Порески календар

јул 2024

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП-ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Порез на добит по одбитку обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице од резидентног правног лица по основу: дивиденди и удела у добити у правном лицу, укључујући и приход по основу чланства у алтернативном инвестиционом фонду који нема својство правног лица, накнада од ауторског и сродних права и права индустријске својине, камата, накнада од закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике, накнада од услуга истраживања тржишта, рачуноводствених и ревизорских услуга и других услуга из области правног и пословног саветовања, независно од места њиховог пружања или коришћења. Порез на добит по одбитку обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице по основу извођења естрадног, забавног, уметничког, спортског или сличног програма у Републици, који нису опорезовани као доходак физичког лица (извођача, музичара, спортисте и сл.), у складу са прописима којима се уређује опорезивање дохотка грађана. Резидентно правно лице обвезник које откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужно је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку по стопи од 1% од износа накнаде. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима. * Порез на добит по решењу обрачунава се и плаћа на приходе нерезидентног обвезника по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике Србије остварених од исплатиоца који није дужан да обрачунава, обуставља и плаћа порез по одбитку, на приходе остварене по основу капиталних добитака, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН у року од 30 дана од дана остваривања прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Захтев за паушално опорезивање може се поднети до 31. октобра текуће године за наредну годину, односно у року од 15 дана од дана пријема акта надлежног пореског органа којим се потврђује брисање из евиденције за порез на додату вредност у складу са законом којим се уређује порез на додату вредност, а најкасније до 31. децембра текуће године за наредну годину, у електронском облику преко портала Пореске управе. Лице које започне обављање делатности, захтев за паушално опорезивање подноси искључиво у моменту регистрације надлежној организацији која води регистар привредних субјеката, која ће тај захтев проследити Пореској управи. Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, захтев за паушално опорезивање подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе ПИБ а најкасније до 31. децембра текуће године. * Лица која се не региструју код организације која води регистар привредних субјеката, обавештење о опредељењу да врше исплату личне зараде подносе у електронском облику преко портала Пореске управе, у року од пет дана од дана регистрације у Пореској управи, односно дана доделе пореског идентификационог броја (ПИБ) а најкасније до 31. децембра текуће године. * Резидентни обвезник који се сматра крајњим матичним правним лицем међународне групе повезаних правних лица, дужно је да надлежном пореском органу, у папирној форми, достави годишњи извештај о контролисаним трансакцијама међународне групе повезаних правних лица најкасније у року од 12 месеци од истека пословне године за коју се доставља годишњи извештај, на Обрасцу CbC. * У случају да привредно друштво у чији основни капитал су уложена новчана средства од продаје дигиталне имовине, у календарској години у којој је регистровано улагање и у наредне две календарске године спроведе поступак смањења основног капитала, даном доношења одлуке о смањењу основног капитала обвезник губи право на претходно остварено ослобођење од пореза на капитални добитак и дужан је да о губитку права обавести надлежни порески орган у року од 30 дана од дана губитка права. * У случају да привредно друштво које је имовинска права по основу ауторских и сродних права и права индустријске својине стекло уносом од стране обвезника пореза на доходак грађана (физичког лица и предузетника) као неновчаног улога у капитал привредног друштва резидента Републике за који је ослобођен пореза на капитални добитак, то право у целини отуђи у року од две године од дана његовог стицања, односно у истом периоду то право уступи на коришћење у целини или делимично по цени која је нижа од цене у складу са принципом „ван дохвата руке” уколико је уступање извршило повезаном лицу или лицу чији је власник његово повезано лице у складу са законом којим се уређује порез на добит правних лица, обвезник губи право на претходно остварено ослобођење од пореза на капитални добитак и дужан је да о губитку права обавести надлежни порески орган у року од 30 дана од дана губитка права. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета. * Oбразац ПИД ПДВ се подноси за 2022. годину, ако је у 2022. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство. Предаје се уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец, подноси се на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе, подноси се на Обрасцу РЕФ-Т најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. * Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, подноси се на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ а захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Евиденциону пријаву за ангажовање сезонских радника послодавац подноси електронским путем Пореској управи најкасније првог дана ангажовања сезонских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени, наредног дана од дана престанка ангажовања. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник који у току године изврши пренос дигиталне имовине по основу којег може настати капитални добитак или губитак у складу са законом којим се опорезује доходак грађана, дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-3Р најкасније у року од 120 дана од истека квартала у којем је остварен приход по основу преноса дигиталне имовине. * Обвезник по основу прихода од пружања угоститељских услуга из члана 84б закона којим се опорезује доходак грађана који у току године почне да пружа угоститељске услуге дужан је да поднесе пореску пријаву ППДГ-4Р у року од 15 дана од дана правноснажности решења којим се објекат домаће радиности и сеоског туризма разврстава у одговарајућу категорију у складу са законом којим се уређује угоститељство. * Обвезници фискализације дужни су да, пре почетка коришћења електронског фискалног уређаја за издавање фискалних рачуна, Пореској управи доставе податке о пословним просторима и пословним просторијама у којима ће користити електронски фискални уређај и то за сваки пословни простор/пословну просторију одвојено, ради генерисања јединствене ознаке пословног простора. Пријава за генерисање пословног простора доставља се електронским путем преко портала Пореске управе. У случају промене података по појединачном пословном простору и пословној просторији, а нарочито ако делатност престане да се обавља у пословном простору и пословној просторији или дође до промене делатности која се обавља у пословном простору и пословној просторији, обвезник фискализације дужан је да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата пре настанка промене. Изузетно, у случају промене података до којих је дошло услед околности које не зависе од воље обвезника фискализације, обвезник фискализације је дужан да те податке достави Пореској управи, најкасније 24 сата по настанку промене.

