Пореска управа  >>  ЦВПО  >>  Обавештења

Порески календар

окт 2019

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

*Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. *Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима најкасније у року од три дана од дана исплате обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. *Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. *Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. *Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. *Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. *Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2019. годину, ако је у 2019. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 18.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. *Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Обавештења

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо вас да је у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 72/19 од 07.10.2019. године објављен Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност. Закон ступа на снагу 17.10.2019. године, а примењиваће се од 01.01.2020. године, осим члана 7. (који се односи на измене члана 24. Закона о ПДВ - пореска ослобођења за промет добара и услуга са правом на одбитак претходног пореза), члана 8. (који се односи на измене члана 26. Закона о ПДВ - пореска ослобођења код увоза добара), као и одредаба које садрже овлашћења за доношење подзаконских аката, које ће се примењивати од дана ступања на снагу овог закона.  

Центар за велике пореске обвезнике

Обавештење

Поштовани,

Обавештавамо вас да ће се рад са странкама на писарници Центра за велике пореске обвезнике обављати у времену од 8:00 часова до 14:30 часова.

Одељење за комуникацију, правну подршку и пружање услуга

 

Обавештење

У вези са правилном применом Уговора о избегавању двоструког опорезивања, обавештавамо вас да су уговори измењени Мултилатералном конвенцијом за примену мера које се у циљу спречавања ерозије пореске основице и премештања добити а односе на пореске уговоре, које су закључиле Република Србија и:

- Аустрија примена: 01.01.2019;

- Финска примена: 01.12.2019;

- Француска примена: 01.01.2019;

- Индија примена: 01.01.2020;

- Индонезија примена: 01.01.2019;

- Литванија примена: 01.01.2019;

- Малта примена: 01.10.2019;

- Пољска примена: 01.01.2019;

- Словачка примена: 01.01.2019;

- Словенија примена: 01.01.2019 и

- Велика Британија примена: 01.01.2019.

Овим Конвенцијама измењене су поједине одредбе Уговора о избегавању двоструког опорезивања.

Комбиновани текстови Мултилатералне конвенције и Уговора о избегавању двоструког опорезивања између Србије и наведених земаља налазе на сајту Министарства финансија Републике Србије у делу документи и подделу Уговори о избегавању двоструког опорезивања.

Центар за велике пореске обвезнике

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

У Службеном гласнику РС“ бр. 38/2019 од 31.05.2019. године, усклађени су динарски износи из Тарифе републичких административних такси које се примењују од 01.06.2019.године.

Сходно томе, такса на жалбу на решење Пореске управе донето у управном поступку сада износи 1.960,00 динара

Обавештавамо вас да такса за уверење износи 640,00 динара.

Центар за велике пореске обвезнике

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

У вези са већим бројем ваших питања поводом измене Закона о здравственом осигурању, која се односе на приоритет осигурања код пензионера-запослених као и оних који заснивају радни однос, обавештавамо вас да је Министарство здравља РС издало мишљење број: 011-00-95/2019-05 од 14.05.2019. у којем, између осталог, наводи:

„У циљу правилне примене појединих одредаба Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 25/19 - у даљем тексту: Закон) који је ступио на снагу 11. априла 2019. године, обавештавамо вас следеће:

Чланом 15. Закона уређено је питање приоритетног основа осигурања у случају кад осигураник из члана 11. Закона испуњава услове за стицање својства осигураника по више основа осигурања, као и обавезе таксативно набројаних категорија лица која испуњавају услов за стицање својства осигураника по више основа, да изаберу један од основа осигурања по коме ће бити осигурани. Наведеним чланом 15. Закона, пензионери - осигураници који су засновали радни однос немају више обавезу да изаберу основ осигурања по коме ће бити осигурани, већ у случају заснивања радног односа морају бити осигурани као запослени.

Правилна примена ове одредбе подразумева њену примену како на пензионере који су засновали радни однос пре 11. априла 2019. године, а неспорно и на пензионере који су засновали радни однос од 11. априла 2019. године. Напомињемо да осигураници пензионери који су у радном односу, као и чланови њихових породица који су преко њих осигурани, правилном применом ове одредбе немају прекид здравственог осигурања, већ им се само мења основ осигурања...“

   Центар за велике пореске обвезнике

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо вас да је у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 14/19 од 06.03.2019. године објављен Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна.

Центар за велике пореске обвезнике

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо вас да је почев од 01. марта 2019. године, пореским обвезницима омогућено подношење захтевa за издавање пореског уверења о измиреним обавезама у електронском облику, преко портала Е-порези, за четири врсте пореских уверења:

1. Уверење о плаћеним обавезама на свим уплатним рачунима јавних прихода,

2. Уверење о плаћеном доприносу за здравствено осигурање,

3. Уверење о плаћеном порезу на додату вредност,

4. Уверење о плаћеним порезима и доприносима по одбитку на БОП-у.

Корисничко упутство за подношење захтевa за издавање пореског уверења о измиреним обавезама у електронском облику преко портала пореске управе можете пронаћи на сајту Пореске управе Републике Србије или путем линка.

Центар за велике пореске обвезнике

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо вас да су у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 8/19 дана 08.02.2019. године објављени следећи Правилници:

-  Правилник о измени Правилника о начину разврставања сталних средстава по групама и начину утврђивања амортизације за пореске сврхе

-   Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит правних лица

-  Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица

 

 Центар за велике пореске обвезнике

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавамо вас да је, због државног празника Сретење, који се празнује 15.02.2019. и 16.02.2019., померен рок за подношење пореских пријава и измирења обавеза по истим  са 15.02.2019. на први наредни радни дан, односно 18.02.2019., и то за:

- Подношење пореске пријаве за утврђивање доприноса за социјално осигурање за осниваче, односно чланове привредног друштва, као и за плаћање обрачунатих доприноса.

-  Подношење пореске пријаве ПП ПДВ и плаћање ПДВ за претходни месец.

- Подношење обрасца ПИД ПДВ 1 за јануар месец ако је у јануару месецу испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство.

- Плаћање аконтације пореза на добит правних лица за претходни месец.

- Плаћање обрачунате акцизе за период од 16. до краја претходног месеца.

-   Подношење пореске пријаве за обрачун акцизе за претходни месец, на Обрасцу ПП ОА.

-  Подношење пријаве о обрачуну акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу за претходни месец на Обрасцу ПП АОЕЛ и плаћање акцизе.

