Пореска управа  >>  Актуелности  >>  Јавна продаја покретних и непокретних ствари  >>  Оглас о продаји непокретности путем усменог јавног надметања

Порески календар

окт 2018

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2017. годину, ако је у 2017. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, врши се уз пореску ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину у складу са прописима о рачуноводству. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на oбрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на oбрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку квартала у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на oбрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 15.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. Подношење прегледа обрачуна ПДВ, на обрасцу ПОПДВ уз пореску пријаву ПДВ за сваки порески период.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Јавна продаја покретних и непокретних ствари

Оглас о продаји непокретности путем усменог јавног надметања

Министарство финансија - Пореска управа - Филијала  Чачак у поступку принудне наплате јавних прихода из непокретности  пореског обвезника Мандић Ангелине из Чачка, ПИБ 102222823, на основу члана 105. и 108. став 3. Закона о пореском поступку и пореској администрацији («Сл. гласник РС» бр. 80/2002... 108/2016) и Закључка Министарства финансија-Пореске управе-Филијале Чачак број: 034-433-10-02571/2014-1 и 034-433-14-05237/2014-И4А02-3 од  01.02.2018.године, објављује

Оглас о продаји непокретности путем  усменог јавног надметања         

 1. Други пут поновљено прво  рочиште  за  продају непокретности путем  усменог јавног надметања и то:

 

Р.бр.

 

Опис непокретности

 

Улица и број

 

Број К.П.-КО

 

Број зграде

 

Број Улаза

 

Спрат

 

Број посебног дела

 

Обим удела

 

Површина

 

Утврђена почетна

вредност

у динарима на дан процене

1

Једнособан стан

Љубић кеј 15/4

3209/4

К.О. Чачак

  

     1

 

      1

Други спрат

 

     15

 

1/1

 

50 м2

 

4.151.250,00

 

Непокретност јеуписана  у Препису листа непокретности број:8905 Републичког геодетског завода-Службе за катастар непокретности у Чачку,  као власништво пореског обвезника Мандић Ангелине из Чачка, ПИБ 102222823, са обим удела 1/1, за катастарску општину (КО) Чачак.

2. Продаја непокретности путем усменог јавног надметања одржаће  се  дана  19.02.2018.  године са почетком у 12:00 часова у Пореској управи – Филијали Чачак – у улици Градско шеталиште број 22, у канцеларији број 16.

3.  Почетна вредност непокретности утврђена је извршним решењем ове Филијале број: 034-433-10-02571/2014-1 и 034-433-14-05237/2014-И4А02-3 од 23.11.2017.године и на дан процене износи 4.151.250,00 динара.

4.  На други пут поновљеном првом усменом јавном надметању непокретност се не може продати по цени нижој од 75% утврђене почетне вредности.

5. Продаја непокретности врши се путем усменог јавног надметања.

6. Право учешћа на јавном надметању имају сва правна лица, предузетници и физичка лица. Физичка лица су у обавези да донесу важећу личну карту, а правна лица и предузетници одговарајућу документацију о регистрацији правног лица, односно предузетничке радње. Лица која се појављују у име и за рачун других лица у обавези су да донесу и овлашћења за учешће на јавном надметању.

7. На усменом јавном надметању  могу учествовати само лица која доставe уверење о измиреним пореским обавезама издато од Пореске управе надлежне према седишту – пребивалишту лица, које не може бити старије од 15 дана.

8. Понуђачи су дужни да пре почетка усменог јавног надметања уплате депозит у висини од 5% утврђене почетне вредности  непокретности, односно износ од 207.562,50 динара , на рачун број: 840-1700845-84 са позивом на број одобрења  97 21 034 102222823N.

9. Порески обвезник, лица запослена у Пореској управи и са њима повезана лица не могу бити купци непокретности. Забрана се односи и на њихово давање у закуп, на поклон или на коришћење тим лицима, у периоду од годину дана по извршеној продаји.

10. Купац-најбољи понуђач је дужан да цену по којој му је продата непокретност уплати у року од 8 (осам) дана од дана закључења усменог јавног надметања (члан 111. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији). Ако купац у одређеном року не уплати цену за коју му је непокретност продата, продаја се решењем  оглашава неважећом а купац губи право на повраћај положеног депозита и не може бити понуђач у поступку продаје те непокретности у периоду од шест месеци.

11. Продаја непокретности се врши у виђеном стању, без права на рекламацију.

12. Непокретност се, уз претходну најаву лицу за контакт, могу  видети сваког радног дана до дана одржавања јавног надметања, у периоду од 09:00 часова до 14:00 часова.

Лице за контакт Милован Никифоровић - телефон 064/842 37 38.

13. Оглас о продаји истаћи на огласној табли Филијале, објавити на интернет страни Пореске управе: press@purs.gov.rs и у дневном листу Независне дневне новине Српски телеграф.

14. За додатне информације контакт телефон 032 327-358 - Одсек за наплату Филијале Чачак.