Poreski kalendar

feb 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Biro za informisanje    Saopštenja    Za medije    Poštovanje poreskih propisa

Poštovanje poreskih propisa

17. 07. 2019.

Jedan od glavnih ciljeva i opredeljenje Poreske uprave kao moderne poreske administracije jeste kreiranje ambijenta u kome svaki poreski obveznik dobrovoljno i bez suvišnih troškova ispunjava svoje poreske obaveze. U skladu sa tim, pre tri godine kao posebna organizaciona jedinica formirano je Odeljenje za strateške rizike.

Video-prilog - pogledajte ovde

Bolja saradnja sa poreskim obveznicima, zaštita njihovih prava, jačanje poverenja i garancije integriteta i profesionalnosti Poreske uprave, važna su strateška opredeljenja. Upravo iz njih proizilaze i planovi poštovanja poreskih propisa koje izrađuje Odeljenje za strateške rizike u saradnji sa svim sektorima Poreske uprave.

Nataša Arsić, načelnica Odeljenja za strateške rizike kaže da se identifikacija, odnosno mapiranje rizika radi na OECD modelu za upravljanje rizicima koji se zasniva na četiri domena. Prvi domen je blagovremena i ispravna registracija poreskih obveznika, tačnost podnošenja prijava, blagovremenost podnošenja prijava i blagovremeno plaćanje poreskih obaveza.

Kroz ova četiri pokazatelja analiziraju se homogene grupe poreskih obveznika koje se formiraju na bazi zajedničkih karakteristika. Neki od njih su delatnost, veličina poreskog obveznika, broj zaposlenih lica koje ima i vrste javnih prihoda koje plaćaju. Potom se izračunava stopa dobrovoljnog poštovanja poreskih propisa, procenjuje potencijalni poreski jaz i rangira rizik. Rizici prepoznati planom poštovanja tretiraju se u Poreskoj upravi na dva načina.

Nataša Arsić objašnjava da prvi način podrazumeva represivne mere odnosno kontrolu, eventualno kažnjavanje i prinudnu naplatu, što se odnosi na obveznike koji ne žele da poštuju poreske propise.

Drugi način obuhvata široku lepezu usluga, pomoći i edukacije poreskim obveznicima koji žele da poštuju propise.

 „U prethodnom periodu imali smo par projekata kojima smo se poreskim obveznicima deklarisanim kao niskorizičnim obveznicima obraćali pisanim putem ili telefonom gde smo ih upozoravali na greške koje je potrebno da isprave da ne bi bili sankcionisani“, kaže načelnica Odeljenja za strateške rizike Nataša Arsić.

I ovo nije jedina vrsta pomoći. Poreska uprava inicirala je i posete novoregistrovanim poreskim obveznicima. Sve ove aktivnosti imaju jasan cilj - pomoć i podršku poreskim obveznicima da što lakše i bolje poštuju poreske propise.

Izvor: Prva TV