Пореска управа  >>  Физичка лица  >>  Преглед прописа  >>  Пренос власништва над половним возилом  >>  Порез на пренос власништва над половним моторним возилом

Порески календар

јул 2019

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

*Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. *Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима најкасније у року од три дана од дана исплате обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. *Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. *Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. *Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. *Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. *Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2019. годину, ако је у 2019. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 18.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. *Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Пренос власништва над половним возилом

Порез на пренос власништва над половним моторним возилом

...

У оквиру надлежности Пореске управе Републике Србије јесте и порез на пренос апсолутних права над половним моторним возилом. Узимајући у обзир чињеницу да се ова врста пореза плаћа према месту пребивалишта продавца даћемо Вам неколико корисних савета како бисте посао завршили у најкраћем могућем року.

Пре доласка у надлежну Пореску управу потребно је да имате следеће:

1. Два примерка купопродајног уговора овереног у суду

Код куповине половног, већ регистрованог возила, пренос се врши искључиво са лицем наведеним као власником у саобраћајној дозволи, односно овлашћеним лицем и то склапањем купопродајног или посредничког уговора овереног у суду. Образац купопродајног уговора за моторна возила је јединствен и можете га преузети

 

(скинут уговор штампати обострано - на једном листу). 

По потписивању купопродајног уговора, рок за плаћање пореза на пренос апсолутних права је 15 дана у пореској управи на општини продавца.

2. Пореска пријава ППИ4 попуњена - НА ИМЕ ПРОДАВЦА

3. Фотокопија саобраћајне дозволе власника моторног возила које је предмет преноса (ако је у питању стара саобраћајна дозвола) или очитана нова саобраћајна дозвола

4. Фотокопија личне карте власника моторног возила које је предмет преноса (ако је у питању стара саобраћајна дозвола) или очитана нова лична карта

На уговор о купопродаји или рачун без изказаног ПДВ-а неопходно је платити порез код надлежне пореске управе у висини од 2.5% од процењене вредности вашег возила по постојећем каталогу АМСС и никако се другачије не може обрачунавати.

Пореска управа Републике Србије израчунва каталошку цену половних возила по важећем каталогу АМСС ЦМВ. Каталог користе и све агенције које се баве прометом возила и сва осигуравајућа друштва.

Користећи се линковима АМСС дајемо Вам могућност да, на нашем сајту, извршите процене:

ПУТНИЧКO ВОЗИЛО

МОТОРЦИКЛ

КАМИОН

ЧАМАЦ

Напомена: Каталошке вредности возила дате су у оквиру од минималних до максималних, како би нашим корисницима дали информацију у којим границама се креће каталошка вредност возила. За репере су узети каталошки најјефтинији и најскупљи модели. Очито је да ће цена варирати између те две у зависности од опреме коју поседује моторно  возило које је предмет преноса.