруга органа државне управе нису обвезници

Порески дужник

 • Порески обвезник,
 • Порески пуномоћник кога одреди страно лице које у Републици нема седиште ни сталну пословну јединици, а које обавља промет добара и услуга у Републици,
 • Прималац добара и услуга ако страно лице не одреди пореског пуномоћника,
 • Лице које у рачуну искаже ПДВ а није дужан да обрачунава и плаћа ПДВ и
 • Лице које увози добро

Настанак пореске обавезе

 • Даном када је најраније извршена једна од следећих радњи:

– Промет добара и услуга,
– Наплата,
– Даном обавезе плаћања царинског дуга

Пореска стопа

 • Општа стопа 20%
 • Посебна стопа 8% (чл.23)

Пореска ослобођења

 • Са правом на одбитак претходног пореза (чл.24)
 • Без права на одбитак претходног пореза (чл.25)
 • Пореска ослобођења код увоза добара (чл.26)

Претходни порез

 • ПДВ-а обрачунат у претходној фази промета, односно плаћен приликом увоза који обвезник може да одбије од ПДВ-а који дугује
 • Услови за одбитак претходног пореза
 • Претходни порез се одбија од дугованог ПДВ-а у истом пореском периоду, под условима и на начин утврђен Законом

Право на сразмерни одбитак претходног пореза

 • Одговара учешћу промета добара и услуга са правом на одбитак, у који није укључен ПДВ у укупном промету у који није укључен ПДВ (проценат сразмерног одбитка - утврђује се кумулативно од 1.јануара до истека пореског периода за који се подноси пријава)
 • Сразмерни порески одбитак се утврђује применом процента сразмерног одбитка на износ претходног пореза, који се може одбити

Посебан поступак опорезивања

 • Мали порески обвезници (чл.33.) - испод 8.000.000,00 дин. укупног промета
 • Пољопривредници (чл.34)
 • Туристичка агенција (чл.35)
 • Половна добра, уметничка дела, колекционарска добра и антиквитети (чл.36)

Обавезе пореских обвезника

 • Да поднeсу евиденциону пријаву, а рок за све пореске обвезнике је 30.09.2004. год.
 • Да издају рачуне,
 • Да воде евиденцију
 • Да обрачунавају и плаћају ПДВ и подносе пореске пријаве

Порески период, подношење пореске пријаве, обрачун и плаћање ПДВ-а

 • Порески период

– календарски месец
– календарско тромесечје

 • Подношење пореске пријаве се врши у року од 10 дана по истеку пореског периода на прописаном обрасцу, а подноси се без обзира да ли обвезник има обавезу плаћања ПДВ-а
 • Плаћање ПДВ-а се врши у року од 10 дана по истеку пореског периода

Повраћај и рефакција пореза

 • Повраћај пореза

– 45 дана, односно 15 дана за обвезнике који претежно врше промет добара у иностранству

 • Рефакција ПДВ-а

– страном обвезнику (услов узајамности),
– хуманитарне организације,
– страни донатори,
– страни држављани

Прелазне и завршне одредбе

Право на умањење пореске обавезе

 • Ако је обвезник за издате рачуне или примљене авансе закључно са 31. децембром 2004. године платио порез на промет, а промет добара, односно услуга је настао од 1. јануара 2005. године, може да умањи пореску обавезу у пореском периоду за износ пореза на промет за испоручена добра и услуге
 • На залихе се не плаћа ПДВ

Попис

 • Обвезници ПДВ-а који на залихама имају дуванске прерађевине, алкохолна пића, кафу, моторни бензин, дизел гориво и лож уље, намењених даљем промету а набављени су са порезом на промет, који је плаћен преко куповне цене или при увозу:

– обавезно врше попис на дан 31.12.2004. године
– утврђени износ пореза може да користи као претходни порез, сразмерно извршеном промету
– до 15.01.2005. године, пописне листе да достави пореском органу

 • Грађевинци:

– 31.12.2004. год. да изврше попис новоизграђених објеката и објеката чија је изградња у току,
– новоизграђени објекти који до 31.12.2004. нису испоручени или плаћени опорезују се у складу са порезом на имовину,
– за објекте чија је изградња у току, вредност на дан 31.12.2004. год. се опорезује порезом на имовину, а вредност настала од 01.01.2005.год. ПДВ-ом
– до 15.01.2005. пописне листе достављају се пореском органу

врх стране