Порески календар

јан 2022

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Правна лица    Преглед прописа    Закони    Закон о изменама и допунама Закона о приватизацији

Закон о изменама и допунама Закона о приватизацији

("Службени гласник РС", број 123/2007)...

Регионални центар

Центар за велике пореске обвезнике

Директору

Дописом Сектора за наплату број 110-54-1/2007-10 од 04.01.2008. године обавештени сте да је донет Закон о изменама и допунама Закона о приватизацији и да је исти објављен је у «Службеном гласнику РС», број 123/2007 (у даљем тексту: Закон о изменама).

Закон је ступио на снагу 03.01.2008. године.

Указујемо на битне измене које се налазе у овом Закону и начину поступања организационих јединица Пореске управе (у даљем тексту: ОЈПУ).

1. Одредбама члана 7. Закона о изменама (измењен је члан 20. основног Закона) утврђена је обавеза за отпуст дуга и за зависна друштва која:

- у структури капитала имају већински капитал матичног друштва или

- у којем је већински друштвени или државни капитал.

Ово практично значи да када Агенција објави у дневном листу ''Политика'' одлуку да се

предузеће налази у поступку реструктурирања, то значи да та одлука обухвата како матично тако и сва зависна предузећа која у структури капитала имају већински капитал матичног друштва или у којем је већински друштвени или државни капитал. То другим речима значи да Агенција није више дужна да објављује одлуку о реструктурирању посебно и за матично и за сва зависна предузећа, већ само за матично предузеће. Напомињемо да се ова одредба односи само на предузећа која су у реструктурирању.

2. Чланом 10. Закона о изменама додати су нови чланови 20е и 20ж.

2.1. Одредбама члана 20е Закона прописано је да «одредбе о отпусту дуга које се односе на субјект приватизације који се реструктурира у поступку приватизације примењују и на субјект приватизације који се приватизује методом јавног тендера, односно јавне аукције.

2.2. Одредбама члана 20ж став 1.прописано је следеће:

2.2.1.«Од дана доношења одлуке о реструктирирању до дана доношења одлуке о окончању реструктурирања, не може се против субјекта приватизације, односно над његовом имовином, одредити или спровести принудно извршење нити било која мера поступка извршења ради намирења потраживања».

Сходно наведеном, поступак принудне наплате потраживања државних поверилаца не може се одредити нити спроводити све до окончања поступка реструктурирања субјекта приватизације.

Одредбама члана 20ж став 3. Закона прописано је да одлуку о реструктурирању Агенција, у року од пет дана од дана њеног доношења, доставља органу надлежном за спровођење принудне наплате, судовима и другим органима надлежним за доношење основа и налога за принудну наплату.

На основу одлуке о реструктурирању орган надлежан за спровођење принудне наплате обуставља извршење евидентираних основа и налога, а судови и други органи надлежни за доношење основа и налога за принудну наплату не доносе нове основе и налоге за принудну наплату.

2.2.2. Одредбама члана 20ж став 5. Закона прописано је да за субјекте који се приватизују методом јавног тендера, односно јавне аукције, државни повериоци не могу тражити принудну наплату нити било коју меру поступка извршења ради намирења потраживања насталих до 31. децембра 2007. године.

Забрана из става 5. овог члана примењује се до дана уплате продајне цене или прве рате ако се продајна цена плаћа на рате.

Овде треба разликовати поступање организационих јединица Пореске управе код предузећа у реструктурирању и код предузећа која су у поступку приватизације јавним тендером и јавном аукцијом.

Наиме, сагласно насталим изменама принудна наплата се не може спроводити према субјектима који су у реструктурирању уопште (ни за дуг у отпусту ни за текући дуг), а према субјетима који су у поступку приватизације јавним тендером или јавном аукцијом принудна наплате се не може спроводити за дуг који је у отпусту (настао до 31.12.2004. године) ни за дугове који су настали до 31.12.2007. године. То значи да се код предузећа која су у поступку приватизације јавним тендером и јавном аукцијом принудна наплата може спроводити само за обавезе које су настале од 01.01.2008. године па надаље.

3. Поступак принудног извршења који је у току прекида се.

3.1.На састанку са Агенцијом за приватизацију договорено је да ће НБС – Оделење за принудну наплату, за предузећа која су у реструктурирању, а имају било који акт принудног извшења над рачуном пореског обвезника у реструктурирању (имају тзв. блокаду рачуна) обуставити поступак принудног извршења.

3.2.За предузећа која су у поступку приватизације јавним тендером и јавном аукцијом, Пореска управа има обавезу да прекине поступак принудног извршења за дуг који је доспео за наплату до 31.12.2007. године.

Да не би свака организациона јединица Пореске управе, за сваког обвезника доносила акт о прекиду поступка принудне наплате када је у питању извршење из новчаних средстава са рачуна пореског обвезника, Сектор за наплату ће НБС – Оделењу за принудну наплату доставити списак предузећа којима треба прекинути поступак принудне наплате за дуг који је доспео до 31.12.2007. године.

На овај начин прекинуће се поступак принудног извршења који се односи на принудну наплату из новчаних средстава на рачуну пореског обвезника ''блокада рачуна''.

