Порески календар

јун 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Упутство o начину и поступку евидентирања обвезника за ПДВ

Упутство o начину и поступку евидентирања обвезника за ПДВ

1. Уводне напомене

             Прописи који регулишу начин и поступак евидентирања обвезника  за порез на додату вредност су:

           1) Закон о порезу на додату вредност («Службени гласник РС», бр. 84/04,... и 61/07 – у даљем тексту: Закон) -   члан 33. став 3, члан 34. став 5. и члан 38. Закона и

           2) Правилник о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ («Службени гласник РС», бр. 94/04 и 120/08 – у даљем тексту: Правилник) -  чл. 2.- 6. Правилника.

            У циљу правилног тумачења овог упутства, у наставку се даје тумачење појединих појмова и то:

«Обвезник (правно лице, предузетник, физичко лице, укључујући и пољопривредника – обвезника пореза на доходак грађана на приходе од пољопривреде и шумарства на основу катастарског прихода)» је дефинисан одредбама чл. 8. и 9. Закона.

Наиме одредбама члана 8. став 1. Закона, прописано је да је порески обвезник (у даљем тексту: обвезник) лице које самостално обавља промет добара и услуга, у оквиру обављања делатности.

Делатност из става 1. овог члана је трајна активност произвођача, трговца или пружаоца услуга у циљу остваривања прихода, укључујући и делатности експлоатације природних богатстава, пољопривреде, шумарства и самосталних занимања (члан 8. став 2. Закона).

Обвезник је лице у чије име и за чији рачун се врши испорука добара или пружање услуга, као и  лице које врши испоруку добара, односно пружање услуга у своје име, а за рачун дугог лица (члан 8. ст. 4. и 5. Закона).

Република и њени органи, органи територијалне аутономије и локалне самоуправе, као и правна лица основана законом у циљу обављања послова државне управе, нису обвезници у смислу овог закона ако обављају промет добара и услуга из делокруга органа, односно у циљу обављања послова државне управе (члан 9. став 1. Закона).

 Република, органи, односно правна лица из става 1. овог члана обвезници су, ако обављају промет добара и услуга изван делокруга органа, односно ван обављања послова државне управе, а који су опорезиви у складу са овим законом (члан 9. став 2. Закона).

- «Мали обвезник» је прописан одредбама члана 33. став 1. Закона.

Мали обвезник је лице чији укупан промет добара и услуга, осим промета опреме и објеката за вршење делатности у претходних 12 месеци није већи од 4.000.000 динара, односно ако  при отпочињању обављања делатности процени да у наредних 12 месеци неће остварити укупан промет већи од 4.000.000 динара (члан 33. став 1. Закона).

 - «Датум почетка обављања делатности» је  датум почетка обављања делатности која подлеже ПДВ и то је:

- дан који следи дану у којем је је остварен укупан промет већи од 4.000.000  динара – за обвезника који је у претходних 12 месеци остварио укупан промет већи од 4.000.000 динара;

-датум почетка обављања делатности наведен у регистрационој пријави приликом уписа у Регистар привредних субјеката  – за новооснованог обвезника који процењује да ће у наредних 12 месеци остварити укупан промет већи од 4.000.000 динара;

-датум почетка обављања делатности наведен у регистрационој пријави промене података о предузетнику  – за новооснованог обвезника – предузетника када је регистрација оснивања извршена без података о датуму почетка обављања делатности.

- један од дана у периоду од 01.01.-15.01. текуће године, односно године у којој се подноси евиденциона пријава – за «малог обвезника» који је у претходних 12 месеци остварио или процењује да ће у наредних 12 месеци остварити укупан промет већи од 2.000.000 динара.

-наредни дан од дана враћања привремено одузетог ПИБ-а - за новооснованог  обвезника коме је враћен  привремено одузети ПИБ.

2. Евидентирање обвезника ПДВ

2.1. Обвезници који су дужни да се евидентирају за обвезника ПДВ

2.1.1.Обвезник  који је у претходних 12 месеци остварио укупан промет већи од 4.000.000 динара дужан је да, најкасније до истека првог рока за предају периодичне пореске пријаве, поднесе евиденциону пријаву надлежном пореском органу (члан 38. став 1. Закона).

Датум почетка обављања ПДВ делатности обвезника који је у претходних 12 месеци остварио укупан промет већи од 4.000.000 динара  је дан који следи дану у којем је остварен укупан промет већи од 4.000.000 динара. (члан 5. став 2. тачка 2. Правилника, односно тачка 2.2. Обрасца ЕППДВ).

То значи да је обавеза сваког обвезника да:

- свакодневно прати укупан промет остварен у претходних 12 месеци,

- када утврди да је у претходних 12 месеци, у односу на датум посматрања укупног промета, остварио укупан промет већи од 4.000.000 динара, поднесе евиденциону пријаву (Образац ЕППДВ), најкасније до истека првог рока за предају периодичне пореске пријаве, надлежном пореском органу,

- за обвезника који утврди да је остварио укупан промет већи од 4.000.000 динара рок за предају евиденционе пријаве је истек тромесечног пореског периода у односу на датум оствареног промета преко 4.000.000 динара,

- почев од дана који следи дану у којем је остварио укупан промет већи од 4.000.000 динара, испуњава све обавезе прописане Законом - издаје рачуне о извршеном промету добара и услуга, води евиденцију, обрачунава и плаћа ПДВ и подноси пореске пријаве,

- уз евиденциону пријаву коју обвезник подноси надлежном пореском органу, обвезник је дужан да достави  документ из којег се недвосмислено може утврдити износ оствареног укупног промета у претходних 12 месеци у односу на датум наведен под редним бројем 2.2. Обрасца ЕППДВ.                       

