Порески календар

јан 2022

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Правна лица    Преглед прописа    Закони    Закон о мировању и отпису дуга по основу доприноса за обавезно здравствено осигурање

Закон о мировању и отпису дуга по основу доприноса за обавезно здравствено осигурање

("Сл. гласник РС", бр. 102/2008 и 31/2009)

Члан1.

Овим законом уређује се мировање обавезе плаћања доспелих а неплаћених доприноса за  обавезно  здравствено  осигурање,  као  и  отпис  дуга  по  основу  доспелих  а  неплаћенихдоприноса за обавезно здравствено осигурање.

Члан2.

Изрази који се користе у овом закону имају следеће значење:
1) Осигураник је физичко лице које је осигурано у складу са законом којим се уређује здравствено осигурање;
2) Послодавац  је  правно,  односно  физичко  лице  или  други  правни  субјект  који  је обвезник доприноса, односно обвезник обрачунавања и плаћања доприноса за запослене, лица која обављају привремене и повремене послове и за изабрана, именована и постављена лица која  остварују  разлику  зараде,  односно  плате,  као  и  омладинска  или  студентска  задруга основана у складу са законом којим се уређују задруге, за лица која обављају привремене и
повремене послове преко задруге;
3) Обвезник доприноса је осигураник и послодавац, или исплатилац прихода, на чији терет се плаћа допринос за обавезно здравствено осигурање(у даљем тексту: допринос);
4) Допринос  из  основице  је  износ  доприноса  који  обрачунава,  обуставља  и  плаћа послодавац, односно други исплатилац прихода у име и у корист осигураника;
5) Допринос  на  основицу  је  износ  доприноса  који  обрачунава  и  плаћа  послодавац, односно други исплатилац прихода у своје име, а у корист осигураника или осигураник који сам за себе плаћа допринос;
6) Матична филијала је филијала Републичког завода за здравствено осигурање на чијем подручју осигураник има пребивалиште, односно боравиште, односно на чијем подручју је седиште обвезника уплате доприноса и која утврђује својство осигураника, у складу са законом којим се уређује здравствено осигурање;
7) Уплатилац доприноса је осигураник и послодавац, односно други исплатилац прихода који је дужан да обрачуна, односно плати допринос у своје име и у своју корист или у своје име,  а у корист осигураника.

Члан3.

Обавеза плаћања дуга по основу доприноса која је доспела до31. децембра2008. године,  а није измирена до дана ступања на снагу овог закона, мирује у периоду од1. јануара2009. године до31. децембра2011. године(у даљем тексту: период мировања), у складу са овим законом.
Под  условима  из  става1. овог  члана  мирује  доспели  а  неплаћени  дуг  по  основу доприноса из основице и доприноса на основицу, као и износ припадајуће камате(у даљем тексту: дуг по основу доприноса), са стањем на дан31. децембра2008. године.

Члан4.

У периоду мировања на дуг по основу доприноса не зарачунава се камата, осим ако овим законом није друкчије уређено.

Члан5.

Од1. јануара2009. године и за цео период мировања, односно до31. децембра2011. године обвезник доприноса дужан је да плаћа текуће обавезе по основу доприноса у складу са законом којим се уређују доприноси за обавезно социјално осигурање.

Члан6.

Уплатиоцу доприноса који је текуће обавезе из члана5. овог закона по основу доприноса у периоду од1. јануара2009. године до31. децембра2011. године измирио у висини и у роковима прописаним законом, почев од1. јануара2012. године отписује се у целини дуг по основу доприноса из члана3. став2. овог закона.

Члан7.

Против уплатиоца доприноса који текуће обавезе из члана5. овог закона по основу доприноса у периоду од1. јануара2009. године до31. децембра2011. године није измирио у висини и у роковима прописаним законом, почев од1. јануара2012. године покренуће се, у складу са законом, поступак наплате дуга по основу доспелих а неплаћених доприноса из члана
3. став2. овог закона. 
На износ дуга по основу доприноса из става1. овог члана зарачунава се камата за период мировања дуга, односно за период од1. јануара2009. године до31. децембра2011. године.

Члан8.

Поступак за утврђивање мировања дуга по основу доприноса, као и за отпис дуга по основу доприноса покреће се на основу писменог захтева уплатиоца доприноса.
Поступак из става1. овог члана, за обвезнике пољопривреднике покреће Министарство финансија- Пореска управа, по службеној дужности.

