Пореска управа  >>  ЦВПО  >>  Обавештења

Порески календар

мар 2017

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. Подношење коначног обрачуна акцизе за прошлу годину врши се заједно са годишњим пореским билансом. Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2016. годину, ако је у 2016. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, врши се уз пореску пријаву ПДВ за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину у складу са прописима о рачуноводству.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Обавештења

Обавештење

Обавештавамо вас да су у „Службеном гласнику РС“ објављени следећи прописи:

 

„Службени гласник РС“ бр. 9/2017 од 10.02.2017. године

Уредба o изменама и допунама Уредбе о изгледу контролне акцизне маркице, врсти података на маркици и начину и поступку одобравања и издавања маркица, вођења евиденција о одобреним и издатим маркицама и обележавања цигарета и алкохолних пића

 

 „Службени гласник РС“ бр. 7/2017 од 31.01.2017.године

Усклађени динарски неопорезиви износи пореза на доходак грађана

1) у члану 9. став 1:

 

– помоћ у случају смрти запосленог, члана његове породице или пензионисаног радника – тачка 9)

65.189

– стипендије и кредити ученика и студената – тачка 12)

11.176

– накнада за исхрану – хранарина коју спортистима аматерима исплаћују аматерски спортски клубови, у складу са законом којим се уређује спорт – тачка 13)

9.313

2) у члану 15а ст. 2, 4. и 5:

 

– неопорезиви износ зараде

11.790

3) у члану 18. став 1:

 

– накнада трошкова превоза у јавном саобраћају – тачка 1)

3.725

– дневница за службено путовање у земљи – тачка 2)

2.236

– накнада превоза на службеном путовању – тачка 4)

6.520

– солидарна помоћ за случај болести, здравствене рехабилитације или инвалидности запосленог или члана његове породице – тачка 5)

37.252

– поклон деци запослених, старости до 15 година, поводом Нове године и Божића – тачка 6)

9.313

– јубиларна награда запосленима, у складу са законом који уређује рад – тачка 7)

18.624

4) у члану 21а став 2:

 

– премија за добровољно здравствено осигурање и пензијски допринос у добровољни пензијски фонд

5.589

5) у члану 83. став 4:

 

– појединачно остварен добитак – тачка 1)

11.344

6) у члану 85. став 1:

 

– награде, новчане помоћи и друга давања физичким лицима која нису запослена код исплатиоца – тачка 10)

12.375

Усклађени динарски неопорезиви износи пореза на доходак грађана ступају на снагу 1. фебруара 2017. године.

УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ АКЦИЗА из члана 9. став 1. тачка 1), тачка 2) алинеја трећа, тачка 3) алинеја четврта, тачка 4), тачка 5) алинеја четврта, тачка 6) и тачка 7) алинеја трећа, члана 9. став 5. тачка 1) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (4) алинеја прва, подтач. (5) и (6), тачка 2), тачка 3) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (2) алинеја прва, подтачка (3), тач. 4), 5) и 6), члана 12а, чл. 14. и 14а и члана 40г Закона о акцизама годишњим индексом потрошачких цена у 2016. години,                                                 

ИЗНОС највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2016. годину  износи 3.808.440 динара. 

ИЗНОС процењене највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2017. годину износи 3.953.503 динарa.

ИЗНОС најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање:

Најнижа месечна основица на коју се обрачунавају и плаћају доприноси за обавезно социјално осигурање износи 23.229 динара, а примењује се од 1. фебруара 2017. године.

                                                                                    

 „Службени гласник РС“ бр. 109/2016 од 30.12.2016.године

 • Правилник о изменама Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ и
 • Правилник о изменама и допунама Правилника о утврђивању добара и услуга чији се промет опорезује по посебној стопи ПДВ.                                     

„Службени гласник РС“ бр.108/2016 од 29.12.2016. године

 • Закон о изменама и допунама Закона о акцизама;
 • Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност;
 • Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

„Службени гласник РС“ бр.107/2016 од 29.12.2016.године

 • Правилник о изменама и допунама Правилника o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна;

„Службени гласник РС“ бр. 101/2016 од 16.12.2016. године

 • Правилник о изменама и допунама Правилника о  начину и поступку обрачунавања и плаћања акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу;
 • Правилник o изменама и допунама  Правилника о начину обрачунавања и плаћања акцизе, врсти, садржини и начину вођења евиденција, достављања података и подношења пореске пијаве;
 • Правилник о изменама Правилника о ближим условима, начину и поступку         за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности из члана 9. став 1. тачка 3), 4), 5), 6) и 7) Закона о акцизама, који се користе као енергетска горива у производњи  електричне  и топлотне енергије или у индустријске сврхе;
 • Правилник о изменама  Правилника о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит правних лица;
 • Правилник  о изменама и допунама Правилника о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица.

Обавештење

Одредбама чл. 91. ст. 1 тачка 2) Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 30/1997.. 18/2016) прописано је да ако последњи дан рока пада у недељу или на дан државног празника, или у неки други дан кад орган пред којим треба предузети радњу не ради, рок истиче истеком првог наредног радног дана.

Одредбама чл. 2. Закона о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“ бр. 43/2001, 101/2007 и 92/2011) прописано је да се Нова година 2017 година, као државни празник, празнује нерадно  1, 2. и  3. јануара 2017. године.

У складу са цитираним законским одредбама обавештавамо вас да  је рок за измирење пореских обавеза:

 • у складу са чланом 23. став 2. Закона о акцизама  обвезник акцизе  за период  01.12. - 15.12.2016. године је дужан да уплати обрачунату акцизу  до 30.децембара 2016.године, с обзиром да  последњи дан у месецу пада у суботу, која је нерадан дан; 
 • у складу са чланом 51. став 3. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање  послодавац је дужан да најкасније до последњег  дана у текућем  месецу уплати доприносе за претходни месец, а  у конкретном случају  до  4-ог јануара 2017. године.

Одељење за комуникацију, сервис пореских обвезника и правну помоћ