Порески календар

окт 2021

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Контакт    Контакт центар    Одговори на најчешће постављена питања

Одговори на најчешће постављена питања

Одговори на најчешће постављена питања
1. Како се подноси и попуњава ППДГ-1С?

Од 01. јануара 2017. године пореска пријава ППДГ-1С подноси се искључиво у електронском облику преко портала Пореске управе.

Предузетник који води пословне књиге дужан је да пореску пријаву и порески биланс поднесе надлежном пореском органу најкасније до 15. априла године која следи години за коју се утврђује порез.

Уз пријаву се подноси порески биланс на Обрасцу ПБ 2 за порески период за који се подноси и пореска пријава ППДГ-1С.

Датум доспелости за плаћање разлике износа коначно утврђене обавезе и плаћених аконтација за порески период је најкасније до 15. априла године која следи години за коју се утврђује порез, односно дан подношења пријаве у случају када се пријава подноси пре 15. април године која следи години за коју се утврђује порез.

Корисничко упутство за подношење у електронском облику пореске пријаве за утврђивање пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање самоопорезивањем на приходе од самосталне делатности на обрасцу ППДГ-1С можете пронаћи на интернет страни Пореске управе www.purs.gov.rs, у делу Предузетници / Преглед прописа / Корисничка упутства.

Уколико је пријава попуњена у складу са Корисничким упутством, а и даље постоји проблем са подношењем ове пријаве, можете се обратити Контакт центру на телефон 0700-700-007, за позиве са мобилног телефона  011-33-10-111, како би Вам пружили помоћ при подношењу и попуњавању пореске пријаве.

 

2. У којим случајевима не могу да поднесем измењену пријаву ППП-ПД?

Уколико установите да пореска пријава коју сте поднели Пореској управи, садржи грешку која за последицу има погрешно утврђену висину пореске обавезе, односно пропуст друге врсте (нпр. зато што сте изоставили једног или више прималаца прихода, или унели погрешне шифре прихода, погрешили основицу...), потребно је да одмах поднесете измењену пореску пријаву у којој ћете грешку или пропуст отклонити. Подношењем измењене пореске пријаве избећи ћете евентуално постојање кривичног дела или прекршаја.

Могућност подношења измењене пореске пријаве прописана је чланом 40. ЗПППА, као и ситуације у којима није могуће поднети измењену пореску пријаву и то:

- ако је наступила застарелост обавезе исказане у пореској пријави коју желите да измените;

- ако сте већ два пута поднели измењену пореску пријаву за конкретну пријаву;

- ако је покренут поступак пореске контроле за контролисани порески период и

- ако је Пореска управа донела решење о утврђивању пореза,

- након покретања радњи пореске полиције у циљу откривања пореских кривичних дела.

У наведеним ситуацијама обавезе које су исказане у пореској пријави у којој сте начинили грешку или пропуст, дужни сте да платите.

За подношење измењене ППП-ПД упућујемо Вас да на сајту Пореске управе у делу Правна лица/Обједињена наплата/Одговори на питања/ прочитате Питање брoj 35 које детаљно објашњава поступак подношења измењене пореске пријаве ППП-ПД.

3. Шта урадити ако је два или више пута поднета иста пореска пријава?

Грешка у евидентирању пореске обавезе може настати и у ситуацијама када сте два или више пута поднели исту пореску пријаву, или сте пореску обавезу једног пореског обвезника евидентирали као пореску обавезу другог пореског обвезника, или сте приликом евидентирања пореске обавезе унели погрешан износ, када не подносите измењену пореску пријаву већ Захтев за исправку грешке на Обрасцу ЗИГ, који се у папирном облику подноси надлежној организационој јединици Пореске управе.
Образац ЗИГ – захтев за исправку грешке можете наћи на сајту Пореске управе у делу Правна лица/Пореске пријаве и обрасци.

4. Како остварити право на повраћај више или погрешно плаћеног пореза?

Захтев порески обвезник може поднети у електронском облику преко портала Пореске управе или у писменом облику - непосредно или путем поште.

Израдом посебне електронске апликације пореским обвезницима је омогућено подношење захтева за повраћај/прекњижавање више или погрешно плаћених јавних прихода у електронској форми преко портала Пореске управе од 04.01.2021. године.

Решење о повраћају и прекњижавању достављаће се пореским обвезницима у електронској форми у пореско сандуче.

Пореским обвезницима је омогућено да захтев за повраћај и прекњижавање више или погрешно плаћеног пореза Пореској управи и даље могу поднети у писменом облику - непосредно или путем поште.

Пореска управа има обавезу да по захтеву донесе решење без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, ако пореским законом није друкчије уређено.

Пореска управа ће одлучити по захтеву најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева и по спроведеном поступку, уколико је захтев основан, донеће решење којим се одобрава повраћај средстава. Уколико се у року од 30 дана од дана пријема захтева не изврши повраћај, имате право и на камату која се обрачунава на износ више плаћеног пореза. Изузетно, ако је основ за повраћај поништено односно измењено решење или други акт о задужењу, камата се обрачунава од дана уплате пореза.

