Порески календар

авг 2022

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Биро за информисање    Новости    Обавештење о обрачуну амортизације сталних средстава

Обавештење о обрачуну амортизације сталних средстава

штампај

27. 06. 2022.

Анализом најчешће постављених питања Пореској управи уочено је да се одређен број питања односи на обрачун амортизације и исказивање података у обрасцу ОА који прати пореску пријаву ПДП. У циљу пружања помоћи пореским обвезницима у делу појашњења законских норми, како би се пореска пријава поднела тачно и у законом прописаном року, дајемо следеће објашњење:

Обрачун амортизације сталних средстава на начин прописан чланом 10. Закона о порезу на добит правних лица (Сл. гласник РС бр. 25/01, ... 118/21), примењује се у складу са чланом 14. Закона о изменама и допунама закона о порезу на добит правних лица (Сл. гласник рс бр. 95/18) на стална средства стечена закључно са 31. децембром 2018. године, односно закључно са последњим даном пореског периода који почиње у 2018. години, а за стална средства разврстана у групе II-V најкасније на обрачун амортизације тих средстава закључно са 31. децембром 2028. године, односно последњим даном пореског периода који почиње у 2028. години.

Уколико је, применом наведеног правила, крајњи салдо утврђен у износу мањем од износа који се добија применом стопе

-        од 10% за II групу,

-        стопе од 15% за III групу,

-        стопе од 20% за IV групу и

-        стопе од 30% за V групу

на салдо утврђен на дан 31. децембра 2018. године, односно на последњи дан пореског периода који почиње у 2018. години, као расход амортизације признаје се целокупан салдо групе, због чега је износ у колони 7 обрасца ОА једнак неотписаној вредности из колоне 5, док се у колону 8 уписује вредност нула. Почетни салдо на почетку наредне године једнак је неотписаној вредности на крају претходне године.

Пример:

У обрасцу ОА достављеном уз ПДП пријаву за 2018. годину, исказани су следећи подаци о неотписаној вредности сталних средстава на дан 31.12.2018. године:

Редни

број групе

Неотписана вредност на крају 2018. године

II

2.500.000

V

2.000.000

На основу података наведених у колонама 1 до 5 ОА обрасца за 2021. годину, обрачун амортизације је потребно извршити на следећи начин:

Број групе

Почетни салдо групе

Прибављена средства која се стављају у употребу

Отуђена средства током године

Неотписана вредност (2+3-4)

Стопа %

Амортизација (5х6)

Неотписана вредност на крају године 

(5-7)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

II

1.215.000

 

 

1.215.000

10

121.500

1.093.500

III

 

 

 

 

15

 

 

IV

 

 

 

 

20

 

 

V

980.000

 

180.000

800.000

100

800.000

0

Имајући у виду да је износ неотписане вредности средстава V амортизационе групе на дан 31.12.2021. године (800.000 - (800.00 х 30%) =560.000) мањи од износа који се добија када се на неотписану вредност те групе на крају 2018. године примени амортизациона стопа од 30% (2.000.000 х 30% = 600.000 динара), цео износ из колоне 5 обрасца ОА (800.000 динара) представља расход амортизације. У колону 7 ове групе потребно је уписати целокупан износ наведен у колони 5 обрасца ОА.

Како се у наведеном случају отписује целокупан износ неотписане вредности из колоне 5, у колону 6 (стопа %) уместо стопе 30 потребно је уписати стопу 100.

Такође напомињемо да je чланом 7. Правилника о начину разврставања сталних средстава по групама и начину утврђивања амортизације за пореске сврхе прописано да уколико је крајњи салдо поједине групе амортизације од II до V мањи од пет просечних месечних бруто зарада исплаћених по запосленом у Републици у последњем месецу периода за који се врши обрачун амортизације, према објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, целокупан салдо те групе признаје се као расход амортизације и салдо групе једнак је нули.