Порески календар

авг 2022

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Биро за информисање    Новости    Субвенцијe за подршку раду угоститељске и туристичке привреде

Субвенцијe за подршку раду угоститељске и туристичке привреде

штампај

14. 07. 2021.

Средства утврђена Програмом распореда и коришћења субвенција за подршку раду угоститељске и туристичке привреде због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 (у даљем тексту: Програм) додељују се бесповратно.

Исплату средстава привредним субјектима вршиће министарство надлежно за послове туризма (у даљем тексту: Министарство).

Средства се додељују у периоду од два узастопна месеца (јул и август), за сваки месец у висини од 30.900,24 динара по сваком запосленом за кога је привредни субјект исплатио зараду за месец децембар 2020. године и поднео одговарајућу пореску пријаву.

Право на бесповратна средства могу да остваре привредни субјекти који су код Агенције за привредне регистре, као претежну делатност, регистровали:

– 5610 – делатности ресторана и покретних угоститељских објеката;
– 5621 – кетеринг;
– 5629 – остале услуге припремања и послуживања хране;
– 5630 – услуге припремања и услуживања пића;
– 5510 – хотели и сличан смештај;
– 5520 – одмаралишта и слични објекти за краћи боравак;
– 5530 – делатности кампова, ауто-кампова и кампова за туристичке приколице;
– 5590 – остали смештај;
– 7911 – делатност путничких агенција;
– 7912 – делатност тур-оператора;
– 7990 – остале услуге резервације и делатности повезане са њима;
– 7711 – изнајмљивање и лизинг аутомобила и лаких моторних возила.

Одобрена средства субвенција уплаћиваће се корисницима на посебне наменске динарске рачуне које ће Управа за трезор отворити за ове потребе.

Министарство финансија – Пореска управа сачиниће Списак привредних субјеката који су, као претежну делатност, регистровали једну од делатности из става 1. овог одељка, који садржи податке о њиховом ПИБ-у и МБ, називу и адреси (улица и број, место и поштански број), као и податке о броју запослених за које су привредни субјекти исплатили зараду за месец децембар 2020. године и поднели одговарајућу пореску пријаву (у даљем тексту: Списак). Списак ће се објавити на интернет страницама Министарства финансија – Пореске управе и Министарства.

Привредни субјекти са Списка биће обавештени о отварању наменских динарских рачуна достављањем обавештења у електронско пореско сандуче на порталу еПорези.

Привредни субјект прихвата сва права и обавезе из Програма у тренутку коришћења средстава са посебног наменског рачуна на који ће бити уплаћена средства по овом програму.

Привредни субјект губи право на коришћење субвенцијe уколико смањи број запослених за више од 10% у периоду од дана ступања на снагу Програма закључно са истеком периода од три месеца након исплаћене помоћи, не рачунајући запослене који су са привредним субјектом закључили уговор о раду на одређено време пре дана ступања на снагу ове уредбе за период који се завршава од дана ступања на снагу ове уредбе до истека периода од три месеца након исплаћене помоћи, односно уколико додељена бесповратна средства до истека периода од три месеца након исплаћене помоћи у потпуности или делимично не искористи искључиво за зараде запослених.

Проверу овог услова за доделу вршиће Министарство финансија, о чему ће, у случају неиспуњења, обавестити Министарство, које ће, захтевати повраћај одобрених бесповратних средстава од привредног субјекта. Уколико се утврди да је привредни субјект смањио број запослених више од броја прописаног претходним ставом или да је ненаменски користио додељена бесповратна средства, привредни субјект је дужан да, најкасније у року од 30 дана од дана пријема захтева Министарства изврши повраћај искоришћених субвенција са каматом обрачунатом по стопи по којој се врши обрачун камате за кашњење у исплати пореских обавеза, почев од дана када је искористио средства до дана када врши повраћај.

Велики привредни субјекти који су у стечају или у поступку ликвидације, односно привредни субјекти који су се налазили у тешкоћама пре 31. децембра 2020. године, дужни су да изврше повраћај одобрених средстава.

Привредни субјект исплаћена средства може искористи до истека периода од три месеца након  последње исплаћене помоћи, након чега ће наменски рачуни бити затворени, а неискоришћена средства бити пренета у буџет Републике Србије.

Списак привредних субјеката који су остварили право на субвенције можете прoнаћи на следећем линку: Списак.