Poreski kalendar

feb 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Sezonski radnici

23. 08. 2019.

Zakon o pojednostavljenom radnom angažovanju, koji je na snazi od početka ove godine, doneo je mnoge promene za poslodavce, ali i za sezonske radnike. Za ove prve je doneo više obaveza, a za ove druge najzad prava i zaštitu.

Video-prilog - pogledajte ovde

Sezonski radnici u Srbiji oduvek su bili u sivoj zoni. Na osnovu toga početkom godine, donet je Zakon koji pojednostavljuje postupak prijave i odjave sezonaca, kao i obračun plaćanja poreskih obaveza. Dragan Agatunović, načelnik u Sektoru za kontrolu Poreske uprave pojašnjava da je poslodavac u obavezi da isključivo elektronskim putem preko portala: sezonskiradnici.gov.rs  prijavi sezonskog radnika za prepodnevnu smenu najkasnije do 10 časova pre podne, odnosno za poslepodnevnu smenu u periodu između 13 i 15 časova. Obračun je vrlo jednostavan i lak. Poslodavac unosi JMBG radnika, vremenski period i vrstu posla koji taj radnik obavlja.

Poslodavac može da bude preduzetnik iz sektora poljoprivrede, ribarstva i šumarstva, ali i fizičko lice koje se bavi poljoprivrednom proizvodnjom u okviru svog gazdinstva. Prema novom Zakonu, rok za plaćanje poreskih obaveza je svakog 15-og za prethodni mesec. Dragan Agatunović dodaje da u ovom trenutku obračun poreskih obaveza za 2019. godinu iznosi 303 dinara po danu angažovanja radnika. Iznos poreza i doprinosa je fiksan bez obzira na visinu isplaćene naknade za rad i ne zavisi od časova provedenih na radu. Na ovaj način, kako nam je istakao naš sagovornik, sezonski radnici ostvaruju pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje, ali i na zdravstvenu zaštitu.

Dragan Agatunović dodaje da uplatom odgovarajućih doprinosa radnicima teče radni staž i ostvaruju pravo na isplatu penzije nakon provedenih 15 godina na radu na ovim poslovima shodno odredbama Zakona o radu. Takođe, ostvaruju odgovarajuća prava iz oblasti zdravstvene zaštite za slučaj eventualne povrede na radu i profesionalne bolesti. Ukoliko se ta lica nalaze na evidenciji službe za zapošljavanje neće im biti uskraćeno pravo na isplatu novčane naknade za vreme privremene nezaposlenosti za rad, a ukoliko su korisnici socijalne pomoći i dalje će ostvarivati pravo na isplatu shodno ovoj vrsti pomoći, kaže Dragan Agatunović.

Uvidom u elektronski sistem Poreske uprave poslodavci mogu da provere koje su radnike zaposlili, u kom periodu i na kojim poslovima. A portal je veoma jednostavan za korišćenje, tako da lako mogu doći do korisničkog uputstva za primenu novog Zakona.

Izvor: Prva TV