5. Који је рок за подношење захтева за повраћај више или погрешно плаћеног пореза?

Када подносите захтев за повраћај више или погрешно плаћеног пореза и споредних пореских давања потребно је да водите рачуна о року застарелости, јер уколико се у поступку по захтеву утврди да је наступила застарелост, Пореска управа ће донети решење којим се захтев одбија.
 
Право на повраћај застарева у року од пет година и тај рок почиње да тече од првог дана наредне године од године у којој је порески обвезник стекао право на повраћај. Рок застарелости можете прекинути сваком радњом предузетом у циљу остваривања права на повраћај и после прекида застарелост почиње тећи изнова, а време које је протекло пре прекида не рачуна се у рок за застарелост.
 
Да ли је било прекида застарелости и да ли је, у вези са тим, дошло до застарелости права на повраћај или не, у сваком конкретном случају утврђује надлежна организациона јединица Пореске управе.
 
Право пореског обвезника на повраћај независно од тога да ли је било прекида рока застарелости, увек застарева у року од десет година од истека године у којој је порески обвезник стекао то право (апсолутна застарелост).
 
Право на повраћај доприноса за обавезно социјално осигурање не застарева.

6. Да ли постоји могућност да се дуговани порез плати на рате и отпише камата?

У складу са одредбама ЗПППА, почев од 04. марта 2016. године можете надлежној организационој јединици Пореске управе да поднесете захтев за одлагање плаћања укупног износа дугованог пореза, независно од дана доспелости, најдуже до 60 месеци и остварите право на отпис 50% камате на тај дуг.

Одлагање плаћања дугованог пореза врши се потписивањем споразума између Пореске управе и пореског обвезника, односно решењем Пореске управе.

7. Приликом подношења ПДПО/С резидентно правно лице није поседовало ПОР2 и плаћен је порез. Накнадно је прибављена потврда. Да ли је потребно да се поднесе измењена ПП, да би се остварило право на повраћај више плаћеног пореза?

Исплатилац прихода-резидентно правно лице нема законски основ за подношење измењене пореске пријаве ПДПО/С, уколико нерезидентно правно лице које је остварило приходе који се опорезују по одбитку накнадно достави потврду о резидентности, с обзиром да првобитно поднета пореска пријава, на основу које је обрачунат и плаћен порез на добит по одбитку у складу са одредбама чл. 40 ЗПДПЛ не садржи „грешку или пропуст".
Нерезидентно правно лице има право да, преко исплатиоца прихода, поднесе захтев за повраћај више плаћеног пореза, с обзиром да разлика између износа плаћеног пореза и износа пореза за који би постојала обавеза плаћања да је исплатилац прихода у моменту исплате прихода располагао потврдом о резидентности, сматра се више плаћеним порезом у складу са чланом 40а ЗПДПЛ.
Исплатилац прихода подноси Пореској управи накнадно достављену потврду о резидентности истовремено са захтевом за повраћај више плаћеног пореза, на основу ког Пореска управа има обавезу да најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, уколико утврди да се у конкретном случају ради о више плаћеном порезу по одбитку, донесе решење којим се одобрава повраћај.

8. Да ли могу да сазнам колики је мој дуг за годишњи порез на имовину?

Јединице локалне самоуправе од 01.01.2007. године у целости утврђују, наплаћују и контролишу порез на имовину (осим пореза на пренос апсолутних права, пореза на наслеђе и поклон).
С тога, све информације у вези са порезом на имовину као и могућност провере стања на том рачуну можете добити од Управе јавних прихода при Јединицама локалне самоуправе (општине) где се непокретност налази.

9. Како могу да добијем пореске картице рачуна јавних прихода Пореске управе?

За проверу стања на рачунима јавних прихода које наплаћује Пореска управа картице по ПИБ пореског обвезника за текућу годину, можете преузети преко портала е-ПОРЕЗИ уколико поседујете електронски сертификат. У овом случају идете на „Поднеси пријаву", потом бирате опцију „Упит стања“, изаберете синтетику или аналитику. Уколико изаберете опцију аналитика отвара се нови падајући мени „Група“, из кога се врши одабир групе рачуна за које се тражи упит стања. Потом унесете мејл адресу  и кликнете на стрелицу. Извештај у ПДФ бити спреман за преузимање.

Уколико желите картице из ранијих година, односно од 2011. године, треба да попуњен ЕКПЛ образац, пошаљете путем поште на адресу: Пореска управа, Поштански фах 107, 11050 Београд 22. Образац ЕКПЛ можете наћи на сајту Пореске управе, www.purs.gov.rs, у делу Контакт центар/Пружање појединачних информација о стању на пореским рачунима.

Попуњене и потписане обрасце такође можете скениране слати и електронским путем на мејл kc-ekpl@purs.gov.rs.

Позивом Контакт центра на телефоне 0700-700-007 или са мобилног на 011-33-10-111, након извршене провере, можете поручити картице рачуна јавних прихода, које ће бити прослеђене наредног дана на Вашу е-маил адресу.

Аналитичке картице можете добити и на шалтеру „Ваш порезник“ у надлежној филијали Пореске управе.

