Пореска управа  >>  ЦВПО  >>  Обавештења

Порески календар

феб 2018

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2017. годину, ако је у 2017. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, врши се уз пореску ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину у складу са прописима о рачуноводству. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на oбрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на oбрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку квартала у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на oбрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 15.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. Подношење прегледа обрачуна ПДВ, на обрасцу ПОПДВ уз пореску пријаву ПДВ за сваки порески период.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Обавештења

ОБАВЕШТЕЊЕ

Одредбама члана 80. став 5. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 18/2016) прописано је да ако последњи дан рока пада на дан у коме орган не ради, рок истиче кад протекне први наредни радни дан.

Одредбама члана 1. Закона о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“ бр. 43/2001,...,92/2011) прописано је да је Дан државности Србије – Сретење одређен као државни празник који се празнује нерадно 15-ог и 16-ог фебруара.

У складу са цитираним законским одредбама обавештавамо вас да је рок за подношење пореских пријава и измирење пореских обавеза 19.02.2018. године за:

 • подношење пореске пријаве и плаћање ПДВ за претходни месец,
 • подношење обрасца ПИД ПДВ 1 за јануар ако је у јануару испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство,
 • плаћање аконтације пореза на добит правних лица за претходни месец,
 • плаћање обрачунате акцизе за период од 16. до краја претходног месеца,
 • подношење пореске пријаве за обрачун акцизе за претходни месец и
 • подношење пореске пријаве о обрачуну акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу за претходни месец и плаћање акцизе.

Центар за велике пореске обвезнике

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо вас да је на сајту Пореске управе у делу преглед прописа за правна лица објављено Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ, број 000-431-00-00040/2018-К0052 од 31.01.2018. године.

Центар за велике пореске обвезнике

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо вас да су у „Службеном гласнику РС“ број 7/2018 од  26.01.2018. године објављени:

 • Усклађени динарски неопорезиви износи пореза на доходак грађана из члана 9. став 1. тач. 9), 12), 13), 29) и 30), члана 18. став 1. тач. 1), 2), 5), 7), 8) и 9), члана 21а став 2, члана 83. став 4. тачка 1) и члана 85. став 1. тачка 11) Закона о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС”, бр. 113/17), који су у примени од 1. фебруара 2018. године и то:

 

усклађени динарски неопорезиви износи

1) у члану 9. став 1:

 

– помоћ у случају смрти запосленог, члана његове породице или пензионисаног радника – тачка 9)

67.145

– стипендије и кредити ученика и студената – тачка 12)

11.511

– накнада за исхрану – хранарина коју спортистима аматерима исплаћују аматерски спортски клубови, у складу са законом којим се уређује спорт – тачка 13)

9.592

– накнада за рад чланова изборних комисија, бирачких и гласачких одбора и за рад на попису становништва – тачка 29)

5.150

– новчане помоћи физичким лицима која нису запослена код даваоца – тачка 30)

12.746

2) у члану 18. став 1:

 

– накнада трошкова превоза за долазак и одлазак са рада – тачка 1)

3.837

– дневница за службено путовање у земљи – тачка 2)

2.303

– накнада превоза на службеном путовању – тачка 5)

6.716

– солидарна помоћ за случај болести, здравствене рехабилитације или инвалидности запосленог или члана његове породице – тачка 7)

38.370

– поклон деци запослених, старости до 15 година, поводом  Нове године и Божића – тачка 8)

9.592

– јубиларна награда запосленима, у складу са законом који уређује рад – тачка 9)

19.183

3) у члану 21а став 2 – премија за добровољно здравствено осигурање и пензијски допринос у добровољни пензијски фонд

5.757

4) у члану 83. став 4 – појединачно остварен добитак – тачка 1)

11.684

5) у члану 85. став 1 – награде и друга слична давања физичким лицима која нису запослена код исплатиоца – тачка 11)

12.746

 

 • Усклађени динарски износ из члана 13. став 3. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС“ бр. 113/17) износи 5.757 динара и примењује се  од  1. фебруара 2018. године.

 

 • Исправка износа највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2017. годину („Сл.гласник РС“ број 2/18), где уместо броја: „3.951.855“ треба да стоји број: „3.793.175“.

