Порески календар

јан 2022

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Биро за информисање    Новости    Порески аларм - мобилна апликација за пријаву пореских неправилности

Порески аларм - мобилна апликација за пријаву пореских неправилности

штампај

11. 03. 2021.

Коришћењем Пореског аларма доприносимо поштовању прописа и смањењу сиве економије!

Преузмите андроид апликацију Порески аларм

Преузмите Iphone апликацију Порески аларм

О апликацији

Порески аларм је назив бесплатне апликације за паметне телефоне (андроид и Iphone уређаје) посредством које порески обвезници Републике Србије могу одмах по настанку односно уочавању било које пореске неправилности да поднесу пријаву Пореској управи Републике Србије.

Могућности и начин коришћења апликације

Грађани могу да пријаве неправилности у пословању привредних субјеката које се односе, пре свега, на неиздавање фискалних рачуна, обављање нерегистроване делатности и ангажовање непријављених радника, као и друге пореске неправилности које уоче у пословању привредних субјеката.

Апликација омогућава брзо и лако подношење пријаве - уношењем података или слике привредног субјекта односно уочене неправилности.

Корисник пријаву може поднети анонимно или се идентификовати у зависности од тога за коју се опцију определи.

Корисници апликације аутоматски добијају електронско обавештење о успешном подношењу пријаве, која је одмах по подношењу видљива и у систему Пореске управе.

Пореска управа Републике Србије ће у случају основаности и потпуности поднете пријаве, предузимати мере у складу са законом и својим овлашћењима и санкционисати свако понашање које није у складу са пореским прописима.

Подаци добијени посредством апликације ће, уз коришћење развијених алата за обраду података  и адекватну примену анализе ризика, допринети већој ефикасности система контроле пореских обвезника.

Осим апликације, пореске неправилности грађани и даље могу пријављивати посредством интернет портала под истим називом - „Порески аларм“ који је Пореска управа активирала пре шест година управо да би грађани могли да подносе пријаве за уочене пореске неправилности али и да шаљу фотографије објеката који не издају рачуне односно не поштују прописе као и фотографије парафискалних рачуна.

Све неправилности у вези са неиздавањем фискалних исечака, грађани, такође, могу пријавити и телефоном на бројеве: 011/361 99 00 или 011/347 90 61.