Порески календар

нов 2022

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    О нама    Легалност софтвера    Корисничко упутство за излиставање софтвера

Корисничко упутство за излиставање софтвера

  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ

ПОРЕСКА УПРАВА - Централа

Сектор за информационе и комуникационе технологије

Одељење за контролу легалности софтвера

 

КОРИСНИЧКО УПУТСТВО

за коришћење програма за излиставање софтвера на рачунарима

 1.Увод

Основни циљ Пореске управе је да пореске обвезнике и грађане уведе у легалне токове поштовања  права интелектуалне својине на рачунарске програме и базе података, да помогне развоју и уређењу тржишта продаје и неговању здравог предузетничког духа на поштовању ових права, а што ће повољно утицати на развој ИТ индустрије, домаће и нове економије, отварању нових радних места и створити предуслове за улазак Србије у Европску унију и приступ Светској трговинској организацији.

Пореска управа радећи на подизању јавне свести у овој проблематици, као вид превентиве за унапређење сузбијања кршења ових права интелектуалне својине, поред осталог, омогућила је пореским обвезницима и грађанима да могу сами  извршити  контролу инсталираног софтвера на рачунарима путем софтвера за излиставање којег препоручујемо, будући да у данашње време је скоро немогуће избећи контакт са овом проблематиком у практичном животу. 

Корисничко упутство представља неопходан приручник свим корисницима у циљу самоконтроле и контроле инсталираног софтвера на рачунарима.

2.Рад са програмом за контролу инсталираног софтвера

Програм за контролу је портабилан и не врши никакву инсталацију, нити уписује било какве податке на контролисани рачунар. Покреће се стартовањем апликације „SMA“ (извршног фајла SMA.еxe - слика бр.1).

 

                   

 слика бр.1

Приликом пократања програма на екрану  појављује се прозор са три опције

(слика бр.2) :

  1. „Accept“-прихватање услова коришћења и покретање програма
  2. „View“   -проказ уговора о лиценцирању
  3. „Cancel“-излазак из програма

 

  Слика бр. 2

Одабиром опције „Accept“ отвара се програм у чијем десном делу се већ налази списак инсталираног софтвера са контролисаног рачунара док су у левом делу празна поља која је потребно попунити са називом пореског обвезника, Сектором као и местом односно седиштем обвезника (слика бр.3).

 

Слика бр. 3

Попуњавањем свих неопходних података приступа се креирању извештаја кликом миша на „Kreiraj Report“,  након чега се добија обавештење да је извештај креиран и он се може отворити потврђивањем на тастер „ОК“ (слика бр.4).

                                                                                                                                                   Слика бр. 4

Креиран извештај изгледа као на следећој слици бр.5 и аутоматски се снима у фолдеру „Reports“ који програм сам прави при првом стартовању (слика бр. 6).

                            Слика бр. 5

Извештај се формира у “PDF” формату, а име му се састоји од ознаке “SMR”, датума и времена креирања и имена контролисаног рачунара.

 Слика бр. 6

Креирањем извештаја је извршена контрола односно утврђена листа инсталираних програма на одабраном рачунару након чега се може приступити контроли следећег рачунара. Софтвер за излиставање ће све направљене извештаје архивирати у фолдер „Reports“.

www.purs.gov.rs                                                                                 Београд 02.08. 2013.год.