Порески календар

мај 2024

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП-ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Порез на добит по одбитку обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице од резидентног правног лица по основу: дивиденди и удела у добити у правном лицу, укључујући и приход по основу чланства у алтернативном инвестиционом фонду који нема својство правног лица, накнада од ауторског и сродних права и права индустријске својине, камата, накнада од закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике, накнада од услуга истраживања тржишта, рачуноводствених и ревизорских услуга и других услуга из области правног и пословног саветовања, независно од места њиховог пружања или коришћења. Порез на добит по одбитку обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице по основу извођења естрадног, забавног, уметничког, спортског или сличног програма у Републици, који нису опорезовани као доходак физичког лица (извођача, музичара, спортисте и сл.), у складу са прописима којима се уређује опорезивање дохотка грађана. Резидентно правно лице обвезник које откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужно је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку по стопи од 1% од износа накнаде. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима. * Порез на добит по решењу обрачунава се и плаћа на приходе нерезидентног обвезника по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике Србије остварених од исплатиоца који није дужан да обрачунава, обуставља и плаћа порез по одбитку, на приходе остварене по основу капиталних добитака, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН у року од 30 дана од дана остваривања прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Захтев за паушално опорезивање може се поднети до 31. октобра текуће године за наредну годину, односно у року од 15 дана од дана пријема акта надлежног пореског органа којим се потврђује брисање из евиденције за порез на додату вредност у складу са законом којим се уређује порез на додату вредност, а најкасније до 31. децембра текуће године за наредну годину, у електронском облику преко портала Пореске управе. Лице које започне обављање делатности, захтев за паушално опорезивање подноси искључиво у моменту регистрације надлежној организацији која води регистар привредних субјеката, која ће тај захтев проследити Пореској управи. Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, захтев за паушално опорезивање подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе ПИБ а најкасније до 31. децембра текуће године. * Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, обавештење о опредељењу да врше исплату личне зараде подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе пореског идентификационог броја (ПИБ) а најкасније до 31. децембра текуће године. * Резидентни обвезник који се сматра крајњим матичним правним лицем међународне групе повезаних правних лица, дужно је да надлежном пореском органу, у папирној форми, достави годишњи извештај о контролисаним трансакцијама међународне групе повезаних правних лица најкасније у року од 12 месеци од истека пословне године за коју се доставља годишњи извештај, на Обрасцу CbC. * У случају да привредно друштво у чији основни капитал су уложена новчана средства од продаје дигиталне имовине, у календарској години у којој је регистровано улагање и у наредне две календарске године спроведе поступак смањења основног капитала, даном доношења одлуке о смањењу основног капитала обвезник губи право на претходно остварено ослобођење од пореза на капитални добитак и дужан је да о губитку права обавести надлежни порески орган у року од 30 дана од дана губитка права. * У случају да привредно друштво које је имовинска права по основу ауторских и сродних права и права индустријске својине стекло уносом од стране обвезника пореза на доходак грађана (физичког лица и предузетника) као неновчаног улога у капитал привредног друштва резидента Републике за који је ослобођен пореза на капитални добитак, то право у целини отуђи у року од две године од дана његовог стицања, односно у истом периоду то право уступи на коришћење у целини или делимично по цени која је нижа од цене у складу са принципом „ван дохвата руке” уколико је уступање извршило повезаном лицу или лицу чији је власник његово повезано лице у складу са законом којим се уређује порез на добит правних лица, обвезник губи право на претходно остварено ослобођење од пореза на капитални добитак и дужан је да о губитку права обавести надлежни порески орган у року од 30 дана од дана губитка права. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета. * Oбразац ПИД ПДВ се подноси за 2022. годину, ако је у 2022. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство. Предаје се уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец, подноси се на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе, подноси се на Обрасцу РЕФ-Т најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, подноси се на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ а захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Евиденциону пријаву за ангажовање сезонских радника послодавац подноси електронским путем Пореској управи најкасније првог дана ангажовања сезонских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени, наредног дана од дана престанка ангажовања. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник који у току године изврши пренос дигиталне имовине по основу којег може настати капитални добитак или губитак у складу са законом којим се опорезује доходак грађана, дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-3Р најкасније у року од 120 дана од истека квартала у којем је остварен приход по основу преноса дигиталне имовине. * Обвезник по основу прихода од пружања угоститељских услуга из члана 84б закона којим се опорезује доходак грађана који у току године почне да пружа угоститељске услуге дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-4Р у року од 15 дана од дана правноснажности решења којим се објекат домаће радиности и сеоског туризма разврстава у одговарајућу категорију у складу са законом којим се уређује угоститељство. * Обвезници фискализације дужни су да, пре почетка коришћења електронског фискалног уређаја за издавање фискалних рачуна, Пореској управи доставе податке о пословним просторима и пословним просторијама у којима ће користити електронски фискални уређај и то за сваки пословни простор/пословну просторију одвојено, ради генерисања јединствене ознаке пословног простора. Пријава за генерисање пословног простора доставља се електронским путем преко портала Пореске управе. У случају промене података по појединачном пословном простору и пословној просторији, а нарочито ако делатност престане да се обавља у пословном простору и пословној просторији или дође до промене делатности која се обавља у пословном простору и пословној просторији, обвезник фискализације дужан је да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата пре настанка промене. Изузетно, у случају промене података до којих је дошло услед околности које не зависе од воље обвезника фискализације, обвезник фискализације је дужан да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата по настанку промене.