3.3. Све организационе јединице Пореске управе су у обавези да прекину поступак принудне наплате код предузећа - субјекта приватизације за поступке принудне наплате који су започети из других предмета принудне наплате: покретне ствари, непокретности и др. и то одмах након добијања овог дописа, имајући у виду да је свим организационим јединицама позната чињеница која су предузећа у поступку приватизације.

Такође, све организационе јединице Пореске управе су у обавези да за дуг настао закључно са 31.12.2007. године, не доносе нова решења о принудној наплати за обвезнике који се налазе у поступку реструктурирања, јавног тендера и јавне аукције.

3.4. Сектор за наплату и Агенција за приватизацију усагласиће спискове обвезника који се тренутно налазе у неком од поступака приватизације – јавни тендер или јавна аукција, након чега ће списак доставити Народној банци - Оделењу за принудну наплату ради деблокаде рачуна тим обвезницима.

Наведени списак након достављања НБС биће достављен и свим организационим јединицама Пореске управе, како би ОЈПУ имале увида којим обвезницима је извршена деблокада рачуна за дуг који је доспео до 31.12.2007.

4. Изменама и допунама Закона о приватизацији није ништа промењено у погледу питања шта представља дуг за који треба извршити пријаву потраживања и који је у отпусту.

То значи да ће се и за будуће приватизације вршити пријава потраживања на потпуно идентичан начин као и до сада и то са стањем дуга доспелог до 31.12.2004. године. Значи доспелим потраживањима из става 1. члана 20г сматрају се неизмирена потраживања са стањем дуга на дан 31.12.2004. године.

И код будућих приватизација принудно извршење не сме се ради за дуг доспео за плаћање до 31.12.2007. године.

5. Чланом 25. Закона о изменама додат је члан 64а који гласи: ''Новчаном казном од 100.000 до 300.000 динара казниће се за привредни преступ државни поверилац ако поднесе захтев за принудну наплату или било коју меру поступка извршења, ради наплате потраживања према субјекту који се приватизује методом јавног тендера, односно јавне аукције (члан 20ж.став 5)''.

Новчаном казном од 50. 000 до 100.000 динара казниће се за привредни преступ из став 1. овог члана и одговорно лице у државном повериоцу

6. Такође, указујемо на члан 29. Закона о изменама који гласи: ''Поступак приватизације започет до дана ступања на снагу овог закона наставиће се по одредбама овог закона''.

7. Посебно указујемо да Агенција инсистира на поштовању рокова за пријаву потраживања. Имајући у виду да поједине ОЈПУ нису извршиле пријаву потраживања ни у протеку року од више од месец дана од дана када је пријаву требало извршити, и да ће се у овом случају прихватити пријава потраживања коју је сам порески обвезник поднео, (у многим ситуацијама је та пријава знатно нижа од стварног дуга), Агенција за приватизацију купце ових предузећа упућује да у судском поступку траже заштиту у ситуацијама када им ОЈПУ издају опомене за дуг који је требало да буде предмет отпуста али га ОЈПУ није пријавила у отпуст па исти није намирен из купопродајне цене, а не може га ни отписати. Судски поступци против Пореске управе повлачиће и одговорност ОЈПУ које нису извршиле пријаву потраживања.

8. ОЈПУ су упознате са мишљењем Министарства финансија број 401-00-00022/2007-04 од 25.12.2007. године које се односи на раскид уговора о продаји предузећа у приватизацији.

8.1.Одредбама члана 41а став 2. Закона о приватизацији, прописано је да раскид уговора о продаји капитала не утиче на повериоце и запослене.

Запослени у субјекту приватизације задржавају власничка права на капиталу стечена у складу са одредбама члана 42. до 44. Закона о приватизацији, а капитал који је био предмет продаје преноси се Акцијском фонду.

Правни статус субјекта приватизације остаје исти као и пре раскида уговора , стим да се мења власник капитала који је био предмет продаје – уместо купца власник постаје Акцијски фонд.

8 .2. Чланом 28. Уредбе о начину и условима измиривања обавеза субјекта приватизације према повериоцима (''Сл. гласник РС'', број 45/2006 и 108/2007) прописао је да раскидом уговора о продаји капитала, односно имовине, у смислу члана 41а став 2. Закона о приватизацији, у коме је било предвиђено плаћање продајне цене на рате, Акцијски фонд преузима дуг према повериоцима који су отпустили дуг, на начин и под условима утврђеним уговором о намирењу потраживања, односно спецификацији.

То значи да у ситуацији када је након раскида уговора о продаји капитала субјект приватизације пренет Акцијском фонду, а примењен је институт отпуста дуга, Акцијски фонд као преузималац, преузима дуг према повериоцима, те се у складу са чланом 28. став 3 Уредбе приступа потписивању уговора о преузимању дуга између Акцијског фонда и Агенције за приватизацију.

Из овог произилази да отпуст дуга остаје на снази и након раскида уговора о продаји капитала, при чему остају и сва права и обавезе субјеката везана за отпуст дуга утврђен Законом о приватизацији и подзаконским актима.

Овим дописом замењује се допис Пореске управе – Сектора за наплату број 110-54-1/2007-10 од 04.01.2008. године.

Овај допис одмах доставити свим организационим јединицама Пореске управе.

Допис се налази на мрежи, на ФТП серверу, у директоријуму: naplata/naplata под називом ''Допис око измене Закона о приватизацији из 2008. године''

 

                                                                                                                                          ДИРЕКТОР,
Дејан Стојановић