Центар за велике пореске обвезнике

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо вас да је на Порталу Е порези, у делу Упутства и обрасци, објављено Корисничко упутство за подношење пореске пријаве о обрачуну акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу у електронском облику преко портала Пореске управе, број: 000-092-00-00012/2018-К0059  од 19.01.2018. године.

Центар за велике пореске обвезнике

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо вас да је на Порталу Е порези, у делу Упутства и обрасци, објављено Корисничко упутство за подношење пореске пријаве о обрачуну акцизе на обрасцу ПП ОА у електронском облику преко портала Пореске управе, број: 000-092-00-00011/2018-К0059 од 10.01.2018. године.

Центар за велике пореске обвезнике

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо вас да је изменама и допунама члана 85. став 11. Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС“ бр. 113/17) почев од 01.01.2018. године, дефинисано да опорезиви приход из става 1. тачка 12) овог члана који физичко лице оствари по основу примања из члана 9. овог закона изнад прописаних неопорезивих износа, чини разлика између оствареног примања и неопорезивог износа. Дакле, укинуто је признавање нормираних трошкова за примања из члана 9. наведеног Закона која се исплаћују преко неопорезивог износа и то:

-          отпремнине код одласка у пензију,

-          отпремнине, односно новчане накнаде које послодавац исплаћује запосленом за чијим је радом престала потреба у складу са Законом о раду, односно запосленом који ради на пословима за које више не постоји потреба или постоји потреба смањења броја извршилаца у складу са законом којим се уређује  начин одређивања максималног броја запослених у јавном сектору,

-          отпремнине која се исплаћује лицу коме престаје радни однос у процесу решавања вишка запослених у поступку приватизације у складу са актом Владе којим се утврђује програм за решавање вишка запослених у поступку приватизације, преко износа утврђеног тим програмом,

-          стипендије и кредити ученицима и студентима, у месечном износу до 11.176 динара,

-          помоћ у случају смрти запосленог, члана његове породице или пензионисаног радника, до 65.189 динара

-          накнаде за исхрану – хранарине коју спортистима аматерима исплаћују аматерски спортски клубови преко месечног неопорезивог износа од 9.313 динара.

Приликом исплата отпремнина из члана 9. Закона изнад неопорезивог износа плаћа се порез по стопи од 20%. Основица пореза је опорезиви бруто приход без умањења за износ нормираних трошкова.

Приликом исплата стипендија и кредита ученицима и студентима, помоћи у случају смрти запосленог, члана његове породице или пензионисаног радника, као и накнаде за исхрану – хранарине, на износ преко неопорезивог износа обрачунава се порез на друге приходе у складу са чланом 85. Закона о порезу на доходак грађана по стопи од 20% на основицу коју чини бруто приход без умањења нормираних трошкова.

Напомињемо да је новом тачком 30) у члану 9. Закона о порезу на доходак грађана прописано да код исплате новчане помоћи лицима која нису запослена код даваоца, а која не представља новчани еквивалент за неки његов рад, односно противуслугу или противчинидбу за неку његову активност у односу на даваоца  неопорезив износ је 12.375 динара годишње, остварене од једног исплатиоца. У случају да се исплати већи износ од неопорезивог, разлика се брутира коефицијентом 1,25 или се нето износ подели са 0,80 и на бруто износ се обрачунава порез по стопи од 20%.

                                                                                   Центар за велике пореске обвезнике

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавамо вас да се неопорезиви износ од 15.000 динара из члана 15а Закона о порезу на доходак грађана примењује код обрачуна и плаћања пореза на зараде почев од зараде за месец јануар 2018. године, а неопорезиви износ од 11.790 динара примењује се закључно са исплатом зараде за месец децембар 2017. године, сходно члану 49. Закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана ("Сл. гласник РС", бр. 113/17).                                                                                    

                                                                                        Центар за велике пореске обвезнике

Обавештење

Обавештавамо вас да је у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 2/18 дана 05.01.2018. године објављен износ највише месечне основице на коју се обрачунавају и плаћају доприноси за обавезно социјално осигурање:

- Највиша месечна основица доприноса за обавезно социјално осигурање износи 329.330 динара, и примењује се од 06.01.2018. године.

