Poreska uprava  >>  Pravna lica

Poreski kalendar

dec 2018

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da prilikom isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Podnošenje obrasca PID PDV za 2017. godinu, ako je u 2017. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, vrši se uz poresku PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu u skladu sa propisima o računovodstvu. Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku kvartala u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na obrascu RFNB, u periodu od 01.02. do 15.02. i u periodu od 02.07. do 16.07. u toku godine. Podnošenje pregleda obračuna PDV, na obrascu POPDV uz poresku prijavu PDV za svaki poreski period.

štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Pravna lica

IZRAČUNAVANjE KONTROLNOG BROJA

Osnov za kontrolu podatka poziv na broj odobrenja se nalazi u Pravilniku o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa (Sl.glasnik RS 88/2002), u daljem tekstu Pravilnik, u tački 4.

Konstrukcija računa za uplatu javnih prihoda je:

840 – RRRRRR 843 – KK – direktni računi za uplatu javnih prihoda

840 - 1557 845 – 53 - račun za uplatu jav. prih. Centra za velike poreske obveznike

840 - R 846 – KK – račun za uplatu javnih prihoda fizičkih lica i preduzetnika

RRRRRR – predstavlja partiju računa za uplatu javnih prihoda, kolona 2 iz priloga 1 Pravilnika (npr. 711111 – Porez na zarade za uplatni račun 840 – 711111843 – 52),

R – predstavlja oznaku vrste javnog prihoda (npr. 1 – Prolazni račun za uplatu poreza, taksi i samodoprinosa na dohodak građana za uplatni račun 840 – 1846 – 22)

Kontrola poziva na broj odobrenja se vrši kod svih uplata na navedene račune (843, 845 i 846).

Kod uplata koje se vrše na račune 843 i 846, obavezni model poziva na broj je 22 ili 97.

 

Struktura poziva na broj za model 22 je:

OOO – ŠIFRA OBVEZNIKA (do 7 numeričkih mesta) K

OOO – oznaka opštine iz priloga 3 Pravilnika, sa vodećim nulama

ŠIFRA OBVEZNIKA - oznaka pod kojom se obveznik vodio u RUJP-u, koja ima do 7 numeričkih mesta bez vodećih nula, sa dodatkom kontrolne cifre K

K – kontrolni broj izračunat po modulu 11 SUB za šifru obveznika (ponderisanje s leva u desno, u iteracijama od 7 do 2, oznaka opštine ne ulazi u izračunavanje kontrolnog broja). Zbir proizvoda deli se brojem 11, ostatak deljenja oduzima od broja 11 i dobijeni rezultat je kontrolni broj. Kada je rezultat 10 kontrolni broj je nula, odnosno kada je rezultat 11 kontrolni broj je 1.

 

Struktura poziva na broj za model 97 je:

KK - OOO – ID OBVEZNIKA (do 14 alfanumeričkih mesta sa vodećim nulama)

KK – kontrolni broj za niz cifara koji predstavljaju opštinu i ID OBVEZNIKA, izračunat po modulu 97, kontrolni broj se upisuje sa vodećom nulom

OOO – oznaka opštine iz priloga 3 Pravilnika, sa vodećim nulama

ID OBVEZNIKA - oznaka pod kojom se obveznik vodi u Poreskoj upravi (poreski identifikacioni broj, šifra obveznika, JMBG ili drugo)

 

Kod uplata koje se vrše na račun 840-1557845-53 – Centar za velike poreske obveznike, obavezni model poziva na broj je 97.

 

Struktura poziva na broj za model 97 je:

KK - OOO – PIB (9 numeričkih mesta) – ŠIFRA JAVNOG PRIHODA (od 5 do 6 numeričih cifara)

KK – kontrolni broj za niz cifara koji predstavljaju opštinu i poreski identifikacioni broj – PIB i ŠIFRA JAVNOG PRIHODA, izračunat po modulu 97, kontrolni broj se upisuje sa vodećom nulom

OOO – oznaka opštine iz priloga 3 Pravilnika, sa vodećim nulama

PIB - oznaka pod kojom se obveznik vodi u Poreskoj upravi (Poreski Identifikacioni Broj)

ŠIFRA JAVNOG PRIHODA – oznaka vrste javnog prihoda iz priloga 1 Pravilnika, s tim što se upisuju oznake prihoda iz kolone 2, priloga 1 Pravilnika, bez prve cifre «7» (5 numeričih cifara) i, eventualno, još jedna cifra oznake načina izvršenja tog javnog prihoda

Kontrola šifre opštine se vrši u zavisnosti od GFS računa kolona 2 priloga 1 Pravilnika i oznake u koloni 9, priloga 1 Pravilnika.

Oznaka 1 za sve opštine 001-004,006-046,048-063,065-070, 072-089,091-105,107-123, 201-224,301,302-322,324-331, Oznaka 2 za gradove 501,511,521,531,541, Oznaka 3 za autonomne pokrajine 581,591,Oznaka 4 za republiku 601,701, Oznaka 5 za SRJ 928,933,901.

Šifre osnova plaćanja se koriste, iz kolone 7 priloga 1, Pravilnika, sa dodatkom šifre oblika plaćanja, kako je objašnjeno u tački 4., podtačka 4. Pravilnika, za popunjavanje šifre plaćanja na nalogu.

 

NAPOMENA VAŽNO !

Broj modela 22 u elektronskom obliku zadržava strukturu unetog zapisa tj. prvi deo poziva na broj je razdvojen crticom od drugog dela koji je jedinstven zajedno sa kontrolnim brojem i tako se prenosi u elektronskom zapisu.

Poziv na broj označen brojem modela 97 se u elektronskom zapisu iskazuje u nizu bez crtica odnosno razmaka, a prema Odluci o obliku, sadržini i načinu korišćenja jedinstvenih instrumenata platnog prometa Službeni list broj 29.

U postupku kontrole Poziva na broj voditi računa o vezi GFS računa (kol 2 Priloga 1 Pravilnika) i nivoa uplate ( kol 9 Priloga 1 Pravilnika) da li se upisuje šifra opštine za nivo 1, šifra odgovarajućeg grada za nivo 2, pokrajine za za nivo 3, republike za nivo 4 i savezne države za nivo 5. Isto tako proveriti da li je za određeni GFS obavezan podatak iz kolone 10 Priloga 1 Pravilnika ( ovo se odnosi samo za model 97).

Број :
У поље 'Број' се унеси нумерички податак (без размака, цртица и сл.).