10. Да ли лице које је овлашћено да подноси пореске пријаве електронским путем може само себи да одузме то овлашћење или то може једино да уради законски заступник?

За повлачење добијеног овлашћења потребно је да се обратите лицу које је дало овлашћење, с обзиром да једино сам порески обвезник, односно законски заступник пореског обвезника правног лица може да даје и одузима овлашћење за подношење пореске пријаве електронским путем. Давање, односно одузимање овлашћења се може вршити на два начина:
- употребом електронског сервиса Пореске управе, ако давалац овлашћења поседује важећи квалификовани електронски сертификат;
- подношењем пријаве за давање, односно одузимање овлашћења на Обрасцу ПЕП - Овлашћење за употребу електронских сервиса надлежној организационој јединици ПУ.

11. Како можемо пријавити Пореској управи лице које не издаје фискалне рачуне и не плаћа порезе?

Све неправилности у вези са неиздавањем фискалних исечака, грађани могу пријавити телефоном на бројеве: 011/361 99 00 или 011/347 90 61.

Регистрована је и адреса на интернету са називом – порески аларм (http://poreskialarm.gov.rs ), на којој грађани могу да пријаве уочене неправилности у раду пореских обвезника. Пријава коју подносите може бити анонимна. У захтеву је потребно навести основне податке  о лицу које пријављујете: име и презиме, адреса пребивалишта пореског обвезника, односно назив правног лица и његово седиште као и кратак опис неправилности.

Све оне који не поштују закон и избегавају плаћање пореза и других јавних прихода можете пријавити подношењем захтева за контролу надлежној филијали Пореске управе према пребивалишту физичког лица, односно према седишту правног лица. Захтев за контролу се може предати и Централи Пореске управе у Београду, улица Саве Машковића 3-5.

12. Како могу пореско уверење да преузмем електронским путем и како се врши провера веродостојности уверења?

Од 01. марта 2019. године, порески обвезници могу да добију пореска уверења електронским путем. Пореско уверење о измиреним обавезама у електронском облику преузимају преко портала Пореске управе (портал еПорези).

За приступ порталу Е-порези неопходан је електронски дигитални сертификат, док је провера веродостојности електронског уверења могућа без електронског сертификата.

Пореска управа Републике Србије је омогућила издавање електронских уверења о плаћеним обавезама на свим уплатним рачунима јавних прихода, уверења о плаћеним доприносима за здравствено осигурање, уверења о плаћеном порезу на додату вредност и уверења о плаћеним порезима и доприносима по одбитку без потребе одласка у филијале Пореске управе.

Након измене Закона о републичким административним таксама, почев од 14.12.2019. године, не плаћа се такса за издавање уверења Пореске управе електронским путем, аутоматским преузимањем података из евиденције Пореске управе путем средстава електронске комуникације.

Провера веродостојност пореског уверења издатог на овај начин врши се помоћу „кода за проверу“, на сајту Пореске управе (http://www.purs.gov.rs/). За проверу веродостојности издатог еУверења није потребан Квалификовани електронски сертификат.

13. Да ли су предузетници-паушалци у обавези да сваке године до 31. октобра текуће године за наредну годину подносе захтев за паушално опорезивање Пореској управи?

Предузетник коме је утврђено право на паушално опорезивање, овај начин опорезивања користи док се не утврди да су престали разлози за паушално опорезивање, односно да измењени услови искључују право на паушално опорезивање и нема обавезу да до 31. октобра текуће године за наредну годину поднесе захтев за паушално опорезивање надлежном пореском органу.

Уколико су престали разлози за паушално опорезивање, односно уколико је дошло до измењених услова који би искључивали право на паушално опорезивање, надлежни порески орган ће решењем наложити предузетнику вођење пословних књига од половине текуће године или од почетка наредне године.

 

14. Да ли су предузетници-паушалци у обавези да сваке године подносе ППДГ-1Р?

Предузетници који порез на доходак грађана и доприносе по основу обављања самосталне делатности плаћају на паушални приход и закључно са 31. децембром текуће године немају измене услова и обима пословања, односно промета и других услова од утицаја на висину пореске обавезе код паушалног опорезивања, немају обавезу да подносе ППДГ-1Р, почев од 1. јануара следеће године.

Предузетник  коме се у години која претходи години за коју се врши утврђивање пореза значајније измени обим пословања, односно промета и други услови од утицаја на остваривање права на паушално опорезивање и висину пореске обавезе, дужан је да поднесе пореску пријаву најкасније до 31. јануара године за коју се утврђује порез.

15. Да ли физичка лица могу пореску пријаву ПП ОПО (издавање сопствених непокретности другим физичким лицима) да предају у папирном облику или само електронски?

Пореска пријава на обрасцу ПП ОПО подноси се у електронском облику или у писменом облику непосредно надлежној организационој јединици ПУ на чијој територији се налази непокретност. Изузетно, ПП ОПО можете поднети путем поште уколико не постоји могућност за електронско или непосредно подношење пријаве.

Пореска пријава се подноси у року од 30 дана од дана остваривања прихода, и у том року се врши и  плаћање исказаног пореза и припадајућих доприноса.

