Poreski kalendar

sep 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Aktuelnosti    Aktuelno    NAJNIŽE MESEČNE OSNOVICE za plaćanje doprinosa

NAJNIŽE MESEČNE OSNOVICE za plaćanje doprinosa

03. 08. 2013.

Izvor: Sl. glasnik

Najnižu mesečnu osnovicu doprinosa, prema članu 37. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 - dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18 ), čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene, odnosno ostvarene u periodu za prethodnih 12 meseci počev od meseca oktobra u tekućoj godini, za koji period su objavljeni podaci republičkog organa nadležnog za poslove statistike, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Iznos najniže mesečne osnovice, iz stava 1. ovog člana, svake godine objavljuje ministar nadležan za poslove finansija, a primenjuje se od prvog dana narednog meseca po objavljivanju tog iznosa.

 

Najniža mesečna osnovica za doprinose u 2020. godini

Period primene

Iznos NAJNIŽE mesečne osnovice doprinosa

"Sl. glasnik RS", br.

1

2

3

od 1. januara do 31. decembra 2020. godine

25.801

93/2019

 

Najniža mesečna osnovica za doprinose u 2019. godini

Period primene

Iznos NAJNIŽE mesečne osnovice doprinosa

"Sl. glasnik RS", br.

1

2

3

od 1. januara do 31. decembra 2019. godine

23.921

104/2018

 

 Najniža mesečna osnovica za doprinose u 2018. godini

Period primene

Iznos NAJNIŽE mesečne osnovice doprinosa

"Sl. glasnik RS", br.

1

2

3

od 06.1.2018.

23.053

02/2018

 

Najniža mesečna osnovica za doprinose u 2017. godini

Period primene

Iznosi NAJNIŽE mesečne osnovice doprinosa

"Sl. glasnik RS", br.

1

2

3

1.11.2016 - 31.01.2017.

22.204

88/2016

 1.02.2017 - 30.04.2017.

23.229

7/2017

1.05.2017 - 31.07.2017.

21.906

41/2017

1.08.2017 - 31.10.2017.

23.446

73/2017

1.11.2017 - 31.01.2018.

23.074

96/2017

 

Najniža mesečna osnovica za doprinose u 2016. godini

Period primene

Iznosi NAJNIŽE mesečne osnovice doprinosa

"Sl. glasnik RS", br.

1

2

3

1.11.2015 - 31.01.2016.

21.552

90/2015

1.02.2016 - 30.04.2016.

22.449

7/2016

1.05.2016 - 31.07.2016.

21.012

44/2016

1.08.2016 - 31.10.2016

22.400 

65/2016 

 1.11.2016 - 31.01.2017.

22.204

88/2016

 

Najniža mesečna osnovica za doprinose u 2015. godini
Period primene Iznosi NAJNIŽE mesečne osnovice doprinosa "Sl. glasnik RS", br.
1 2 3
od 01.02.2015. do 30.04.2015 22.357 11/2015
od 01.05.2015. do 31.07.2015 20.109 38/2015
od 01.08.2015. do 31.10.2015. 21.506 66/2015
od 1.11.2015. do 31.01.2016. 21.552 90/2015
 
Najniža mesečna osnovica za doprinose u 2014. godini   
Period primene Iznosi NAJNIŽE mesečne osnovice doprinosa "Sl. glasnik RS", br.
1 2 3
od 01.11.2013. do 31.01.2014. 21.210 95/2013
od 01.02.2014. do 30.04.2014. 22.282 8/2014
od 01.05.2014. do 31.07.2014 20.198 46/2014
od 01.08.2014. do 31.10.2014. 21.716 79/2014
od 01.11.2014. do 31.01.2015. 21.718 118/2014

 

 

Najniža mesečna osnovica za doprinose u 2013. godini
Period primene Iznosi NAJNIŽE mesečne osnovice doprinosa "Sl. glasnik RS", br.
1 2 3
od 01.11.2012. do 31.01.2013. 20.022 104/2012
od 01.02.2013. do 30.04.2013. 21.216 10/2013
od 01.05.2013. do 31.07.2013. 20.090 38/2013
od 01.08.2013. do 31.10.2013. 21.416 66/2013
od 01.11.2013. do 31.01.2014. 21.210 95/2013
     