2.1.2.Обвезник који при отпочињању делатности процени да ће у наредних 12 месеци остварити укупан промет већи од 4.000.000 динара подноси евиденциону пријаву надлежном пореском органу најкасније до истека првог рока за предају периодичне пореске пријаве (члан 38. став 2. Закона).

Датум почетка обављања ПДВ делатности, за обвезника који при отпочињању делатности процени да ће у наредних 12 месеци остварити укупан промет већи од 4.000.000 динара, једатум почетка обављања делатностикоји је обвезник навео приликом уписа у Регистар привредних субјеката (члан 5. став 2. тачка 2. Правилника, односно тачка 2.2. ОбрасцаЕППДВ).

 У случају када је регистрација оснивања предузетника у Агенцији за привредне регистре извршена без података о датуму почетка обављања делатности, порески обвезник је дужан да као датум почетка обављања делатности   упише датум почетка обављања делатности наведен у регистрационој пријави промене података о предузетнику.  У овом случају рок за подношење евиденционе пријаве је истек првог рока за предају периодичне пореске пријаве посматран у односу на датум почетка обављања делатности наведен у регистрационој пријави промене података о предузетнику.

Уколико је обвезнику због неизмирених обавеза по основу јавних прихода повезаних лица приликом додељивања ПИБ-а истовремено извршено и одузимање истог од стране Пореске управе, обвезник може поднети евиденциону пријаву надлежном пореском органу тек по добијању решења о повраћају ПИБ-а, односно тек након измирења доспелих обавеза по основу јавних прихода. У том случају се као датум почетка обављања делатности на редном броју  2.2. Обрасца ЕППДВ уноси дан који следи дану када је извршен повраћај ПИБ-а новооснованом обвезнику. У овом случају рок за подношење евиденционе пријаве је истек првог рока за предају периодичне пореске пријаве посматран у односу на датум повраћаја ПИБ-а.

Обвезници који приликом отпочињања обављања делатности подносе евиденциону пријаву надлежном пореском органу дужни су да:

- поднесу евиденциону пријаву најкасније до истека првог рока за предају периодичне пореске пријаве (за новоосноване обвезнике рок за предају је крајњи рок за предају пореске пријаве у односу на месец у коме је обвезник отпочео обављање делатности);

- приликом подношења евиденционе пријаве уз евиденциону пријаву доставе и копију Решења о упису у регистар привредних субјеката у којем је наведен датум почетка обављања делатности, односно копију решења о извршеној промени у случају да  приликом регистровања порески обвезник није навео почетак обављања делатности;

- у случају да организациона јединица Пореске управе поседује електронску информацију о датуму отпочињања обављања делатности који је порески обвезник навео у регистрационој пријава није потребно достављати Решење о упису у регистар.

2.2. Обвезници који се могу евидентирати за обвезника ПДВ

2.2.1. Мали обвезник, који је у претходних 12 месеци остварио или процењује да ће у наредних 12 месеци остварити укупан промет већи од 2.000.000 динара, може се определити за обавезу плаћања ПДВ на почетку календарске године, подношењем евиденционе пријаве надлежном пореском органу најкасније до 15. јануара текуће године (члан 33. став 3. Закона).

У овом случају обвезник као датум почетка обављања ПДВ делатности који се уписује на редном броју 2.2. Обрасца ЕППДВ може уписати један од дана у периоду од 01.01. – 15.01. текуће године са напоменом да је обвезник дужан да почевши од датума наведеног у евиденционој пријави испуњава све обавезе прописане Законом - издаје рачуне о извршеном промету добара и услуга, води евиденцију, обрачунава и плаћа ПДВ, подноси пореске пријаве.

У овом случају обавеза плаћања ПДВ траје најмање две календарске године (члан 33. став 4. Закона).

По истеку две календарске године, обвезник може да поднесе захтев надлежном пореском органу за престанак обавезе плаћања ПДВ и то најкасније до 15. јануара текуће године.

2.2.2.Пољопривредник који је у претходних 12 месеци остварио укупан промет пољопривредних и шумских производа, односно пољопривредних услуга у износу већем од 2.000.000 динара, може се на почетку календарске године определити за обавезу плаћања ПДВ, подношењем евиденционе пријаве надлежном пореском органу најкасније до 15. јануара текуће године (члан 34. став 5. Закона).

У овом случају обвезник, као датум почетка обављања ПДВ делатности који се уписује на редном броју 2.2. Обрасца ЕППДВ може уписати један од дана у периоду од 01.01. – 15.01. текуће године са напоменом да је обвезник дужан да од датума наведеног у евиденционој пријави испуњава све обавезе прописане Законом - издаје рачуне о извршеном промету добара и услуга, води евиденцију, обрачунава и плаћа ПДВ, подноси пореске пријаве.

Обавеза плаћања ПДВ пољопривредника који се на почетку календарске године определио за обавезу плаћања ПДВ подношењем евиденционе пријаве траје најмање две календарске године (члан 36. став 6. Закона).

По истеку овог рока пољопривредник може да поднесе захтев за престанак обавезе плаћања ПДВ надлежном пореском органу, најкасније до 15. јануара текуће године.

3. Остале напомене

Упутством о начину и поступку евидентирања обвезника за порез на додату вредност стављају се ван снаге следећа упутства:

1) Упутство о начину и поступку евидентирања обвезника за порез на додату вредност и одређивању пореског периода од 01.01.2005. године број: 413-197/2005-08 од 01.03.2005. године;

2) Упутство о начину и поступку евидентирања обвезника за порез на додату вредност од 26.07.2005. године.

                                                                        

Д И Р Е К Т О Р
др Драгутин Радосављевић