Порески календар

нов 2022

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    еПорези    Упутства и обрасци

Упутства и обрасци

Корисничко упутство за пореска уверења

Електронски сервиси Пореске управе - приступ

еПорези - видео о електронским сервисима за пореске обвезнике
Видео упутство за приступање електронским сервисима на порталу Пореске управе

ПГЈО

Корисничко упутство за достављање података и генерисање јединствене ознаке о пословном простору и пословним просторијама електронским путем
Видео упутство за достављање података и генерисање јединствене ознаке о пословном простору и пословним просторијама електронским путем

ПЕП-ИПЈ

Пореска пријава ПЕП-ИПЈ 

За ПЕП-ИПЈ пријаву постоји XML пример (PEP-IPJ XML primer.xml [XML | 2,8 KB]), који можете искористити за формирање и слање података из Ваше евиденције.

ППДГ-1Р

Корисничко упутство за електронско подношење пореске пријаве за утврђивање пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање на паушални приход од самосталне делатности 

ПП ОА

Корисничко упутство за подношење пореске пријаве о обрачуну акцизе на обрасцу ПП ОА у електронском облику преко портала Пореске управе

ПП ОАЕЛ

Корисничко упутство за подношење пореске пријаве о обрачуну акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу у електронском облику преко портала Пореске управе  

ПП ПДВ

За ПП ПДВ пријаву постоји форма у XSD формату PPPDV-20140626.xsd као и XML примери PPPDV-NoviXML, који се могу искористити за формирање и слање података из Вашег рачуноводственог програма.  

Поступак подношења ПП ПДВ пријаве можете погледати Видео упутство за ПП ПДВ

За преглед обрачуна за порез на додату вредност (ПОПДВ) постоји форма у XSD формату ПППДВ ПОПДВ.xsd као и XML примери POPDV xml, који се могу користити за формирање и слање података из Вашег рачуноводственог програма.

Форма ПОПДВ обрачуна примењује се од 1. јула 2018. године, у складу са "Правилником о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ" („Службени гласник РС“, број 90/2017, 119/2017 и 48/2018).

ППП-ПД

Корисничко упутство за примену Правилника о пореској пријави за порез по одбитку (ППП-ПД) Примери за Корисничко упутство и Примери за обрачун за ППП-ПД пријаву.

Поступак подношења ППП-ПД пријаве можете погледати Видео упутство за ППП-ПД

ПДП

Корисничко упутство за примену правилника о садржају и начину подношења пореске пријаве пореза на добит правних лица (ПДП)
Корисничко упутство за подношење ПДП пријаве (ПДП) 

За ПДП пријаву постоји форма у XSD формату (PDPPrijavaV.1.2.6.xsd) као и XML пример (PDP-primer.xml), који се могу искористити за формирање и слање података из Вашег рачуноводственог програма.

ППДГ-2Р

Корисничко упутство за подношење пријаве за годишњи порез на доходак грађана у електронском облику ППДГ 2Р

ПП ОД-О

За ПП ОД-О пријаву постоји форма у XSD формату (PPODO-Prijava.xsd) као и XML примери првобитне (PPODO.XML) и измењене (PPODO-izmenjena.XML) пријаве, који се могу искористити за формирање и слање података из Вашег рачуноводственог програма.

Корисничко упутство за подношење електронске пореске пријаве о обрачунатим доприносима за осниваче, односно чланове привредног друштва ПП ОД-О

Поступак подношења ПП ОД-О пријаве можете погледати Видео упутство за ПП ОД-О

ПП ОПО

За ПП ОПО пријаву постоји форма у XSD формату (PPOPO-Prijava.xsd) као и XML пример (PPOPO.XML), који се могу искористити за формирање и слање података из Вашег рачуноводственог програма.

Поступак подношења ПП ОПО пријаве можете погледати Видео упутство за ПП ОПО

Видео упутство за подношење пореске пријаве за порез од давања у закуп сопствене непокретности - ПП ОПО

ПДПО/С

За ПДПО/С пријаву постоји форма у XSD формату (PPPDPOS-Prijava.xsd) као и XML примери (PPPDPOS.XML), који се могу искористити за формирање и слање података из Вашег рачуноводственог програма.

Поступак подношења ПДПО/С пријаве можете погледати Видео упутство за ПДПО/С 

ПП КДЗН

За ПП КДЗН пријаву постоји форма у XSD формату (PPKDZN-Prijava.xsd) као и XML пример (PPKDZN.XML), који се могу искористити за формирање и слање података из Вашег рачуноводственог програма.

Поступак подношења ПП КДЗН пријаве можете погледати Видео упутство за ПП КДЗН

ПП ППНО

За ПП ППНО пријаву постоји форма у XSD формату (PPPPNO-Prijava.xsd) као и XML пример (PPPPNO.XML), који се могу искористити за формирање и слање података из Вашег рачуноводственог програма.

Корисничко упутствo за подношење електронске пореске пријаве пореза на премије неживотних осигурања ПП ППНО 

ИОСИ

Корисничко упутство за електронско подношење извештаја о извршењу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом

За ИОСИ пријаву постоји форма у  XSD формату - ИОСИ пријава  као и XML пример - ИОСИ пример

који се могу искористити за формирање и слање података из Вашег рачуноводственог програма.

Образац ПЕП
Пореска пријава пореза на додату вредност – Образац ПП ПДВ
Појединачна пореска пријава о обрачунатим порезима и доприносима – Образац ППП ПД
Пореска пријава за аконтационо-коначно утврђивање пореза на добит правних лица – Образац ПДП
Пореска пријава за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана – Образац ППДГ-2P