Пореска управа  >>  еПорези  >>  Упутства и обрасци

Порески календар

дец 2018

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2017. годину, ако је у 2017. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, врши се уз пореску ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину у складу са прописима о рачуноводству. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на oбрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на oбрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку квартала у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на oбрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 15.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. Подношење прегледа обрачуна ПДВ, на обрасцу ПОПДВ уз пореску пријаву ПДВ за сваки порески период.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Упутства и обрасци

еПорези - видео о електронским сервисима за пореске обвезнике

Видео упутство за приступање електронским сервисима на порталу Пореске управе

ПЕП-ИПЈ

Пореска пријава ПЕП-ИПЈ 

За ПЕП-ИПЈ пријаву постоји XML пример (PEP-IPJ XML primer.xml [XML | 2,8 KB]), који можете искористити за формирање и слање података из Ваше евиденције.

ППДГ-1Р

Корисничко упутство за електронско подношење пореске пријаве за утврђивање пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање на паушални приход од самосталне делатности 

 

ПП ОА

Корисничко упутство за подношење пореске пријаве о обрачуну акцизе на обрасцу ПП ОА у електронском облику преко портала Пореске управе

 

ПП ОАЕЛ

Корисничко упутство за подношење пореске пријаве о обрачуну акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу у електронском облику преко портала Пореске управе  

 

ПП ПДВ

За ПП ПДВ пријаву постоји форма у XSD формату PPPDV-20140626.xsd као и XML примери PPPDV-NoviXML, који се могу искористити за формирање и слање података из Вашег рачуноводственог програма.  

Поступак подношења ПП ПДВ пријаве можете погледати Видео упутство за ПП ПДВ

За преглед обрачуна за порез на додату вредност (ПОПДВ) постоји форма у XSD формату ПППДВ ПОПДВ.xsd као и XML примери POPDV xml, који се могу користити за формирање и слање података из Вашег рачуноводственог програма.

Форма ПОПДВ обрачуна примењује се од 1. јула 2018. године, у складу са "Правилником о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ" („Службени гласник РС“, број 90/2017, 119/2017 и 48/2018).

ППП-ПД

Корисничко упутство за примену Правилника о пореској пријави за порез по одбитку (ППП-ПД) Примери за Корисничко упутство и Примери за обрачун за ППП-ПД пријаву.

Поступак подношења ППП-ПД пријаве можете погледати Видео упутство за ППП-ПД

 

ПДП

Корисничко упутство за примену правилника о садржају и начину подношења пореске пријаве пореза на добит правних лица (ПДП) 

Корисничко упутство за подношење ПДП пријаве (ПДП) 

За ПДП пријаву постоји форма у XSD формату (PDPPrijavaV.1.2.6.xsd) као и XML пример (PDP-primer.xml), који се могу искористити за формирање и слање података из Вашег рачуноводственог програма.

 

ППДГ-2Р

Корисничко упутство за подношење пријаве за годишњи порез на доходак грађана у електронском облику ППДГ 2Р

 

ПП ОД-О

За ПП ОД-О пријаву постоји форма у XSD формату (PPODO-Prijava.xsd) као и XML примери првобитне (PPODO.XML) и измењене (PPODO-izmenjena.XML) пријаве, који се могу искористити за формирање и слање података из Вашег рачуноводственог програма.

Корисничко упутство за подношење електронске пореске пријаве о обрачунатим доприносима за осниваче, односно чланове привредног друштва ПП ОД-О

Поступак подношења ПП ОД-О пријаве можете погледати Видео упутство за ПП ОД-О

ПП ОПО

За ПП ОПО пријаву постоји форма у XSD формату (PPOPO-Prijava.xsd) као и XML пример (PPOPO.XML), који се могу искористити за формирање и слање података из Вашег рачуноводственог програма.

Поступак подношења ПП ОПО пријаве можете погледати Видео упутство за ПП ОПО

Видео упутство за подношење пореске пријаве за порез од давања у закуп сопствене непокретности - ПП ОПО

ПДПО/С

За ПДПО/С пријаву постоји форма у XSD формату (PPPDPOS-Prijava.xsd) као и XML примери (PPPDPOS.XML), који се могу искористити за формирање и слање података из Вашег рачуноводственог програма.

Поступак подношења ПДПО/С пријаве можете погледати Видео упутство за ПДПО/С 

ПП КДЗН

За ПП КДЗН пријаву постоји форма у XSD формату (PPKDZN-Prijava.xsd) као и XML пример (PPKDZN.XML), који се могу искористити за формирање и слање података из Вашег рачуноводственог програма.

Поступак подношења ПП КДЗН пријаве можете погледати Видео упутство за ПП КДЗН

ПП ППНО

За ПП ППНО пријаву постоји форма у XSD формату (PPPPNO-Prijava.xsd) као и XML пример (PPPPNO.XML), који се могу искористити за формирање и слање података из Вашег рачуноводственог програма.

Корисничко упутствo за подношење електронске пореске пријаве пореза на премије неживотних осигурања ПП ППНО 

 

ИОСИ

Корисничко упутство за електронско подношење извештаја о извршењу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом

За ИОСИ пријаву постоји форма у  XSD формату - ИОСИ пријава  као и XML пример - ИОСИ пример

који се могу искористити за формирање и слање података из Вашег рачуноводственог програма.

ПЕП образац

Пореска пријава пореза на додату вредност – Образац ПП ПДВ

Појединачна пореска пријава о обрачунатим порезима и доприносима – Образац ППП ПД

Пореска пријава за аконтационо-коначно утврђивање пореза на добит правних лица – Образац ПДП

Пореска пријава за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана – Образац ППДГ-2P