Центар за велике пореске обвезнике

 

Обавештење

Обавештавамо вас да је у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 2/18 дана 05.01.2018. године објављен износ најниже месечне основице на коју се обрачунавају и плаћају доприноси за обавезно социјално осигурање :

-  Најнижа месечна основица доприноса за обавезно социјално осигурање износи 23.053 динара, и примењује се од  06.01.2018. године

Центар за велике пореске обвезнике

 

Обавештење 

Обавештавамо вас да је према изменама и допунама Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 113/2017), који је у примени од 25.12.2017.године, прописан нови износ таксе на жалбу на решење Пореске управе донето у управном поступку која сада износи 1.880 динара.

Центар за велике пореске обвезнике

Обавештење

Обавештавамо вас да је   Правилником о изменама и допунама Правилника o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Службеном гласнику РС“ бр. 114/2017) прописан у Прилогу 1 − План рачуна за уплату јавних прихода, редни број 211а, уплатни рачун за акцизу на кафу произведену у земљу:

       

Акцизе на кафу произведену у земљи

       

840

717521

843

11

Акциза на кафу произведену у земљи

53

4

ПУ

4

Правилник  ступа на снагу 1. јануара 2018. године.

Центар за велике пореске обвезнике

 Обавештење

Обавештавамо вас да је објављен Правилник о изменама и допунама Правилника o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Службени гласник РС“, бр. 114/2017), који ступа на снагу 1. јануара 2018. године.

У складу са изменама наведеног Правилника, укида се евиденциони рачун ЦВПО 840-1557845-53, што значи да се од 1. јануара 2018.године све обавезеплаћају на директне буџетске рачуне (група 843).

Напомињемо да на консолидованом упиту стања, за конкретан ПИБ и појединачни рачун јавних прихода, постоји одређен позив на број одобрења за плаћање, по моделу 97.

                   Центар за велике пореске обвезнике

 

Београд, 25.12.2017. године - Обавештавамо вас да је објављен Правилник о изменама и допунама Правилника o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Службени гласник РС“, бр. 114/2017), који ступа на снагу 1. јануара 2018. године.

У складу са изменама наведеног Правилника, укида се евиденциони рачун ЦВПО 840-1557845-53, што значи да се од 1. јануара 2018.године све обавезе плаћају на директне буџетске рачуне (група 843).

Напомињемо да на консолидованом упиту стања, за конкретан ПИБ и појединачни рачун јавних прихода, постоји одређен позив на број одобрења за плаћање, по моделу 97.

 

Обавештавамо вас да су у „Службеном гласнику РС“ објављени следећи прописи:

 „Службени гласник РС“ бр. 113/2017 од 17.12.2017. године

Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност

Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица

Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана

Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање

Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама

Закон о изменама и допунама Закона о раду

 „Службени гласник РС“ бр. 108/2017 од 01.12.2017. године

Уредба o изменама и допунама Уредбе о изгледу контролне акцизне маркице, врсти података на маркици и начину и поступку одобравања и издавања маркица, вођења евиденција о одобреним и издатим маркицама и обележавања цигарета и алкохолних пића

 „Службени гласник РС“ бр. 96/2017 од 27.10.2017. године

Износ  најниже месечне основице на коју се обрачунавају и плаћају доприноси за обавезно социјално осигурање  који износи 23.074 динара и примењује се од 1. новембра 2017. године.

„Службени гласник РС“ бр. 90/2017 од 06.10.2017. године

ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о ближим условима, начину и поступку остваривања ослобођења од плаћања акцизе на производе које произвођач, односно увозник продаје дипломатским и конзуларним представништвима и међународним организацијама, као и на деривате нафте, биогорива и биотечности који се продају на основу међународног уговора и

ПРАВИЛНИК о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ

 

Обавештавамо вас да је рок за подношење тромесечног обрачуна акцизе за период 01.01.-30.06.2017. године до 20.07.2017. године, у складу са Законом о акцизама („Сл.гласник РС“ бр. 22/01,...,108/16) и Правилником о изменама и допунама Правилника о начину обрачунавања и плаћања акцизе, врсти, садржини и начину вођења евиденција, достављања података и састављања обрачуна акцизе („Сл.гласник РС“ бр.3/05,...,101/16).