Члан9.

Захтев из члана8. овог закона подноси се до31. децембра2009. године Министарству финансија- Пореској управи, са подацима о висини обрачунатог а неплаћеног доприноса, који је доспео до31. децембра2008. године.
Поред  података  из  става1. овог  члана,  подносилац  захтева  који  има  запослене (послодавац) дужан је да приложи и списак осигураника за које није уплаћен допринос, као и податак о матичној филијали за те осигуранике.
Списак осигураника из става2. овог члана садржи: личне податке осигураника, податке о пребивалишту, односно боравишту, податке о периоду за који није уплаћен допринос, као и податке о висини неплаћеног доприноса доспелог на дан31. децембра2008. године.

Члан10.

Министарство  финансија- Пореска  управа  врши  проверу  података  које  је  доставио уплатилац доприноса и доноси решење којим се утврђује мировање дуга по основу доприноса из члана3. став2. овог закона, као и висина дуга по том основу.
За уплатиоца доприноса који има запослене(послодавац) доноси се збирно решење које садржи укупан износ дуга тог уплатиоца доприноса и висину укупног појединачног дуга за сваког осигураника наведеног у списку из члана9. став2. овог закона.
Решење којим се утврђује мировање дуга по основу доприноса за осигураника појединца доставља  се  подносиоцу  захтева  и  матичној  филијали  Републичког  завода  за  здравствено осигурање, а решење из става2. овог члана- подносиоцу захтева и Републичком заводу за здравствено осигурање.

Члан11.

Републички  завод  за  здравствено  осигурање-  матична  филијала  води  посебну евиденцију за сваког уплатиоца доприноса за кога је донето решење из члана10. овог закона.
У  евиденцији  из  става1. овог  члана  воде  се  подаци  о:  уплатиоцу  доприноса, осигураницима за које мирују обавезе из решења по основу доприноса из члана10. овог закона,  висини дуга по основу доприноса који је доспео до31. децембра2008. године, као и други подаци који су потребни за вођење евиденције.

Члан12.

Ако Министарство финансија- Пореска управа, у поступку контроле код подносиоца захтева из члана8. овог закона, утврди да период мировања, односно дуг по основу доприноса из члана3. овог закона није обухваћен захтевом из члана8. овог закона, односно да није поднет такав захтев, износ тако утврђених обавеза са зарачунатом каматом за период мировања дуга, односно за период од1. јануара2009. године до31. децембра2011. године, сматра се текућом обавезом, у складу са законом.
Министарство  финансија-  Пореска  управа  дужна  је  да  покрене  поступак  наплате принудним путем текућих обавеза из става1. овог члана, у складу са законом.

Члан13

Ако  у  периоду  мировања  дуга,  односно  пре31. децембра2011. године,  обвезнику доприноса  престане  својство  обвезника  доприноса(нпр.  брисање  из  регистра  привредних субјеката, ликвидација, односно стечај, статусна промена или приватизација, престанак радног односа и др.), дуг по основу доприноса из члана3. став2. овог закона отписује се, односно
наплаћује се у складу са одредбама чл. 6. и7. овог закона.

Члан14.

Ако у периоду мировања дуга, односно пре31. децембра2011. године, осигуранику престане својство осигураника по једном основу и стекне својство осигураника по другом основу, у складу са законом којим се уређује здравствено осигурање, дуг по основу доприноса из члана3. став2. овог закона отписује се, односно наплаћује се у складу са одредбама чл. 6. и
7. овог закона.

Члан15.

У  периоду  мировања,  осигураник  за  кога  се  измирују  текуће  обавезе  по  основу доприноса  за  здравствено  осигурање  у  складу  са  законом  којим  се  уређују  доприноси  за обавезно социјално осигурање, стиче право на оверу исправе о осигурању, односно посебне исправе  о  коришћењу  здравствене  заштите,  као  и  на  остваривање  права  из  здравственог осигурања.

Члан16.

Министар надлежан за послове здравља и министар надлежан за послове финансија споразумно ће ближе уредити начин и поступак за утврђивање мировања обавезе плаћања дуга по основу доприноса, као и за отпис тог дуга.
Подзаконски акт из става1. овог члана донеће се у року од30 дана од дана ступања на снагу овог закона.

Члан17.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у"Службеном гласнику Републике Србије", а примењује се од1. јануара2009. године.