 

                                                                                     Центар за велике пореске обвезнике

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо вас да сте, у складу са чланом 26. Закона о акцизама („Сл. гласник РС“ бр. 22/01,...,30/18), дужни да са стањем на дан 31.12.2018. године извршите попис затечених залиха акцизних производа у свим складиштима, укључујући и акцизна складишта, посебно по свакој врсти акцизног производа и исте доставите Центру за велике пореске обвезнике најкасније 31.01.2019. године.

Центар за велике пореске обвезнике

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо вас да je у „Службеном гласнику РС“ број 78/2018 од 19.10.2018. године објављен Правилник о улагањима у области културе која се признају као расход.

Такође, у „Службеном гласнику РС“ број 81/18 од 26.10.2018. године објављен је Правилник о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте, биогорива и биотечности из члана 9. став 1. тачка 3), 5) и 7) Закона о акцизама, који се користе за транспортне сврхе и за грејање.

  Центар за велике пореске обвезнике

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо вас да je Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и поступку остваривања пореских особођења код ПДВ с правом на одбитак претходног пореза објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 62/2018 од 10.08.2018.године и ступио је на снагу наредног дана од дана објављивања тј. 11.08.2018.године.

У члану 3. став 2-4 мењају се и гласе:

„Ако је у једном пореском периоду започето отпремање добара, односно започето отпремање добара и извршено извозно царињење добара, а иступ добара потврђен од стране надлежног царинског органа у пореском периоду који следи том пореском периоду, пореско ослобођење из члана 24. став 1. тач. 2) и 3) Закона обвезник може да оствари за порески период у којем поседује извозну декларацију. За порески период у којем је започето отпремање добара, односно започето отпремање добара и извршено извозно царињење добара обвезник нема обавезу да обрачуна ПДВ.

Ако је у једном пореском периоду започето отпремање добара, односно започето отпремање добара и извршено извозно царињење добара, а иступ добара није потврђен од стране надлежног царинског органа у пореском периоду који следи том пореском периоду, обвезник је дужан да обрачуна ПДВ за порески период у којем је започето отпремање добара, односно започето отпремање добара и извршено извозно царињење добара.

Ако је обвезник обрачунао ПДВ за порески период у којем је започето отпремање добара, односно започето отпремање добара и извршено извозно царињење добара у складу са ст. 2. и 3. овог члана, има право да за порески период у којем поседује извозну декларацију смањи износ основице и износ обрачунатог ПДВ и да оствари пореско ослобођење из члана 24. став 1. тач. 2) и 3) Закона."

После члана 42. Додаје се члан 42а, који гласи:

„Начин и поступак остваривања пореског ослобођења прописан одредбама чл. 33-42. овог правилника сходно се примењује код реализације уговора о кредиту, односно зајму и других уговора закључених између Републике и финансијске институције у већинском власништву друге државе, ако су ти уговори потврђени у Народној скупштини и ако је тим уговорима предвиђено ослобађање од плаћања ПДВ."

Центар за велике пореске обвезнике

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо вас да су из области ПДВ-а донета два Правилника и то:

- Правилник о изменама и допунама Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ

- Правилник о изменама и допунама Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о обллику и садржини пореске пријаве ПДВ и

Правилници су објављени  у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 60/18 од 03.08.2018. године и ступили су на снагу наредног дана од дана објављивања тј. 04.08.2018. године.

Изменама и допунама Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденције о пдв и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ извршене су допуне члана 30. које се односе на правила исказивања података о промету инвестиционог злата, односно промета услуга посредовања код промета инвестиционог злата.

Наиме, у делу 3. Обрасца ПОПДВ, поље 3.2. - подаци о износу основице и обрачунатом ПДВ за промет за који је порески дужник обвезник ПДВ који врши тај промет, осим из тачке 1) овог става, додат је податак који се односи на исказивање износа основице и обрачунатом ПДВ за промет услуга посредовања код промета инвестиционог злата, за који постоји обавеза обрачунавања ПДВ у складу са Законом, извршен другом обвезнику ПДВ, као и по основу издатог рачуна за услуге из члана 5. став 3. тачка 1) Закона и услуге непосредно повезане са тим услугама које пружа исто лице, ако је по основу тог рачуна настала пореска обавеза у смислу члана 16. тачка 2а) Закона.

Усаглашавање са правилима исказивања података у Обрасцу ПОПДВ извршене су кроз измене и допуне Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ.

Овим Правилником измењен је члан 13. став 4.-7. којим је сада прописано да у делу III Обрасца ПППДВ, који подноси обвезник ПДВ, исказују се подаци о износу основице, односно накнаде за промет добара и услуга и износу обрачунатог ПДВ, а који се исказују у одговарајућим пољима Обрасца ПОПДВ прописаног Правилником о прегледу обрачуна ПДВ, у складу са тим правилником, и то:

1) под редним бројем 1 - Промет добара и услуга који је ослобођен ПДВ са правом на одбитак претходног пореза, у пољу 001 исказује се податак о износу накнаде за промет, а који се исказује у пољу 1.5 Обрасца ПОПДВ;

2) под редним бројем 2 - Промет добара и услуга који је ослобођен ПДВ без права на одбитак претходног пореза, у пољу 002 исказује се податак о износу накнаде за промет, а који се исказује у пољу 2.5 Обрасца ПОПДВ;

3) под редним бројем 3 - Промет добара и услуга по општој стопи:

(1) у пољу 003 исказује се податак о износу основице, односно накнаде за промет, а који се исказује у пољу 5.1 Обрасца ПОПДВ,

(2) у пољу 103 исказује се податак о износу обрачунатог ПДВ, а који се исказује у пољу 5.3 Обрасца ПОПДВ;

4) под редним бројем 4 - Промет добара и услуга по посебној стопи:

(1) у пољу 004 исказује се податак о износу основице, односно накнаде за промет, а који се исказује у пољу 5.4 Обрасца ПОПДВ,

(2) у пољу 104 исказује се податак о износу обрачунатог ПДВ, а који се исказује у пољу 5.5 Обрасца ПОПДВ;

5) под редним бројем 5 - Збир:

(1) у пољу 005 исказује се податак о укупном износу основице, односно накнаде за промет, а који се исказује у пољу 5.6 Обрасца ПОПДВ,

(2) у пољу 105 исказује се податак о укупно обрачунатом ПДВ, а који се исказује у пољу 5.7. Обрасца ПОПДВ.

