Пореска управа  >>  е-ПОРЕЗИ  >>  Информацијe

Порески календар

мај 2017

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. Подношење коначног обрачуна акцизе за прошлу годину врши се заједно са годишњим пореским билансом. Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2016. годину, ако је у 2016. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, врши се уз пореску пријаву ПДВ за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину у складу са прописима о рачуноводству.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Информацијe

Портал "е-ПОРЕЗИ" омогућава брзо, једноставно и сигурно подношење пореских пријава са рачунара корисника.

Предности електронског пословања су следеће:

 • Брже, једноставније и лакше подношење пореске пријаве;
 • Могућност подношења докумената сваког дана у недељи без обзира на географску локацију;
 • Пренос овлашћења по основу електронског пословања;
 • Коришћење портала "е-ПОРЕЗИ" је бесплатно.

За приступ порталу "е-ПОРЕЗИ" потребно је поседовати Квалификовани електронски сертификат са електронским потписом, који додељују овлашћена Сертификациона тела у Републици Србији.

Приликом приступа порталу уноси се јединствени ПИН-код Квалификованог електронског сертификата. Власник сертификата приступа порталу, односно електронским сервисима портала за који је овлашћен од стране једног или више привредних субјеката.

На порталу "е-ПОРЕЗИ" могуће је поднети следеће електронске форме пореских пријава:

 • ПППДВ –Пореска пријава пореза на додату вредност
 • ППП-ПД – Појединачна пореска пријава о обрачунатим порезима и доприносима
 • ППП – Појединачна пореска пријава
 • ПП-ПДП – Пореска пријава за аконтационо - коначно утврђивање пореза на добит правних лица
 • ППДГ-2P – Пореска пријава за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана
 • ПП ОД-О – Пореска пријава о обрачунатим доприносима за обавезно социјално осигурање за осниваче, односно чланове привредног друштва
 • ПП ОПО – Пореска пријава за порезе и доприносе на приходе које је самоопорезивањем обрачунало физичко лице као обвезник
 • ПП ПДПО/С – Пореска пријава за обрачун пореза на добит по одбитку на приходе и накнаде које остварују нерезидентна и резидентна правна лица
 • ПП КДЗН – Пореска пријава за обрачун пореза на добит по решењу на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари остварује нерезидентно правно лице
 • ПП ППНО – Пореска пријава за порез на премије неживотних осигурања
 • ИОСИ – Извештај о извршењу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом
 • ПП ОАК – Пореска пријава о кумулативном обрачуну акцизе
 • ПП ОАКГ – Пореска пријава о кумулативном-годишњем обрачуну акцизе
 • ПП ТОА – Пореска пријава о тромесечном обрачуну акцизе
 • ПП ОАЕЛ – Пореска пријава о обрачуну акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу
 • ППДГ1С – Пореска пријава за утврђивање пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање самоопорезивањем на приходе од самосталне делатности

Поред подношења пореских пријава, путем портала "е-ПОРЕЗИ" могуће је извршити преглед претходно поднетих пореских пријава електронским путем, обавити увид у пореске картице пореског обвезника, увид у податке из Јединственог регистра пореских обвезника, као и поступак доделе/одузимања овлашћења за електронско пословање.