Надлежна организациона јединица којој је непосредно предата пореска пријава у писменом облику истог дана врши унос података у информациони систем ПУ, уз присуство подносиоца пријаве и обавештава га о додељеном броју пријаве, броју одобрења за плаћање пореске обавезе и јединственом уплатном рачуну за уплату.

Корисничко упутство за подношење ПП ОПО можете прочитати на интернет страници Пореске управе www.purs.gov.rs, одељак Физичка лица/Преглед прописа/ Корисничка упутства.

16. Приликом попуњавања ПП ОПО у случају издавања у закуп непокретности физичком лицу која је шифра врсте прихода, шта је бруто приход а шта основица за порез?

Физичко лице (закуподавац) које остварује приходе од издавања у закуп сопствених непокретности другом физичком лицу, обвезник је пореза на приходе од непокретности и подноси пореску пријаву на Обрасцу ПП ОПО. Стопа пореза на приходе од непокретности износи 20%. Пореску основицу чини бруто приход умањен за нормиране трошкове у висини од 25%, или за стварне трошкове које је обвезник имао при остваривању и очувању прихода.

У поље 4.2 - шифра врсте прихода уноси се шифра 1 11 405 00 0, за приход од издавања сопствених непокретности уз признавање нормираних трошкова од 25%.

У поље 4.6 - бруто приход (остварени приход) уноси се уговорени бруто износ по основу закупнине, односно износ закупнине коју закуподавац прима од закупца који у себи садржи и износ пореза.

У поље 4.7 - основица за порез, уноси се износ који се добија тако што се бруто приход (из поља 4.6) умањи за нормиране трошкове од 25%.

На сајту Пореске управе у делу Физичка лица/Преглед приписа/Корисничка упутства/ Корисничко упутство за подношење пореске пријаве о обрачунатом порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима на зараду, односно другу врсту прихода од стране физичког лица као пореског обвезника - ПП ОПО -  на страни 22. и 23. можете погледати пример попуњавања пријаве ПП ОПО.

17. Када физичко лице издаје непокретност правном лицу, ко је у обавези да поднесе пореску пријаву и плати порез?

У случају када физичко лице издаје у закуп непокретност правном лицу или предузетнику, пореску пријаву не подноси закуподавац - физичко лице, већ закупац -правно лице или предузетник на обрасцу ППП ПД. У овом случају су правно лице или предузетник у обавези да обрачунају и плате порез по одбитку на приходе од непокретности.
Корисничко упутство за примену правилника о пореској пријави за порез по одбитку можете прочитати на интернет страници Пореске управе www.purs.gov.rs, у одељку Обједињена наплата пореза и доприноса/Порески прописи.

18. Да ли недобитне организације имају обавезу подношења пореске пријаве пореза на добит правних лица, ако нису оствариле приходе на тржишту?

Недобитне организације које нису оствариле приходе на тржишту у претходној години, нису обвезници пореза на добит правних лица и немају обавезу подношења пореске пријаве пореза на добит за ту годину.
Недобитне организације ако остварују приходе продајом производа на тржишту или вршењем услуга уз накнаду,  обвезници су пореза на добит правних лица и у обавези су да поднесу пореску пријаву пореза на добит за ту годину на Обрасцу ПДП.

19. Да ли правно лице које је АПР поднело Изјаву о неактивности подноси пореску пријаву пореза на добит?

Пореска пријава за порез на добит правних лица услед неактивности на Обрасцу ПДП  се подноси уколико је обвезник предао Агенцији за привредне регистре Изјаву о неактивности. Пореска пријава се подноси преко портала Е-порези уласком у избор пријаве ПДП, и бирањем опције - Услед неактивности.

20. Да ли се подноси пореска пријава ПДПО/С када нерезидентно правно лице плаћа порез по одбитку у држави чији је резидент?

Резидентна правна лица која исплаћују приходе на које се сагласно одредби члана 40. Закона о порезу на добит правних лица обрачунава и плаћа порез по одбитку, подносе по том основу пореску пријаву на Обрасцу ПДПО/С.

Међутим, исплатилац не подноси пријаву у случају када се применом одредаба уговора о избегавању двоструког опорезивања порез плаћа у другој држави, под условом да у моменту настанка опорезивог догађаја исплатилац поседује доказе да је нерезидентно правно лице резидент државе са којом је закључен уговор о избегавању двоструког опорезивања и да је стварни власник прихода. Нерезидент доказује статус резидента државе са којом је закључен УИДО потврдом о резидентности овереном од стране надлежног органа друге државе уговорнице чији је резидент на обрасцу (ПОР-2) или овереном преводу потврде на обрасцу који прописује надлежни орган државе са којом је закључен УИДО. Упуство за подношење ове пореске пријаве можете прочитати на интернет страници Пореске управе, www. purs.gov.rs, у делу Правна лица/Порез на добит-ПДП/Упутства.

21. Да ли купац првог стана има право на рефундацију ПДВ за чланове своје породице, ако на дан овере уговора о купопродаји стана нису имали исто пребивалиште?

