Пореска управа  >>  Актуелности  >>  Јавна продаја покретних и непокретних ствари  >>  Оглас о продаји непокретности путем усменог јавног надметања

Порески календар

јан 2019

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

*Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. *Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима најкасније у року од три дана од дана исплате обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. *Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. *Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. *Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. *Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. *Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2019. годину, ако је у 2019. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 15.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. *Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Јавна продаја покретних и непокретних ствари

Оглас о продаји непокретности путем усменог јавног надметања

Министарство финансија - Пореска управа - Филијала  Чачак у поступку принудне наплате јавних прихода из непокретности  пореског обвезника Мандић Ангелине из Чачка, ПИБ 102222823, на основу члана 105. и 108. став 3. Закона о пореском поступку и пореској администрацији («Сл. гласник РС» бр. 80/2002... 108/2016) и Закључка Министарства финансија-Пореске управе-Филијале Чачак број: 034-433-10-02571/2014-1 и 034-433-14-05237/2014-И4А02-3 од  01.02.2018.године, објављује

Оглас о продаји непокретности путем  усменог јавног надметања         

 1. Други пут поновљено прво  рочиште  за  продају непокретности путем  усменог јавног надметања и то:

 

Р.бр.

 

Опис непокретности

 

Улица и број

 

Број К.П.-КО

 

Број зграде

 

Број Улаза

 

Спрат

 

Број посебног дела

 

Обим удела

 

Површина

 

Утврђена почетна

вредност

у динарима на дан процене

1

Једнособан стан

Љубић кеј 15/4

3209/4

К.О. Чачак

  

     1

 

      1

Други спрат

 

     15

 

1/1

 

50 м2

 

4.151.250,00

 

Непокретност јеуписана  у Препису листа непокретности број:8905 Републичког геодетског завода-Службе за катастар непокретности у Чачку,  као власништво пореског обвезника Мандић Ангелине из Чачка, ПИБ 102222823, са обим удела 1/1, за катастарску општину (КО) Чачак.

2. Продаја непокретности путем усменог јавног надметања одржаће  се  дана  19.02.2018.  године са почетком у 12:00 часова у Пореској управи – Филијали Чачак – у улици Градско шеталиште број 22, у канцеларији број 16.

3.  Почетна вредност непокретности утврђена је извршним решењем ове Филијале број: 034-433-10-02571/2014-1 и 034-433-14-05237/2014-И4А02-3 од 23.11.2017.године и на дан процене износи 4.151.250,00 динара.

4.  На други пут поновљеном првом усменом јавном надметању непокретност се не може продати по цени нижој од 75% утврђене почетне вредности.

5. Продаја непокретности врши се путем усменог јавног надметања.

6. Право учешћа на јавном надметању имају сва правна лица, предузетници и физичка лица. Физичка лица су у обавези да донесу важећу личну карту, а правна лица и предузетници одговарајућу документацију о регистрацији правног лица, односно предузетничке радње. Лица која се појављују у име и за рачун других лица у обавези су да донесу и овлашћења за учешће на јавном надметању.

7. На усменом јавном надметању  могу учествовати само лица која доставe уверење о измиреним пореским обавезама издато од Пореске управе надлежне према седишту – пребивалишту лица, које не може бити старије од 15 дана.

8. Понуђачи су дужни да пре почетка усменог јавног надметања уплате депозит у висини од 5% утврђене почетне вредности  непокретности, односно износ од 207.562,50 динара , на рачун број: 840-1700845-84 са позивом на број одобрења  97 21 034 102222823N.

9. Порески обвезник, лица запослена у Пореској управи и са њима повезана лица не могу бити купци непокретности. Забрана се односи и на њихово давање у закуп, на поклон или на коришћење тим лицима, у периоду од годину дана по извршеној продаји.

10. Купац-најбољи понуђач је дужан да цену по којој му је продата непокретност уплати у року од 8 (осам) дана од дана закључења усменог јавног надметања (члан 111. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији). Ако купац у одређеном року не уплати цену за коју му је непокретност продата, продаја се решењем  оглашава неважећом а купац губи право на повраћај положеног депозита и не може бити понуђач у поступку продаје те непокретности у периоду од шест месеци.

11. Продаја непокретности се врши у виђеном стању, без права на рекламацију.

12. Непокретност се, уз претходну најаву лицу за контакт, могу  видети сваког радног дана до дана одржавања јавног надметања, у периоду од 09:00 часова до 14:00 часова.

Лице за контакт Милован Никифоровић - телефон 064/842 37 38.

13. Оглас о продаји истаћи на огласној табли Филијале, објавити на интернет страни Пореске управе: press@purs.gov.rs и у дневном листу Независне дневне новине Српски телеграф.

14. За додатне информације контакт телефон 032 327-358 - Одсек за наплату Филијале Чачак.