Порески календар

сеп 2022

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Jавне набавке    Јавне набавке мале вредности - архива

Јавне набавке мале вредности - архива

Датум објаве Назив јавне набавке Рок за доставу понуда
 05.01.2017.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка мале вредности добaра - балона са водом са постављањем апарата за воду за потребе запослених који похађају обуке у Сектору за образовање, комуникацију и међународну сарадњу.

Набавка број: ЈНМВ 9/2016

05.01.2017. Позив за подношење понуда

05.01.2017. Конкурсна документација

24.01.2017. Одлука о додели уговора

30.01.2017. Обавештење о закљученом уговору

16.01.2017. године до 12:00 часова 
22.12.2016.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка мале вредности добaра - комплет прве помоћи за возила Пореске управе -Централе.

Набавка број: ЈНМВ 5/2016

22.12.2016. Позив за подношење понуда

22.12.2016. Конкурсна документација

13.01.2017. Одлука о додели уговора

02.02.2017. Обавештење о закљученом уговору

 04.01.2017. године до 12:00 часова
 09.11.2016.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка мале вредности добaра- радне униформе за запослене у ресторану друштвене исхране и кафе кухињама у Централи Пореске управе.

Набавка број: ЈНМВ 4/2016

09.11.2016. Позив за подношење понуда

09.11.2016. Конкурсна документација

16.11.2016. Додатна појашњења

25.11.2016. Одлука о додели уговора

07.12.2106. Обавештење о закљученом уговору

 21.11.2016. године до 12:00 часова
 23.08.2016.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка мале вредности услуге – прање и пеглање веша за потребе ресторана Пореске управе

Набавка број: ЈНМВ 8/2016

23.08.2016. Позив за подношење понуда

23.08.2016. Конкурсна документација

05.09.2016. Одлука о додели уговора

26.07.2016. Обавештење о закљученом уговору

02.09.2016. године до 12:00 часова 
03.08.2016.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка мале вредности услуге – прање и пеглање веша за потребе ресторана Пореске управе

Набавка број: ЈНМВ 3/2016

03.08.2016. Позив за подношење понуда

03.08.2016. Конкурсна документација

19.08.2016. Одлука о обустави поступка

22.08.2016. Обавештење о обустави поступка

18.08.2016. године до 12:00 часова
20.04.2016.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка мале вредности добара дневне штампе и часописа

Набавка број: ЈНМВ 2/2016

20.04.2016. Позив за подношење понуда

20.04.2016. Конкурсна документација

25.04.2016. Додатна појашњења

28.04.2016. Одлука о додели уговора

09.05.2016. Обавештење о закљученом уговору

28.04.2016. године до 12:00 часова
12.04.2016.

Пореска управа - Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Јавна набавка мале вредности добара - акумулаторске батерије.

Набавка број: ЈНМВ 09/2016

12.04.2016. Позив за подношење понуда

12.04.2016. Конкурсна документација

20.04.2016. Измена и допуна конкурсне документације

20.04.2016. Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда

28.04.2016. Одлука о додели уговора

19.05.2016. Oбавештење о закљученом уговору

25.04.2016. године до 12:00 часова
24.03.2016.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка мале вредности услуга праћења медијских објава у штампаним и електронским медијима - прес клипинга.

Набавка број: ЈНМВ 1/2016

24.03.2016. Позив за подношење понудa

24.03.2016. Конкурсна документација

04.04.2016. Одлука о додели уговора

15.04.2016. Обавештење о закљученом уговору

01.04.2016. године до 12:00 часова
29.02.2016.

Пореска управа - Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење за материјалне ресурсе Крагујевац

Јавна набавка мале вредности  добара - гаса у боцама за рад виљушкара типа: Yale GLP-16 који као погонско гориво користи гас, а за обављање послова у Магацину РО Крагујевац .  

Набавка број: ЈНМВ 1/2016

29.02.2016.год Позив за подношење понуда ЈНМБ 1/2016

29.02.2016.год Конкурсна документација ЈНМБ 1/2016

23.03.2016. Одлука о додели ЈНМВ1

04.04.2016.год. Обавештење о закљученом Уговору ЈНМВ 1/2016

15.03.2016. године до 12:00 часова 
31.12.2015.

Пореска управа - Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Јавна набавка мале вредности услуге - испитивања и карактеризације отпада.

