Пореска управа  >>  еПорези  >>  Како постати корисник ?

Порески календар

дец 2019

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

*Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. *Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима најкасније у року од три дана од дана исплате обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. *Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. *Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. *Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. *Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. *Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2019. годину, ако је у 2019. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 18.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. *Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Како постати корисник ?

Приступ електронским сервисима Пореске управе је јединствен и односи се на све електронске сервисе Пореске управе.

  • За приступ електронским сервисима на порталу "еПорези" потребно је инсталирати специјално дизајнирану апликацију еПорези
  • Приступ електронским сервисима Пореске управе врши се путем Квалификованог електронског сертификата са чипом издатим од стране једног од Сертификационих тела у Републици Србији - Регистар сертификационих тела можете пронаћи на адреси http://epotpis.mtt.gov.rs/почетна/registar-pruzalaca-kvalif-usluga-od-povrenja/
  • Физичко лице у своје име или законски заступник правног лица у име правног лица приступају електронским сервисима Пореске управе директно односно без потребе било какаве претходне регистрације за коришћење ових сервиса
  • Законски заступник правног лица у име правног лица може путем ПЕП обрасца, који се подноси у надлежној организационој јединици Пореске управе, овластити друго лице ("овлашћено лице за употребу електронских сервиса") да у његово име користи електронске сервисе Пореске управе
  • За коришћење Квалификованог електронског сертификата неопходно је поседовати читач картица са чипом (eng. Smart Card). Уколико се као медиј за електронски потпис користи USB токен, читач картица није потребан

Напомене:

Законски заступник правног лица сам чин давања или одузимања овлашћења може извршити коришћењем портала "еПорези" и то у случају да поседује важећи Kвалификовани електронски серитификат.

У случају да законски заступник, тј. лице које даје овлашћење, не поседује Kвалификовани електронски серификат, овашћење може дати попуњавањем ПЕП обрасца и предајом истог надлежној Oрганизационој јединици Пореске управе.

Све информације о набавци и коришћењу Kвалификованог електронског серитификата, можете добити на сајтовима овлашћених Сертификационих тела.