Пореска управа  >>  Предузетници

Порески календар

дец 2018

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2017. годину, ако је у 2017. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, врши се уз пореску ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину у складу са прописима о рачуноводству. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на oбрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на oбрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку квартала у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на oбрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 15.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. Подношење прегледа обрачуна ПДВ, на обрасцу ПОПДВ уз пореску пријаву ПДВ за сваки порески период.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Предузетници

Обавештење о исправном усмеравању уплате пореза и доприноса за обвезнике самосталних делатности и обвезнике доприноса за обавезно социјално осигурање 

ИЗРАЧУНАВАЊЕ КОНТРОЛНОГ БРОЈА

Основ за контролу податка позив на број одобрења се налази у Правилнику о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна (Сл.гласник РС 88/2002), у даљем тексту Правилник, у тачки 4.

Конструкција рачуна за уплату јавних прихода је:

840 – РРРРРР 843 – КК – директни рачуни за уплату јавних прихода

840 - 1557 845 – 53 - рачун за уплату јав. прих. Центра за велике пореске обвезнике

840 - Р 846 – КК – рачун за уплату јавних прихода физичких лица и предузетника

РРРРРР – представља партију рачуна за уплату јавних прихода, колона 2 из прилога 1 Правилника (нпр. 711111 – Порез на зараде за уплатни рачун 840 – 711111843 – 52),

Р – представља ознаку врсте јавног прихода (нпр. 1 – Пролазни рачун за уплату пореза, такси и самодоприноса на доходак грађана за уплатни рачун 840 – 1846 – 22)

Контрола позива на број одобрења се врши код свих уплата на наведене рачуне (843, 845 и 846).

Код уплата које се врше на рачуне 843 и 846, обавезни модел позива на број је 22 или 97.

 

Структура позива на број за модел 22 је:

ООО – ШИФРА ОБВЕЗНИКА (до 7 нумеричких места) К

ООО – ознака општине из прилога 3 Правилника, са водећим нулама

ШИФРА ОБВЕЗНИКА - ознака под којом се обвезник водио у РУЈП-у, која има до 7 нумеричких места без водећих нула, са додатком контролне цифре К

К – контролни број израчунат по модулу 11 СУБ за шифру обвезника (пондерисање с лева у десно, у итерацијама од 7 до 2, ознака општине не улази у израчунавање контролног броја). Збир производа дели се бројем 11, остатак дељења одузима од броја 11 и добијени резултат је контролни број. Када је резултат 10 контролни број је нула, односно када је резултат 11 контролни број је 1.

 

Структура позива на број за модел 97 је:

КК - ООО – ИД ОБВЕЗНИКА (до 14 алфанумеричких места са водећим нулама)

КК – контролни број за низ цифара који представљају општину и ИД ОБВЕЗНИКА, израчунат по модулу 97, контролни број се уписује са водећом нулом

ООО – ознака општине из прилога 3 Правилника, са водећим нулама

ИД ОБВЕЗНИКА - ознака под којом се обвезник води у Пореској управи (порески идентификациони број, шифра обвезника, ЈМБГ или друго)

 

Код уплата које се врше на рачун 840-1557845-53 – Центар за велике пореске обвезнике, обавезни модел позива на број је 97.

 

Структура позива на број за модел 97 је:

КК - ООО – ПИБ (9 нумеричких места) – ШИФРА ЈАВНОГ ПРИХОДА (од 5 до 6 нумеричих цифара)

КК – контролни број за низ цифара који представљају општину и порески идентификациони број – ПИБ и ШИФРА ЈАВНОГ ПРИХОДА, израчунат по модулу 97, контролни број се уписује са водећом нулом

ООО – ознака општине из прилога 3 Правилника, са водећим нулама

ПИБ - ознака под којом се обвезник води у Пореској управи (Порески Идентификациони Број)

ШИФРА ЈАВНОГ ПРИХОДА – ознака врсте јавног прихода из прилога 1 Правилника, с тим што се уписују ознаке прихода из колоне 2, прилога 1 Правилника, без прве цифре «7» (5 нумеричих цифара) и, евентуално, још једна цифра ознаке начина извршења тог јавног прихода

Контрола шифре општине се врши у зависности од ГФС рачуна колона 2 прилога 1 Правилника и ознаке у колони 9, прилога 1 Правилника.

Ознака 1 за све општине 001-004,006-046,048-063,065-070, 072-089,091-105,107-123, 201-224,301,302-322,324-331, Ознака 2 за градове 501,511,521,531,541, Ознака 3 за аутономне покрајине 581,591,Ознака 4 за републику 601,701, Ознака 5 за СРЈ 928,933,901.

Шифре основа плаћања се користе, из колоне 7 прилога 1, Правилника, са додатком шифре облика плаћања, како је објашњено у тачки 4., подтачка 4. Правилника, за попуњавање шифре плаћања на налогу.

 

НАПОМЕНА ВАЖНО !

Број модела 22 у електронском облику задржава структуру унетог записа тј. први део позива на број је раздвојен цртицом од другог дела који је јединствен заједно са контролним бројем и тако се преноси у електронском запису.

Позив на број означен бројем модела 97 се у електронском запису исказује у низу без цртица односно размака, а према Одлуци о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета Службени лист број 29.

У поступку контроле Позива на број водити рачуна о вези ГФС рачуна (кол 2 Прилога 1 Правилника) и нивоа уплате ( кол 9 Прилога 1 Правилника) да ли се уписује шифра општине за ниво 1, шифра одговарајућег града за ниво 2, покрајине за за ниво 3, републике за ниво 4 и савезне државе за ниво 5. Исто тако проверити да ли је за одређени ГФС обавезан податак из колоне 10 Прилога 1 Правилника ( ово се односи само за модел 97).

Број :
У поље 'Број' се унеси нумерички податак (без размака, цртица и сл.).