Набавка број: ЈНМВ 32/2015

 31.12.2015. Позив за подношење понуда

31.12.2015. Конкурсна документација

08.01.2016. Појашњење конкурсне документације

22.01.2016. Одлука о додели уговора

09.02.2016. Обавештење о закљученом уговору

 15.01.2016. године до 12:00 часова
 22.12.2015

Пореска управа - Централа

Јавна набавка мале вредности  добара - набавку водe за пиће (у балонима) са постављањем апарата за воду за потребе запослених који похађају обуке у Сектору за образовање, комуникацију и међународну сарадњу Пореске управе.

Набавка број: ЈНМВ 7/2015

22.12.2015. Конкурсна документација

22.12.2015. Позив за подношење понуда

25.12.2015. Додатна појашњења

13.01.2016. Одлука о додели уговора

22.01.2016. Обавештење о закљученом уговору

30.12.2015. године до 12:00 часова  
 09.12.2015.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка мале вредности добра– набавка поклона и промотивног материјала, за потребе Пореске управе.

Набавка број: ЈНМВ 6/2015

09.12.2015. Позив за подношење понуда

09.12.2015. Конкурсна документација

22.12.2015. Одлука о додели уговора Партија 1

22.12.2015. Одлука о обустави поступка јавне набавке за Партију 2

30.12.2015. Обавештење о закљученом уговору

17.12.2015. године до 12:00 часова 
15.09.2015.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка мале вредности добра– набавка поклона и промотивног материјала, за потребе Пореске управе.

Набавка број: ЈНМВ 5/2015

15.09.2015. Позив за подношење понуда

15.09.2015. Конкурсна документација

06.10.2015. Обавештење о обустави поступка јавне набавке

 25.09.2015. године до 12:00 часова 
 24.07.2015.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка мале вредности услуге – прање и пеглање веша за потребе ресторана Пореске управе.

Набавка број: ЈНМВ 4/2015

24.07.2015. Позив за подношење понуда

24.07.2015. Конкурсна документација

10.09.2015. Обавештење о закљученом уговору

10.08.2015. године до 12:00 часова  
12.06.2015.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка мале вредности добара-службених легитимација за овлашћена лица Пореске управе.

Набавка број: ЈНМВ 3/2015

12.06.2015. Позив за подношење понуда

12.06.2015. Конкурсна документација-Први део

12.06.2015. Конкурсна документација-Други део

14.07.2015. Обавештење о закљученом уговору

22.06.2015. године до 12:00 часова 
03.04.2015.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка мале вредности добaра -  дневне  штампе и часописа за потребе Пореске управе

Набавка број: ЈНМВ 2/2015

03.04.2015. Позив за подношење понуда

03.04.2015. Конкурсна документација

05.05.2015. Обавештење о закљученом уговору

14.04.2015. године до 12:00 часова

13.03.2015.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка мале вредности услуга праћења медијских објава у штампаним и електронским медијима - прес клипинга за потребе Пореске управе.

Набавка број: ЈНМВ 01/2014

13.03.2015. Позив за подношење понуда

13.03.2015. Конкурсна документација

16.03.2015. Додатна појашњења

17.03.2015. Измене конкурсне документације

17.03.2015. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

09.04.2015. Обавештење о закљученом уговору

20.03.2015. године до 12:00 часова 

НОВИ РОК:

23.03.2015. године до 12:00 часова

25.12.2014.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка мале вредности добра -  израда и испорука фискалних пломби, за потребе Пореске управе

Набавка број: ЈНМВ 08/2014

25.12.2014. Позив за подношење понуда

25.12.2014. Конкурсна документација

29.12.2014. Додатна појашњења 1

31.12.2014. Додатна појашњења 2

22.01.2015. Обавештење о закљученом уговору

09.01.2015. године до 12:00 часова
 07.11.2014

Пореска управа - Централа

Јавна набавка мале вредности добра -  набавка инвентара за потребе ресторана и кафе кухиње Пореске управе Централа

Набавка број: ЈНМВ 07/2014

07.11.2014. Позив за подношење понуда

07.11.2014. Конкурсна документација

10.12.2014. Обавештење о закљученом уговору

17.11.2014. године до 12:00 часова 
 03.09.2014.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка мале вредности услуге обављања обавезних здравствених прегледа запослених у Пореској управи

