Poreski kalendar

jun 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    O nama    Pravilnici    Pravilnik o postupku sa pokretnim stvarima oduzetim u toku poreske kontrole

Pravilnik o postupku sa pokretnim stvarima oduzetim u toku poreske kontrole

("Službeni glasnik RS" br. 123/03)

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se uređuje postupak sa pokretnim stvarima oduzetim u toku poreske kontrole (u daljem tekstu: oduzete stvari), u skladu sa članom 134. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002, 23/2003 i 70/2003).

Član 2.

Postupak sa oduzetim stvarima, u smislu ovog pravilnika, obuhvata način njihovog prevoza, skladištenja, evidentiranja i procene.

Član 3.

Poreska uprava - Centrala u Beogradu obezbeđuje jedinstveno postupanje i evidentiranje oduzetih stvari na teritoriji Republike Srbije.

Član 4.

Za skladištenje oduzetih stvari određuju se Centralna poreska skladišta (u daljem tekstu: CPS) i pomoćni magacini.

Za područje regionalnih centara određuje se CPS u mestu u kojem je sedište regionalnog centra Poreske uprave.

Za područje jedne ili više organizacionih jedinica Poreske uprave određuju se pomoćni magacini za privremeno skladištenje oduzetih stvari, na osnovu akta direktora Poreske uprave.

Oduzete stvari, koje su pod posebnim režimom skladištenja, skladište se u objektima predviđenim za te namene, ako CPS i pomoćni magacini nemaju posebno opremljene delove skladišta, odnosno magacina koji odgovaraju tim namenama.

Ugovor o zakupu skladišta, odnosno magacina za potrebe CPS, pomoćnih magacina i objekata za skladištenje oduzetih stvari koje su pod posebnim režimom skladištenja, zaključuje direktor Poreske uprave ili lice koje on ovlasti.

O predaji oduzetih stvari na skladištenje sačinjava se zapisnik.

Član 5.

Prijem, evidentiranje i procenu vrednosti oduzetih stvari, koje se skladište u CPS ili pomoćnim magacinima, vrši ovlašćeni radnik Poreske uprave.

Procenu oduzetih stvari iz stava 1. ovog člana vrši ovlašćeni radnik Poreske uprave odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana njihovog prijema, o čemu obaveštava poreskog obveznika.

Prijem i evidentiranje oduzetih stvari koje su, u skladu sa ovim pravilnikom, pod posebnim režimom skladištenja, vrši ovlašćeni radnik tog objekta, a procenu vrednosti oduzetih stvari vrši ovlašćeni radnik Poreske uprave.

O proceni oduzetih stvari iz stava 3. ovog člana, ovlašćeni radnik Poreske uprave obaveštava i ovlašćenog radnika zakupljenog magacinskog prostora.

Član 6.

Knjigovodstvo o uskladištenim oduzetim stvarima vodi se u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.

Član 7.

Ako su predmet oduzimanja stvari koje se ne mogu prevoziti motornim vozilom kojim raspolaže Poreska uprava, poreski inspektor angažuje ovlašćenog prevoznika koji poseduje odgovarajuće prevozno sredstvo.

Ovlašćeni prevoznik iz stava 1. ovog člana jeste lice sa kojim je ugovor o prevozu oduzetih stvari zaključio direktor Poreske uprave ili lice koje on ovlasti.

Član 8.

Oduzete stvari iz člana 4. stav 4. ovog pravilnika skladište se u:

1) sef banke - zlato, srebro i drugi plemeniti metali, prirodni biseri i proizvodi svih vrsta i oblika izrađeni od plemenitih metala, prirodnog dragog kamenja i bisera;

2) rezervoare preduzeća ovlašćenog za proizvodnju, preradu i prodaju nafte i naftnih derivata - nafta i derivati nafte;

3) javne prostore za parkiranje - prevozna ili druga sredstva, kojima se roba transportuje, odnosno stavlja u promet;

4) magacine preduzeća registrovanog za promet lekova i pomoćnih lekovitih medicinskih sredstava na veliko - lekovi za upotrebu u medicini, stomatologiji, veterini i pomoćna lekovita i medicinska sredstva;

5) magacine preduzeća registrovanog za proizvodnju i promet prehrambenih proizvoda - prehrambeni proizvodi i druge lako kvarljive stvari;

6) magacine preduzeća koje vrši nabavku, uskladištenje, odnosno prodaju eksplozivnih materija - eksploziva, hemijska i druga opasna i lako zapaljiva sredstva.

Član 9.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".