(5) У делу IV Обрасца ПППДВ, који подноси обвезник ПДВ, исказују се подаци о набављеним добрима и услугама и претходном порезу, а који се исказују у одговарајућим пољима Обрасца ПОПДВ, у складу са Правилником о прегледу обрачуна ПДВ, и то:

1) под редним бројем 6 - Претходни порез плаћен приликом увоза:

(1) у пољу 006 исказује се податак о вредности увезених добара стављених у слободан промет у складу са царинским прописима, а који се исказује у пољу 6.3 Обрасца ПОПДВ,

(2) у пољу 106 исказује се податак о износу претходног пореза по основу увоза добара (ПДВ плаћен при увозу добара који се може одбити као претходни порез), а који се исказује у пољу 9а.1 Обрасца ПОПДВ;

2) под редним бројем 7 - ПДВ накнада плаћена пољопривреднику:

(1) у пољу 007 исказује се податак о износу накнаде за добра и услуге набављене од пољопривредника, а који се исказује у пољу 7.1 Обрасца ПОПДВ,

(2) у пољу 107 исказује се податак о износу претходног пореза по основу набавке добара и услуга од пољопривредника (ПДВ надокнада плаћена пољопривреднику која се може одбити као претходни порез), а који се исказује у пољу 9а.2 Обрасца ПОПДВ;

3) под редним бројем 8 - Претходни порез, осим претходног пореза са ред. бр. 6. и 7:

(1) у пољу 008 исказује се податак о износу накнаде, основице, односно вредности набављених добара и услуга, осим података под ред. бр. 6. и 7, а који се исказује у пољу 8ђ Обрасца ПОПДВ,

(2) у пољу 108 податак о износу претходног пореза, осим података под ред. бр. 6. и 7, а који се исказује у пољу 9а.3 Обрасца ПОПДВ;

4) под редним бројем 9 - Збир:

(1) у пољу 009 исказује се податак о укупном износу накнаде, основице, односно вредности набављених добара и услуга, а који се исказују у пољу 9 Обрасца ПОПДВ,

(2) у пољу 109 исказује се податак о укупном износу претходног пореза, а који се исказује у пољу 9а.4 Обрасца ПОПДВ.

(6) У делу V Обрасца ПППДВ, који подноси обвезник ПДВ, исказују се подаци о пореској обавези, и то:

1) под редним бројем 10 - Износ ПДВ у пореском периоду, у пољу 110 исказује се износ ПДВ за уплату или за повраћај, а који се исказује у делу 10. Обрасца ПОПДВ;

2) под редним бројем 11 - Повраћај, подносилац пријаве који је исказао износ пореза за повраћај уписује ознаку 1 ако се определио за повраћај исказаног износа, односно уписује ознаку 0 ако се определио да исказани износ пореза користи као кредит за наредни период.

(7) Лице које није обвезник ПДВ, а које је за промет добара и услуга за који постоји обавеза обрачунавања ПДВ порески дужник у складу са Законом, у Обрасцу ПППДВ исказује податке о обрачунатом ПДВ и пореској обавези, и то:

1) под редним бројем 3 - у пољу 103 износ обрачунатог ПДВ за промет по општој стопи ПДВ;

2) под редним бројем 4 - у пољу 104 износ обрачунатог ПДВ по посебној стопи ПДВ;

3) под редним бројем 5 - у пољу 105 збир износа из поља 103 и 104;

4) под редним бројем 10 - износ пореске обавезе по основу ПДВ.

Чланови од 14. до 25. су брисани.

Центар за велике пореске обвезнике

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо вас да су на сајту Пореске управе, у делу Новости објављена следећа упутства:

- Корисничко упутство за креирање и подношење пореске пријаве ПДВ са прегледом обрачуна ПДВ и

- Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ верзија II.

  Центар за велике пореске обвезнике

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо вас да је дана 06.07.2018. године у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 52/2018 објављен Правилник о изменама и допунама Правилника о одређивању случајева у којима нема обавезе издавања рачуна и о рачунима код којих се могу изоставити поједини подаци, а који је ступио на снагу 07.07.2018. године.

Наведеним Правилником  су извшрене следеће промене:

- У чл. 2. став 1. Правилника, који прописује када обвезник ПДВ нема обавезу да изда рачун из члана 42. Закона о порезу на додату вредност, брисана је тачка 4), која се односила на обавезу издавања рачуна код промета добара и услуга који не подлеже ПДВ.

- У истом члану измењен  је став 2. који сада гласи:

„Изузетно од става 1. тачка 3) овог члана, а који се односи на промет добара и услуга без накнаде, обвезник ПДВ издаје рачун за промет добара и услуга без накнаде, и то за:

1) промет добара и услуга из члана 6. став 1. тачка 1) Закона;

2) промет добара и услуга из члана 6а Закона;

3) промет добара и услуга за који се, у складу са чл. 11. и 12. Закона, сматра да је извршен у иностранству."

- Допуњен је члан 4а. став 1. који сада прописује за услуге из члана 5. став 3. тачка 1) Закона, укључујући и услуге непосредно повезане са тим услугама које пружа исто лице, обвезник ПДВ може да изда рачун:

1) пре пријема авансне уплате и извршеног промета тих услуга;

2) после пријема авансне уплате, а пре извршеног промета тих услуга.

- Члан 9. је допуњен, додаје се став 4. који гласи:

"Ако се пренос целокупне или дела имовине из става 1. овог члана врши без накнаде (члан 2. став 2. тачка 1) овог правилника), обвезник ПДВ издаје рачун у којем не исказује податке из члана 42. став 4. тач. 6)-8) и 10) Закона, већ наводи податак о вредности тог преноса."

- Даље је додат нови члан 9а Правилника који гласи:

- "Обвезник ПДВ који врши промет добара и услуга у складу са чланом 6а Закона, издаје рачун у којем не исказује податке из члана 42. став 4. тач. 6)-8) и 10) Закона, већ наводи податак о износу накнаде за тај промет.

- Ако се промет добара и услуга из става 1. овог члана врши без накнаде (члан 2. став 2. тачка 2) овог правилника), обвезник ПДВ издаје рачун у којем не исказује податке из члана 42. став 4. тач. 6)-8) и 10) Закона, већ наводи податак о вредности тог промета."

- Члану 11. Правилника додат је став 2. којим је прописано:          

- "Ако се промет добара и услуга из става 1. овог члана врши без накнаде    (члан 2. став 2. тачка 3) овог правилника), обвезник ПДВ издаје рачун у којем не исказује податке из члана 42. став 4. тач. 6)-8) и 10) Закона, већ наводи податак о вредности тог промета."

