Порески календар

јул 2024

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП-ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Порез на добит по одбитку обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице од резидентног правног лица по основу: дивиденди и удела у добити у правном лицу, укључујући и приход по основу чланства у алтернативном инвестиционом фонду који нема својство правног лица, накнада од ауторског и сродних права и права индустријске својине, камата, накнада од закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике, накнада од услуга истраживања тржишта, рачуноводствених и ревизорских услуга и других услуга из области правног и пословног саветовања, независно од места њиховог пружања или коришћења. Порез на добит по одбитку обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице по основу извођења естрадног, забавног, уметничког, спортског или сличног програма у Републици, који нису опорезовани као доходак физичког лица (извођача, музичара, спортисте и сл.), у складу са прописима којима се уређује опорезивање дохотка грађана. Резидентно правно лице обвезник које откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужно је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку по стопи од 1% од износа накнаде. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима. * Порез на добит по решењу обрачунава се и плаћа на приходе нерезидентног обвезника по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике Србије остварених од исплатиоца који није дужан да обрачунава, обуставља и плаћа порез по одбитку, на приходе остварене по основу капиталних добитака, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН у року од 30 дана од дана остваривања прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Захтев за паушално опорезивање може се поднети до 31. октобра текуће године за наредну годину, односно у року од 15 дана од дана пријема акта надлежног пореског органа којим се потврђује брисање из евиденције за порез на додату вредност у складу са законом којим се уређује порез на додату вредност, а најкасније до 31. децембра текуће године за наредну годину, у електронском облику преко портала Пореске управе. Лице које започне обављање делатности, захтев за паушално опорезивање подноси искључиво у моменту регистрације надлежној организацији која води регистар привредних субјеката, која ће тај захтев проследити Пореској управи. Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, захтев за паушално опорезивање подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе ПИБ а најкасније до 31. децембра текуће године. * Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, обавештење о опредељењу да врше исплату личне зараде подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе пореског идентификационог броја (ПИБ) а најкасније до 31. децембра текуће године. * Резидентни обвезник који се сматра крајњим матичним правним лицем међународне групе повезаних правних лица, дужно је да надлежном пореском органу, у папирној форми, достави годишњи извештај о контролисаним трансакцијама међународне групе повезаних правних лица најкасније у року од 12 месеци од истека пословне године за коју се доставља годишњи извештај, на Обрасцу CbC. * У случају да привредно друштво у чији основни капитал су уложена новчана средства од продаје дигиталне имовине, у календарској години у којој је регистровано улагање и у наредне две календарске године спроведе поступак смањења основног капитала, даном доношења одлуке о смањењу основног капитала обвезник губи право на претходно остварено ослобођење од пореза на капитални добитак и дужан је да о губитку права обавести надлежни порески орган у року од 30 дана од дана губитка права. * У случају да привредно друштво које је имовинска права по основу ауторских и сродних права и права индустријске својине стекло уносом од стране обвезника пореза на доходак грађана (физичког лица и предузетника) као неновчаног улога у капитал привредног друштва резидента Републике за који је ослобођен пореза на капитални добитак, то право у целини отуђи у року од две године од дана његовог стицања, односно у истом периоду то право уступи на коришћење у целини или делимично по цени која је нижа од цене у складу са принципом „ван дохвата руке” уколико је уступање извршило повезаном лицу или лицу чији је власник његово повезано лице у складу са законом којим се уређује порез на добит правних лица, обвезник губи право на претходно остварено ослобођење од пореза на капитални добитак и дужан је да о губитку права обавести надлежни порески орган у року од 30 дана од дана губитка права. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета. * Oбразац ПИД ПДВ се подноси за 2022. годину, ако је у 2022. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство. Предаје се уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец, подноси се на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе, подноси се на Обрасцу РЕФ-Т најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, подноси се на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ а захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Евиденциону пријаву за ангажовање сезонских радника послодавац подноси електронским путем Пореској управи најкасније првог дана ангажовања сезонских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени, наредног дана од дана престанка ангажовања. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник који у току године изврши пренос дигиталне имовине по основу којег може настати капитални добитак или губитак у складу са законом којим се опорезује доходак грађана, дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-3Р најкасније у року од 120 дана од истека квартала у којем је остварен приход по основу преноса дигиталне имовине. * Обвезник по основу прихода од пружања угоститељских услуга из члана 84б закона којим се опорезује доходак грађана који у току године почне да пружа угоститељске услуге дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-4Р у року од 15 дана од дана правноснажности решења којим се објекат домаће радиности и сеоског туризма разврстава у одговарајућу категорију у складу са законом којим се уређује угоститељство. * Обвезници фискализације дужни су да, пре почетка коришћења електронског фискалног уређаја за издавање фискалних рачуна, Пореској управи доставе податке о пословним просторима и пословним просторијама у којима ће користити електронски фискални уређај и то за сваки пословни простор/пословну просторију одвојено, ради генерисања јединствене ознаке пословног простора. Пријава за генерисање пословног простора доставља се електронским путем преко портала Пореске управе. У случају промене података по појединачном пословном простору и пословној просторији, а нарочито ако делатност престане да се обавља у пословном простору и пословној просторији или дође до промене делатности која се обавља у пословном простору и пословној просторији, обвезник фискализације дужан је да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата пре настанка промене. Изузетно, у случају промене података до којих је дошло услед околности које не зависе од воље обвезника фискализације, обвезник фискализације је дужан да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата по настанку промене.

