Poreski kalendar

feb 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Paušalno oporezivanje

05. 08. 2019.

Poreski obveznici kojima vođenje poslovnih knjiga otežava obavljanje delatnosti mogu podneti zahtev za paušalno oporezivanje.

 Video prilog – pogledajte ovde

Zahtev za paušalno oporezivanje, novoosnovani privredni subjekti mogu podneti unosom i opredeljivanjem u Agenciji za privredne registre prilikom osnivanja preduzetničke radnje u registracionoj prijavi. Oni pak koji rade godinama taj zahtev mogu podneti najkasnije do 30. novembra tekuće godine za narednu poslovnu godinu.

Načelnik u Sektoru za kontrolu Dragan Agatunović kaže da preduzetnici koji se opredele za paušalno oporezivanje ne mogu obavljati delatnost u oblasti trgovine na veliko i malo, hotelijerstva, restorana, poslova u vezi sa nekretninama, finansijskog posredovanja, zatim obveznici koji imaju promet preko 6 miliona dinara na godišnjem nivou, kao i obveznici koji su evidentirani u sistemu PDV-a odnosno koji su obveznici PDV-a.

Polazna osnovica za utvrđivanje paušalnog prihoda određuje se u odnosu na prosečnu mesečnu zaradu po zaposlenom u prethodnoj godini, pomnoženo sa odgovarajućim koeficijentom te grupe delatnosti. Osnovica je korigovana i određenim elementima.

Dragan Agatunović objašnjava da elementi koji koriguju polaznu osnovicu uvećavaju odnosno umanjuju poresku osnovicu jesu mesto na kome se radnja nalazi, starost obveznika, površina lokala, broj zaposlenih radnika, tržišni uslovi i drugi elementi značajni za nivo oporezivanja.

U toku ove godine Vlada Republike Srbije formirala je radnu grupu sa ciljem unapređenja paušalnog oporezivanja. Osnovni cilj i zadatak te grupe je uvođenje aplikativnog softvera koji će biti na portalu Poreske uprave.

„Svako fizičko lice će unosom par elemenata od značaja za oporezivanje, dobiti informaciju o nivou iznosa poreza i doprinosa koji ga očekuju ukoliko se opredeli za osnivanje preduzetničke radnje u narednom periodu. Taj aplikativni softver će takođe služiti za automatizaciju poslovnog procesa u smislu donošenja rešenja za sve paušalno oporezovane obveznike u toku decembra meseca za narednu poslovnu godinu“, kaže Dragan Agatunović.

Na taj način biće izbegnute dve primedbe preduzetnika. Prva, da ne znaju koji je tačan nivo poreskih obaveza u trenutku osnivanja preduzetničke radnje, a druga da se poreska obaveza utvrđuje u različitim mesecima u toku godine.

Prema rečima Dragana Agatunovića na ovaj način svako od budućih preduzetnika znaće koji nivo obaveza može da očekuje ukoliko otvori preduzetničku radnju, a u toku decembra odnosno do kraja tekuće godine preduzetnici će dobiti rešenje koje se odnosi na narednu poslovnu godinu.

Tako će se postupak olakšati svim učesnicima, smanjiće se troškovi i poreskim obveznicima i Poreskoj upravi. Jednostavno rečeno, celokupni proces biće znatno efikasniji.

Izvor: Prva TV