Пореска управа    Jавне набавке    Јавне набавке мале вредности - архива

Јавне набавке мале вредности - архива

Датум објаве Назив јавне набавке Рок за доставу понуда
 05.01.2017.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка мале вредности добaра - балона са водом са постављањем апарата за воду за потребе запослених који похађају обуке у Сектору за образовање, комуникацију и међународну сарадњу.

Набавка број: ЈНМВ 9/2016

05.01.2017. Позив за подношење понуда

05.01.2017. Конкурсна документација

24.01.2017. Одлука о додели уговора

30.01.2017. Обавештење о закљученом уговору

16.01.2017. године до 12:00 часова 
22.12.2016.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка мале вредности добaра - комплет прве помоћи за возила Пореске управе -Централе.

Набавка број: ЈНМВ 5/2016

22.12.2016. Позив за подношење понуда

22.12.2016. Конкурсна документација

13.01.2017. Одлука о додели уговора

02.02.2017. Обавештење о закљученом уговору

 04.01.2017. године до 12:00 часова
 09.11.2016.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка мале вредности добaра- радне униформе за запослене у ресторану друштвене исхране и кафе кухињама у Централи Пореске управе.

Набавка број: ЈНМВ 4/2016

09.11.2016. Позив за подношење понуда

09.11.2016. Конкурсна документација

16.11.2016. Додатна појашњења

25.11.2016. Одлука о додели уговора

07.12.2106. Обавештење о закљученом уговору

 21.11.2016. године до 12:00 часова
 23.08.2016.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка мале вредности услуге – прање и пеглање веша за потребе ресторана Пореске управе

Набавка број: ЈНМВ 8/2016

23.08.2016. Позив за подношење понуда

23.08.2016. Конкурсна документација

05.09.2016. Одлука о додели уговора

26.07.2016. Обавештење о закљученом уговору

02.09.2016. године до 12:00 часова 
03.08.2016.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка мале вредности услуге – прање и пеглање веша за потребе ресторана Пореске управе

Набавка број: ЈНМВ 3/2016

03.08.2016. Позив за подношење понуда

03.08.2016. Конкурсна документација

19.08.2016. Одлука о обустави поступка

22.08.2016. Обавештење о обустави поступка

18.08.2016. године до 12:00 часова
20.04.2016.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка мале вредности добара дневне штампе и часописа

Набавка број: ЈНМВ 2/2016

20.04.2016. Позив за подношење понуда

20.04.2016. Конкурсна документација

25.04.2016. Додатна појашњења

28.04.2016. Одлука о додели уговора

09.05.2016. Обавештење о закљученом уговору

28.04.2016. године до 12:00 часова
12.04.2016.

Пореска управа - Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Јавна набавка мале вредности добара - акумулаторске батерије.

Набавка број: ЈНМВ 09/2016

12.04.2016. Позив за подношење понуда

12.04.2016. Конкурсна документација

20.04.2016. Измена и допуна конкурсне документације

20.04.2016. Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда

28.04.2016. Одлука о додели уговора

19.05.2016. Oбавештење о закљученом уговору

25.04.2016. године до 12:00 часова
24.03.2016.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка мале вредности услуга праћења медијских објава у штампаним и електронским медијима - прес клипинга.

Набавка број: ЈНМВ 1/2016

24.03.2016. Позив за подношење понудa

24.03.2016. Конкурсна документација

04.04.2016. Одлука о додели уговора

15.04.2016. Обавештење о закљученом уговору

01.04.2016. године до 12:00 часова
29.02.2016.

