Пореска управа  >>  О нама  >>  Делокруг рада Пореске управе

Порески календар

нов 2017

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. Подношење коначног обрачуна акцизе за прошлу годину врши се заједно са годишњим пореским билансом. Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2016. годину, ако је у 2016. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, врши се уз пореску пријаву ПДВ за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину у складу са прописима о рачуноводству.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Делокруг рада Пореске управе


Пореска управа, као орган управе у саставу Министарства финансија обавља следеће послове:

 1. врши регистрацију пореских обвезника додељивањем ПИБ и води јединствен регистар пореских обвезника;
 2. води регистре у области мењачког пословања;
 3. води регистре у области игара на срећу;
 4. врши пореску контролу и утврђивање пореза у складу са законом;
 5.  врши редовну и принудну наплату пореза и споредних пореских давања;
 6. открива пореска кривична дела и њихове извршиоце и у вези са тим предузима законом прописане мере;
 7. издаје прекршајне налоге, односно надлежном прекршајном суду подноси захтеве за покретање прекршајног поступка за пореске прекршаје, прекршаје прописане законом који уређује фискалне касе, прекршаје из области мењачког пословања и других послова сходно закону којим је уређено девизно пословање, као и прекршаје из области игара на срећу.
 8. стара се о примени међународних уговора о избегавању двоструког опорезивања;
 9. развија и одржава јединствени порески информациони систем;
 10. води пореско рачуноводство;
 11. планира и спроводи обуку запослених;
 12. врши надзор над применом закона и других прописа од стране њених организационих јединица;
 13. врши унутрашњу контролу рада и понашања пореских службеника и намештеника у вези са радом;
 14. обавља интерну ревизију свих организационих делова Пореске управе у складу са законом;
 15. пружа стручну помоћ пореским обвезницима у примени пореских прописа за порезе које утврђује, контролише и наплаћује, у складу са кодексом понашања запослених у Пореској управи;
 16. обезбеђује јавност у раду;
 17. издаје и одузима овлашћења за обављање мењачких послова;
 18. организује обуку и издаје цертификате за обављање мењачких послова;
 19. врши контролу мењачког пословања у складу са законом;
 20. обавља и друге послове у складу са законом којим је уређено девизно пословање;  
 21. обавља послове државне управе у области игара на срећу, у складу са прописима;
 22. обавља друге послове у складу са законом.