- Извршена је допуна члана 24б Правилника, који прописује да за промет добара и услуга који у Републици Србији врши страно лице које није одредило пореског пуномоћника, прималац добара и услуга, као порески дужник, сачињава интерни рачун на дан настанка пореске обавезе у складу са чланом 16. Закона, односно на дан када се најраније изврши једна од следећих радњи, и то:

1) промет добара и услуга;

2) плаћање, ако је накнада или део накнаде плаћен у новцу пре промета добара и услуга,

3) допуњена је  и она сада прописује да издавање рачуна код услуга из члана 5. став 3. тачка 1) Закона, укључујући и услуге непосредно повезане са тим услугама које пружа исто лице.     

   Центар за велике пореске обвезнике

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо вас да је у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 052/2018 дана 06.07.2018. године објављен Правилник о изменама и допунама Правилника о одређивању случајева у којима нема обавезе издавања рачуна и о рачунима код којих се могу изоставити поједини подаци.

Центар за велике пореске обвезнике

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо вас да су у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 48/2018 од 22.06.2018. године, објављени следећи Правилници:

- Правилник о допунама Правилника о начину обрачунавања и плаћања акцизе, врсти, садржини и начину вођења евиденција, достављања података и подношења пореске пријаве

- Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза

- Правилник о изменама и допунама Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ

- Правилник о изменама и допунама Правилника о утврђивању добара и услуга чији се промет опорезује по посебној стопи ПДВ

  Центар за велике пореске обвезнике

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо вас да је дана 29.03.2018. Влада Републике Србије донела Закључак о укидању обавезне употребе печата у пословању предузетника, привредних друштава и других правних лица привредног права („Службени гласник РС“ бр. 28/18).

С тим у вези, обавештавамо вас да почев од 30.04.2018., приликом подношења поднесака Центру за велике пореске обвезнике (захтева, предлога, образаца, молби, жалби, представки, приговора, обавештења, саопштења и друге врсте писаног обраћања) нисте у обавези да примените печат, осим ако то није прописано законским или подзаконским актом.

Скрећемо вам пажњу да поднесак мора бити потписан од стране лица које је овлашћено за потписивање и то: законскoг заступника, лица које је овлашћени представник по општем акту правног лица и пуномоћника.

Центар за велике пореске обвезнике

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

У вези са подношењем захтева за остваривање права на повраћај акцизе плаћене при увозу деривата нафте које увозник продаје дипломатским и конзуларним представништвима и међународним организацијама, обавештавамо вас следеће:

Чланом 19. став 1. тачка 2) Закона о акцизама („Сл. гласник 22/01,...,30/18) прописано је да се акциза не плаћа на акцизне производе које произвођач, односно увозник продаје за:

(1) службене потребе дипломатских и конзуларних представништава,

(2) службене потребе међународних организација, ако је то предвиђено међународним уговорима,

(3) личне потребе страног особља дипломатских и конзуларних представништава, укључујући и чланове њихових породица,

(4) личне потребе страног особља међународних организација, укључујући и чланове њихових породица, ако је то предвиђено међународним уговорима.

Одредбама члана 5а Правилника о ближим условима, начину и поступку остваривања ослобођења од плаћања акцизе на производе које произвођач, односно увозник продаје дипломатским и конзуларним представништвима и међународним организацијама, као и на деривате нафте, биогорива и биотечности које продају на основу међународног уговора („Сл. гласник РС“, бр. 41/09,...,90/17) прописани су услови за ослобођење од плаћања акцизе из члана 19. став 1. тачка 2) Закона које произвођач, односно увозник (обвезник) може да оствари на деривате нафте које продаје.

По испуњењу услова из наведеног члана Правилника, увозник – овлашћени дистрибутер деривата нафте, који је обвезник Центра за велике пореске обвезнике, може поднети  у складу са чланом 10. став 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, овом Центру захтев за повраћај акцизе.

Уз захтев за повраћај акцизе увозник – овлашћени дистрибутер деривата нафте достаља:

- фотокопију основне потврде

- фотокопију Обрасца СНА - службени налог за набавку, односно увоз производа, без акцизе, односно ЛНА - налог за набавку, односно увоз производа, без акцизе, за личне потребе корисника производа,

- фотокопију списка службених и приватних возила страних дипломатско-конзуларних представништава за набавку горива,

- фотокопију фактуре.

Увозник – овлашћени дистрибутер има право на повраћај акцизе на деривате нафте до количине која је наведена у списку сачињеном од стране Дипломатског конзуларног представништва, који је потписан од стране шефа мисије и оверен печатом мисије, а затим надоверен у Дипломатском протоколу Министарства спољних послова потписом одговорног лица и печатом Министарства.

Центар за велике пореске обвезнике

 

ОБАВЕШТЕЊE

Обавештавамо вас да је у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 031/2018 дана 27.04.2018. године објављенa Уредбa o изменама Уредбе о извршавању Закона о порезу на додату вредност на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија за време важења Резолуције Савета безбедности ОУН број 1244

                                                                                                               Центар за велике пореске обвезнике

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо вас да су у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 030/2018 дана 20.04.2018. године објављени следећи закони:

- Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији који ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

- Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност  који ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењиваће се од 1. јула 2018. године, осим одредаба члана 4. овог закона које ће се примењивати од 1. јануара 2019. године.

- Закон о изменама и допунама Закона о акцизама који ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

Центар за велике пореске обвезнике

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо вас да је у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 23/18 од 23.03.2018. године објављен  Правилник о начину и поступку достављања обавештења о опредељењу за обрачунавање ПДВ за промет инвестиционог злата, садржини рачуна за промет инвестиционог злата и садржини евиденције о том промету, број 110-00-00129/2018-04 од 19.03.2018. године.

Центар за велике пореске обвезнике

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо вас да је у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 018/2018 дана 09.03.2018. године објављени усклађени динарски износ акциза:

- УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ АКЦИЗА из члана 9. став 1. тачка 1), тачка 2) алинеја трећа, тачка 3) алинеја четврта, тачка 4), тачка 5) алинеја четврта, тачка 6) и тачка 7) алинеја трећа, члана 9. став 5. тачка 1) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (4) алинеја прва, подтач. (5) и (6), тачка 2), тачка 3) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (2) алинеја прва, подтачка (3), тач. 4), 5) и 6), члана 12а, чл. 14. и 14а, члана 40а став 1. тачка 3) и члана 40г Закона о акцизама годишњим индексом потрошачких цена у 2017. години.

- УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ АКЦИЗА из члана 40а став 1. тач. 4) до 8) Закона о акцизама годишњим индексом потрошачких цена у 2017. години

У истом службеном гласнику објављени су следећи Правилници:

- ПРАВИЛНИК о врстама услуга по основу којих нерезидентно правно лице остварује приход који се опорезује порезом по одбитку

- ПРАВИЛНИК о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке” за 2018. годину

- ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности из члана 9. став 1. тач. 3), 4), 5), 6) и 7) Закона о акцизама, који се користе као енергетска горива у производњи електричне и топлотне енергије или у индустријске сврхе.

Центар за велике пореске обвезнике

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо вас да је у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 018/2018 дана 09.03.2018. године објављен Правилник о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке” за 2018. годину. Правилник ступа на снагу 17.03.2017. године.

Овим правилником прописују се каматне стопе које се, у складу са принципом „ван дохвата руке”, за 2018. годину, обрачунавају на зајмове, односно кредите између повезаних лица.

Каматне стопе су:

1) за банке и даваоце финансијског лизинга:

(1) 3,10% на краткорочне кредите у RSD;

(2) 4,10% на дугорочне кредите у RSD;

(3) 3,19% на кредите у EUR и динарске кредите индексиране у EUR;

(4) 2,45% на кредите у USD и динарске кредите индексиране у USD;

(5) 3,12% на кредите у CHF и динарске кредите индексиране у CHF;

(6) 3,70% на кредите у SEK и динарске кредите индексиране у SEK;

(7) 1,15% на кредите у GBP и динарске кредите индексиране у GBP;

(8) 3,33% на кредите у RUB и динарске кредите индексиране у RUB;

2) за друга привредна друштва:

(1) 5,84% на краткорочне кредите у RSD;

(2) 5,58% на дугорочне кредите у RSD;

(3) 3,10% на краткорочне кредите у EUR и динарске кредите индексиране у EUR;

(4) 3,42% на дугорочне кредите у EUR и динарске кредите индексиране у EUR;

(5) 12,97% на краткорочне кредите у CHF и динарске кредите индексиране у CHF;

(6) 8,21% на дугорочне кредите у CHF и динарске кредите индексиране у CHF;

(7) 4,41% на краткорочне кредите у USD и динарске кредите индексиране у USD;

(8) 4,16% на дугорочне кредите у USD и динарске кредите индексиране у USD.

Наведене каматне стопе  примењују се и на зајмове.

Центар за велике пореске обвезнике

ОБАВЕШТЕЊЕ

Рок за подношење пореске пријаве о обрачуну акцизе на електричну енергију за порески обрачунски период фебруар 2018. године је 15. март. 2018. године, на новом обрасцу ПП ОАЕЛ. Обрачунски период је календарски месец у којем је извршено очитавање потрошене електричне енергије. Пореску пријаву о обрачуну акцизе на електричну енергију састављају и подносе правна лица и предузетници- снабдевачи електричне енергије који имају лиценцу за обављање делатности снабдевања електричном енергијом у складу са Законом о енергетици:

- када снабдевају купце електричне енергије за њихову крајњу потрошњу

- када електричну енергију користе за сопствене потребе

Обвезник акцизе утврђује обавезу по основу акцизе на електричну енергију тако што сабира:

- износе обрачунате акцизе из свих издатих рачуна о испорученој електричној енергији крајнјим купцима у пореском обрачунском периоду фебруар 2018. године

- износе обрачунате акцизе из обрачуна потрошње електричне енергије за сопствене потребе у пореском обрачунском периоду фебруар 2018. године

Утврђена обавеза уноси се у нови Образац ПП ОАЕЛ - Пореску пријаву о обрачуну акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу. Образац ПП ОАЕЛ састоји се из три дела:

1. Подаци о пријави,

2. Подаци о обвезнику акцизе,

3. Подаци о обрачунатој акцизи

Подсећамо вас да Корисничко упутство за подношење пореске пријаве о обрачуну акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу у електронском облику преко портала Пореске управе можете наћи на сајту Пореске управе у делу правна лица међу правним прописима у делу корисничка упутства.

Центар за велике пореске обвезнике

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо вас да су у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 020/2018 од 16.03.2018. године објављени:

Правилник о изменама и допунама правилника о пореској пријави за порез по одбитку, који је у примени од 17. марта 2018.године,

Правилникизменама и допунама правилника о начину обрачунавања и плаћања акцизе, врсти, садржини и начину вођења евиденција, достављања података и подношења пореске пријаве, који је у примени од 24, марта 2018.године, и

Правилник о изменама и допунама правилника о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит по одбитку на приходе и накнаде које остварују нерезидентна и резидентна правна лица, који је у примени од 1. априла 2018. године.

Центар за велике пореске обвезнике

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Одредбама члана 80. став 5. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 18/2016) прописано је да ако последњи дан рока пада на дан у коме орган не ради, рок истиче кад протекне први наредни радни дан.

Одредбама члана 1. Закона о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“ бр. 43/2001,...,92/2011) прописано је да је Дан државности Србије – Сретење одређен као државни празник који се празнује нерадно 15-ог и 16-ог фебруара.

У складу са цитираним законским одредбама обавештавамо вас да је рок за подношење пореских пријава и измирење пореских обавеза 19.02.2018. године за:

- подношење пореске пријаве и плаћање ПДВ за претходни месец,

- подношење обрасца ПИД ПДВ 1 за јануар ако је у јануару испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство,

- плаћање аконтације пореза на добит правних лица за претходни месец,

- плаћање обрачунате акцизе за период од 16. до краја претходног месеца,

- подношење пореске пријаве за обрачун акцизе за претходни месец и

- подношење пореске пријаве о обрачуну акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу за претходни месец и плаћање акцизе.

Центар за велике пореске обвезнике

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо вас да је на сајту Пореске управе у делу преглед прописа за правна лица објављено Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ, број 000-431-00-00040/2018-К0052 од 31.01.2018. године.

