Порески календар

мај 2024

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП-ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Порез на добит по одбитку обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице од резидентног правног лица по основу: дивиденди и удела у добити у правном лицу, укључујући и приход по основу чланства у алтернативном инвестиционом фонду који нема својство правног лица, накнада од ауторског и сродних права и права индустријске својине, камата, накнада од закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике, накнада од услуга истраживања тржишта, рачуноводствених и ревизорских услуга и других услуга из области правног и пословног саветовања, независно од места њиховог пружања или коришћења. Порез на добит по одбитку обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице по основу извођења естрадног, забавног, уметничког, спортског или сличног програма у Републици, који нису опорезовани као доходак физичког лица (извођача, музичара, спортисте и сл.), у складу са прописима којима се уређује опорезивање дохотка грађана. Резидентно правно лице обвезник које откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужно је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку по стопи од 1% од износа накнаде. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима. * Порез на добит по решењу обрачунава се и плаћа на приходе нерезидентног обвезника по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике Србије остварених од исплатиоца који није дужан да обрачунава, обуставља и плаћа порез по одбитку, на приходе остварене по основу капиталних добитака, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН у року од 30 дана од дана остваривања прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Захтев за паушално опорезивање може се поднети до 31. октобра текуће године за наредну годину, односно у року од 15 дана од дана пријема акта надлежног пореског органа којим се потврђује брисање из евиденције за порез на додату вредност у складу са законом којим се уређује порез на додату вредност, а најкасније до 31. децембра текуће године за наредну годину, у електронском облику преко портала Пореске управе. Лице које започне обављање делатности, захтев за паушално опорезивање подноси искључиво у моменту регистрације надлежној организацији која води регистар привредних субјеката, која ће тај захтев проследити Пореској управи. Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, захтев за паушално опорезивање подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе ПИБ а најкасније до 31. децембра текуће године. * Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, обавештење о опредељењу да врше исплату личне зараде подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе пореског идентификационог броја (ПИБ) а најкасније до 31. децембра текуће године. * Резидентни обвезник који се сматра крајњим матичним правним лицем међународне групе повезаних правних лица, дужно је да надлежном пореском органу, у папирној форми, достави годишњи извештај о контролисаним трансакцијама међународне групе повезаних правних лица најкасније у року од 12 месеци од истека пословне године за коју се доставља годишњи извештај, на Обрасцу CbC. * У случају да привредно друштво у чији основни капитал су уложена новчана средства од продаје дигиталне имовине, у календарској години у којој је регистровано улагање и у наредне две календарске године спроведе поступак смањења основног капитала, даном доношења одлуке о смањењу основног капитала обвезник губи право на претходно остварено ослобођење од пореза на капитални добитак и дужан је да о губитку права обавести надлежни порески орган у року од 30 дана од дана губитка права. * У случају да привредно друштво које је имовинска права по основу ауторских и сродних права и права индустријске својине стекло уносом од стране обвезника пореза на доходак грађана (физичког лица и предузетника) као неновчаног улога у капитал привредног друштва резидента Републике за који је ослобођен пореза на капитални добитак, то право у целини отуђи у року од две године од дана његовог стицања, односно у истом периоду то право уступи на коришћење у целини или делимично по цени која је нижа од цене у складу са принципом „ван дохвата руке” уколико је уступање извршило повезаном лицу или лицу чији је власник његово повезано лице у складу са законом којим се уређује порез на добит правних лица, обвезник губи право на претходно остварено ослобођење од пореза на капитални добитак и дужан је да о губитку права обавести надлежни порески орган у року од 30 дана од дана губитка права. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета. * Oбразац ПИД ПДВ се подноси за 2022. годину, ако је у 2022. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство. Предаје се уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец, подноси се на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе, подноси се на Обрасцу РЕФ-Т најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, подноси се на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ а захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Евиденциону пријаву за ангажовање сезонских радника послодавац подноси електронским путем Пореској управи најкасније првог дана ангажовања сезонских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени, наредног дана од дана престанка ангажовања. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник који у току године изврши пренос дигиталне имовине по основу којег може настати капитални добитак или губитак у складу са законом којим се опорезује доходак грађана, дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-3Р најкасније у року од 120 дана од истека квартала у којем је остварен приход по основу преноса дигиталне имовине. * Обвезник по основу прихода од пружања угоститељских услуга из члана 84б закона којим се опорезује доходак грађана који у току године почне да пружа угоститељске услуге дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-4Р у року од 15 дана од дана правноснажности решења којим се објекат домаће радиности и сеоског туризма разврстава у одговарајућу категорију у складу са законом којим се уређује угоститељство. * Обвезници фискализације дужни су да, пре почетка коришћења електронског фискалног уређаја за издавање фискалних рачуна, Пореској управи доставе податке о пословним просторима и пословним просторијама у којима ће користити електронски фискални уређај и то за сваки пословни простор/пословну просторију одвојено, ради генерисања јединствене ознаке пословног простора. Пријава за генерисање пословног простора доставља се електронским путем преко портала Пореске управе. У случају промене података по појединачном пословном простору и пословној просторији, а нарочито ако делатност престане да се обавља у пословном простору и пословној просторији или дође до промене делатности која се обавља у пословном простору и пословној просторији, обвезник фискализације дужан је да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата пре настанка промене. Изузетно, у случају промене података до којих је дошло услед околности које не зависе од воље обвезника фискализације, обвезник фискализације је дужан да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата по настанку промене.

