Порески календар

јул 2022

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Биро за информисање    Новости    Порески календар за јуни 2022. године

Порески календар за јуни 2022. године

штампај

01. 06. 2022.

06.06.2022.

Достављање обавештења о закљученим уговорима по основу естрадних програма у претходном месецу. Обавештење се доставља на Обрасцу ОЗУ - Обавештење о закљученим уговорима о извођењу естрадног програма забавне и народне музике и других забавних програма.

Достављање извештаја о извршењу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом за претходни месец и уплата средстава. Извештај се доставља на Обрасцу ИОСИ - Извештај о извршавању обавезе запошљавања особа са инвалидитетом.

10.06.2022.

Подношење пореске пријаве и плаћање пореза на премије неживотних осигурања за претходни месец. Пријава се подноси на Обрасцу ПП-ППНО - Пореска пријава пореза на премије неживотних осигурања.

Подношење пореске пријаве и плаћање ПДВ за претходни месец од стране пореског дужника из члана 10. Закона о ПДВ. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ПДВ - Пореска пријава за порез на додату вредност.

15.06.2022.

Плаћање аконтације пореза на приходе од самосталне делатности за претходни месец.  

Плаћање аконтације доприноса на приходе од самосталне делатности за претходни месец.

Плаћање доприноса за свештенике и верске службенике, за домаће држављане запослене у иностранству и за иностране пензионере за претходни месец. 

Подношење пореске пријаве и плаћање доприносa за обавезно социјално осигурање за осниваче, односно чланове привредног друштва за претходни месец. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОД-О- Пореска пријава о обрачунатим доприносима за обавезно социјално осигурање за осниваче, односно чланове привредног друштва

Подношење пореске пријаве и плаћање ПДВ за претходни месец. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ПДВ - Пореска пријава за порез на додату вредност.

Подношење обрасца ПИД ПДВ 1 за мај месец ако је у мају месецу испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника  ПДВ који претежно врши промет добара у иностранству.                                                                                                                                          

Плаћање аконтације пореза на добит правних лица за претходни месец.                         

Плаћање обрачунате акцизе за период од 16. до краја претходног месеца.

Подношење пореске пријаве за обрачун акцизеза претходни месец, на Обрасцу ПП ОА.                                                                                                                                       

Подношење пријаве о обрачуну акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу за претходни месец на Обрасцу ПП ОАЕЛ и плаћање акцизе.

29.06.2022.

Подношење пореске пријаве, пореског биланса и документације.

-Пореска пријава се подноси  на Обрасцу ПДП - Пореска пријава за аконтационо - коначно утврђивање пореза на добит правних лица;

-Порески биланс подноси се на:

-Обрасцу ПБ 1 - Порески биланс обвезника пореза на добит правних лица за период од 01.01. до 31.12.2021. године, укључујући и потребне обрасце;

-Обрасцу ПБН - Порески биланс за недобитну организацију која примењује контни план за буџетски систем;

-Обрасцу ПБН 1 - Порески биланс за недобитну организацију која примењује контни оквир за привредна друштва, задруге и предузетнике, односно контни оквир за друга правна лица;

-Обрасцу ПБН 2 - Порески биланс за недобитну организацију која примењује контни оквир за банке;

-Обрасцу ПБН 3 - Порески биланс за недобитну организацију која примењује контни оквир за Народну банку Србије.

Плаћање разлике  између коначно обрачунатог пореза на добит за 2021. годину и плаћених аконтација

30.06.2022.

Плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање за неисплаћене зараде за мај 2022.године.                                                                                                                                                                     

Плаћање обрачунате акцизе за период од 01. до 15. дана у месецу.