Центар за велике пореске обвезнике

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо вас да су у „Службеном гласнику РС“ број 7/2018 од  26.01.2018. године објављени:

- Усклађени динарски неопорезиви износи пореза на доходак грађана из члана 9. став 1. тач. 9), 12), 13), 29) и 30), члана 18. став 1. тач. 1), 2), 5), 7), 8) и 9), члана 21а став 2, члана 83. став 4. тачка 1) и члана 85. став 1. тачка 11) Закона о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС”, бр. 113/17), који су у примени од 1. фебруара 2018. године и то:

 

усклађени динарски неопорезиви износи

1) у члану 9. став 1:

 

– помоћ у случају смрти запосленог, члана његове породице или пензионисаног радника – тачка 9)

67.145

– стипендије и кредити ученика и студената – тачка 12)

11.511

– накнада за исхрану – хранарина коју спортистима аматерима исплаћују аматерски спортски клубови, у складу са законом којим се уређује спорт – тачка 13)

9.592

– накнада за рад чланова изборних комисија, бирачких и гласачких одбора и за рад на попису становништва – тачка 29)

5.150

– новчане помоћи физичким лицима која нису запослена код даваоца – тачка 30)

12.746

2) у члану 18. став 1:

 

– накнада трошкова превоза за долазак и одлазак са рада – тачка 1)

3.837

– дневница за службено путовање у земљи – тачка 2)

2.303

– накнада превоза на службеном путовању – тачка 5)

6.716

– солидарна помоћ за случај болести, здравствене рехабилитације или инвалидности запосленог или члана његове породице – тачка 7)

38.370

– поклон деци запослених, старости до 15 година, поводом  Нове године и Божића – тачка 8)

9.592

– јубиларна награда запосленима, у складу са законом који уређује рад – тачка 9)

19.183

3) у члану 21а став 2 – премија за добровољно здравствено осигурање и пензијски допринос у добровољни пензијски фонд

5.757

4) у члану 83. став 4 – појединачно остварен добитак – тачка 1)

11.684

5) у члану 85. став 1 – награде и друга слична давања физичким лицима која нису запослена код исплатиоца – тачка 11)

12.746

- Усклађени динарски износ из члана 13. став 3. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС“ бр. 113/17) износи 5.757 динара и примењује се  од  1. фебруара 2018. године.

- Исправка износа највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2017. годину („Сл. гласник РС“ број 2/18), где уместо броја: „3.951.855“ треба да стоји број: „3.793.175“.

Центар за велике пореске обвезнике

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо вас да је на Порталу Е порези, у делу Упутства и обрасци, објављено Корисничко упутство за подношење пореске пријаве о обрачуну акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу у електронском облику преко портала Пореске управе, број: 000-092-00-00012/2018-К0059  од 19.01.2018. године.

Центар за велике пореске обвезнике

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо вас да је на Порталу Е порези, у делу Упутства и обрасци, објављено Корисничко упутство за подношење пореске пријаве о обрачуну акцизе на обрасцу ПП ОА у електронском облику преко портала Пореске управе, број: 000-092-00-00011/2018-К0059 од 10.01.2018. године.

Центар за велике пореске обвезнике

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо вас да је изменама и допунама члана 85. став 11. Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС“ бр. 113/17) почев од 01.01.2018. године, дефинисано да опорезиви приход из става 1. тачка 12) овог члана који физичко лице оствари по основу примања из члана 9. овог закона изнад прописаних неопорезивих износа, чини разлика између оствареног примања и неопорезивог износа. Дакле, укинуто је признавање нормираних трошкова за примања из члана 9. наведеног Закона која се исплаћују преко неопорезивог износа и то:

- отпремнине код одласка у пензију,

- отпремнине, односно новчане накнаде које послодавац исплаћује запосленом за чијим је радом престала потреба у складу са Законом о раду, односно запосленом који ради на пословима за које више не постоји потреба или постоји потреба смањења броја извршилаца у складу са законом којим се уређује  начин одређивања максималног броја запослених у јавном сектору,

- отпремнине која се исплаћује лицу коме престаје радни однос у процесу решавања вишка запослених у поступку приватизације у складу са актом Владе којим се утврђује програм за решавање вишка запослених у поступку приватизације, преко износа утврђеног тим програмом,

- стипендије и кредити ученицима и студентима, у месечном износу до 11.176 динара,

- помоћ у случају смрти запосленог, члана његове породице или пензионисаног радника, до 65.189 динара

- накнаде за исхрану – хранарине коју спортистима аматерима исплаћују аматерски спортски клубови преко месечног неопорезивог износа од 9.313 динара.

Приликом исплата отпремнина из члана 9. Закона изнад неопорезивог износа плаћа се порез по стопи од 20%. Основица пореза је опорезиви бруто приход без умањења за износ нормираних трошкова.

Приликом исплата стипендија и кредита ученицима и студентима, помоћи у случају смрти запосленог, члана његове породице или пензионисаног радника, као и накнаде за исхрану – хранарине, на износ преко неопорезивог износа обрачунава се порез на друге приходе у складу са чланом 85. Закона о порезу на доходак грађана по стопи од 20% на основицу коју чини бруто приход без умањења нормираних трошкова.

Напомињемо да је новом тачком 30) у члану 9. Закона о порезу на доходак грађана прописано да код исплате новчане помоћи лицима која нису запослена код даваоца, а која не представља новчани еквивалент за неки његов рад, односно противуслугу или противчинидбу за неку његову активност у односу на даваоца  неопорезив износ је 12.375 динара годишње, остварене од једног исплатиоца. У случају да се исплати већи износ од неопорезивог, разлика се брутира коефицијентом 1,25 или се нето износ подели са 0,80 и на бруто износ се обрачунава порез по стопи од 20%.

                                                                                   Центар за велике пореске обвезнике

 

Обавештење

Обавештавамо вас да се неопорезиви износ од 15.000 динара из члана 15а Закона о порезу на доходак грађана примењује код обрачуна и плаћања пореза на зараде почев од зараде за месец јануар 2018. године, а неопорезиви износ од 11.790 динара примењује се закључно са исплатом зараде за месец децембар 2017. године, сходно члану 49. Закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана ("Сл. гласник РС", бр. 113/17).                                                                                    

                                                                                        Центар за велике пореске обвезнике

 

Обавештење

Обавештавамо вас да је у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 2/18 дана 05.01.2018. године објављен износ највише месечне основице на коју се обрачунавају и плаћају доприноси за обавезно социјално осигурање:

- Највиша месечна основица доприноса за обавезно социјално осигурање износи 329.330 динара, и примењује се од 06.01.2018. године.