Пореска управа    еПорези    Упутства и обрасци

Упутства и обрасци

Kорисничко упутство за подношење пореске пријаве о обрачунатом порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима на приходе остварене квартално, од стране физичког лица као пореског обвезника (ПП ОПО-К)

Корисничко упутство за подношење пореске пријаве о обрачунатом годишњем порезу на доходак грађанa

Корисничко упутство ОППСС - Обавештење о промету пољопривредних производа и секундарних сировина

Корисничко упутство за пореска уверења

Електронски сервиси Пореске управе - приступ

еПорези - видео о електронским сервисима за пореске обвезнике
Видео упутство за приступање електронским сервисима на порталу Пореске управе

ПГЈО

Корисничко упутство за достављање података и генерисање јединствене ознаке о пословном простору и пословним просторијама електронским путем

Видео упутство за достављање података и генерисање јединствене ознаке о пословном простору и пословним просторијама електронским путем

ПЕП-ИПЈ

Пореска пријава ПЕП-ИПЈ 

За ПЕП-ИПЈ пријаву постоји XML пример (PEP-IPJ XML primer.xml [XML | 2,8 KB]), који можете искористити за формирање и слање података из Ваше евиденције.

ППДГ-1Р

Корисничко упутство за електронско подношење пореске пријаве за утврђивање пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање на паушални приход од самосталне делатности 

ПП ОА

Корисничко упутство за подношење пореске пријаве о обрачуну акцизе на обрасцу ПП ОА у електронском облику преко портала Пореске управе

ПП ОАЕЛ

Корисничко упутство за подношење пореске пријаве о обрачуну акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу у електронском облику преко портала Пореске управе  

ПП ПДВ

За ПП ПДВ пријаву постоји форма у XSD формату PPPDV-20140626.xsd као и XML примери PPPDV-NoviXML, који се могу искористити за формирање и слање података из Вашег рачуноводственог програма.  

Поступак подношења ПП ПДВ пријаве можете погледати Видео упутство за ПП ПДВ

За преглед обрачуна за порез на додату вредност (ПОПДВ) постоји форма у XSD формату ПППДВ ПОПДВ.xsd као и XML примери POPDV xml, који се могу користити за формирање и слање података из Вашег рачуноводственог програма.

