Порески календар

авг 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Правна лица    Преглед прописа    Уредбе    Уредба о ближој садржини, року и начину преузимања података неопходних за успостављање јединствене базе података централног регистра обавезног социјалног осигурања

Уредба о ближој садржини, року и начину преузимања података неопходних за успостављање јединствене базе података централног регистра обавезног социјалног осигурања

("Службени гласник РС" бр. 78/11)

Предмет Уредбе

Члан1.

Овом уредбом уређује се ближа садржина података који су неопходни за успостављање Јединствене  базе  података  о  обвезницима  доприноса  за  обавезно  социјално  осигурање  и осигураним лицима(у даљем тексту: Јединствена база), рок и начин преузимања тих података, као и рокови у којима ће организације за обавезно социјално осигурање и Пореска управа усагласити податке из својих база.

Организације обавезног социјалног осигурања у смислу Закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања(у даљем тексту: Закон) и ове уредбе јесу: Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Републички фонд за здравствено осигурање и Национална служба за запошљавање(у даљем тексту: организације).

Успостављање Јединствене базе

Члан2.

Јединствена база Централног регистра обавезног социјалног осигурања(у даљем тексту: Централни регистар) успоставља се преузимањем података из постојећих база података које воде организације и Пореска управа, чија је ближа садржина прописана овом уредбом.

Садржина података који се преузимају

Члан3.

Ради успостављања Јединствене базе од Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање преузимају се:

1) подаци о осигуранику:

(1) презиме и име,

(2) јединствени матични број грађана- лични број осигураника,

(3) пол,

(4) дан, месец и година рођења,

(5) занимање,

(6) школска спрема,

(7) основ осигурања, основ престанка осигурања,

(8) датум стицања и престанка својства осигураника,

(9) датум промене у току осигурања,

(10) радно време,

(11) назив и седиште обвезника плаћања доприноса,

(12) матични број регистра и порески идентификациони број послодавца,

(13) регистарски број послодавца,

(14) посебни подаци о осигуранику,

(15) да ли је осигураник корисник права из пензијског и инвалидског осигурања,

(16) основице доприноса за пензијско и инвалидско осигурања, висина уплаћених доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и периоди на који се та уплата односи;

2) подаци о обвезнику плаћања доприноса:

(1) регистарски број обвезника плаћања доприноса,

(2) порески идентификациони број(ПИБ) додељен од надлежног органа или ЈМБГ физичког лица,

(3) матични број регистра додељен од надлежног органа,

(4) шифра делатности обвезника плаћања доприноса,

(5) пословно име/презиме и име физичког лица обвезника плаћања доприноса,

(6) седиште/адреса(место, улица и број) обвезника плаћања доприноса,

(7) број и назив поште седишта/пребивалишта обвезника плаћања доприноса,

(8) општина на којој се налази седиште/пребивалиште обвезника плаћања доприноса,

(9) датум почетка, престанка и промене у пословању.

Од Републичког фонда за здравствено осигурање преузимају се:

1) подаци о осигуранику:

(1) презиме и име,

(2) јединствени матични број грађана- лични број осигураника,

(3) пол,

(4) дан, месец и година рођења,

(5) занимање,

(6) школска спрема,

(7) основ осигурања,

(8) датум стицања, односно престанка својства осигураника, као и промене у току осигурања,

(9) адреса пребивалишта,

(10) пословно име и седиште обвезника плаћања доприноса,

(11) матични број регистра и порески идентификациони број обвезника плаћања

доприноса,

(12) општина на којој се налази пребивалиште осигураника и

(13) држављанство;

2) за чланове породице осигураника из тачке1) овог става, и то:

(1) презиме и име,

(2) јединствени матични број грађана,

(3) пол,

(4) дан, месец и година рођења,

(5) сродство са осигураником и

(6) адреса пребивалишта;

3) подаци о обвезнику плаћања доприноса:

(1) регистарски број обвезника плаћања доприноса,

(2) порески идентификациони број(ПИБ) додељен од надлежног органа или ЈМБГ

физичког лица,

(3) матични број регистра додељен од надлежног органа,

(4) шифра делатности обвезника плаћања доприноса,

(5) пословно име(презиме и име) обвезника плаћања доприноса,

(6) седиште/адреса(место, улица и број) обвезника плаћања доприноса,

(7)  општина  на  чијој  територији  се  налази  седишта/пребивалишта  обавезника

плаћања доприноса,

(8) датум почетка, престанка и промене у пословању обавезника плаћања доприноса.