Ако на дан овере уговора о купопродаји на основу којег купац првог стана стиче стан, чланови његове породице немају исто пребивалиште као купац првог стана, у том случају за чланове његове породице купац првог стана нема право на рефундацију ПДВ.
Физичко лице - пунолетни држављанин Републике Србије, са пребивалиштем на територији Републике Србије, који купује први стан, има право на рефундацију ПДВ по основу куповине првог стана за себе и чланове свог породичног домаћинства, ако су испуњени сви услови за остваривање предметног права.
Један од услова да купац првог стана оствари право на рефундацију ПДВ за чланове своје породице јесте да су чланови његове породице истовремено и чланови његовог породичног домаћинства, при чему је породично домаћинство купца првог стана дефинисано као заједница живота, привређивања и трошења прихода купца првог стана, његовог супружника, купчеве деце, купчевих усвојеника, деце његовог супружника, усвојеника његовог супружника, купчевих родитеља, његових усвојитеља, родитеља његовог супружника, усвојитеља купчевог супружника, са истим пребивалиштем као купац првог стана.
Објашњење у вези права на рефундацију ПДВ купцу првог стана можете прочитати на интернет страници Пореске управе www.purs.gov.rs , одељак Физичка лица /ПДВ/ Објашњења.

22. Да ли правно лице, које је обвезник ПДВ, обрачунава и плаћа ПДВ приликом продаје половног моторног возила, за који је при набавци плаћен порез на пренос апсолутних права?

Правно лице не oбрачунава и не плаћа ПДВ приликом продаје половног путничког возила за које је при набавци плаћен порез на пренос апсолутних права. За тај промет правно лице (продавац) плаћа порез на пренос апсолутних права и подноси пореску пријаву ППИ-4 искључиво електронским путем преко портала еПорези у року од 30 дана од дана закључења купопродајног уговора.

Порез на пренос апсолутних права утврђује се решењем пореског органа, а плаћа у року од 15 дана од дана достављања решења.

23. Које су пореске обавезе физичких лица при продаји непокретности?

При продаји непокретности бићете у обавези да платите порез на пренос апсолутних права. Уколико је продајом остварен приход, као разлика између продајне и набавне цене непокретности, платићете и порез на капитални добитак.

Обвезник пореза на пренос апсолутних права при продаји непокретности је продавац. Стопа пореза на пренос апсолутних права износи 2,5%.

Од 1. јануара 2020. године пореска пријава не подноси се за утврђивање  пореза на пренос апсолутних права, по основу исправе коју је саставио, оверио или потврдио јавни бележник за пренос апсолутних права на непокретности.

Јавни бележник дужан је да исправу у року од 24 сата од тренутка извршења радње, по службеној дужности, кроз е-шалтер, односно кроз е-шалтер и преко СМО, достави органу надлежном за послове катастра.

Уколико је продајом непокретности остварена позитивна разлика између продајне и набавне цене непокретности, остварен је приход на који се плаћа порез на капитални добитак. Стопа пореза на капитални добитак износи 15%. Пореска пријава коју је потребно поднети како би се утврдио порез на капиталне добитке подноси се на обрасцу ППДГ-3Р надлежној организационој јединици ПУ на чијој територији имате пребивалиште.

24. Власник сам стана који желим да продам, у којим случајевима сам ослобођен плаћања пореза на капитални добитак?

Капитални добитак представља позитивну разлику између продајне цене стана и набавне цене остварене преносом стварних права на непокретностима уз новчану или неновчану накнаду.

Порез на капитални добитак не плаћа се на разлику насталу преносом права на непокретности када су оне стечене наслеђем у првом наследном реду или када се се пренос врши између брачних другова и крвних сродника у правој линији, затим када се пренос врши између разведених брачних другова, а у непосредној је вези са разводом брака или када се продаје непокретност коју је власник пре преноса имао у свом власништву непрекидно најмање десет година.

Уколико средства остварена продајом непокретности у року од 90 дана од дана продаје уложите у решавање свог стамбеног питања и стамбеног питања чланова своје породице, односно домаћинства, ослобођени сте пореза на остварени капитални добитак. Такође, ако у року од 12 месеци од дана продаје непокретности, средства остварена продајом уложите у решавање свог стамбеног питања или чланова своје породице, домаћинства, остварићете право на повраћај плаћеног пореза. Уколико у решавање стамбеног питања уложите само део средстава остварених продајом непокретности, пореска обавеза се сразмерно умањује.

Пореска пријава за утврђивање пореза на капиталне добитке (физичких лица, укључујући и предузетнике) подноси се искључиво у електронском облику од 1. јануара 2018. године.

За подношење пореске пријаве ППДГ-3Р у електронском облику потребно је да подносилац пријаве поседује дигитални сертификат на основу којег се пријављује на сајт Пореске управе, а затим у делу е-Порези бира акцију ''Поднеси пријаву''.

Изузетно, порески обвезници - физичка лица која су дужна да поднесу пореску пријаву која није у вези са обављањем делатности, могу пореску пријаву ППДГ-3Р да поднесу у електронском облику или у писменом облику – непосредно или путем поште.

Пореска пријава се подноси пореском органу у општини на чијој територији обвезник – продавац - физичко лице има пребивалиште, односно боравиште.

