Порески календар

нов 2021

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Физичка лица    ПДВ    Подзаконска акта    Уредба о количини расхода (кало, растур, квар и лом) на који се не плаћа порез на додату вредност

Уредба о количини расхода (кало, растур, квар и лом) на који се не плаћа порез на додату вредност

("Службени гласник РС" бр.124 од 19.11.2004.г.)

 

На основу члана 4. став 4. тачка 3) Закона о порезу на додату вредност («Службени гласник РС», бр. 84/04 и 86/04), Влада Републике Србије доноси

У Р Е Д Б У

О КОЛИЧИНИ РАСХОДА (КАЛО, РАСТУР, КВАР И ЛОМ) НА КОЈИ СЕ НЕ ПЛАЋА ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

(Објављено у «Службеном гласнику Републике Србије» број 124 од 19.11.2004.године)

Члан 1.

Овом уредбом утврђује се количина расхода (кало, растур, квар и лом - у даљем тексту: расход), на који се, у смислу члана 4. став 4. тачка 3) Закона о порезу на додату вредност (Службени гласник РС», бр. 84/04 и 86/04), не плаћа порез на додату вредност.

Члан 2.

Расходом се сматрају губици који настају при манипулацији добрима, као последица природних утицаја, технолошког процеса или као последица предузимања неопходних радњи у поступку производње и промета добара.

Члан 3.

Обвезник пореза на додату вредност (у даљем тексту: обвезник) утврђује расход непосредно пошто је одређени расход настао, или редовним или ванредним пописом робе у складишту, стоваришту, магацину, продавници или другом сличном објекту.

Утврђивање расхода врши овлашћено лице или пописна комисија обвезника, а о извршеном попису обавезно се састављају записник и пописна листа.

Члан 4.

Порез на додату вредност не плаћа се на расход из чл. 2. и 3. ове уредбе до количине утврђене према Нормативу за утврђивање расхода на који се не плаћа порез на додату вредност (у даљем тексту: Норматив расхода), који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

За добра која нису обухваћена Нормативом расхода, количина расхода се утврђује према нормативу обвезника, ако надлежни порески орган не утврди другу количину.

Норматив расхода из става 1. овог члана изражава се у проценту од количине робе која је у одређеном пореском периоду набављена, прерађена, произведена или продата.

Члан 5.

Изузетно од члана 4. ове уредбе, на расход настао услед дејства више силе не плаћа се порез на додату вредност у количини утврђеној актом организације надлежне за осигурање, односно актом надлежног државног органа за процену штете.

Изузетно од члана 4. ове уредбе, на расход настао због протека рока трајања производа не плаћа се порез на додату вредност, под условом да је рок трајања утиснут одштампавањем на производу или је на други начин одређен од стране произвођача и ако је при утврђивању расхода био присутан представник Пореске управе. Ако се представник Пореске управе у року од пет дана од дана подношења захтева не одазове позиву обвезника, признају се утврђене количине исказане у записнику обвезника.

Члан 6.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије", а примењиваће се од 1. јануара 2005. године.

05 број 110-7751/2004-001

У Београду, 19. новембра 2004. године

Влада Републике Србије

ПОТПРЕДСЕДНИК ,
Мирољуб Лабус , с.р.

НОРМАТИВ
ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАСХОДА НА КОЈИ СЕ НЕ ПЛАЋА
ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Ред.

бр.

Н А З И В

Стопа

%

1

2

3

 

ПРОИЗВОДЊА

 
 

Производња етил - алкохола

 

1.

етил - алкохол

0,30

 

Производња алкохолних пића

 

1.

етил - алкохол

0,30

2.

виски и други дестилати

0,50

3.

вино у ринфузи

3,00

4.

ракија у ринфузи

3,00

5.

амбалажа (стаклене боце)

1,00

6.

остала амбалажа

0,50

7.

готови производи

1,00

 

Производња освежавајућих безалкохолних пића

 

1.

сировине и репродукциони материјал

0,50

2.

амбалажа

0,30

3.

готови производи

0,30

 

Производња и промет деривата нафте

 

1.

специјални бензини

0,15

2.

моторни, авионски и остали бензини

0,425

3.

дизел - горива

0,325

4.

лож - уље

0,325

5.

остали деривати, осим моторних и минералних уља

0,06

6.

моторна уља и друга уља за подмазивање, остала минерална и друга уља

0

 

Производња цигарета

 

1.

Цигарете и остале прерађевине од дувана

0

 

Производња луксузних производа

 

1.

луксузни производи свих врста и облика израђени са више од 2% злата и других племенитих метала и производи израђени са више од 50% сребра

0

2.

природно драго камење и природни бисери и производи свих врста и облика израђени од природног драгог камења и природних бисера

0

3.

коже рептилија и сви производи израђени од те коже, као и природно крзно и производи од тог крзна, ако су кожа и крзно заступљени са најмање 50%

0

 

ТРГОВИНА НА МАЛО

 

1.

Воће

 
 

- јужно воће (поморанџе, лимун, банане, мандарине, ананас и сл.)

