Poreska uprava  >>  O nama  >>  Pravilnici  >>  Pravilnik o poslovima koji su nespojivi sa službenom dužnošću zaposlenih u Ministarstvu finansija - Poreskoj upravi

Poreski kalendar

sep 2019

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

*Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. *Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da prilikom isplate naknade tim licima najkasnije u roku od tri dana od dana isplate obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. *Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. *Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. *Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. *Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. *Podnošenje obrasca PID PDV za 2019. godinu, ako je u 2019. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 01.02. do 18.02. i u periodu od 02.07. do 16.07. u toku godine. *Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec.

štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Pravilnici

Pravilnik o poslovima koji su nespojivi sa službenom dužnošću zaposlenih u Ministarstvu finansija - Poreskoj upravi

(Službeni glasnik RS, br.26/2011)

Član 1.

Ovim pravilnikom utvrđuju se poslovi koji su nespojivi sa službenom dužnošću zaposlenih u Poreskoj upravi.

Član 2.

Zaposlenima, u smislu odredaba ovog pravilnika, smatraju se lica na položaju i sva ostala lica u radnom odnosu u Poreskoj upravi čija se radna mesta sastoje od poslova iz delokruga Poreske uprave ili s njima povezanih poslova - poreski službenici, kao i lica koja u Poreskoj upravi obavljaju prateće pomoćno-tehničke poslove - nameštenici (u daljem tekstu: zaposleni).

Član 3.

Zaposleni ne može biti vlasnik ili suvlasnik privrednog subjekta čija je delatnost spojiva ili u vezi s radom Poreske uprave.

Član 4.

Zaposleni ne može obavljati plaćeni i neplaćeni posao koji je spojiv s poslovima u Poreskoj upravi ili je u vezi s radom Poreske uprave.
Obavljanje poslova iz stava 1. ovog člana nespojivo je sa službenom dužnošću zaposlenog.
Pod poslovima nespojivim sa službenom dužnošću podrazumevaju se sve delatnosti i aktivnosti u vezi sa čijim vršenjem zaposleni ima lični interes, koji je takav da utiče ili može da utiče na nepristrasno i objektivno vršenje poslova u Poreskoj upravi za koje je zadužen ili koje na bilo koji način mogu biti dovedene u vezu sa poreskim postupkom i poreskom materijom, odnosno koje imaju za predmet radnje vezane za postupak utvrđivanja, kontrole i naplate javnih prihoda, prava i obaveza poreskih obveznika, registraciju poreskih obveznika i poreska krivična dela i prekršaje (vođenje poslovnih knjigovodstveno-računovodstvenih i ostalih poreskih knjiga, sastavljanje poreskih prijava i poreskih bilansa poreskih obveznika, računovodstvenih izveštaja i drugih evidencija koje su u vezi s poslovanjem poreskog obveznika i sl.)

Član 5.

Nespojivim poslovima sa službenom dužnošću zaposlenog u Poreskoj upravi, pored poslova iz člana 4. ovog pravilnika , smatraju se:
1) poslovi veštačenja i revizije u postupcima i predmetima koji su u nadležnosti Poreske uprave ili u vezi sa njenom delatnošću;
2) poslovi savetovanja pravnih i fizičkih lica po pitanjima iz nadležnosti Poreske uprave, van okvira utvrđenog zakonom;
3) poslovi poreskog punomoćnika;
4) poslovi poreskog savetnika.

Član 6.

Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o poslovima koji su nespojivi sa službenom dužnošću radnika Republičke uprave javnih prihoda ("Službeni glasnik RS", broj 19/92).

Član 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se istekom roka od 30 dana od dana njegovog stupanja na snagu.