Центар за велике пореске обвезнике

 

Обавештење

Обавештавамо вас да је у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 2/18 дана 05.01.2018. године објављен износ најниже месечне основице на коју се обрачунавају и плаћају доприноси за обавезно социјално осигурање :

-  Најнижа месечна основица доприноса за обавезно социјално осигурање износи 23.053 динара, и примењује се од  06.01.2018. године

Центар за велике пореске обвезнике

 

Обавештење 

Обавештавамо вас да је према изменама и допунама Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 113/2017), који је у примени од 25.12.2017.године, прописан нови износ таксе на жалбу на решење Пореске управе донето у управном поступку која сада износи 1.880 динара.

Центар за велике пореске обвезнике

 

Обавештење

Обавештавамо вас да је   Правилником о изменама и допунама Правилника o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Службеном гласнику РС“ бр. 114/2017) прописан у Прилогу 1 − План рачуна за уплату јавних прихода, редни број 211а, уплатни рачун за акцизу на кафу произведену у земљу:

       

Акцизе на кафу произведену у земљи

       

840

717521

843

11

Акциза на кафу произведену у земљи

53

4

ПУ

4

Правилник  ступа на снагу 1. јануара 2018. године.

Центар за велике пореске обвезнике

 

 Обавештење

Обавештавамо вас да је објављен Правилник о изменама и допунама Правилника o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Службени гласник РС“, бр. 114/2017), који ступа на снагу 1. јануара 2018. године.

У складу са изменама наведеног Правилника, укида се евиденциони рачун ЦВПО 840-1557845-53, што значи да се од 1. јануара 2018.године све обавезеплаћају на директне буџетске рачуне (група 843).

Напомињемо да на консолидованом упиту стања, за конкретан ПИБ и појединачни рачун јавних прихода, постоји одређен позив на број одобрења за плаћање, по моделу 97.

                   Центар за велике пореске обвезнике

 

Обавештење

Београд, 25.12.2017. године - Обавештавамо вас да је објављен Правилник о изменама и допунама Правилника o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Службени гласник РС“, бр. 114/2017), који ступа на снагу 1. јануара 2018. године.

У складу са изменама наведеног Правилника, укида се евиденциони рачун ЦВПО 840-1557845-53, што значи да се од 1. јануара 2018.године све обавезе плаћају на директне буџетске рачуне (група 843).

Напомињемо да на консолидованом упиту стања, за конкретан ПИБ и појединачни рачун јавних прихода, постоји одређен позив на број одобрења за плаћање, по моделу 97.

Обавештавамо вас да су у „Службеном гласнику РС“ објављени следећи прописи:

 „Службени гласник РС“ бр. 113/2017 од 17.12.2017. године

Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност

Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица

Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана

Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање

Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама

Закон о изменама и допунама Закона о раду

 „Службени гласник РС“ бр. 108/2017 од 01.12.2017. године

Уредба o изменама и допунама Уредбе о изгледу контролне акцизне маркице, врсти података на маркици и начину и поступку одобравања и издавања маркица, вођења евиденција о одобреним и издатим маркицама и обележавања цигарета и алкохолних пића

 „Службени гласник РС“ бр. 96/2017 од 27.10.2017. године

Износ  најниже месечне основице на коју се обрачунавају и плаћају доприноси за обавезно социјално осигурање  који износи 23.074 динара и примењује се од 1. новембра 2017. године.

„Службени гласник РС“ бр. 90/2017 од 06.10.2017. године

ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о ближим условима, начину и поступку остваривања ослобођења од плаћања акцизе на производе које произвођач, односно увозник продаје дипломатским и конзуларним представништвима и међународним организацијама, као и на деривате нафте, биогорива и биотечности који се продају на основу међународног уговора и

ПРАВИЛНИК о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ

Обавештавамо вас да је рок за подношење тромесечног обрачуна акцизе за период 01.01.-30.06.2017. године до 20.07.2017. године, у складу са Законом о акцизама („Сл.гласник РС“ бр. 22/01,...,108/16) и Правилником о изменама и допунама Правилника о начину обрачунавања и плаћања акцизе, врсти, садржини и начину вођења евиденција, достављања података и састављања обрачуна акцизе („Сл.гласник РС“ бр.3/05,...,101/16).

Такође, обавештавамо вас да је, у складу са Правилником о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на  деривате нафте из члана 9. став 1. тачка 3), 5) и 7) Закона о акцизама који се користе за транспортне сврхе и за грејање („Сл.гласник РС“ бр.112/12,...,111/15), као и Правилником о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности из члана 9. став 1. тачка 3), 4), 5), 6) и 7) Закона о акцизама, који се користе као енергетска горива у производњи електричне и топлотне енергије или у индустријске сврхе („Сл.гласник РС“, бр. 38/13,....,101/16), рок за подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте, биогорива и биотечности за период 01.01.-30.06.2017. године најраније 20.07.2017. године. Изузетно, за грејање пословног, односно стамбеног простора, захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 3), 5) и 7) Закона, подноси се најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте  који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора, тј. за јуни месец 2017. године најраније 20.07.2017. године.

Обавештавамо вас да су у „Службеном гласнику РС“ објављени следећи прописи:

„Службени гласник РС“ бр. 88/2017 од 29.09.2017.године

Уредба о изменама и допунама Уредбе о количини расхода (кало, растур, квар и лом) на који се не плаћа акциза

„Службени гласник РС“ бр. 86/2017 од 22.09.2017. године

Правилник о изменама и допунама Правилника о садржини, врсти података и начину вођења регистра произвођача алкохолних пића

Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и поступку обрачунавања и плаћања акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу

Правилник о изменама и допунама Правилника о начину обрачунавања и плаћања акцизе, врсти, садржини и начину вођења евиденција, достављања података и подношења пореске пријаве

„Службени гласник РС“ бр. 73/2017 од 28.07.2017. године

Износ најниже месечне основице на коју се обрачунавају и плаћају доприноси за обавезно социјално осигурање који износи 23.446 динара и примењује се од 1. августа 2017. године.

„Службени гласник РС“ бр. 61/2017 од 23.06.2017. године

Усклађени динарски износи из Тарифе републичких административних такси који  се примењују од 01.07.2017.године

- У тарифном броју 1. такса на захтев износи 310 динара

- У тарифном броју 6. такса на жалбу износи 460 динара 

- У тарифном броју 11. такса на уверење износи 310 динара

„Службени гласник РС“ бр. 41/2017 од 28.04.2017. године

Најнижа месечна основица на коју се обрачунавају и плаћају доприноси за обавезно социјално осигурање износи 21.906 динара и примењује се од 1. маја 2017. године.