Пореска управа - Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење за материјалне ресурсе Крагујевац

Јавна набавка мале вредности  добара - гаса у боцама за рад виљушкара типа: Yale GLP-16 који као погонско гориво користи гас, а за обављање послова у Магацину РО Крагујевац .  

Набавка број: ЈНМВ 1/2016

29.02.2016.год Позив за подношење понуда ЈНМБ 1/2016

29.02.2016.год Конкурсна документација ЈНМБ 1/2016

23.03.2016. Одлука о додели ЈНМВ1

04.04.2016.год. Обавештење о закљученом Уговору ЈНМВ 1/2016

15.03.2016. године до 12:00 часова 
31.12.2015.

Пореска управа - Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Јавна набавка мале вредности услуге - испитивања и карактеризације отпада.

Набавка број: ЈНМВ 32/2015

 31.12.2015. Позив за подношење понуда

31.12.2015. Конкурсна документација

08.01.2016. Појашњење конкурсне документације

22.01.2016. Одлука о додели уговора

09.02.2016. Обавештење о закљученом уговору

 15.01.2016. године до 12:00 часова
 22.12.2015

Пореска управа - Централа

Јавна набавка мале вредности  добара - набавку водe за пиће (у балонима) са постављањем апарата за воду за потребе запослених који похађају обуке у Сектору за образовање, комуникацију и међународну сарадњу Пореске управе.

Набавка број: ЈНМВ 7/2015

22.12.2015. Конкурсна документација

22.12.2015. Позив за подношење понуда

25.12.2015. Додатна појашњења

13.01.2016. Одлука о додели уговора

22.01.2016. Обавештење о закљученом уговору

30.12.2015. године до 12:00 часова  
 09.12.2015.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка мале вредности добра– набавка поклона и промотивног материјала, за потребе Пореске управе.

Набавка број: ЈНМВ 6/2015

09.12.2015. Позив за подношење понуда

09.12.2015. Конкурсна документација

22.12.2015. Одлука о додели уговора Партија 1

22.12.2015. Одлука о обустави поступка јавне набавке за Партију 2

30.12.2015. Обавештење о закљученом уговору

17.12.2015. године до 12:00 часова 
15.09.2015.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка мале вредности добра– набавка поклона и промотивног материјала, за потребе Пореске управе.

Набавка број: ЈНМВ 5/2015

15.09.2015. Позив за подношење понуда

15.09.2015. Конкурсна документација

06.10.2015. Обавештење о обустави поступка јавне набавке

 25.09.2015. године до 12:00 часова 
 24.07.2015.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка мале вредности услуге – прање и пеглање веша за потребе ресторана Пореске управе.

Набавка број: ЈНМВ 4/2015

24.07.2015. Позив за подношење понуда

24.07.2015. Конкурсна документација

10.09.2015. Обавештење о закљученом уговору

10.08.2015. године до 12:00 часова  
12.06.2015.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка мале вредности добара-службених легитимација за овлашћена лица Пореске управе.

Набавка број: ЈНМВ 3/2015

12.06.2015. Позив за подношење понуда

12.06.2015. Конкурсна документација-Први део

12.06.2015. Конкурсна документација-Други део

14.07.2015. Обавештење о закљученом уговору

22.06.2015. године до 12:00 часова 
03.04.2015.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка мале вредности добaра -  дневне  штампе и часописа за потребе Пореске управе

Набавка број: ЈНМВ 2/2015

03.04.2015. Позив за подношење понуда

03.04.2015. Конкурсна документација

05.05.2015. Обавештење о закљученом уговору

14.04.2015. године до 12:00 часова

13.03.2015.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка мале вредности услуга праћења медијских објава у штампаним и електронским медијима - прес клипинга за потребе Пореске управе.

Набавка број: ЈНМВ 01/2014

13.03.2015. Позив за подношење понуда

13.03.2015. Конкурсна документација

16.03.2015. Додатна појашњења

17.03.2015. Измене конкурсне документације

17.03.2015. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

09.04.2015. Обавештење о закљученом уговору

20.03.2015. године до 12:00 часова 

НОВИ РОК:

23.03.2015. године до 12:00 часова

25.12.2014.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка мале вредности добра -  израда и испорука фискалних пломби, за потребе Пореске управе