Пореска управа    Предузетници    Пореске пријаве и обрасци

Пореске пријаве и обрасци

Образац ППИ-4/1

Пријава за евидентирање пословног простора и пословних просторија у којима се складиште, односно смештају добра, као и простор и просторија у којима порески обвезник обавља делатност

Образац ЕП ИПП

Пријава за упис у регистар исплатилаца прихода по основу естрадних програма забавне и народне музике и других забавних програма

Образац РИП

Обавештење о закљученим уговорима о извођењу естрадних програма забавне и народне музике и других забавних програма
Образац ОЗУ

Захтев за доделу идентификационих бројева за фискалне касе
Образац ЗИБ

Захтев за фискализацију

Образац ИПУ - 1

Сервисна књижица

Образац СК

Фискални рачун

Образац ФР

Евиденција о блоковима фискалних рачуна издатим у употребу                                                                             

Образац ЕФРУ

Налог за исправку

Образац НИ

Евиденција дневних извештаја                                                                                                                                

Образац ЕДИ

Потврда о обавези                                                                                                                               

Образац ПОО

Потврда о дугу

Образац ПДУ

Изјава о компензацији међусобних обавеза и потраживања

Образац ИОК

Пословна књига прихода и расхода

Образац ПК-1

Књига основних средстава и ситног инвентара                                                                                              

Образац ПК-2

Калкулација продајне цене                                                                                                                        

Образац КЛ

Лист дневног промета угоститеља

Образац ДПУ

Евиденција о куповини, преради, производњи и промету производа од племенитих метала и драгог камења

Образац - ПМ

Потврда о куповини и замени племенитих метала и драгог камења

Образац ПМ-1

Евиденција о готовим производима

Образац ГП

Пријемни - евиденциони лист комисионе робе                

Образац КР

Евиденција продате, исплаћене и враћене комисионе робе                                                                           

Образац КР-1

Књига о оствареном промету паушално опорезованих обвезника                                                                   

Образац КПО

Потврда о извршеној услузи на доради материјала и поправци производа (за услужне делатности)   

Образац ПИ

Биланс успеха                                                                                                                                                     

Образац БУ

Захтев за повраћај плаћених пореза и доприноса по основу зарада новозапослених лица
Образац ППД

Подаци о обрачунатој амортизацији сталних средстава стечених почев од 01. јануара 2019. године за период од ___. до 20___.

Образац ПОА

Обрачун амортизације сталних средстава

Образац ОА

Обрачун амортизације непокретности

Образац ОА/I

Обрачун амортизације нематеријалних средстава

Образац ОА/Н

Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте, односно биотечности из члана 9. став 1. тач. 3), 5), и 7) Закона о акцизама за период од __.__.20__  године до __.__.20__. године

Образац РЕФ-Г

Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте, односно биогорива из члана 9. став 1. тач. 3), 5), и 7) Закона о акцизама за период од __.__.20__. године до __.__.20__. године

Образац РЕФ-Т

Образац 1
Образац 1

Захтев за издавање пореског уверења
Захтев за издавање пореског уверења

Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1. тачка 3) Закона о акцизама
РЕФ-ЕТЕ

Рефакција плаћене акцизе на деривате нафте који се користе или ће се користити као енергетска горива у производњи електричне и топлотне енергије - Подаци о плаћеним рачунима
РЕФ-ЕТЕа

Рефакција плаћене акцизе на деривате нафте који се користе или ће се користити као енергетска горива у производњи електричне и топлотне енергије - Подаци из царинских докумената
РЕФ-ЕТЕб

Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1. тачка 3), 4), 5) и 6) Закона о акцизама који се користе у индустријске сврхе
РЕФ-И

Рефакција плаћене акцизе на деривате нафте који се користе у индустријске сврхе - Подаци о плаћеним рачунима
РЕФ-Иа

Рефакција плаћене акцизе на деривате нафте који се користе у индустријске сврхе - Подаци из царинских докумената
РЕФ-Иб