Такође, обавештавамо вас да је, у складу са Правилником о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на  деривате нафте из члана 9. став 1. тачка 3), 5) и 7) Закона о акцизама који се користе за транспортне сврхе и за грејање („Сл.гласник РС“ бр.112/12,...,111/15), као и Правилником о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности из члана 9. став 1. тачка 3), 4), 5), 6) и 7) Закона о акцизама, који се користе као енергетска горива у производњи електричне и топлотне енергије или у индустријске сврхе („Сл.гласник РС“, бр. 38/13,....,101/16), рок за подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте, биогорива и биотечности за период 01.01.-30.06.2017. године најраније 20.07.2017. године. Изузетно, за грејање пословног, односно стамбеног простора, захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 3), 5) и 7) Закона, подноси се најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте  који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора, тј. за јуни месец 2017. године најраније 20.07.2017. године.

Обавештавамо вас да су у „Службеном гласнику РС“ објављени следећи прописи:

„Службени гласник РС“ бр. 88/2017 од 29.09.2017.године

Уредба о изменама и допунама Уредбе о количини расхода (кало, растур, квар и лом) на који се не плаћа акциза

„Службени гласник РС“ бр. 86/2017 од 22.09.2017. године

Правилник о изменама и допунама Правилника о садржини, врсти података и начину вођења регистра произвођача алкохолних пића

Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и поступку обрачунавања и плаћања акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу

Правилник о изменама и допунама Правилника о начину обрачунавања и плаћања акцизе, врсти, садржини и начину вођења евиденција, достављања података и подношења пореске пријаве

„Службени гласник РС“ бр. 73/2017 од 28.07.2017. године

Износ најниже месечне основице на коју се обрачунавају и плаћају доприноси за обавезно социјално осигурање који износи 23.446 динара и примењује се од 1. августа 2017. године.

„Службени гласник РС“ бр. 61/2017 од 23.06.2017. године

Усклађени динарски износи из Тарифе републичких административних такси који  се примењују од 01.07.2017.године

 • У тарифном броју 1. такса на захтев износи 310 динара
 • У тарифном броју 6. такса на жалбу износи 460 динара
 • У тарифном броју 11. такса на уверење износи 310 динара

„Службени гласник РС“ бр. 41/2017 од 28.04.2017. године

Најнижа месечна основица на коју се обрачунавају и плаћају доприноси за обавезно социјално осигурање износи 21.906 динара и примењује се од 1. маја 2017. године.

„Службени гласник РС“ бр. 21/2017 од 10.03.2017.године

Правилник о утврђивању услуга предаје јела и пића за конзумацију на лицу места за сврху одређивања места промета услуга, у смислу Закона о порезу на додату вредност

Правилник о утврђивању услуга у вези са непокретностима за сврху одређивања места промета услуга, у смислу Закона о порезу на додату вредност

Правилник о утврђивању превозних средстава за сврху одређивања места промета услуга изнајмљивања тих средстава, у смислу Закона о порезу на додату вредност

Правилник о изменама Правилника о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза

ПРАВИЛНИК о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке” за 2017. годину

Правилник о изменама и допунама Правилника о пореској пријави за порез по одбитку

„Службени гласник РС“ бр. 9/2017 од 10.02.2017. године

Уредба o изменама и допунама Уредбе о изгледу контролне акцизне маркице, врсти података на маркици и начину и поступку одобравања и издавања маркица, вођења евиденција о одобреним и издатим маркицама и обележавања цигарета и алкохолних пића

 

 „Службени гласник РС“ бр. 7/2017 од 31.01.2017.године

Усклађени динарски неопорезиви износи пореза на доходак грађана

1) у члану 9. став 1:

 

– помоћ у случају смрти запосленог, члана његове породице или пензионисаног радника – тачка 9)

65.189

– стипендије и кредити ученика и студената – тачка 12)

11.176

– накнада за исхрану – хранарина коју спортистима аматерима исплаћују аматерски спортски клубови, у складу са законом којим се уређује спорт – тачка 13)

9.313

2) у члану 15а ст. 2, 4. и 5:

 

– неопорезиви износ зараде

11.790

3) у члану 18. став 1:

 

– накнада трошкова превоза у јавном саобраћају – тачка 1)

3.725

– дневница за службено путовање у земљи – тачка 2)

2.236

– накнада превоза на службеном путовању – тачка 4)

6.520

– солидарна помоћ за случај болести, здравствене рехабилитације или инвалидности запосленог или члана његове породице – тачка 5)

