Порески календар

нов 2022

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Информације

Поштовани порески обвезници,

Током две године пуне примене обједињене наплате пореза и доприноса по одбитку, која је почела 1. марта 2014. године, електронски је поднето укупно 7.444.597 исправних ППП ПД пријава. Месечно је у просеку посредством електронског сервиса Пореске управе стизало више од 300.000 ових пријава. Сервис е-ПОРЕЗИ успешно функционише, а технички капацитети за пријем и обраду пореских пријава спремни су за даљи развој нових услуга.

Пуна примена овог система значи да се пријаве које подносите књиже као ваше обавезе које је потребно да платите до датума који сте сами навели у поднетој пријави.

1. Пријаве можете подносити сваког дана, укључујући и суботе и недеље, у периоду између 5 часова ујутро текућег дана и 1 час наредног дана. Време између 1 и 5 сати ујутро резервисано је за потребна прилагођавања система Пореске управе (обнављање параметара за обрачун, учитавање одговарајућих измена и слично) те у том периоду систем неће бити у могућности да прихвата и проверава ваше пријаве.

2. Број одобрења за плаћање (БОП) који Пореска управа додели пријави коју сте поднели, биће у року од 30 минута доступан банци за проверу. Дакле, по истеку 30 минута моћи ћете да наложите плаћање електронски путем или вирмански. БОП у себи садржи све информације потребне за идентификацију уплате (нема потребе да се посебно израчунавају додатни контролни бројеви), а како се генерише по моделу 97, једино је потребно да у одговарајуће поље поред БОП у налогу упишете и ознаку овог модела, односно број 97.

3. Ако из било којих разлога у периоду предвиђеном за пријем ваших пријава систем Пореске управе престане са радом, или начин његовог рада не буде одговарајући (са становишта брзине, тачности или неке друге радне особине) бићете благовремено обавештени о разлозима, очекиваном времену успостављања нормалног режима рада, као и решењима могућих проблема који могу настати као последица неодговарајућег рада система.

Лева страна менија садржи све везано за пореске прописе, техничке предуслове као и питања и одговоре. 

У делу „Порески прописи“ налази се допуњено Корисничко упутство за примену Правилника о пореској пријави за порез по одбитку. У првом делу Корисничког упутства дато је објашњење врста, начина попуњавања и подношења појединачне пореске пријаве на обрасцу ППП – ПД. Други и трећи део садрже описе ознака врсти прихода из и ван радног односа који објашњавају обрачун пореза и доприноса за сваку ознаку врсте прихода, као и примере попуњавања података у образац ППП ПД у пољима 3.6 – 3.17.

Ваша питања која се односе пореске пријаве за порез по одбитку ППП-ПД можете поставити путем нашег Контакт центра на веб сајту Пореске управе у рубрици „Поставите питање“ попуњавањем обрасца за питања на http://www.purs.gov.rs/kontakt/kontakt-centar/postavite-pitanje.html .

Молимо Вас да претходно прочитате Корисничко упутство и информације које су у делу "Одговори на питања, јер се можда у њима већ налази одговор на Ваше питање.

Видео упутство за подношење ППП ПД пријаве можете погледати овде.