Poreski kalendar

jul 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    O nama    Pravilnici    Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvaruje nerezidentni obveznik

Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvaruje nerezidentni obveznik

(Sl. glasnik RS br. 56/13)

Prestao da važi osim u slučaju podnošenja poreske prijave u skladu sa čl.12 Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po rešenju na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvaruje nerezidentno pravno lice („Sl.glasnik RS“, br.14/16).

Na osnovu člana 38. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

("Službeni glasnik RS", br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 - dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 - ispravka, 93/12 i 47/13) i člana 40. stav 8. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Službeni glasnik RS", br. 25/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11,

119/12 i 47/13),

Ministar finansija i privrede donosi

 

 Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj poreske prijave za obračun poreza na

dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvaruje nerezidentni obveznik u skladu sa članom 40. st. 5. i 6. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Službeni glasnik RS", br. 25/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12 i 47/13 - u daljem tekstu: Zakon).

 Član 2.

Poreska prijava za obračun poreza na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih

dobitaka nastalih u skladu sa odredbama čl. 27. do 29. Zakona i prihode koje po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari iz člana 40. stav 6. Zakona, ostvaruje nerezidentni obveznik, na teritoriji Republike, podnosi se na Obrascu PPKDZ - Poreska prijava za obračun poreza na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa ostvaruje nerezidentni obveznik (u daljem tekstu: poreska prijava), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Poreska prijava podnosi se nadležnom poreskom organu, u opštini na čijoj teritoriji se nalazi nepokretnost, odnosno na čijoj teritoriji se nalazi sedište privrednog društva u kojem nerezidentni obveznik ima udeo ili hartije od vrednosti čijom prodajom ostvaruje kapitalni dobitak.

U slučaju kada nerezidentni obveznik prodajom investicione jedinice ostvari prihod po osnovu kapitalnog dobitka, poreska prijava podnosi se nadležnom poreskom organu, u opštini na čijoj teritoriji se nalazi sedište investicionog fonda.

U slučaju kada nerezidentni obveznik davanjem u zakup i podzakup nepokretnosti na teritoriji Republike ostvaruje prihod, poreska prijava podnosi se nadležnom poreskom organu, u opštini na čijoj teritoriji se nalazi nepokretnost, a u slučaju kada nerezidentni obveznik ostvaruje prihod po osnovu zakupa i podzakupa pokretnih stvari na teritoriji Republike, poreska prijava podnosi se nadležnom poreskom organu u opštini na čijoj teritoriji se nalazi sedište ili prebivalište lica koje isplaćuje prihod po osnovu zakupa i podzakupa pokretnih stvari.

 Član 3.

Nerezidentni obveznik je, za prihode iz člana 40. st. 5. i 6. Zakona, dužan da

nadležnom poreskom organu, preko poreskog punomoćnika određenog u skladu sa propisima kojima se uređuje poreski postupak i poreska administracija (u daljem tekstu: poreski punomoćnik), podnese poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja tih prihoda.

Nerezidentni obveznik podnosi poresku prijavu i u slučaju kada u skladu sa ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja porez na kapitalni dobitak plaća u državi čiji je rezident, uz navođenje osnova za neplaćanje poreza u Republici.

Uz poresku prijavu iz stava 2. ovog člana nerezidentni obveznik podnosi potvrdu o rezidentnosti overenu od nadležnog organa druge države ugovornice čiji je rezident, i to na posebnom obrascu ili overenom prevodu potvrde na obrascu koji propisuje nadležni organ države sa kojom je zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.

 Član 4.

Nerezidentni obveznik uz poresku prijavu podnosi i svu neophodnu

dokumentaciju kojom dokazuje osnov i način obračuna kapitalnog dobitka, a naročito obračun prodajne i nabavne cene imovine u skladu sa Zakonom (knjigovodstvene isprave, ugovori o kupovini odnosno prodaji, podaci o obavljenom prenosu hartija od vrednosti, pozivanje na ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i dr.).

Nerezidentni obveznik koji prodajom imovine iz člana 27. Zakona ostvari kapitalni gubitak, preko poreskog punomoćnika, podnosi nadležnom poreskom organu poresku prijavu i svu neophodnu dokumentaciju kojom dokazuje osnov i način određivanja kapitalnog gubitka.

Nerezidentni obveznik koji ostvaruje prihod od zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari uz poresku prijavu podnosi ugovor o zakupu, odnosno podzakupu, kao i ostalu dokumentaciju neophodnu za utvrđivanje poreske obaveze.

 Član 5.

U poreskoj prijavi - Obrascu PPKDZ, u delu I Podaci o ostvarenim prihodima, u

kolonu 3 unose se sledeći podaci:

1) pod rednim brojem 1. - ukupno ostvaren kapitalni dobitak iskazan kao zbir

ostvarenih kapitalnih dobitaka sa red. br. 2, 3, 4. i 5;

2) pod rednim brojem 2. - kapitalni dobitak ostvaren prodajom nepokretnosti, u

skladu sa odredbom člana 27. Zakona;

3) pod rednim brojem 2.1. - prodajna cena nepokretnosti čijom prodajom je

ostvaren kapitalni dobitak, utvrđena u skladu sa odredbom člana 28. Zakona;

4) pod rednim brojem 2.2. - nabavna cena nepokretnosti čijom je prodajom ostvaren

kapitalni dobitak, utvrđena u skladu sa odredbama člana 29. Zakona;

5) pod red. br. 3. i 4. - kapitalni dobitak ostvaren prodajom udela u kapitalu pravnih lica i akcija i ostalih hartija od vrednosti (u daljem tekstu: HOV), u skladu sa

odredbom člana 27. Zakona;

6) pod red. br. 3.1. i 4.1. - prodajna cena udela u kapitalu pravnih lica i akcija i ostalih HOV čijom prodajom je ostvaren kapitalni dobitak, utvrđena u skladu sa

odredbom člana 28. Zakona;

7) pod red. br. 3.2. i 4.2. - nabavna cena udela u kapitalu pravnih lica i akcija i

ostalih HOV čijom je prodajom ostvaren kapitalni dobitak, utvrđena u skladu sa

odredbama člana 29. Zakona;

8) pod rednim brojem 5. - kapitalni dobitak ostvaren prodajom investicione jedinice u slučaju kada je investicionu jedinicu otkupio otvoreni investicioni fond,

u skladu sa odredbom člana 27. Zakona;

9) pod rednim brojem 5.1. - prodajna cena investicione jedinice, tj. cena po kojoj

je investiciona jedinica otkupljena od strane otvorenog investicionog fonda;

10) pod rednim brojem 5.2. - nabavna cena investicione jedinice, utvrđena u

skladu sa odredbama člana 29. Zakona;

11) pod rednim brojem 6. - bruto prihod koji od zakupa i podzakupa nepokretnosti

ostvaruje nerezidentni obveznik, u skladu sa odredbom člana 40. stav 6. Zakona;

12) pod rednim brojem 7. - bruto prihod koji od zakupa i podzakupa pokretnih

stvari ostvaruje nerezidentni obveznik, u skladu sa odredbom člana 40. stav 6. Zakona.

Član 6.

Nerezidentni obveznik koji prodajom imovine iz člana 27. Zakona ostvari

kapitalni gubitak, u poreskoj prijavi - Obrascu PPKDZ ne iskazuje podatke u delu I Podaci o ostvarenim prihodima.

Član 7.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržaju

poreske prijave za obračun poreza na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka ostvaruju nerezidentna pravna lica ("Službeni glasnik RS", br. 20/10 i

122/12).

 Član 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom

glasniku Republike Srbije".