Форма ПОПДВ обрачуна примењује се од 1. јула 2018. године, у складу са "Правилником о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ" („Службени гласник РС“, број 90/2017, 119/2017 и 48/2018).

ППП-ПД

Корисничко упутство за примену Правилника о пореској пријави за порез по одбитку (ППП-ПД) Примери за Корисничко упутство и Примери за обрачун за ППП-ПД пријаву.

Поступак подношења ППП-ПД пријаве можете погледати Видео упутство за ППП-ПД

ПДП

Корисничко упутство за примену правилника о садржају и начину подношења пореске пријаве пореза на добит правних лица (ПДП)
Корисничко упутство за подношење ПДП пријаве (ПДП) 

За ПДП пријаву постоји форма у XSD формату (PDPPrijavaV.1.2.6.xsd) као и XML пример (PDP-primer.xml), који се могу искористити за формирање и слање података из Вашег рачуноводственог програма.

ПП ОД-О

За ПП ОД-О пријаву постоји форма у XSD формату (PPODO-Prijava.xsd) као и XML примери првобитне (PPODO.XML) и измењене (PPODO-izmenjena.XML) пријаве, који се могу искористити за формирање и слање података из Вашег рачуноводственог програма.

Корисничко упутство за подношење електронске пореске пријаве о обрачунатим доприносима за осниваче, односно чланове привредног друштва ПП ОД-О

Поступак подношења ПП ОД-О пријаве можете погледати Видео упутство за ПП ОД-О

ПП ОПО

За ПП ОПО пријаву постоји форма у XSD формату (PPOPO-Prijava.xsd) као и XML пример (PPOPO.XML), који се могу искористити за формирање и слање података из Вашег рачуноводственог програма.

Поступак подношења ПП ОПО пријаве можете погледати Видео упутство за ПП ОПО

Видео упутство за подношење пореске пријаве за порез од давања у закуп сопствене непокретности - ПП ОПО

ПДПО/С

За ПДПО/С пријаву постоји форма у XSD формату (PPPDPOS-Prijava.xsd) као и XML примери (PPPDPOS.XML), који се могу искористити за формирање и слање података из Вашег рачуноводственог програма.

Поступак подношења ПДПО/С пријаве можете погледати Видео упутство за ПДПО/С 

ПП КДЗН

За ПП КДЗН пријаву постоји форма у XSD формату (PPKDZN-Prijava.xsd) као и XML пример (PPKDZN.XML), који се могу искористити за формирање и слање података из Вашег рачуноводственог програма.

Поступак подношења ПП КДЗН пријаве можете погледати Видео упутство за ПП КДЗН

ПП ППНО

За ПП ППНО пријаву постоји форма у XSD формату (PPPPNO-Prijava.xsd) као и XML пример (PPPPNO.XML), који се могу искористити за формирање и слање података из Вашег рачуноводственог програма.

Корисничко упутствo за подношење електронске пореске пријаве пореза на премије неживотних осигурања ПП ППНО 

ИОСИ

Корисничко упутство за електронско подношење извештаја о извршењу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом

За ИОСИ пријаву постоји форма у  XSD формату - ИОСИ пријава  као и XML пример - ИОСИ пример

који се могу искористити за формирање и слање података из Вашег рачуноводственог програма.

OППСС

За ОППСС (Обавештење о промету пољопривредних производа и секундарних сировина) пријаву постоји форма у  XSD формату - ОППСС пријава као и XML пример - ОППСС пример 

ЗПП

Корисничко упутсто ЗПП (захтев за прекњижавање и повраћај више или погрешно плаћеног пореза) [PDF | 706,6 KB]


Образац ПЕП
Пореска пријава пореза на додату вредност – Образац ПП ПДВ
Појединачна пореска пријава о обрачунатим порезима и доприносима – Образац ППП ПД
Пореска пријава за аконтационо-коначно утврђивање пореза на добит правних лица – Образац ПДП
Пореска пријава за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана – Образац ППДГ-2P