Набавка број: ЈНМВ 08/2014

25.12.2014. Позив за подношење понуда

25.12.2014. Конкурсна документација

29.12.2014. Додатна појашњења 1

31.12.2014. Додатна појашњења 2

22.01.2015. Обавештење о закљученом уговору

09.01.2015. године до 12:00 часова
 07.11.2014

Пореска управа - Централа

Јавна набавка мале вредности добра -  набавка инвентара за потребе ресторана и кафе кухиње Пореске управе Централа

Набавка број: ЈНМВ 07/2014

07.11.2014. Позив за подношење понуда

07.11.2014. Конкурсна документација

10.12.2014. Обавештење о закљученом уговору

17.11.2014. године до 12:00 часова 
 03.09.2014.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка мале вредности услуге обављања обавезних здравствених прегледа запослених у Пореској управи

Набавка број: ЈНМВ 05/2014

03.09.2014. Позив за подношење понуда

03.09.2014. Конкурсна документација

05.09.2014. Измене и допуне конкурсне документације

10.09.2014. Измене и допуне конкурсне документације

10.09.2014. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

11.09.2014. Измене и допуне конкурсне документације

21.10.2014. Обавештење о закљученом уговору

13.09.2014. године до 12:00 часова  
 22.08.2014.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка мале вредности услуге скупљања рубља и доставе на прање

Набавка број: ЈНМВ 06/2014

22.08.2014. Позив за подношење понуда

22.08.2014. Конкурсна документација

17.09.2014. Обавештење о закљученом уговору

01.09.2014. године до 12:00 часова 
23.05.2014.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка мале вредности услуге организовања услуга ресторана и аутобуског превоза, за учеснике Скупштине IOTA, а за потребе Пореске управе, по партијама:

Партија 1: Организација услуга ресторана за учеснике Скупштине IOTA

Партија 2:Организацијауслуга ресторана и аутобуског превоза за учеснике Скупштине IOTA

23.05.2014. Позив за подношење понуда

23.05.2014. Конкурсна документација

20.06.2014. Обавештење о закљученом уговору-Партија-2

20.06.2014. Обавештење о закљученом уговору-Партија-1

02.06.2014. године до 12:00 часова
31.03.2014.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка мале вредности услуга посредовања при обезбеђењу учешћа на семинарима за потребе запослених Пореске управе

Набавка број: ЈНМВ 04/2014

31.03.2014. Позив за подношење понуда

31.03.2014. Конкурсна документација

14.04.2014. Обавештење о закљученом уговору

02.04.2014. године до 15:00 часова
21.02.2014.

Пореска управа - Централа
Јавна набавка мале вредности добара - израда и испорука печата

Набавка број: ЈНМВ 03/2014

21.02.2014. Позив за подношење понуда

21.02.2014. Конкурсна документација

19.03.2014. Обавештење о закљученом уговору

03.03.2014. године до 12:00 часова
13.02.2014.

Пореска управа - Централа
Јавна набавка мале вредности услуга обезбеђења авио карата за службена путовања запослених Пореске управе у иностранство

Набавка број: ЈНМВ 01/2014

13.02.2014. Позив за подношење понуда

13.02.2014. Конкурсна документација

06.03.2014. Одлука о додели уговора

14.03.2014. Обавештење о закљученом уговору

24.02.2014. године до 12:00 часова
20.12.2013.

Пореска управа - Централа
Јавна набавка мале вредности добара воде за пиће ( у балонима) са постављањем апарата за воду

Набавка број: ЈНМВ 14/2013

20.12.2013.Позив за подношење понуда

20.12.2013. Конкурсна документација

23.01.2014. Обавештење о закљученом уговору

30.12.2013. године до 12:00 часова
21.11.2013.

Пореска управа - Централа
Јавна набавка мале вредности услуге-формирање наградног фонда за спровођење наградне игре „Фискалним рачуном против сиве економије и до аутомобила“ - набавка путничког аутомобила

Набавка број: ЈНМВ 12/2013

21.11.2013. Позив за подношење понуда

21.11.2013. Конкурсна документација

11.12.2013. Обавештење о закљученом уговору

02.12.2013. године до 12:00 часова
20.11.2013.

Пореска управа - Централа
Јавна набавка мале вредности добра-радне униформе за запослене у ресторану друштвене исхране и кафе кухињи у Централи Пореске управе.

Набавка број: ЈНМВ 11/2013

20.11.2013. Позив за подношење понуда

20.11.2013. Конкурсна документација

25.12.2013. Обавештење о закљученом уговору

02.12.2013. године до 12:00 часова 
22.10.2013

Пореска управа - Регионално одељење Ниш
Јавна набавка мале вредности набавка добара - уградних ормара

Набавка број: ЈНМВ 5/2013

22.10.2013. Позив за подношење понуда

22.10.2013. Конкурсна документација

25.10.2013. Измена конкурсне документације

06.12.2013. Обавештење о закљученом уговору

04.11.2013 До 12,00 часова 
03.10.2013.

