Пореска управа  >>  Физичка лица  >>  Пореске пријаве и обрасци

Порески календар

дец 2018

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2017. годину, ако је у 2017. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, врши се уз пореску ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину у складу са прописима о рачуноводству. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на oбрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на oбрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку квартала у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на oбрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 15.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. Подношење прегледа обрачуна ПДВ, на обрасцу ПОПДВ уз пореску пријаву ПДВ за сваки порески период.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Пореске пријаве и обрасци

Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте, односно биотечности из члана 9. став 1. тач. 3), 5), и 7) Закона о акцизама

Образац РЕФ-Г

Захтев купца првог стана за рефундацију ПДВ
Образац РФН

Образац 1
Образац 1

Захтев за одлагање плаћања дугованог пореза
Образац ЗОПДП

Потврда о плаћеним порезима и доприносима по одбитку

Образац ППП ПО

Захтев за издавање пореског уверења о измиреним обавезама

Захтев за издавање пореског уверења о измиреним обавезама

Информативна пореска пријава
Образац ИПП

Овлашћење за употребу електронских сервиса
Образац ПЕП

Потврда о резидентности
Образац ПОР-1

Потврда о резидентности
Образац ПОР-2

Захтев за отпис камате на доспеле обавезе по основу одређених пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање
Образац ЗОК

Изјава купца стана да купује први стан за себе, односно за себе и одређене чланове његовог породичног домаћинства
Образац ИКПС-ППАП

Пореска пријава пореза на додату вредност
Образац ПП ПДВ

Пореска пријава о обрачунатом и плаћеном порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима на зараду/другу врсту прихода од стране физичког лица као пореског обвезника

Образац ПП ОПО 

Пореска пријава за утврђивање пореза на наслеђе и поклон

Образац ППИ-3

Пореска пријава за утврђивање пореза на пренос апсолутних права

Образац ППИ4

Пореска пријава за утврђивање пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање самоопорезивањем на приходе од самосталне делатности

Образац ППДГ-1С

Пореска пријава за утврђивање пореза на капиталне добитке

Образац ППДГ 3Р 

Појединачна пореска пријава о обрачунатим порезима и доприносима
Образац ППП ПД

Потврда о плаћеним порезима и доприносима по одбитку

Образац ППП ПО

Пореска пријава за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана за ______ годину

Образац ППДГ 2Р

Захтев за исправку грешака
Образац ЗИГ

Преглед обрачуна ПДВ за порески период

ПОПДВ

Захтев купца хране и опреме за бебе за рефундацију ПДВ

Образац РФНБ