Порески календар

јан 2022

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Физичка лица    Преглед прописа    Закони    Закон о условном отпису камата и мировању пореског дуга

Закон о условном отпису камата и мировању пореског дуга

('„Службени гласник РС”, број119/12)

Предмет закона

Члан1.

Овим  законом  уређују  се  условни  отпис  камата  и  мировање  обавезе  плаћања неплаћених јавних прихода доспелих за плаћање закључно са31. октобром2012. године, услови и обим отписа обрачунате, а неплаћене камате на обавезе доспеле за плаћање закључно  са31. октобром2012. године  по  основу  одређених  јавних  прихода,  отпис доспеле обавезе по основу доприноса за обавезно здравствено осигурање закључно са31. октобром2012. године,  као  и  отпис  камате  у  другим  случајевима  прописаним  овим законом за обавезе доспеле за плаћање закључно са31. октобром2012. године.

Дефиниције

Члан2.


Изрази који се користе у овом закону имају следеће значење:
1) Порески обвезник је физичко лице, предузетник, односно правно лице, које на дан 31. октобра2012. године има доспеле, а неплаћене обавезе по основу јавних прихода;
2) Порези су јавни приход који утврђује, наплаћује и контролише Пореска управа, у смислу прописа који уређује порески поступак и пореску администрацију, и то:
– порез на доходак грађана;
– порез на добит правних лица;
– порез на пренос апсолутних права;
– порез на наслеђе и поклон;
– порез на регистровано оружје;
– порез на премије неживотног осигурања;
– допринос за обавезно пензијско и инвалидско осигурање;
– допринос за обавезно здравствено осигурање;
– допринос за обавезно осигурање за случај незапослености;
– порез на додату вредност;
– акцизе;
– порез на промет;
– порез на фонд зарада;
– порез на финансијске трансакције;
3) Локални порези су јавни приход који утврђују, наплаћују и контролишу јединице локалне самоуправе на основу закона, односно одлука њихових скупштина;
4) Главни порески дуг је дуг по основу пореских обавеза доспелих за плаћање закључно  са31. октобром2012. године,  осим  по  основу  доприноса  за  обавезно здравствено осигурање, а који је евидентиран у пореском рачуноводству Пореске управе, односно код надлежног органа јединице локалне самоуправе, на дан31. октобра2012.
године;
5) Главни дуг по основу доприноса за обавезно здравствено осигурање је дуг по основу доприноса за обавезно здравствено осигурање доспелог за плаћање закључно са31. октобром2012. године, који је евидентиран у пореском рачуноводству Пореске управе на дан31. октобра2012. године;
6) Камата је износ обрачунате камате на главни порески дуг;
7) Текуће  обавезе  су  обавезе  по  основу  свих  јавних  прихода  које  периодично доспевају за плаћања у смислу пореских прописа, односно других аката,  почев од1. јануара2013. године;
8) Велики порески обвезник је правно лице које је, према прописима који уређују рачуноводство и ревизију, разврстано као велико правно лице;
9) Мали порески обвезник је физичко лице, предузетник, односно правно лице које није велики порески обвезник у складу са тачком8) овог члана;
10) Надлежни орган је надлежна организациона јединица Пореске управе, односно јединице локалне самоуправе, код које се порески обвезник задужује обавезама по основу јавних прихода.

Мировање главног пореског дуга и камате

Члан3.

Главни порески дуг који није измирен до дана ступања на снагу овог закона, мирује од1. јануара2013. године, на начин и по поступку прописаним овим законом.

Малом пореском обвезнику главни порески дуг мирује до31. децембра2014. године. Великом  пореском  обвезнику  главни  порески  дуг  мирује  до31. децембра2013. године.

Порески обвезник коме је одложено плаћање пореског дуга, односно за чију наплату је покренут поступак принудне наплате, остварује право на мировање главног пореског дуга у смислу ст. 1. до3. овог члана.

Надлежни орган, по службеној дужности, утврђује мировање главног пореског дуга у случају из ст. 1. до3. овог члана, као и у случају када је, ради принудне наплате пореског дуга, установљена забрана располагања новчаним средствима на текућем рачуну.

Изузетно, право  на мировање главног пореског дуга за чију наплату је покренут
поступак принудне наплате, осим у случају када је ради принудне наплате пореског дуга установљена забрана располагања новчаним средствима на текућем рачуну, односно за који је одобрено одлагањe плаћања дуга, остварује се на основу захтева који порески обвезник, у писаној форми, подноси надлежном органу.

Члан4.

За  време  мировања  главног  пореског  дуга  до  његове  отплате  у  целости,  не  тече камата.

