Poreski kalendar

feb 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Biro za informisanje    Saopštenja    Za medije    Jedinstveni registar poreskih obveznika

Jedinstveni registar poreskih obveznika

12. 08. 2019.

Jedinstveni registar poreskih obveznika-samo jedna od mnogih nadležnosti Poreske uprave. Zato se svim obveznicima dodeljuje PIB, odnosno poreski identifikacioni broj.

Video prilog – pogledajte ovde

Poreski identifikacioni broj dodeljuje se svim poreskim obveznicima na teritoriji Republike Srbije. Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji propisano je ko je sve dužan da ima PIB. Između ostalih to su: rezidentna pravna lica, preduzetnici, nerezidentna pravna lica, rezidentna i nerezidentna fizička lica, kao i državni organi i organizacije.

„U okviru uvođenja Jedinstvenog registra poreskih obveznika, Poreska uprava vrši konstantne kontrole svih poreskih obveznika, kako novoosnovanih tako i svih obveznika koji su ranije osnovani. Kao posledica te kontrole može da se desi i situacija kada Poreska uprava pribegava meri koja se zove privremeno oduzimanje PIB-a. S tim u vezi neophodno je da svi poreski obveznici imaju u vidu da moraju da poštuju poreske propise koji su propisani svim poreskim zakonima i aktima“, kaže načelnik u Sektoru za kontrolu Miraš Babović. Dodaje da je u okviru registracije poreskih obveznika uspostavljen i jednošalterski sistem sa Agencijom za privredne registre.

„Taj sistem je uspostavljen u cilju efikasnije registracije od počinjanja poslovanja svakog poreskog obveznika ponaosob i isti podrazumeva da se preko Agencije za privredne registre dodeljuje PIB. To se vrši elektronskom razmenom podataka između Agencije za privredne registre i Poreske uprave faktički u realnom vremenu. Na taj način sam postupak registracije je skraćen na neki minimalan nivo i ne traje nikad duže od jednog radnog dana. Takođe je važno reći da je u okviru tog jednošalterskog sistema Poreska uprava uspostavila i saradnju sa Republičkim geodetskim zavodom i svim jedinicama lokalne samouprave sa ciljem registracija stambenih zajednica, gde se na isti način kao sa Agencijom za privredne registre vrši registracija i dodela PIB-a poreskim obveznicima, odnosno pravnim licima koja su dobila status stambene zajednice u skladu sa Zakonom o stanovanju“, kaže Miraš Babović.

Nije zgoreg još jednom podsetiti sve vlasnike privrednih subjekata-neophodno je voditi računa o poreskim propisima, ne samo u trenutku započinjanja delatnosti, nego i sve vreme njenog obavljanja.