Порески календар

нов 2022

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Технички предуслови

Core подсистем (верзија 1.0.5)

1. Укључена логичка валидација Л018 ( ако је прималац 2 исплатилац мора бити 1, ако је прималац 8 исплатилац мора бити 6);
2. Исправљена математичка валидација ОБ011 - (МФП.3 и ПП.3.8/ПП.3.8а). Бојеви се заокружују на 4.-ој  децимали;
3. Укључена Валидација за Неисправност И019 - провера да ли је Датум плаћања ПП.1.4 нерадни дан;
4. Укључена валидација за синтаксну валидацију с010 - Обрачунски период не може бити у будућности више од месец дана;

Портал (верзија 1.0.1)

1. Уведена конфирмација за брисање;
2. Прекид рада порала свакодневно од 01h до 04h;
3. Направљено обавештење о недоступности портала, због тренутних техничких проблема;
4. Подразумевана вредност Општине седишта и пребивалишта, поља су попуњена са са ознакама "---"
5. Обавештење о поднетој ПИД пријави и БОП - у xml и pdf фомрату. Сви xml-ови се од сада добијају на download. Не приказују се више у прегледачу.
6. Претрага примаоца прихода по редном броју и ЈМБГ
7. Статуси пријава „Предата“ и “Поднета“ - боје се значајније разликују

„Core“ подсистем (верзија 1.0.1)

1. Укључен модул за књижење ППППД
2. Предавање пријаве код које је обрачунски период највише 31 дана у будућности, Л066 и С010
3. Код бонуса и регреса основица пореза мора бити једнака декларисаном бруто износу а основица доприноса мора бити једнака или већа од декларисаног бруто износа, Л067 и Л068
4. ШВП која није активна више (пензионисана) може бити коришћена само ако је датум доспећа обавезе на пријави унутар периода важења ШВП, Л069
5. Исправљено поређење МФП.3 и односа 3.8 и 3.8а (однос рачунат као број мањи од један)
6. Дозвољен унос карактера "_" у маил адресу
7. ППППД „XSD“ за прoцесирање пријава подигнут на последњу верзију 1.4.2
8. Решен проблем #2387:
9. Исправљена основица пореза када је МФП.7 = 1 и за ШВП 101000 и 102000 промењена валидација да ПП.3.9 = 0 буде ПП.3.10 = 0
10. Уведена валидације за Обрачунски период ПП.1.2 за ОВП 204;
11. Урађен Нови обрачун в.75
12. Иницијализован регистар локација, систем сада консултује регистар за локације
13. Укључена провера ЈМБГ броја у регистру МУП физиких лица
14. Имплементирана шема в1.1.1 за подношење пријава, статус пријаве и налога за плаћање
15. Постављена операција за упит за Налог за плаћање
16. Укључено враћање налога за плаћање у одговору сервиса за Статус ППППД

                Напомена: налози ће бити доступни за прокњижене пријаве од 02.12.2014 12:00

Портал (верзија 1.0.0):

1. Дозвољен унос карактера "_" у маил адресу;
2. Уведене боје: Светло зелена - предата, Тамно зелена - поднета, Плава - прокњижена, Црвена -   Одбијена;
3. Онемогућено грешком дупло подношење идентичне пријаве (дуплим кликом);
4. Укинуте вредности 9 :остало и -1 :није дефинисан за поље врста идентификације примаоца прихода;
5. Уведено ограничење „XML“ на 210 Мб;
6. Постављен нови датум креирања приликом копирања, тако да је сада копирана пријава прва на списку;
7. Приказ података о налогу за плаћање за прокњижену пријаву;
8. Приказ „HTTP error“   странице 403, 404, 500 са коментарима;

OSB подсистем (верзија 0.9)

- пуштен тест web сервис за банке и комплетан техничка документација послата у Удружење банака.

Листа верзија програма

Алгоритми и матрице

BSAD.IDM.PID.OODesign.ToBe Report - 28.03.2014. године

PID.DSGN.APP3.Алгоритам - 08.01.2014. године

PID.DSGN.APP3.Obracun.FP - 10.04.2014. године

PID.DSGN.APP3.Oбрачун.Kaталози - 21.02.2014. године

PID.DSGN.APP3.Obracun.RO - 10.04.2014. године

PID.DSGN.APP3.Obracun.VanRO - 10.04.2014.године

PID.DSGN.APP3.Oбрачун.VanRO.604 - 21.02.2014. године

PID.BA.BP. Шифарник врсте прихода зарада - 18.02.2014. године

PID.BA.BP.Шифарник врсте прихода ван радног односа 18.02.2014. године

BSAD.IDM.PID.OODesign.ToBe.HTML.Izveštaj.zip - 16.02.2014. године

PID.BA.BP.Procesi.Administracije.Validacija.PPPPD.Horizontalna.AutomatskaInaZahtev.V2 - 05. mart 2014 [XLSX | 66,6 KB]

Техничко упутство и примери - Опис структуре XML слога и XSD шема пријаве

ППП ПД пријава - XSD шема 26.02.2014. године

Опис структуре XML слога 26.02.2014. године

Техничко упутство и примери – учитавање преко портала

Поруке при подношењу пријаве 21.02.2014. године

Опис учитавања преко портала 09.12.2013. године

Техничко упутство и примери –учитавање коришћењем рачунарског сервиса „WEB Service“

WSDL сервиса - ПОБ 21.02.2014. године

Техничко упутство и примери - спецификација валидације и обрачуна

Опис алгоритма 06.03.2014. године - измене су означене жутом позадином

Техничко упутство и примери – ППП ПД пример

Аконтациона коначна 03.01.2014. године

Ауторски уговор 03.01.2014. године

Боловање преко 30 дана 03.01.2014. године

Основни пример 03.01.2014. године