„Службени гласник РС“ бр. 21/2017 од 10.03.2017.године

Правилник о утврђивању услуга предаје јела и пића за конзумацију на лицу места за сврху одређивања места промета услуга, у смислу Закона о порезу на додату вредност

Правилник о утврђивању услуга у вези са непокретностима за сврху одређивања места промета услуга, у смислу Закона о порезу на додату вредност

Правилник о утврђивању превозних средстава за сврху одређивања места промета услуга изнајмљивања тих средстава, у смислу Закона о порезу на додату вредност

Правилник о изменама Правилника о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза

ПРАВИЛНИК о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке” за 2017. годину

Правилник о изменама и допунама Правилника о пореској пријави за порез по одбитку

„Службени гласник РС“ бр. 9/2017 од 10.02.2017. године

Уредба o изменама и допунама Уредбе о изгледу контролне акцизне маркице, врсти података на маркици и начину и поступку одобравања и издавања маркица, вођења евиденција о одобреним и издатим маркицама и обележавања цигарета и алкохолних пића

 „Службени гласник РС“ бр. 7/2017 од 31.01.2017.године

Усклађени динарски неопорезиви износи пореза на доходак грађана

1) у члану 9. став 1:

 

– помоћ у случају смрти запосленог, члана његове породице или пензионисаног радника – тачка 9)

65.189

– стипендије и кредити ученика и студената – тачка 12)

11.176

– накнада за исхрану – хранарина коју спортистима аматерима исплаћују аматерски спортски клубови, у складу са законом којим се уређује спорт – тачка 13)

9.313

2) у члану 15а ст. 2, 4. и 5:

 

– неопорезиви износ зараде

11.790

3) у члану 18. став 1:

 

– накнада трошкова превоза у јавном саобраћају – тачка 1)

3.725

– дневница за службено путовање у земљи – тачка 2)

2.236

– накнада превоза на службеном путовању – тачка 4)

6.520

– солидарна помоћ за случај болести, здравствене рехабилитације или инвалидности запосленог или члана његове породице – тачка 5)

37.252

– поклон деци запослених, старости до 15 година, поводом Нове године и Божића – тачка 6)

9.313

– јубиларна награда запосленима, у складу са законом који уређује рад – тачка 7)

18.624

4) у члану 21а став 2:

 

– премија за добровољно здравствено осигурање и пензијски допринос у добровољни пензијски фонд

5.589

5) у члану 83. став 4:

 

– појединачно остварен добитак – тачка 1)

11.344

6) у члану 85. став 1:

 

– награде, новчане помоћи и друга давања физичким лицима која нису запослена код исплатиоца – тачка 10)

12.375

Усклађени динарски неопорезиви износи пореза на доходак грађана ступају на снагу 1. фебруара 2017. године.

УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ АКЦИЗА из члана 9. став 1. тачка 1), тачка 2) алинеја трећа, тачка 3) алинеја четврта, тачка 4), тачка 5) алинеја четврта, тачка 6) и тачка 7) алинеја трећа, члана 9. став 5. тачка 1) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (4) алинеја прва, подтач. (5) и (6), тачка 2), тачка 3) подтачка (1) алинеја трећа, подтачка (2) алинеја прва, подтачка (3), тач. 4), 5) и 6), члана 12а, чл. 14. и 14а и члана 40г Закона о акцизама годишњим индексом потрошачких цена у 2016. години,                                                 

ИЗНОС највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2016. годину  износи 3.808.440 динара. 

ИЗНОС процењене највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2017. годину износи 3.953.503 динарa.

ИЗНОС најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање:

Најнижа месечна основица на коју се обрачунавају и плаћају доприноси за обавезно социјално осигурање износи 23.229 динара, а примењује се од 1. фебруара 2017. године.                                                                           

 „Службени гласник РС“ бр. 109/2016 од 30.12.2016.године

- Правилник о изменама Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ и

- Правилник о изменама и допунама Правилника о утврђивању добара и услуга чији се промет опорезује по посебној стопи ПДВ.                                     

„Службени гласник РС“ бр.108/2016 од 29.12.2016. године

- Закон о изменама и допунама Закона о акцизама;

- Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност;

- Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

„Службени гласник РС“ бр.107/2016 од 29.12.2016.године

- Правилник о изменама и допунама Правилника o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна;

„Службени гласник РС“ бр. 101/2016 од 16.12.2016. године

- Правилник о изменама и допунама Правилника о  начину и поступку обрачунавања и плаћања акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу;

- Правилник o изменама и допунама  Правилника о начину обрачунавања и плаћања акцизе, врсти, садржини и начину вођења евиденција, достављања података и подношења пореске пијаве;

- Правилник о изменама Правилника о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности из члана 9. став 1. тачка 3), 4), 5), 6) и 7) Закона о акцизама, који се користе као енергетска горива у производњи  електричне  и топлотне енергије или у индустријске сврхе;

- Правилник о изменама  Правилника о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит правних лица;

- Правилник  о изменама и допунама Правилника о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица.

Обавештење

Одредбама чл. 91. ст. 1 тачка 2) Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 30/1997.. 18/2016) прописано је да ако последњи дан рока пада у недељу или на дан државног празника, или у неки други дан кад орган пред којим треба предузети радњу не ради, рок истиче истеком првог наредног радног дана.

Одредбама чл. 2. Закона о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“ бр. 43/2001, 101/2007 и 92/2011) прописано је да се Нова година 2017 година, као државни празник, празнује нерадно  1, 2. и  3. јануара 2017. године.

У складу са цитираним законским одредбама обавештавамо вас да  је рок за измирење пореских обавеза:

- у складу са чланом 23. став 2. Закона о акцизама  обвезник акцизе  за период  01.12. - 15.12.2016. године је дужан да уплати обрачунату акцизу  до 30. децембара 2016. године, с обзиром да  последњи дан у месецу пада у суботу, која је нерадан дан;

- у складу са чланом 51. став 3. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање  послодавац је дужан да најкасније до последњег  дана у текућем  месецу уплати доприносе за претходни месец, а  у конкретном случају  до 4-ог јануара 2017. године.

Одељење за комуникацију, сервис пореских обвезника и правну помоћ