Пореска управа  >>  Предузетници  >>  Пореске пријаве и обрасци

Порески календар

дец 2017

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. Подношење коначног обрачуна акцизе за прошлу годину врши се заједно са годишњим пореским билансом. Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2016. годину, ако је у 2016. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, врши се уз пореску пријаву ПДВ за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину у складу са прописима о рачуноводству.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Пореске пријаве и обрасци

Образац 1
Образац 1

Захтев за одлагање плаћања дугованог пореза
Образац ЗОПДП

Захтев за издавање пореског уверења о измиреним обавезама

Захтев за издавање пореског уверења о измиреним обавезама

Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1. тачка 3) Закона о акцизама
Образац РЕФ-ЕТЕ

Рефакција плаћене акцизе на деривате нафте који се користе или ће се користити као енергетска горива у производњи електричне и топлотне енергије - Подаци о плаћеним рачунима
Образац РЕФ-ЕТЕа

Рефакција плаћене акцизе на деривате нафте који се користе или ће се користити као енергетска горива у производњи електричне и топлотне енергије - Подаци из царинских докумената
Образац РЕФ-ЕТЕб

Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1. тачка 3) и 5) Закона о акцизама
Образац РЕФ-Т

Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1. тачка 3) Закона о акцизама
Образац РЕФ-БП

Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1. тачка 3) и 5) Закона о акцизама
Образац РЕФ-Г

Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1. тачка 3), 4), 5) и 6) Закона о акцизама који се користе у индустријске сврхе
Образац РЕФ-И

Рефакција плаћене акцизе на деривате нафте који се користе у индустријске сврхе - Подаци о плаћеним рачунима
Образац РЕФ-Иа

Рефакција плаћене акцизе на деривате нафте који се користе у индустријске сврхе - Подаци из царинских докумената
Образац РЕФ-Иб

Самоиницијативно пријављивање
Образац за самоиницијативно пријављивање

Овлашћење за употребу електронских пријава
Образац ПЕП

Потврда о резидентности
Образац ПОР-1

Потврда о резидентности
Образац ПОР-2

Пореска пријава о тромесечном обрачуну акцизе
ПП ТОА

Захтев за отпис камате на доспеле обавезе по основу одређених пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање
Образац ЗОК

Пореска пријава о кумулативном-годишњем обрачуну акцизе
ПП ОАК
ПП ОАК-Прилог 1
ПП ОАК-Прилог 2
ПП ОАК-Прилог 3
ПП ОАК-Прилог 4

Пријава за евидентирање послодаваца
Образац ЕРП

Потврда о извршеном евидентирању у регистру послодаваца
Образац ПЕРП

Пореска пријава пореза на додату вредност
Образац ПП ПДВ

Појединачна пореска пријава о обрачунатим порезима и доприносима
Образац ППП ПД

Потврда о плаћеним порезима и доприносима по одбитку

Образац ППП ПО   

Обавештење о заснивању/престанку радног односа лица из члана 45 ст. 1. и 2. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање
Образац ОНСЗ

Обавештење о заснивању/престанку радног односа са лицима са инвалидитетом
Образац ОНСЗ-И

Обавештење о заснивању/престанку радног односа са лицима млађим од 30 година
Образац ОНСЗ-М

Обавештење о заснивању/престанку радног односа са приправницима
Образац ОНСЗ-П

Порески биланс пословне јединице
Образац ПБПЈ

Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину
Образац ППИ 1

Прилог 1 уз образац ППИ-1

Подприлог уз прилог 1

Прилог 2 уз образац ППИ 1

Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину
Образац ППИ-2

Пореска пријава за утврђивање пореза на наслеђе и поклон
Образац ППИ-3

Пореска пријава за утврђивање пореза на пренос апсолутних права
Образац ППИ-4

Пореска пријава за утврђивање пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање самоопорезивањем на приходе од самосталне делатности

Образац ППДГ-1С 

Пореска пријава за утврђивање пореза на капиталне добитке
Образац ППДГ-3

Пореска пријава за утврђивање пореза на приходе од давања у закуп покретних ствари и на друге приходе на које се порез не плаћа по одбитку
Образац ППДГ-4

Пријава за утврђивање обавезе доприноса за обавезно социјално осигурање за самосталне уметнике
Образац ППД-СУ

Појединачна пореска пријава о обрачунатом и плаћеном порезу и доприносима за обавезно социјално осигурање по одбитку на терет примаоца прихода
Образац ППП

Обавештење од значаја за утврђивање јавних прихода за предузетника
Образац ОПР-2

Пријава за промену – допуну података о регистрацији предузетника
Образац ППР-2

Пријава за регистрацију предузетника
Образац ПР-2

Потврда о одјави регистрацијe из јединственог регистра пореских обвезника
Образац ПО

Порески биланс обвезника пореза на доходак грађана на приходе од самостлне делатности

ПБ 2

Добит од предмета концесије
Образац ДК

Ограничење камате код дуга повезаном лицу
Образац ОК

Порески кредит за предузетнике за улагања у основна средства
Образац ПК 2

Порески кредит за предузетнике за улагања у основна средства у одређене делатности
Образац ПК 3

Сразмерни износ улагања код предузетника
Образац СУ 1

Сразмерни износ улагања код предузетника
Образац СУ 3

Сразмерно стечена имовина статусном променом
Образац СИ

Изјава о плаћеном порезу по одбитку на камате, ауторске накнаде, закупа и дивиденди
Образац ИПД1

Стање залиха цигарета и алкохолних пића на крају сваког месеца текуће године
Образац СЗ

Службени налог за набавку, односно увоз добара, без акциза
Образац СНА

Налог за набавку, односно увоз производа, без акцизе, за личне потребе корисника производа
Образац ЛНА

Пореска пријава за аконтационо-коначно утврђивање пореза на приходе од самосталне делатности за период од
__ до __ 201_. године
Образац ППДГ-1Р

Захтев за исправку грешака
Образац ЗИГ

Захтев за одобравање пореског пуномоћства за порез на додату вредност
Образац ЗПППДВ

Преглед обрачуна ПДВ за порески период 

Образац ПОПДВ

Извештај о извршењу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом

Образац ИОСИ