3,00

 

- орах, бадем, лешник, кестен, рогач

1,70

 

- јагодасто воће, свеже смокве

4,00

 

- јабуке, крушке, шљиве, дуње, лубенице

3,00

 

- коштичаво воће: кајсије, брескве, трешње и вишње

4,00

 

- сушено воће - шљиве

1,00

 

- сушено воће - смокве и остало

1,00

 

- егзотично воће

3,00

 

- остало воће

1,80

     

2 .

Поврће

 
 

- купус кисели у ринфузи

4,00

 

- купус, кељ, блитва, зелена салата свежа

4,00

 

- боранија, грашак, паприка, парадајз и тиквице

3,20

 

- кромпир и шаргарепа рана, целер и першун

3,50

 

- замрзнуто воће и поврће - паковано

0,50

 

- кромпир, шаргарепа, лук

1,50

 

- пасуљ

0,80

 

- печурке, шампињони - свежи

4,00

 

- остало поврће

0,80

3.

Цвеће

 
 

- цвеће свеже (резано)

4,00

 

- цвеће остало

2,50

     

4.

Житарице

 
 

- пшеница, јечам, зоб, кукуруз и друге житарице

0,20

     

5.

Остали прехрамбени производи

 
 

- брашно (кукурузно и пшенично) и пиринач у ринфузи

1,00

 

- брашно (кукурузно и пшенично) и пиринач упаковано

0,50

 

- мак и пшеничне мекиње

0,80

 

- пециво свих врста

0,50

 

- колачи индустријски

1,00

 

- призводи од брашна (двопек, мрвице, кекс)

0,50

 

- сладолед, крем

1,00

 

- јаја свежа

1,00

 

- мед

0,20

 

- сирће алкохолно, винско и воћно

1,00

 

- шећер (кристал, у праху, у коцки)

1,00

 

- со за јело (морска, камена и вакумирана)

1,00

 

- поврће конзервирано (свих врста паковања)

1,00

 

- јела готова и полуготова

0,30

 

- бомбоне и други призводи од шећера

0,30

 

- чоколада и производи од чоколаде и какаоа

1,00

 

- кафа свих врста - у паковању

0,80

 

- зачини у оригиналу и чајеви

0,80

 

- маст јестива

0,80

 

- уље јестиво флаширано

1,00

 

- остало

0,50

     

6 .

Пи ћ а-алкохолна и безалкохолна

 
 

- у флашама и другом паковању

0,70

     

7.

Месо, сухомеснати производи и риба

 
 

- месо свеже

1,80

 

- риба свежа

2,30

 

- риба смрзнута

1,00

 

- риба сушена

0,50

 

- сланина свежа, лој, свињско сало, маст (топљена)

0,80

 

- сухомеснати производи и вакумирано месо

1,00

 

- остало

0,80

     

8.

Сточна храна

2,0 0

     

9.

Хемиј ски производи

 
 

- фирнајз, боје и лакови, гит

1,00

 

- детерџенти за прање рубља

1,30

 

- средства за чишћење

1,00

 

- козметички и хигијенски производи

1,00

 

- остали хемијски производи

1,00

     

10.

Грађев и н ски материјал

 
 

- цемент, гипс

1,80

 

- мермерне плоче

1,00

 

- салонит плоче и цеви

2,00

 

- песак, шљунак

3,00

 

- изолационе масе

1,00

 

- изолациони материјал (стаклена и камена вуна)

2,00

 

- тер папир кровни

1,50

 

- цреп, опека, монт блокови и гредице

2,00

 

- бетонски производи (цеви, плоче, коцке)

1,00

 

- резана грађа и плоче од дрва

1,50

 

- остали грађевински материјал, осим грађевинске столарије

1,50

 

- грађевинска столарија

0

     

11.

О грев

 
 

- угаљ дрвени у ринфузи

3,00

 

- угаљ у врећама

0,50

 

- угаљ лигнит у ринфузи

2,00

 

- остали угаљ

1,00

 

- огревно дрво

1,00

     

12.

Остало

 
 

- стакло равно и шупље, осим оптичког

1,50

 

- керамика и порцелан

1,00

 

- ужарија

0,20

 

- посуђе од метала (емајлирано и неемајлирано)

0,50

 

- посуђе од стакла, порцелана и керамике

1,50

 

- санитарни уређаји од керамике

1,00

 

- дечје играчке разне

0,50

 

- грамофинске плоче, касете и носачи звука

1,00

 

- видеокасете, фотографски филмови

1,00

 

- тканине метражне

1,50

 

- чарапе женске

1,00

 

- остала текстилна роба

1,50

 

- сијалице

2,00

 

- батеријски улошци

2,00

 

- канцеларијски материјал

1,00

 

- цигарете и остале прерађевине од дувана

0

 

- моторна уља и друга уља за подмазивање, остала минерална и друга уља

0

 

- луксузни производи свих врста и облика израђени са више од 2% злата и других племенитих метала и производи израђени са више од 50% сребра

0

 

- природно драго камење и природни бисери и производи свих врста и облика израђени од природног драгог камења и природних бисера

0

 

- коже рептилија и сви производи израђени од те коже, као и природно крзно и производи од тог крзна, ако су кожа и крзно заступљени са најмање 50%

0

 

- остало неспоменуто

0,50

 

ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО

 
 

- сви производи наведени за трговину на мало

50% од процента за трговину на мало