Технички предуслови

Core подсистем (верзија 1.0.5)

1. Укључена логичка валидација Л018 ( ако је прималац 2 исплатилац мора бити 1, ако је прималац 8 исплатилац мора бити 6);
2. Исправљена математичка валидација ОБ011 - (МФП.3 и ПП.3.8/ПП.3.8а). Бојеви се заокружују на 4.-ој  децимали;
3. Укључена Валидација за Неисправност И019 - провера да ли је Датум плаћања ПП.1.4 нерадни дан;
4. Укључена валидација за синтаксну валидацију с010 - Обрачунски период не може бити у будућности више од месец дана;

Портал (верзија 1.0.1)

1. Уведена конфирмација за брисање;
2. Прекид рада порала свакодневно од 01h до 04h;
3. Направљено обавештење о недоступности портала, због тренутних техничких проблема;
4. Подразумевана вредност Општине седишта и пребивалишта, поља су попуњена са са ознакама "---"
5. Обавештење о поднетој ПИД пријави и БОП - у xml и pdf фомрату. Сви xml-ови се од сада добијају на download. Не приказују се више у прегледачу.
6. Претрага примаоца прихода по редном броју и ЈМБГ
7. Статуси пријава „Предата“ и “Поднета“ - боје се значајније разликују

„Core“ подсистем (верзија 1.0.1)

1. Укључен модул за књижење ППППД
2. Предавање пријаве код које је обрачунски период највише 31 дана у будућности, Л066 и С010
3. Код бонуса и регреса основица пореза мора бити једнака декларисаном бруто износу а основица доприноса мора бити једнака или већа од декларисаног бруто износа, Л067 и Л068
4. ШВП која није активна више (пензионисана) може бити коришћена само ако је датум доспећа обавезе на пријави унутар периода важења ШВП, Л069
5. Исправљено поређење МФП.3 и односа 3.8 и 3.8а (однос рачунат као број мањи од један)
6. Дозвољен унос карактера "_" у маил адресу
7. ППППД „XSD“ за прoцесирање пријава подигнут на последњу верзију 1.4.2
8. Решен проблем #2387:
9. Исправљена основица пореза када је МФП.7 = 1 и за ШВП 101000 и 102000 промењена валидација да ПП.3.9 = 0 буде ПП.3.10 = 0
10. Уведена валидације за Обрачунски период ПП.1.2 за ОВП 204;
11. Урађен Нови обрачун в.75
12. Иницијализован регистар локација, систем сада консултује регистар за локације
13. Укључена провера ЈМБГ броја у регистру МУП физиких лица
14. Имплементирана шема в1.1.1 за подношење пријава, статус пријаве и налога за плаћање
15. Постављена операција за упит за Налог за плаћање
16. Укључено враћање налога за плаћање у одговору сервиса за Статус ППППД

                Напомена: налози ће бити доступни за прокњижене пријаве од 02.12.2014 12:00

Портал (верзија 1.0.0):

1. Дозвољен унос карактера "_" у маил адресу;
2. Уведене боје: Светло зелена - предата, Тамно зелена - поднета, Плава - прокњижена, Црвена -   Одбијена;
3. Онемогућено грешком дупло подношење идентичне пријаве (дуплим кликом);
4. Укинуте вредности 9 :остало и -1 :није дефинисан за поље врста идентификације примаоца прихода;
5. Уведено ограничење „XML“ на 210 Мб;
6. Постављен нови датум креирања приликом копирања, тако да је сада копирана пријава прва на списку;
7. Приказ података о налогу за плаћање за прокњижену пријаву;
8. Приказ „HTTP error“   странице 403, 404, 500 са коментарима;

OSB подсистем (верзија 0.9)

- пуштен тест web сервис за банке и комплетан техничка документација послата у Удружење банака.

Листа верзија програма

Алгоритми и матрице

BSAD.IDM.PID.OODesign.ToBe Report - 28.03.2014. године

PID.DSGN.APP3.Алгоритам - 08.01.2014. године

PID.DSGN.APP3.Obracun.FP - 10.04.2014. године

PID.DSGN.APP3.Oбрачун.Kaталози - 21.02.2014. године

PID.DSGN.APP3.Obracun.RO - 10.04.2014. године

PID.DSGN.APP3.Obracun.VanRO - 10.04.2014.године

PID.DSGN.APP3.Oбрачун.VanRO.604 - 21.02.2014. године

PID.BA.BP. Шифарник врсте прихода зарада - 18.02.2014. године

PID.BA.BP.Шифарник врсте прихода ван радног односа 18.02.2014. године

BSAD.IDM.PID.OODesign.ToBe.HTML.Izveštaj.zip - 16.02.2014. године

PID.BA.BP.Procesi.Administracije.Validacija.PPPPD.Horizontalna.AutomatskaInaZahtev.V2 - 05. mart 2014 [XLSX | 66,6 KB]

Техничко упутство и примери - Опис структуре XML слога и XSD шема пријаве

ППП ПД пријава - XSD шема 26.02.2014. године

Опис структуре XML слога 26.02.2014. године

Техничко упутство и примери – учитавање преко портала

Поруке при подношењу пријаве 21.02.2014. године

Опис учитавања преко портала 09.12.2013. године

Техничко упутство и примери –учитавање коришћењем рачунарског сервиса „WEB Service“

WSDL сервиса - ПОБ 21.02.2014. године

Техничко упутство и примери - спецификација валидације и обрачуна

Опис алгоритма 06.03.2014. године - измене су означене жутом позадином

Техничко упутство и примери – ППП ПД пример

Аконтациона коначна 03.01.2014. године

Ауторски уговор 03.01.2014. године

Боловање преко 30 дана 03.01.2014. године

Основни пример 03.01.2014. године