Самоиницијативно пријављивање

Самоиницијативно пријављивање

Овлашћење за употребу електронских пријава

Образац ПЕП

Потврда о резидентности

Образац ПОР - 1

Потврда о резидентности

Образац ПОР - 2

Пореска пријава о обрачуну акцизе

Образац ПП ОА

Захтев за отпис камате на доспеле обавезе по основу одређених пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање

Образац ЗОК

Пријава за евидентирање послодаваца

Образац ЕРП

Потврда о извршеном евидентирању у регистру послодаваца

Образац ПЕРП

Пореска пријава пореза на додату вредност - престао да важи 01. јула 2021. године

Образац ПП ПДВ

Појединачна пореска пријава о обрачунатим порезима и доприносима

Образац ППП ПД

Потврда о плаћеним порезима и доприносима по одбитку

Образац ППП ПО

Обавештење о заснивању/престанку радног односа са лицима са инвалидитетом

Образац ОНСЗ - И

Порески биланс пословне јединице

Образац ПБПЈ

Пореска пријава за утврђивање пореза на наслеђе и поклон

Образац ППИ-3

Пореска пријава за утврђивање пореза на пренос апсолутних права,  осим на непокретности

Образац ППИ-4

Пореска пријава за утврђивање пореза на пренос апсолутних права на непокретности
Образац ППИ-4/1

Пореска пријава за утврђивање пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање самоопорезивањем на приходе од самосталне делатности

Образац ППДГ-1С

Пореска пријава за утврђивање пореза на капиталне добитке

Образац ППДГ-3Р

Пријава за утврђивање обавезе доприноса за обавезно социјално осигурање за самосталне уметнике
Образац ППД-СУ

Пријава за промену – допуну података о регистрацији предузетника

Образац ППР-2

Пријава за регистрацију предузетника

Образац ПР-2

Потврда о одјави регистрацијe из јединственог регистра пореских обвезника

Образац ПО

Порески биланс обвезника пореза на доходак грађана на приходе од самостлне делатности

Образац ПБ 2

Добит од предмета концесије

Образац ДК

Ограничење камате код дуга повезаном лицу

Образац ОК

Порески кредит за предузетнике за улагања у основна средства

Образац ПК 2

Порески кредит за предузетнике за улагања у основна средства у одређене делатности

Образац ПК 3

Сразмерни износ улагања код предузетника

Образац СУ 1

Сразмерни износ улагања код предузетника

Образац СУ 3

Изјава о плаћеном порезу по одбитку на камате, ауторске накнаде, закупа и дивиденди
Образац ИПД1

Стање залиха цигарета и алкохолних пића на крају сваког месеца текуће године

Образац СЗ

Службени налог за набавку, односно увоз добара, без акциза

Образац СНА

Налог за набавку, односно увоз производа, без акцизе, за личне потребе корисника производа

Образац ЛНА

Пореска пријава за утврђивање пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање на паушални приход од самосталне делатности

Образац ППДГ-1Р

Пореска пријава за утврђивање пореза на приход од пружања угоститељских услуга са прилогом
Образац ППДГ-4Р
Прилог 1 уз ППДГ-4Р

Захтев за исправку грешака
Образац ЗИГ

Извештај о извршењу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом
Образац ИОСИ

Пореска пријава за порез на добит по одбитку

Образац ПДПО/С

Обрасци у примени од 01.07. 2021. године 

Захтев за одобравање пореског пуномоћства за порез на додату вредност

Образац ЗОПППДВ

Обавештење о опозиву, односно отказу пореског пуномоћства за порез на додату вредност

Образац ООПППДВ

Службени налог за набавку добара и услуга и увоз добара, без ПДВ
Образац СНПДВ

Налог за набавку добара и услуга и увоз добара, без ПДВ, за личне потребе носиоца права
Образац ЛНПДВ

Пријава за евидентирање обвезника пореза на додату вредност

Образац ЕППДВ

Потврда о извршеном евидентирању за ПДВ

Образац ПЕПДВ

Евиденција захтева путника за повраћај ПДВ

Образац ЕЗПППДВ

Преглед обрачуна ПДВ за порески период од __до__20__. године

Образац ПОПДВ

Пореска пријава пореза на додату вредност

Образац ПППДВ

Потврда о брисању из евиденције обвезника ПДВ

Образац ПБПДВ

Захтев традиционалне цркве, односно верске заједнице за рефакцију

Образац РЕФ 3

Захтев дипломатског конзуларног представништва, односно међународне организације за рефакцију

Образац РЕФ 4

Захтев купца стана за рефундацију ПДВ

Образац РФН

Пореска пријава за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана за годину

Образац ППДГ-2Р