Порески календар

јан 2022

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Биро за информисање    Новости    Финансијска подршка за обвезнике новог модела фискализације

Финансијска подршка за обвезнике новог модела фискализације

штампај

11. 10. 2021.

Од 15. октобра почиње пријављивање обвезника фискализације за финансијску подршку. Предуслов за остваривање права на финансијску подршку је претходно уредно поднета пријава са подацима за генерисање јединствене ознаке пословног простора и пословне просторије ПГЈО. Пријава ПГЈО се подноси путем портала еПорези, а на сајту Пореске управе www.purs.gov.rs објављено је корисничко упутство у коме је детаљно објашњен поступак пријаве пословног простора и пословних просторија односно подношења пријаве. Након провере достављених података, Пореска управа одлучује о пријави ПГЈО у року од три дана од дана подношења. О томе у пореско сандуче на порталу еПорези доставља обавештење подносиоцу пријаве у електронском облику. Обавештење је дигитално потписано од стране Пореске управе, што потврђује валидност документа а садржи јединствену ознаку пословног простора и пословне просторије, која ће се користити у електронском фискалном уређају.

Корисничко упутство за подношење изјаве о заинтересованости за финансијску подршку за фискализацију - преузмите документ

Од 15. октобра 2021. године, закључно са 31. јануаром 2022. године, обвезници фискализације (основани и уписани код надлежног регистра закључно са 29. октобром 2021. године) Пореској управи преко портала еПорези могу да поднесу Изјаву о заинтересованости за финансијску подршку за фискализацију. Обвезник фискализације може поднети само једну изјаву за доделу финансијске подршке.

Постојећи обвезник фискализације, односно лице које је у обавези да евидентира сваки појединачно остварени промет преко фискалне касе у складу са законом којим се уређују фискалне касе, може да оствари право на финансијску подршку по сваком пријављеном пословном простору и пријављеној пословној просторији у износу од 100 евра у динарској противвредности, као и по свакој пријављеној активној фискализованој фискалној каси у износу од 100 евра у динарској противвредности.

Нови обвезник фискализације, односно лице које није у обавези да евидентира сваки појединачно остварени промет преко фискалне касе у складу са законом којим се уређују фискалне касе, а није ослобођено од обавезе евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја у складу са Законом о фискализацији, може да оствари право на финансијску подршку по сваком пријављеном пословном простору и пријављеној пословној просторији у износу од 100 евра у динарској противвредности, као и финансијску подршку за један електронски фискални уређај по сваком пријављеном пословном простору и пријављеној пословној просторији у износу од 100 евра у динарској противвредности.

Постојећи као и нови обвезници фискализације који нису евидентирани у систем пореза на додату вредност на дан подношења Изјаве о заинтересованости, финансијску подршку остварују у износу увећаном за 20%.

Право на коришћење финансијске подршке немају:

– привредни субјекти који су обухваћени Списком корисника јавних средстава утврђених у складу са Правилником о списку корисника јавних средстава, осим типа корисника јавних средстава 6, 7 и 10;

– обвезници фискализације којима је Пореска управа решењем привремено одузела порески идентификациони број (ПИБ).

Проверу испуњености услова за доделу финансијске подршке и утврђивање висине износа финансијске подршке за обвезнике фискализације који су поднели у складу са Уредбом, вршиће Пореска управа почев од 15. октобра 2021. године закључно са 28. фебруаром 2022. године.

Пренос средстава са наменског рачуна на пословне рачуне обвезника фискализације наведене у изјави за доделу финансијске подршке вршиће Управа за трезор на основу спискова корисника фискализације који су остварили право на финансијску подршку, које Пореска управа доставља једном недељно Министарству привреде на чијој ће интернет страници бити објављени.

Обвезници фискализације који су остварили право на финансијску подршку за фискализацију имају обавезу да, у року од шест месеци од почетка примене закона којим се уређује фискализација, почну да евидентирају промет на мало преко електронског фискалног уређаја у сваком пословном простору и просторији за коју су добили финансијску подршку за фискализацију. У супротном губе право на финансијску подршку у износу добијеном у вези са пословним простором и пословном просторијом у коме није евидентирао промет на мало, и дужни су да, најкасније у року од пет дана од дана губитка права на финансијску подршку, изврши повраћај додељених средстава са каматом.