Набавка број: ЈНМВ 05/2014

03.09.2014. Позив за подношење понуда

03.09.2014. Конкурсна документација

05.09.2014. Измене и допуне конкурсне документације

10.09.2014. Измене и допуне конкурсне документације

10.09.2014. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

11.09.2014. Измене и допуне конкурсне документације

21.10.2014. Обавештење о закљученом уговору

13.09.2014. године до 12:00 часова  
 22.08.2014.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка мале вредности услуге скупљања рубља и доставе на прање

Набавка број: ЈНМВ 06/2014

22.08.2014. Позив за подношење понуда

22.08.2014. Конкурсна документација

17.09.2014. Обавештење о закљученом уговору

01.09.2014. године до 12:00 часова 
23.05.2014.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка мале вредности услуге организовања услуга ресторана и аутобуског превоза, за учеснике Скупштине IOTA, а за потребе Пореске управе, по партијама:

Партија 1: Организација услуга ресторана за учеснике Скупштине IOTA

Партија 2:Организацијауслуга ресторана и аутобуског превоза за учеснике Скупштине IOTA

23.05.2014. Позив за подношење понуда

23.05.2014. Конкурсна документација

20.06.2014. Обавештење о закљученом уговору-Партија-2

20.06.2014. Обавештење о закљученом уговору-Партија-1

02.06.2014. године до 12:00 часова
31.03.2014.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка мале вредности услуга посредовања при обезбеђењу учешћа на семинарима за потребе запослених Пореске управе

Набавка број: ЈНМВ 04/2014

31.03.2014. Позив за подношење понуда

31.03.2014. Конкурсна документација

14.04.2014. Обавештење о закљученом уговору

02.04.2014. године до 15:00 часова
21.02.2014.

Пореска управа - Централа
Јавна набавка мале вредности добара - израда и испорука печата

Набавка број: ЈНМВ 03/2014

21.02.2014. Позив за подношење понуда

21.02.2014. Конкурсна документација

19.03.2014. Обавештење о закљученом уговору

03.03.2014. године до 12:00 часова
13.02.2014.

Пореска управа - Централа
Јавна набавка мале вредности услуга обезбеђења авио карата за службена путовања запослених Пореске управе у иностранство

Набавка број: ЈНМВ 01/2014

13.02.2014. Позив за подношење понуда

13.02.2014. Конкурсна документација

06.03.2014. Одлука о додели уговора

14.03.2014. Обавештење о закљученом уговору

24.02.2014. године до 12:00 часова
20.12.2013.

Пореска управа - Централа
Јавна набавка мале вредности добара воде за пиће ( у балонима) са постављањем апарата за воду

Набавка број: ЈНМВ 14/2013

20.12.2013.Позив за подношење понуда

20.12.2013. Конкурсна документација

23.01.2014. Обавештење о закљученом уговору

30.12.2013. године до 12:00 часова
21.11.2013.

Пореска управа - Централа
Јавна набавка мале вредности услуге-формирање наградног фонда за спровођење наградне игре „Фискалним рачуном против сиве економије и до аутомобила“ - набавка путничког аутомобила

Набавка број: ЈНМВ 12/2013

21.11.2013. Позив за подношење понуда

21.11.2013. Конкурсна документација

11.12.2013. Обавештење о закљученом уговору

02.12.2013. године до 12:00 часова
20.11.2013.

Пореска управа - Централа
Јавна набавка мале вредности добра-радне униформе за запослене у ресторану друштвене исхране и кафе кухињи у Централи Пореске управе.

Набавка број: ЈНМВ 11/2013

20.11.2013. Позив за подношење понуда

20.11.2013. Конкурсна документација

25.12.2013. Обавештење о закљученом уговору

02.12.2013. године до 12:00 часова 
22.10.2013

Пореска управа - Регионално одељење Ниш
Јавна набавка мале вредности набавка добара - уградних ормара

Набавка број: ЈНМВ 5/2013

22.10.2013. Позив за подношење понуда

22.10.2013. Конкурсна документација

25.10.2013. Измена конкурсне документације

06.12.2013. Обавештење о закљученом уговору

04.11.2013 До 12,00 часова 
03.10.2013.