 Пореска управа - Централа
Јавна набавка мале вредности добара – Радне униформе за ресторан друштвене исхране и кафе кухиње у Централи Пореске управе

Набавка број: ЈНМВ 7/2013

03.10.2013. Позив за подношење понуда

03.10.2013. Конкурсна документација

09.10.2013. Додатна појашњења

05.11.2013. Обавештење о обустави поступка

14.10.2013. године до 12.00 часова
23.09.2013

Пореска управа - Централа
Јавна набавка мале вредности добара – израда и испорука печата за потребе Пореске управе

Набавка број: ЈНМВ 10/2013

23.09.2013. Позив за подношење понуда

23.09.2013. Конкурсна документација

22.10.2013. Обавештење о закљученом уговору

03.10.2013. године до 12.00 часова
19.09.2013

Пореска управа-Централа

Јавна набавка мале вредности услуга координатора за безбедност и здравље на раду у фази израде пројекта и у фази извођења радова на рекострукцији и адаптацији пословног објекта Пореске управе у Устаничкој улици број 130 у Београду.

Набавка број: ЈНМВ 9/2013

19.09.2013. Позив за подношење понуда

19.09.2013. Конкурсна документација

23.09.2013. Додатна појашњења

23.09.2013. Измене и допуне конкурсне документације

23.09.2013. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

26.09.2013. Измене и допуне конкурсне документације

27.09.2013. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

11.10.2013. Обавештење о закљученом уговору

 26.09.2013. године до 12:00 часова
12.09.2013

Пореска управа-Централа

Јавна набавка мале вредности услуга испитивања и карактеризације отпада

Набавка број: ЈНМВ 8/2013

12.09.2013. Позив за подношење понуда

12.09.2013. Конкурсна документација

11.10.2013. Обавештење о закљученом уговору

23.09.2013. године до 12:00 часова
10.09.2013

Пореска управа-Централа

Јавна набавка мале вредности услуга обезбеђења авио карата за службена путовања запослених Пореске управе у иностарнство

Набавка број: ЈНМВ 6/2013

10.09.2013. Позив за подношење понуда

10.09.2013. Конкурсна документација

12.09.2013. Додатнa појашњења

08.11.2013. Обавештење о закљученом уговору

20.09.2013. године до 12:00 часова
02.09.2013

Пореска управа - Регионално одељење Ниш
Јавна набавка мале вредности испитивање и карактeризација отпада

Набавка број: ЈНМВ 4/2013

11.10.2013. ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

02.09.2013. Позив за подношење понуда

02.09.2013. Конкурсна документација

16.09.2013 До 12,00 часова 
13.08.2013

Пореска управа - Централа
Јавна набавка мале вредности испитивање и карактeризација отпада

Набавка број: ЈНМВ 5/2013

13.08.2013. Позив за подношење понуда

13.08.2013. Конкурсна документација

22.08.2013 Питања и одговори

27.08.2013. Обавештење о обустави поступка

23.08.2013. године до 12:00 часова
31.07.2013

Пореска управа - Централа
Јавна набавка мале вредности услуга прања и пеглања веша за потребе ресторана Пореске управе у Београду

Набавка број: ЈН 004/2013

31.07.2013. Конкурсна документација

31.07.2013. Позив за подношење понуда

30.08.2013. Обавештење о закљученом уговору

 07.08.2013. године
до 12:00 часова
29.07.2013

Пореска управа - Централа
Формирање наградног фонда за спровођење наградне игре „Фискалним рачуном против сиве економије и до аутомобила“- набавка путничког аутомобила

Набавка број: ЈН 003/2013

29.07.2013. Конкурсна документација

29.07.2013. Позив за подношење понуда

27.08.2013. Обавештење о закљученом уговору

 08.08.2013. године
до 12:00 часова
30.05.2013

Пореска управа - Централа
Јавна набавка мале вредности - Техничка контрола главног пројекта адаптације климатизације, енергетских и комуникационих инсталација са потребним грађевинско занатским радовима сале АОП-а и адаптација система непрекидног напајања дизел агрегата у објекту Пореске управе у Београду у Устаничкој улици број 130.

Набавка број: ЈН 002/2013


30.05.2013. Конкурсна документација

30.05.2013. Позив за подношење понуда

04.07.2013. Обавештење о закљученом уговору

 07.06.2013. године
до 12:00 часова