Дужни сте да поднесете пореску пријаву на Обрасцу ППДГ-3Р надлежном пореском органу на чијој територији имате пребивалиште.

 

25. Која су документа потребна и у ком року треба да поднесем пореску пријаву за порез на пренос апсолутних права приликом куповине првог стана?

Обвезник пореза на пренос апсолутних права, за сврху остваривања права на пореско ослобођење, пореском органу доставља оверену изјаву купца да купује први стан за себе, односно за себе и одређене чланове његовог породичног домаћинства на обрасцу ИКПС-ПАП, као и друге доказе из којих произлази да су испуњени услови за ослобођење по том основу које му је пружио купац првог стана.

Такође је неопходно доставити оригинал или оверену копију уговора о купопродаји стана.

За документацију потребну за пореско ослобођење упућујемо Вас на Објашњење у вези ослобођења од плаћања пореза на пренос права својине на стану при куповини првог стана, а које се налази на сајту Пореске управе www.purs.gov.rs у делу Физичка лица/ПДВ/Објашњења.

Како је Објашњење у вези ослобођења од плаћања пореза на пренос права својине на стану при куповини првог стана постављено на сајт Пореске управе пре 08.06.2016. године, (односно пре ступања на снагу одредаба Закона о општем управном поступку које се односе на  размену података о чињеницама о којима се води службена евиденција) за одређене доказе о којима се води службена евиденција у другим органима наведено је да их доставља сам порески обвезник.

Пореска управа је дужна да по службеној дужности врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује, а ако службену евиденцију води други државни орган (нпр. извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству и др.) ПУ ће хитно да затражи податке, а замољени орган да уступи податке у року од 15 дана.

Странка има право да и сама прибави податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање у поступку који се покреће по захтеву странке, ако се ради о личним подацима и ако постоји изричита изјава странке дата у писаној форми. С тим што, може изјавити да ће прибавити само поједине (не све) личне податке, у ком случају и даље постоји обавеза ПУ да прикупи податке који недостају, а нису обухваћени изручитом изјавом странке.

26. Купио сам моторно возило од физичког лица, да ли пореску пријаву подносим ја или продавац, у ком року и где се подноси?

Пореску пријаву ППИ-4 подноси продавац као порески обвезник у року од 30 дана од дана закључења уговора о преносу апсолутних права. Купац може поднети пореску пријаву уколико га је продавац овластио да у његово име поднесе пријаву.

Пореска пријава за утврђивање пореза на пренос апсолутних (ППИ-4) подноси се искључиво у електронском облику од 1. јануара 2018. године.

За подношење пореске пријаве ППИ-4 у електронском облику потребно је да подносилац пријаве поседује дигитални сертификат на основу којег се пријављује на сајт Пореске управе, а затим у делу е-Порези бира акцију ''Поднеси пријаву''.

Изузетно, порески обвезници - физичка лица која су дужна да поднесу пореску пријаву која није у вези са обављањем делатности, могу пореску пријаву ППИ-4 да поднесу у електронском облику или у писаном облику – непосредно или путем поште.

Пореска пријава се подноси пореском органу у општини на чијој територији обвезник - продавац - физичко лице има пребивалиште, односно боравиште.

На интернет страници Пореске управе www.purs.gov.rs , одељак Физичка лица/Преглед прописа/Пренос власништва над моторним возилом можете прочитати Упутство које је издала Пореска управа за пренос власништва над моторним возилом.

27. Наследио сам стан од оца, да ли имам обавезу да платим порез на наслеђе?

Порез на наслеђе и поклон не плаћа наследник првог наследног реда (први наследни ред чине оставиочеви потомци и његов брачни друг), супружник и родитељ оставиоца, односно поклонопримац првог наследног реда и супружник поклонодавца.

Пореска пријава се не подноси за утврђивање пореза на наслеђе и поклон, по основу исправе коју је саставио, оверио или потврдио јавни бележник, односно правоснажне одлуке коју је јавни бележник донео у вршењу законом поверених јавних овлашћења, у случају кад пореска обавеза настаје даном састављања, овере или потврђивања исправе, односно даном правоснажности одлуке коју је донео јавни бележник, и то за:

- наслеђе ствари и права остварено по основу правоснажног решења о наслеђивању које је донео јавни бележник у вршењу законом поверених јавних овлашћења.

Јавни бележник дужан је да исправу, у року од 24 сата од тренутка извршења радње, односно правоснажну одлуку коју је донео у оквиру законом поверених јавних овлашћења, у року од 24 сата од дана правоснажности, по службеној дужности, кроз е-шалтер, односно кроз е-шалтер и преко СМО, достави органу надлежном за послове катастра.

Орган надлежан за послове катастра дужан је да примљену исправу и изјашњења, доказе, изјаву и податке, одмах по пријему, по службеној дужности, кроз е-шалтер, достави пореском органу.

Обвезник пореза на наслеђе и поклон (наследник) дужан је да поднесе пореску пријаву са одговарајућом документацијом потребном за утврђивање пореза у року од 30 дана од дана настанка пореске обавезе, осим у случају када обавезу подношења пријаве има јавни бележник.