 Пореска управа - Централа
Јавна набавка мале вредности добара – Радне униформе за ресторан друштвене исхране и кафе кухиње у Централи Пореске управе

Набавка број: ЈНМВ 7/2013

03.10.2013. Позив за подношење понуда

03.10.2013. Конкурсна документација

09.10.2013. Додатна појашњења

05.11.2013. Обавештење о обустави поступка

14.10.2013. године до 12.00 часова
23.09.2013

Пореска управа - Централа
Јавна набавка мале вредности добара – израда и испорука печата за потребе Пореске управе

Набавка број: ЈНМВ 10/2013

23.09.2013. Позив за подношење понуда

23.09.2013. Конкурсна документација

22.10.2013. Обавештење о закљученом уговору

03.10.2013. године до 12.00 часова
19.09.2013

Пореска управа-Централа

Јавна набавка мале вредности услуга координатора за безбедност и здравље на раду у фази израде пројекта и у фази извођења радова на рекострукцији и адаптацији пословног објекта Пореске управе у Устаничкој улици број 130 у Београду.

Набавка број: ЈНМВ 9/2013

19.09.2013. Позив за подношење понуда

19.09.2013. Конкурсна документација

23.09.2013. Додатна појашњења

23.09.2013. Измене и допуне конкурсне документације

23.09.2013. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

26.09.2013. Измене и допуне конкурсне документације

27.09.2013. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

11.10.2013. Обавештење о закљученом уговору

 26.09.2013. године до 12:00 часова
12.09.2013

Пореска управа-Централа

Јавна набавка мале вредности услуга испитивања и карактеризације отпада

Набавка број: ЈНМВ 8/2013

12.09.2013. Позив за подношење понуда

12.09.2013. Конкурсна документација

11.10.2013. Обавештење о закљученом уговору

23.09.2013. године до 12:00 часова
10.09.2013

Пореска управа-Централа

Јавна набавка мале вредности услуга обезбеђења авио карата за службена путовања запослених Пореске управе у иностарнство

Набавка број: ЈНМВ 6/2013

10.09.2013. Позив за подношење понуда

10.09.2013. Конкурсна документација

12.09.2013. Додатнa појашњења

08.11.2013. Обавештење о закљученом уговору

20.09.2013. године до 12:00 часова
02.09.2013

Пореска управа - Регионално одељење Ниш
Јавна набавка мале вредности испитивање и карактeризација отпада

Набавка број: ЈНМВ 4/2013

11.10.2013. ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

02.09.2013. Позив за подношење понуда

02.09.2013. Конкурсна документација

16.09.2013 До 12,00 часова 
13.08.2013

Пореска управа - Централа
Јавна набавка мале вредности испитивање и карактeризација отпада

Набавка број: ЈНМВ 5/2013

13.08.2013. Позив за подношење понуда

13.08.2013. Конкурсна документација

22.08.2013 Питања и одговори

27.08.2013. Обавештење о обустави поступка

23.08.2013. године до 12:00 часова
31.07.2013

Пореска управа - Централа
Јавна набавка мале вредности услуга прања и пеглања веша за потребе ресторана Пореске управе у Београду

Набавка број: ЈН 004/2013

31.07.2013. Конкурсна документација

31.07.2013. Позив за подношење понуда

30.08.2013. Обавештење о закљученом уговору

 07.08.2013. године
до 12:00 часова
29.07.2013

Пореска управа - Централа
Формирање наградног фонда за спровођење наградне игре „Фискалним рачуном против сиве економије и до аутомобила“- набавка путничког аутомобила

Набавка број: ЈН 003/2013

29.07.2013. Конкурсна документација

29.07.2013. Позив за подношење понуда

27.08.2013. Обавештење о закљученом уговору

 08.08.2013. године
до 12:00 часова
30.05.2013

Пореска управа - Централа
Јавна набавка мале вредности - Техничка контрола главног пројекта адаптације климатизације, енергетских и комуникационих инсталација са потребним грађевинско занатским радовима сале АОП-а и адаптација система непрекидног напајања дизел агрегата у објекту Пореске управе у Београду у Устаничкој улици број 130.

Набавка број: ЈН 002/2013


30.05.2013. Конкурсна документација

30.05.2013. Позив за подношење понуда

04.07.2013. Обавештење о закљученом уговору

 07.06.2013. године
до 12:00 часова