37.252

– поклон деци запослених, старости до 15 година, поводом Нове године и Божића – тачка 6)

9.313

– јубиларна награда запосленима, у складу са законом који уређује рад – тачка 7)

18.624

4) у члану 21а став 2:

 

– премија за добровољно здравствено осигурање и пензијски допринос у добровољни пензијски фонд

5.589

5) у члану 83. став 4:

 

– појединачно остварен добитак – тачка 1)

11.344

6) у члану 85. став 1:

 

– награде, новчане помоћи и друга давања физичким лицима која нису запослена код исплатиоца – тачка 10)

12.375

Усклађени динарски неопорезиви износи пореза на доходак грађана ступају на снагу 1. фебруара 2017. године.

УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ АКЦИЗА из члана 9. став 1. тачка 1), тачка 2) алинеја трећа, тачка 3) алинеја четврта, тачка 4), тачка 5) алинеја четврта, тачка 6) и тачка 7) алинеја трећа, члана 9. став 5. тачка 1) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (4) алинеја прва, подтач. (5) и (6), тачка 2), тачка 3) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (2) алинеја прва, подтачка (3), тач. 4), 5) и 6), члана 12а, чл. 14. и 14а и члана 40г Закона о акцизама годишњим индексом потрошачких цена у 2016. години,                                                 

ИЗНОС највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2016. годину  износи 3.808.440 динара. 

ИЗНОС процењене највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2017. годину износи 3.953.503 динарa.

ИЗНОС најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање:

Најнижа месечна основица на коју се обрачунавају и плаћају доприноси за обавезно социјално осигурање износи 23.229 динара, а примењује се од 1. фебруара 2017. године.

                                                                                    

 „Службени гласник РС“ бр. 109/2016 од 30.12.2016.године

 • Правилник о изменама Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ и
 • Правилник о изменама и допунама Правилника о утврђивању добара и услуга чији се промет опорезује по посебној стопи ПДВ.                                     

„Службени гласник РС“ бр.108/2016 од 29.12.2016. године

 • Закон о изменама и допунама Закона о акцизама;
 • Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност;
 • Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

„Службени гласник РС“ бр.107/2016 од 29.12.2016.године

 • Правилник о изменама и допунама Правилника o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна;

„Службени гласник РС“ бр. 101/2016 од 16.12.2016. године

 • Правилник о изменама и допунама Правилника о  начину и поступку обрачунавања и плаћања акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу;
 • Правилник o изменама и допунама  Правилника о начину обрачунавања и плаћања акцизе, врсти, садржини и начину вођења евиденција, достављања података и подношења пореске пијаве;
 • Правилник о изменама Правилника о ближим условима, начину и поступку         за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности из члана 9. став 1. тачка 3), 4), 5), 6) и 7) Закона о акцизама, који се користе као енергетска горива у производњи  електричне  и топлотне енергије или у индустријске сврхе;
 • Правилник о изменама  Правилника о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит правних лица;
 • Правилник  о изменама и допунама Правилника о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица.

Обавештење

Одредбама чл. 91. ст. 1 тачка 2) Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 30/1997.. 18/2016) прописано је да ако последњи дан рока пада у недељу или на дан државног празника, или у неки други дан кад орган пред којим треба предузети радњу не ради, рок истиче истеком првог наредног радног дана.

Одредбама чл. 2. Закона о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“ бр. 43/2001, 101/2007 и 92/2011) прописано је да се Нова година 2017 година, као државни празник, празнује нерадно  1, 2. и  3. јануара 2017. године.

У складу са цитираним законским одредбама обавештавамо вас да  је рок за измирење пореских обавеза:

 • у складу са чланом 23. став 2. Закона о акцизама  обвезник акцизе  за период  01.12. - 15.12.2016. године је дужан да уплати обрачунату акцизу  до 30.децембара 2016.године, с обзиром да  последњи дан у месецу пада у суботу, која је нерадан дан; 
 • у складу са чланом 51. став 3. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање  послодавац је дужан да најкасније до последњег  дана у текућем  месецу уплати доприносе за претходни месец, а  у конкретном случају  до  4-ог јануара 2017. године.

Одељење за комуникацију, сервис пореских обвезника и правну помоћ