У случају да обавезу подношења пријаве има наследник обавештавамо Вас да се пореска пријава за утврђивање пореза на наслеђе и поклон (ППИ-3) подноси у електронском облику - од 1. јануара 2018. године. С тим да, физичка лица која су дужна да поднесу пореску пријаву која није у вези са обављањем делатности, могу ту пријаву да поднесу у електронском облику или у писменом облику - непосредно или путем поште.

28. Желим да отворим предузетничку радњу (са шифром делатности...), да ли сам дужан да евидентирам промет преко фискалне касе?

Евидентирање сваког појединачно оствареног промета преко фискалне касе дужно је да врши лице које је уписано у одговарајући регистар и обавља промет добара на мало, односно пружа услуге физичким лицима. Ова обавеза постоји и у случају када се услуга пружа физичком лицу, а накнаду за пружене услуге сноси правно лице, односно предузетник, и то независно од начина плаћања (готовина, чек, картица и безготовинско плаћање).
Обавеза евидентирања промета преко фискалне касе не односи се на пољопривредног произвођача који на пијачним тезгама и сличним објектима продаје пољопривредне производе, укључујући и предузетника који плаћа порез на приходе од самосталне делатности на паушално утврђени приход који се бави производном делатношћу, а у оквиру производне делатности продаје сопствене производе, односно пружа услуге физичким лицима.
Делатности за које не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе прописане су Уредбом о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе.
Уредба се налази на интернет страни Пореске управе www.purs.gov.rs у делу Фискалне касе/Уредбе.

29. Ко издаје контролне акцизне маркице?

Издавање контролних акцизних маркица врши Народна банка Србије - Завод за израду новчаница и кованог новца Топчидер, по претходном одобрењу Министарства финансија. Захтев за издавање контролних акцизних маркица подноси се на Обрасцу ЗАМ/ЦА - Захтев за издавање контролних акцизних маркица за цигарете и алкохолна пића, односно Обрасцу ЗАМ/К - Захтев за издавање контролних акцизних маркица за кафу Министарству финансија које издаје одобрење и води евиденцију о издатим контролним акцизним маркицама.

30. Да ли се акциза на алкохол обрачунава у односу на проценат алкохола који садржи или у односу на количину производа у литрима?

Акциза на алкохолна пића се не плаћа према проценту алкохола који садржи у себи, већ се плаћа по литри алкохолног пића, у законом одређеним износима. На алкохолна пића која су у паковању различитом од једног литра, акциза се плаћа сразмерно паковању.

31. Да ли су потребна средства обезбеђења наплате приликом одлагања плаћања дуговног пореза на рате?

Oд пореског обвезника не захтева се давање средстава обезбеђења наплате - ако дуговани порез на дан подношења захтева за одлагање његовог плаћања, износи:

1) за правно лице, предузетника и фонд - до 1.500.000 динара;

2) за физичко лице - до 200.000 динара.

У поступку одлучивања о одлагању плаћања дугованог пореза од пореског обвезника се захтева давање средстава обезбеђења наплате, која не могу бити мања од висине дугованог пореза чије се плаћање одлаже. Средства обезбеђења наплате су:

1) хипотека на непокретности пореског обвезника;

2) залога на покретним стварима пореског обвезника;

3) неопозива банкарска гаранција;

4) јемство другог лица које је власник имовине;

5) трасирана меница, акцептирана од стране два жиранта, из чијих се зарада, на којима се

установљава административна забрана, порески дуг може наплатити;

6) меница авалирана од стране пословне банке.

Ако се дуговани порез обезбеђује средствима  тач. 1), 2) и 4), средства обезбеђења не могу бити мања од 120% висине дугованог пореза чија се наплата обезбеђује.

 

32. Шта се дешава ако пропустим да уплатим рату за репрограм?

Ако се порески обвезник не придржава рокова из решења о одлагању плаћања дугованог пореза, или уколико у периоду за који је одложено плаћање дугованог пореза не измири текућу обавезу, осим у случају ако је поднео захтев за одлагање плаћања те текуће обавезе, Пореска управа ће по службеној дужности укинути решење и доспели, а неплаћени порески дуг, наплатити:

1) из средстава обезбеђења;

2) у поступку принудне наплате пореског дуга.

33. Да ли тече камата за време одложеног плаћања дуговног пореза?

Ако је плаћање дугованог пореза одложено, камата се обрачунава и за време док траје одлагање по стопи једнакој годишњој референтној стопи Народне банке Србије.

Пореском обвезнику који редовно измирује рате доспелих обавеза које су одложене, укључујући и текуће обавезе, отписује се 50% камате која се односи на тај дуг плаћен у том периоду, по истеку сваких 12 месеци, до измирења тог дуга у потпуности. Када порески обвезник и пре истека рока плаћања дугованог пореза на рате исплати дуговани порез у потпуности, пореском обвезнику се отписује 50% камате на тај дуг.

34. Како се предузетник опредељује за исплату личне зараде?

