Порески календар

нов 2021

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Физичка лица    ПДВ    Подзаконска акта    Правилник о начину и поступку одобравања пореског пуномоћства за порез на додату вредност - престао да важи 01. јула 2021. године

Правилник о начину и поступку одобравања пореског пуномоћства за порез на додату вредност - престао да важи 01. јула 2021. године

(„Службени гласник РС“, број 84/15)

На основу члана 10а став 13. Закона о порезу на додату вредност ("Службени гласник РС", бр. 84/04, 86/04 - исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - др. закон, 142/14 и 83/15),

 

Министар финансија доноси

 

ПРАВИЛНИК


о начину и поступку одобравања пореског пуномоћства за порез на додату вредност

 

(„Службени гласник РС“, број 84/15)

 

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређују начин и поступак одобравања пореског пуномоћства из члана 10а Закона о порезу на додату вредност ("Службени гласник РС", бр. 84/04, 86/04 - исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - др. закон, 142/14 и 83/15 - у даљем тексту: Закон).

 

Члан 2.

Порески пуномоћник страног лица може бити физичко лице, укључујући и предузетника, односно правно лице које испуњава услове из члана 10а Закона, и то:

1) да има пребивалиште, односно седиште у Републици;

2) да је евидентирани обвезник ПДВ најмање 12 месеци пре подношења захтева за одобравање пореског пуномоћства;

3) да на дан подношења захтева нема доспеле, а неплаћене обавезе за јавне приходе по основу обављања делатности које утврђује Пореска управа;

4) да није правоснажно осуђено за пореско кривично дело.

 

Члан 3.

Лице из члана 2. став 1. овог правилника подноси захтев за одобравање пореског пуномоћства Пореској управи - Централи, на Обрасцу ЗПППДВ - Захтев за одобравање пореског пуномоћства за порез на додату вредност, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Захтев из става 1. овог члана садржи податке о:

1) називу, односно имену и презимену страног лица;

2) имену и презимену одговорног лица у страном правном лицу;

3) адреси седишта, односно пребивалишта страног лица;

4) броју под којим је страно лице евидентирано за обавезу плаћања ПДВ код надлежног органа у држави у којој има седиште, односно пребивалиште и називу тог органа;

5) ПИБ-у, односно ЕБС-у, који је страном лицу доделио надлежни орган Републике;

6) називу, односно имену и презимену пуномоћника;

7) имену и презимену одговорног лица у правном лицу - пуномоћнику;

8) адреси седишта, односно пребивалишта пуномоћника;

9) ПИБ-у, односно ЈМБГ-у пуномоћника;

10) ЈМБГ-у, а у недостатку ЈМБГ-а броју пасоша одговорног лица у правном лицу - пуномоћнику;

11) месту и датуму подношења захтева.

Уз захтев из става 1. овог члана подноси се:

1) доказ о пребивалишту, односно седишту пуномоћника;

2) доказ о неосуђиваности пуномоћника за пореско кривично дело;

3) документ којим се потврђује да је страно лице које је дало пуномоћје обвезник ПДВ у држави у којој има седиште, односно пребивалиште;

4) пуномоћје оверено од стране лица надлежног за оверу (суд, јавни бележник и др.) којим се пуномоћник овлашћује за обављање свих послова у вези са испуњавањем обавеза и остваривањем права које страно лице у складу са Законом има као обвезник ПДВ.

Пореска управа - Централа решењем одлучује о захтеву за одобравање пореског пуномоћства у року од 15 дана од дана подношења захтева.

 

Члан 4.

Пореска управа - Централа води регистар пореских пуномоћника и на својој интернет страни објављује податке о:

1) називу, односно имену и презимену пореског пуномоћника;

2) адреси седишта, односно пребивалишта пореског пуномоћника;

3) ПИБ-у, односно ЈМБГ-у пореског пуномоћника;

4) датуму доношења решења којим је одобрено пореско пуномоћство;

5) називу, односно имену и презимену страног лица чијем је пуномоћнику одобрено пореско пуномоћство;

6) датуму престанка пореског пуномоћства.

 

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".