Najniža mesečna osnovica za doprinose u 2012. godini
Period primene Iznosi NAJNIŽE mesečne osnovice doprinosa "Sl. glasnik RS", br.
1 2 3
od 01.11.2011. do 31.01.2012. 18.817 80/2011
od 01.02.2012. do 30.04.2012. 19.498 7/2012
od 01.05.2012. do 31.07.2012. 18.946 41/2012
od 01.08.2012. do 31.10.2012. 20.224 72/2012
od 01.11.2012. do 31.01.2013. 20.022 104/2012
     
     
Najniža mesečna osnovica za doprinose u 2011. godini
Period primene Iznosi NAJNIŽE mesečne osnovice doprinosa "Sl. glasnik RS", br.
1 2 3
od 01.11.2010. do 31.01.2011. 16.752 79/2010
od 01.02.2011. do 30.04.2011. 17.571 4/2011
od 01.05.2011. do 31.07.2011. 17.079 29/2011
od 01.08.2011. do 31.10.2011. 18.446 55/2011
od 01.11.2011. do 31.01.2012. 18.817 80/2011
     
Najniža mesečna osnovica za doprinose u 2010. godini
Period primene Iznosi NAJNIŽE mesečne osnovice doprinosa "Sl. glasnik RS", br.
1 2 3
od 01.11.2009. do 31.01.2010. 15.454 89/2009
od 01.02.2010. do 31.05.2010. 16.219 4/2010
od 01.06.2010. do 31.07.2010. 15.509 30/2010
od 01.08.2010. do 31.10.2010. 16.619 53/2010
od 01.11.2010. do 31.01.2011. 16.752 79/2010
     
Najniža mesečna osnovica za doprinose u 2009. godini
Period primene Iznosi NAJNIŽE mesečne osnovice doprinosa "Sl. glasnik RS", br.
1 2 3
od 01.11.2008. do 31.01.2009. 16.141 96/2008
od 01.02.2009. do 30.04.2009. 17.348 7/2009
od 01.05.2009. do 31.07.2009. 14.677 29/2009
od 01.08.2009. do 31.10.2009. 15.482 57/2009
od 01.11.2009. do 31.01.2010. 15.454 89/2009
     
Najniža mesečna osnovica za doprinose u 2008. godini
Period primene Iznosi NAJNIŽE mesečne osnovice doprinosa "Sl. glasnik RS", br.
1 2 3
od 01.11.2007. do 31.01.2008. 13.687 98/2007
od 01.02.2008. do 30.04.2008. 15.072 11/2008
od 01.05.2008. do 31.07.2008. 14.631 44/2008
od 01.08.2008. do 31.10.2008. 15.843 71/2008
od 01.11.2008. do 31.01.2009. 16.141 96/2008
     
Najniža mesečna osnovica za doprinose u 2007. godini
Period primene Iznosi NAJNIŽE mesečne osnovice doprinosa "Sl. glasnik RS", br.
1 2 3
od 01.11.2006. do 31.01.2007. 12.851 94/2006
od 01.02.2007. do 30.04.2007. 12.580 11/2007
od 01.05.2007. do 31.07.2007. 12.265 38/2007
od 01.08.2007. do 31.10.2007. 13.264 67/2007
od 01.11.2007. do 31.01.2008. 13.687 98/2007
     
Najniža mesečna osnovica za doprinose u 2006. godini
Period primene Iznosi NAJNIŽE mesečne osnovice doprinosa "Sl. glasnik RS", br.
1 2 3
od 01.11.2005. do 31.01.2009. 10.511 92/2005
od 01.02.2006. do 30.04.2006. 11.580 9/2006
od 01.05.2006. do 31.07.2006. 11.281 35/2006
od 01.08.2006. do 31.10.2006. 12.364 63/2006
od 01.11.2006. do 31.01.2007. 12.851 94/2006
     
Najniža mesečna osnovica za doprinose u 2005. godini
Period primene Iznosi NAJNIŽE mesečne osnovice doprinosa "Sl. glasnik RS", br.
1 2 3
od 01.09.2004. do 31.10.2004. 7.995 96/2004
od 01.11.2004. do 31.01.2005. 8.460 117/2004
od 01.02.2005. do 30.04.2005. 9.186 8/2005
od 01.05.2005. do 31.07.2005. 8.865 37/2005
od 01.08.2005. do 31.10.2005. 10.014 65/2005
od 01.11.2005. do 31.01.2006. 10.511 92/2005