Порески календар

јан 2022

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Правна лица    Преглед прописа    Закони    Закон о порезу на премије неживотних осигурања

Закон о порезу на премије неживотних осигурања

("Службени гласник РС", бр. 135/04 , 68/14 - др. закон)

 Члан 1.

Овим законом уводи се обавеза обрачунавања и плаћања пореза на премије осигурања које се остварују закључивањем и извршавањем уговора о пословима неживотног осигурања у Републици Србији (у даљем тексту: порез на премије осигурања).

Послови неживотног осигурања, у смислу овог закона, јесу све врсте неживотног осигурања утврђене законом којим се уређује осигурање.

 Члан 2.

Порез на премије осигурања обрачунава се и плаћа на премије осигурања којима се, у смислу овог закона, сматра премија осигурања која се састоји од функционалне премије и режијског додатка коју остварују друштва за осигурање, у коју је укључен и допринос за превентиву, ако је урачунат у функционалну премију (у даљем тексту: премије осигурања).

Порез на премије осигурања из става 1. овог члана приход је буџета Републике Србије.

 Члан 3.

Обвезник пореза на премије осигурања је друштво за осигурање (у даљем тексту: порески обвезник) које закључује уговоре о пословима неживотног осигурања из члана 1. овог закона и наплаћује премије осигурања, директно или индиректно - преко посредника или заступника.

 Члан 4.

Пореска основица за обрачунавање пореза на премије осигурања је износ укупне премије осигурања утврђене уговором о осигурању из члана 1. овог закона.

 Члан 5.

Порез на премије осигурања плаћа се по стопи од 5%.

 Члан 6.

Порез на премије осигурања не плаћа се на премије осигурања које се остварују закључивањем и извршавањем уговора о пословима неживотног осигурања, и то:

1) осигурање од последица незгоде;

2) осигурање од повреда на раду и професионалних обољења;

3) добровољно здравствено осигурање;

4) осигурање моторних возила, које покрива штете на моторним возилима на сопствени погон, односно губитак тих возила, чији су власници лица са утврђеним инвалидитетом;

5) осигурање стамбених кредита;

6) осигурање извозних кредита;

7) осигурање кредита грађана који се плаћају у ратама;

8) осигурање пољопривредних кредита.

Порез на премије осигурања не плаћају дипломатска и конзуларна представништва, под условом реципроцитета.

 Члан 7.

Обавеза обрачунавања пореза на премије осигурања настаје у тренутку закључења уговора о осигурању.

Порески обвезник плаћа порез на премије осигурања до 10. у месецу за уговоре о осигурању закључене у претходном месецу.

 Члан 8.

Порески обвезник је дужан да, на основу закључених уговора о неживотном осигурању, а ради правилног обрачунавања и плаћања пореза на премије осигурања, води евиденцију која обезбеђује вршење контроле обрачуна и плаћања пореза на премије осигурања.

Порески обвезник је дужан да чува евиденцију из става 1. овог члана најмање пет година по истеку календарске године на коју се евиденција односи.

 Члан 9.

Министар надлежан за послове финансија прописаће начин обрачунавања пореза на премије осигурања, као и садржину и начин вођења евиденције из члана 8. овог закона.

Члан 10.

Контролу обрачунавања и плаћања пореза на премије осигурања врши надлежни порески орган.

Члан 11.

На односе који нису посебно уређени овим законом (принудна наплата, камате, застарелост и др.) сходно се примењује закон којим се уређује порески поступак и пореска администрација.

Члан 12.

Брисан ("Службени гласник РС", бр. 68/14)

Члан 13.

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије", а примењиваће се од 1. јануара 2005. године.