Порески календар

јан 2022

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

GPRS

Захтев за давање субвенције за набавку терминала за даљинско очитавање дневних извештаја фискалне касе  Образац ЗСТ

Додатна опрема фискалне касе
( Закон о фискалним касама )

Члан 6.

Фискална каса мора да има терминал за даљинско очитавање свих формираних дневних извештаја из фискалне касе (у даљем тексту: терминал за даљинско очитавање) за задати период, осим фискалне касе преко које се врши евидентирање промета на пијачним тезгама и фискалне касе преко које се врши евидентирање промета у оквиру обављања делатности која захтева честу промену места продаје добара, односно пружања услуга.

Правна лица која обављају делатности које су према Закону о класификацији делатности и о регистру јединица разврставања ("Службени лист СРЈ", бр. 31/96, 34/96, 12/98, 59/98 и 74/99 - у даљем тексту: Закон о класификацији делатности) обухваћене гранама, односно подгрупама 50300, 50500, 521, 522, 524, 55110, 55120, 55300, 55400 и 70310, дужна су да на местима продаје добара на мало, односно пружања услуга физичким лицима, у оквиру тих делатности, омогуће купцима добара, односно корисницима услуга, плаћање помоћу платне картице.

Обвезник може фискалну касу повезати са рачунаром са софтверском апликацијом за коју је издат сертификат за њено стављање у промет, а која омогућава задавање команди фискалној каси преко њеног дефинисаног интерфејса.

Фискална каса може имати и осталу додатну опрему, као што је: баркод читач, вага, штампач и др.

Повезивање додатне опреме из ст. 1 - 4. овог члана може се вршити искључиво преко постојећег интерфејса фискалне касе.

Софтверска апликација из става 3. овог члана мора да онемогући да се:

- штампају подаци из фискалних докумената на нефискалним документима;

- штампају подаци из фискалних докумената на нефискалним штампачима и на нефискализованим фискалним касама;

- обезбеди штампање сваког сторнирања евидентираног промета на фискалном исечку и на контролној траци фискалне касе.

Доказ о испуњености услова из ст. 3. и 6. овог члана и других услова прописаних овим законом за софтверску апликацију, представља сертификат издат од органа надлежног за мере и драгоцене метале, након вредновања резултата свих испитивања.

Орган из става 7. овог члана објављује у "Службеном гласнику Републике Србије" списак произвођача са називима софтверских апликација из става 3. овог члана, за које је издат сертификат.

Трошкове објављивања списка из става 8. овог члана сноси произвођач софтверске апликације.

Влада, на заједнички предлог министарства финансија и министарства трговине одређује делатности из става 1. овог члана чије обављање захтева честу промену места продаје добара, односно пружања услуга.

Списак одобрених типова терминала за даљинско очитавање одобрених типова фискалних каса (на дан 20.03.2006.)

Терминал за даљинско очитавање

На основу члана 90. тачка 2. Устава Републике Србије, а у вези са чланом 7. Закона о буџету Републике Србије за 2005. годину ("Службени гласник РС", број 127/04) и чланом 6. став 1. Закона о фискалним касама ("Службени гласник РС", број 135/04),

Влада Републике Србије доноси

У Р Е Д Б У

О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ДАВАЊА СУБВЕНЦИЈА ЗА НАБАВКУ ТЕРМИНАЛА ЗА ДАЉИНСКО ОЧИТАВАЊЕ ДНЕВНИХ ИЗВЕШТАЈА ИЗ ФИСКАЛНЕ КАСЕ

Члан 1.

Овом уредбом уређују се услови, начин и поступак за давање субвенције за набавку терминала за даљинско очитавање свих фор м ираних дневних извештаја из фискалне касе (у даљем тексту: терминал), чија је обавеза инсталирања прописана чланом 6. став 1. Закона о фискалним касама ("Службени гласник РС", број 135/04).

Члан 2.

Субвенција из члана 1. ове уредбе може се дати за набавку једног терминала лицу које је набавило, платило и инсталирало, односно ставило у функцију тај терминал (у даљем тексту: субвенција), и то:

1) правним лицима и предузетницима - обвезницима пореза на додату вредност који су у поднетој евиденционој пријави Пореској управи исказали да су у претходних 12 месеци остварили укупан промет до 20.000.000 динара или који су, при отпочињању делатности, проценили да ће у наредних 12 месеци остварити укупан промет до 20.000.000 динара;

2) правним лицима и предузетницима који нису обвезници пореза на додату вредност.

Субвенција из става 1. овог члана износи 150 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан доношења решења о умањењу пореске обавезе из члана 5. став 1. ове уредбе.

Члан 3.

Субвенција се остварује у износу из члана 2. став 2. ове уредбе, умањењем пореске обавезе, и то:

1) по основу пореза на додату вредност - за обвезнике из члана 2. став 1. тачка 1) ове уредбе;

2) по основу пореза на добит предузећа, односно пореза на доходак грађана на приходе од самосталне делатности - за обвезнике из члана 2. став 1. тачка 2) ове уредбе.

Члан 4.

Захтев за добијање субвенције подноси се организационој јединици Пореске управе према месту седишта, односно пребивалишта обвезника, у року од 15 дана од дана прикључења набављеног терминала на интерфејс фискалне касе.

Захтев из става 1. овог члана подноси се на Обрасцу ЗСТ – Захтев за давање субвенције за набавку терминала за даљинско очитавање дневних извештаја фискалне касе, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Уз захтев се подноси рачун о набавци терминала и доказ да је извршено плаћање тог рачуна.

Члан 5.

Надлежна организациона јединица Пореске управе је дужна да на основу уредно поднетог захтева донесе решење о умањењу пореске обавезе пореском обвезнику у складу са чланом 3. ове уредбе, најкасније у року од 15 од дана пријема захтева.

Решење из става 1. овог члана доставља се обвезнику из члана 2. став 1. ове уредбе.

Надлежна организациона јединица Пореске управе врши евидентирање решења из става 1. овог члана у пореском књиговодству, у складу са одредбама закона којим се уређује порески поступак.

Ако порески обвезник коме је у складу са чланом 3. ове уредбе умањена пореска обавеза престане да обавља делатност, а има преплату пореза који му је умањен, нема право на повраћај износа за који му је умањена пореска обавеза по основу субвенције у складу са овом уредбом.

Члан 6.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".

05 број 110-4099/2005-001

У Београду, 30. јуна 2005. године

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ПРЕДСЕДНИК,

Војислав Коштуница