Предузетник и предузетник пољопривредник може да се определи за исплату личне зараде. У том случају дужан је да у електронском облику, преко портала Пореске управе достави обавештење најкасније до 15. децембра текуће године за период од 1. јануара наредне године. Лице које започне обављање делатности, обавештење о опредељењу да врши исплату личне зараде подноси искључиво у моменту регистрације надлежној организацији која води регистар привредних субјеката, која ће тај захтев проследити Пореској управи. Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, обавештење подносе Пореској управи у року од пет дана од дана регистрације. Опредељење не може да се мења током пореског периода. Ако се предузетники определи да престане са исплатом личне зараде, дужан је да о томе у електронском облику, преко портала Пореске управе достави обавештење до 15. децембра текуће године.

35. Како пријављујем и плаћам порез ако остварујем приходе из иностранства?

Порески обвезници - физичка лица која остварују приход из иностранства од нерезидентних физичких лица или правних лица која у Републици Србији немају представништво или огранак, дужна су да Пореској управи поднесу ППОПО - Пореска пријава о обрачунатом и плаћеном порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима на зараду/другу врсту прихода од стране физичког лица као пореског обвезника-

Пореска пријава ПП ОПО се подноси у року од З0 дана од дана остваривања прихода, у електронском облику преко портала еПорези, и потребно  је да поседујете електронски сертификат. За подношење пријаве можете користити и интернет киоске који постоје у филијалама Пореске управе. Такође, пореску пријаву можете поднети и у писаном облику, непосредно или путем поште. Плаћање исказаног пореза и припадајућих доприноса се врши најкасније до истека рока за подношење пореске пријаве.

Примере са обрачуном пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање на приходе физичких лица остварене из иностранства можете наћи на сајту Пореске управе, www.purs.gov.rs, у оквиру Новости од 09. 11. 2020. године.

36. Како предузетници-паушалци добијају решења о утврђеним обавезама?

Од 13. јануара 2020. године, достављaње решења о утврђеним обавезама за предузетнике-паушалце је искључиво у електронској форми посредством портала Пореске управе (еПорези). Новоосновани предузетници-паушалци ће у року од 48 сати од дана регистрације привредног субјекта у Агенцији за привредне регистре добити решење о утврђеној обавези у електронској форми посредством портала Пореске управе.

Сваки обвезник паушалног опорезивања има приступ пореском сандучету на порталу Пореске управе, кроз које ће им бити достављана решења о утврђеној обавези. За приступ порталу еПорези неопходан је квалификовани електронски сертификат. Уколико приступ пореском сандучету у име обвезника врши друго лице,  порески обвезник је дужан да то лице овласти. Квалификовани електронски серитификат издају овлашћена Сертификациона тела: МУП, Привредна комора Србије, ПТТ, Halcom i E-Smart Systems. Све информације о набавци и коришћењу сертификата могу се наћи на њиховим сајтовима.

37. Како се предузетници опредељују за паушално опорезивање?

1. Новоосновани предузетници који се региструју у Агенцији за привредне регистре опредељују се за паушално опорезивање искључиво приликом регистрације.

2. Новоосновани предузетници који се не региструју у АПР    (адвокати) морају поднети захтев за паушално опорезивање у року од 5 дана од дана оснивања и пореску пријаву ППДГ-1Р у року од 15 дана од дана регистрације. Захтев за паушално опорезивање и пореска пријава ППДГ-1Р се подносе у електронском облику преко портала Пореске управе.

3. Обвезници који воде пословне књиге, а који желе да од следеће године пређу на паушално опорезивање, подносе захтев за паушалним опорезивањем искључиво електронским путем преко портала Пореске управе до 31. октобра текуће године.

 

38. Планирам да отворим предузетничку радњу која ће бити паушално опорезована. Како могу да знам колико ће износити моје месечне обавезе?

Једна од новина је калкулатор паушалног пореза и доприноса који је на порталу Пореске управе (www.purs.gov.rs) свима доступан. Уносом задатих параметара обвезници могу сами израчунати износ месечног паушалног пореза.

39. У ком року се подноси ПДПО/С пријава?

Исплатилац прихода, односно накнаде - резидентно правно лице обрачунава, обуставља и плаћа порез по одбитку у року од три дана од дана исплате прихода нерезидентном правном лицу у складу са чланом 40. Закона о порезу на добит правних лица, односно у року од три дана од дана исплате накнаде нерезидентном и резидентном правном лицу.

40. Да ли се предузетник који током боловања настави да делатност обавља преко овлашћеног пословође задужује по основу пореза и доприноса од обављања самосталне делатности?

Предузетници који остварују право на накнаду зараде за време привремене спречености за рад, а делатност обављају преко овлашћеног пословође нису ослобођени обавезе утвђивања и плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање на приход од обављања самосталне делатности, за период у ком остварују право на накнаду зараде.

Одредбом чл. 65б ст. 2. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Службени гласник РС", бр. 84/04 ... 86/19), која је у примени од 1. јула 2018. године, прописано је да је за предузетника који наставља да обавља предузетничку делатност за време остваривања права на остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета у складу са законом којим се уређује финансијска подршка породици са децом, основица доприноса лична зарада, односно опорезива добит, односно паушално утврђени приход.

Обвезник плаћања пореза и доприноса за време остваривања права на остале накнаде је предузетник.