Poreski kalendar

maj 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    O nama    Pravilnici    Pravilnik o pravilima ponašanja poreskih službenika i nameštenika u Ministarstvu finansija – Poreskoj upravi

Pravilnik o pravilima ponašanja poreskih službenika i nameštenika u Ministarstvu finansija – Poreskoj upravi

(Službeni glasnik RS, br.53/2011)

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuju se opšta pravila ponašanja poreskih službenika i nameštenika (u daljem tekstu: zaposleni) u Ministarstvu finansija - Poreskoj upravi (u daljem tekstu: Poreska uprava), s ciljem zaštite ugleda Poreske uprave kao organa državne uprave, poštovanja i komunikacije zaposlenih među sobom, sa rukovodstvom i sa poreskim obveznicima - strankama, kao i radi obezbeđenja profesionalnog ponašanja na radnom mestu.

Član 2.


Na sva pitanja o pravilima ponašanja koja nisu regulisana ovim pravilnikom, primenjuju se odredbe Kodeksa ponašanja državnih službenika ("Službeni glasnik RS", broj 29/08).

Član 3.


Zaposleni su dužni da svojim ponašanjem čuvaju ugled Poreske uprave i svoj vlastiti ugled na radnom mestu, kao i van radnog mesta.

Član 4.


Zaposleni su dužni da u obavljanju poslova i zadataka postupaju zakonito, profesionalno, efikasno i nepristrasno.

Član 5.


Zaposleni su dužni da prilikom obavljanja poslova stave javni interes iznad ličnog ukoliko dođe do sukoba ili nesklada među njima.
Zaposleni su dužni da svojim radom i ponašanjem u zemlji i u inostranstvu, kao i pri iznošenju stavova Poreske uprave, vode računa o ugledu Poreske uprave.
U javnim nastupima kada predstavljaju Poresku upravu, zaposleni iznose stavove Poreske uprave, u skladu sa propisima, dobijenim ovlašćenjima i stručnim znanjem, bez iznošenja stavova koji su u suprotnostima sa službenim stavovima Poreske uprave.
U javnim nastupima kada ne predstavlja Poresku upravu, a koji su tematski povezani sa državnom upravom, zaposleni je dužan da istakne da iznosi lični stav.

Član 6.


Pravila ponašanja određuju standarde ponašanja zaposlenih koji su dužni da ih se pridržavaju i primenjuju, kako u odnosu sa strankama, tako i u odnosu sa kolegama i rukovodstvom.

Član 7.


U obavljanju svojih redovnih poslova zaposleni je dužan da se pridržava zakona i drugih propisa, uputstava, naredbi, instrukcija i drugih akata.

Član 8.


Zaposleni se u vršenju poslova iz svoje nadležnosti ne može rukovoditi svojim političkim ubeđenjima.

Član 9.


Zaposleni je dužan da se prema poreskom obvezniku ophodi sa poštovanjem i uvažavanjem, poštujući njegovu privatnost.

Član 10.


Zaposleni je dužan da se prema rukovodiocima, kolegama i podređenima odnosi nepristrasno, sa poštovanjem i uvažavanjem.

Član 11.


Nedozvoljeno je svako isticanje i pozivanje na svojstvo zaposlenog u Poreskoj upravi radi direktnog ili indirektnog dobijanja privilegija, usluga, nagrada u bilo kom obliku i bilo koje vrednosti ili sticanja drugih pogodnosti.

Član 12.


Službena značka i službena legitimacija inspektora Poreske policije, poreskog inspektora i poreskog izvršitelja ne može se koristiti za direktno ili indirektno dobijanje privilegija, usluga ili nagrada u bilo kom obliku ili iznosu.

Član 13.


Zaposleni ne sme da primi poklon u vezi s vršenjem svojih poslova, izuzev protokolarnog ili prigodnog poklona manje vrednosti, niti bilo kakvu uslugu ili drugu korist za sebe ili druga lica.
Na prijem poklona iz stava 1. ovog člana primenjuju se propisi kojima se uređuju prava i dužnosti državnih službenika i nameštenika.

Član 14.


Zaposleni je dužan da svaki pokušaj, obećanje ili ponudu davanja poklona iz člana 13. ovog pravilnika, s ciljem da se utiče na zaposlenog da u okviru svojih službenih ovlašćenja i dužnosti izvrši službenu radnju koju ne bi smeo izvršiti odnosno koju bi inače morao izvršiti, ili da ne izvrši službenu radnju koju bi morao izvršiti, odnosno koju inače ne bi smeo izvršiti (davanje mita) bez odlaganja prijavi neposrednom rukovodiocu.

Član 15.


Zaposleni, saglasno zakonu kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija, ne mogu učestvovati kao kupci na javnoj prodaji robe zaplenjene od strane Poreske uprave, niti mogu tu robu, u periodu od godinu dana po izvršenoj prodaji, kupovati u preprodaji, uzeti u zakup, na poklon ili na korišćenje.

Član 16.


Zabranjeno je pronošenje i publikovanje ili na drugi način iznošenje lažnih i malicioznih tvrdnji na račun bilo kog zaposlenog, pretpostavljenog ili Poreske uprave.

Član 17.


Zaposleni odgovara za svoj rad i ponašanje neposrednom rukovodiocu ili licu koje ga u odsustvu zamenjuje, a ako takvog nema - neposredno višem rukovodiocu.
Po istom hijerarhijskom principu zaposleni postupa u slučaju kada mu je potrebna pomoć kod odlučivanja.

Član 18.


Zaposleni ne sme napustiti radno mesto za vreme radnog vremena, osim ako je neposredni rukovodilac o tome obavešten i ako je to odobrio.
Pauze u radno vreme su dozvoljene u određenom vremenskom intervalu, unapred dogovorenom sa neposrednim rukovodiocem, pri čemu treba da se obezbedi prisustvo bar jednog zaposlenog u kancelariji zbog kontinuiteta rada.
Zaposleni koji je prisutan u kancelariji dužan je da strankama pruži odgovore na pitanja u vezi sa poznatim činjenicama, a ako mu činjenice nisu poznate u tom trenutku dogovoriće se sa strankom o načinu na koji će joj pružiti informacije (pismeno, telefonom i sl.).
Ukoliko je sprečen da određenog dana dođe na posao ili postoje razlozi za zakašnjenje na posao ili raniji izlazak sa posla, zaposleni je dužan da o razlozima blagovremeno obavesti, odnosno zatraži odobrenje od neposrednog rukovodioca.

Član 19.

Zabranjeno je svako ponašanje zaposlenog koje predstavlja povredu dužnosti iz radnog odnosa utvrđenu zakonom kojim se uređuju prava i dužnosti državnih službenika (dolazak na posao u alkoholisanom stanju ili pod dejstvom opojnih sredstava, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava u toku radnog vremena, nepoštovanje radnog vremena i dr.).

Član 20.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".