За време мировања, главни порески дуг се валоризује индексом потрошачких цена, почев од1. новембра2012. године до отплате дуга у целости.

Члан5.

Порески  обвезник  стиче  право  на  мировање  главног  пореског  дуга  ако  обавезе доспеле за плаћање, почев од1. новембра2012. године до31. децембра2012. године, плати најкасније до31. јануара2013. године.

Порески обвезник којем је утврђено право на мировање пореског дуга, дужан је да од 1. јануара2013. године редовно плаћа текуће обавезе.

Отпис камате и дуга по основу доприноса за здравствено осигурање

Члан6.

Порески обвезник стиче право на отпис целокупне камате и главног дуга по основу доприноса за обавезно здравствено осигурање, уколико у периоду мировања дуга измири главни порески дуг. 

Надлежни орган, након уплате главног пореског дуга, по службеној дужности, врши отпис камате и целокупног дуга по основу доприноса за обавезно здравствено осигурање.

Члан7.

Малом  пореском  обвезнику  који  редовно  плаћа  текуће  обавезе  отписаће  се50%  камате по истеку2013. године, а преостала камата по истеку2014. године.

Великом пореском обвезнику који редовно плаћа текуће обавезе отписаће се50% камате по истеку првог полугодишта2013. године, а преостала камата по истеку другогполугодишта2013. године.

Пореском обвезнику из ст. 1. и2. овог члана, по истеку периода мировања главног пореског дуга, отписаће се и целокупни дуг по основу доприноса за обавезно здравствено осигурање.

Отпис  камате,  као  и  обавезе  из  става3. овог  члана,  врши  надлежни  орган  по службеној дужности.

Пореском обвезнику који је на дан31. октобра2012. године као неизмирену обавезу имао само камату, а који до31. јануара2013. године измири пореске обавезе за новембар и децембар2012. године, надлежни орган по службеној дужности отписује камату.

Плаћање главног пореског дуга на рате

Члан8.

Порески обвезници из члана7. овог закона стичу право на плаћање главног пореског дуга на24 месечне рате, без средстава обезбеђења, и то: 

– мали порески обвезник, почев од1. јануара2015. године;
– велики порески обвезник, почев од1. јануара2014. године. 

За  време  плаћања  главног  пореског  дуга  на  рате  порески  обвезник  је  дужан  да редовно плаћа текуће обавезе.

Последице неизмиривања обавеза

Члан9.

Пореском обвезнику који, у периоду мировања главног пореског дуга, престане да редовно измирује текуће обавезе, главни порески дуг увећава се за припадајућу камату обрачунату  у  складу  са  прописом  који  уређује  порески  поступак  и  пореску администрацију, на први дан месеца који следи месецу у којем није измирио своју текућу обавезу.

Над пореским обвезником који, у периоду плаћања главног пореског дуга на рате, не измири текућу обавезу или рату, надлежни орган одмах спроводи поступак принудне наплате сходно пропису који уређује порески поступак и пореску администрацију.

Отпис камате у посебним случајевима

Члан10.

Ако се главни порески дуг измири до31. децембра2014. године, надлежни орган отписаће камату и:

– пореском  обвезнику  чији  је  главни  порески  дуг  настао  по  основу  једнократне пореске обавезе;

– предузетнику који је брисан из прописаног регистра који се води код надлежног органа.

Порески обвезник који у периоду мировања дуга, уплати припадајућу обавезу по основу доприноса за обавезно пензијско и инвалидско осигурање доспелог до31. октобра 2012. године за запосленог, односно за запослене, који након те уплате стичу право на пензију, по извршеној уплати стиче право на отпис припадајуће камате по том основу,
који врши надлежни орган по службеној дужности.

Отпис камате и мировање главног пореског дуга по основу локалних пореза

Члан11.

Право на условни отпис камате и мировање главног пореског дуга за локалне порезе може утврдити скупштина јединице локалне самоуправе, под истим условима прописаним овим законом.

Право из става1. овог члана остварује се код надлежног органа јединице локалне
самоуправе.

Прекид застарелости

Члан12.

У периоду од1. новембра2012. године до краја периода мировања главног пореског дуга, прекида се застарелост права на наплату пореског дуга, а период за који је утврђено мировање пореског дуга не урачунава се у рок застарелости. 

За период мировања главног пореског дуга продужава се рок апсолутне застарелости тог дуга.

Прекид поступка принудне наплате

Члан13.

На дан ступања на снагу овог закона, односно одлуке скупштине јединице локалне самоуправе, надлежни орган прекида поступке принудне наплате.

Ступање на снагу

Члан14.

Овај  закон  ступа  на  снагу  наредног  дана  од  дана  објављивања  у„Службеном гласнику Републике Србије”.