Од Пореске управе преузимају се следећи подаци:

(1) порески идентификациони број,

(2) матични број регистра,

(3) ЈМБГ предузетника/физичког лица,

(4) пословно  име  правног  лица,  назив  предузетника  и/или  предузетничке  радње физичког лица,

(5) правна форма привредног субјекта,

(6) општина седишта правног лица, предузетника, адреса физичког лица,

(7) место, седиште правног лица, предузетника, адреса физичког лица,

(8) шифра делатности.

Од Националне службе за запошљавање преузимају се:

1) подаци о кориснику новчане накнаде:

(1) презиме и име незапосленог- корисника новчане накнаде,

(2) ЈМБГ незапосленог- корисника новчане накнаде,

(3) пол незапосленог,

(4) дан, месец и година рођења незапосленог,

(5) пребивалиште незапосленог(адреса становања),

(6) занимање незапосленог,

(7) образовни профил/звање незапосленог,

(8) датум почетка и престанка права на новчану накнаду;

2) подаци о кориснику привремене накнаде за лица са подручја АП Косово и Метохија:

(1) презиме и име- корисника привремене накнаде,

(2) ЈМБГ корисника привремене накнаде,

(3) пол,

(4) дан, месец и година рођења,

(5) пребивалиште/боравиште корисника привремене накнаде,

(6) занимање корисника привремене накнаде,

(7) образовни профил/звање корисника привремене накнаде и

(8) датум стицања права на привремену накнаду.

Преузимање података

Члан4.

Организације  и  Пореска  управа  дужне  су  да  податке  из  члана3. ове  уредбе  учине доступним ради преноса у Јединствену базу у изворном облику и из изворних база података.

Тим за пренос података

Члан5.

Преузимањем података из члана3. ове уредбе управља Тим за пренос података(у даљем тексту: Тим), који именује министар надлежан за социјалну политику из реда запослених у Централном регистру, Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање, Републичком фонду за здравствено осигурање, Националној служби за запошљавање и Пореској управи.

Свака од организација из става1. овог члана и Пореска управа предлажу по два своја представника, од којих један мора бити дипломирани правник или дипломирани економиста, који поседује дугогодишње искуство на пословима матичне евиденције, односно на пословима из основне делатности учесника у поступку успостављања Јединствене базе, а други- задужен за информационе технологије, са дугогодишњим искуством и познавањем структуре и начина рада изворног система.

Задаци Тима

Члан6.

Тим је задужен за:

1) организовање, планирање и спровођење активности у поступку преноса података у Јединствену базу;

2) координацију дизајна,  имплементацију  и  тестирање  комплетног  поступка  преноса података;

3) идентификовање грешака и прослеђивање надлежним организацијама или органу ради исправке погрешних података;

4) верификацију података, пре коначног преноса података у Јединствену базу. 

Тим је дужан да министру надлежном за социјалну политику периодично, а најмање једном у  три  месеца  доставља  извештај  о  току  поступка  преноса  података,  као  и  коначан извештај о завршеном поступку преноса података у Јединствену базу.

Усаглашавање података и провера тачности

Члан7.

По преузимању података из члана3. ове уредбе од организација и Пореске управе, а пре уноса у базу Централног регистра, врши се усаглашавање сродних података из различитих база, као и провера њихове тачности и потпуности.

Ако податак није потпун или није тачан, Централни регистар не врши његову исправку, већ о томе сачињава извештај који садржи груписане(генерисане) податке који нису исправни и доставља га организацијама или Пореској управи, ради исправљања утврђених неправилности и усаглашавања података, пре њиховог уноса у Јединствену базу.

Организације и Пореска управа врше исправке на основу расположивих евиденција, микрофилмских копија пријава, личних картона и других изворних података или у сарадњи са подносиоцима пријава за матичну евиденцију и подносиоцима пореских пријава.

Организације  и  Пореска  управа  дужне  су  да  у  року  од30 дана,  од  дана  утврђене несагласности  односно  нетачности,  изврше  исправке  података  и  учине  их  доступним  ради преноса у Јединствену базу.

Извештај о завршеном поступку преноса података

Члан8.

Централни регистар, после извршених свих провера тачности, пренетих података из база организација и Пореске управе, у Јединствену базу, потврђује да је завршен пренос података неопходних  за  успостављање  Јединствене  базе,  а  на  основу  чега  Тим  сачињава  коначан извештај у складу са чланом6. став2. ове уредбе.

Означавање података

Члан9.

Подаци из члана3. ове уредбе уносе се и означавају у Јединственој бази шифрама прописаним  Јединственим  кодексом  шифара,  у  складу  са  Уредбом  о  садржини,  обрасцу  и начину  подношења  Јединствене  пријаве  на  обавезно  социјално  осигурање,  Јединственим методолошким принципима и Јединственом кодексу шифара за унос података у Јединствену базу  Централног  регистра  обавезног  социјалног  осигурања("Службени  гласник  РС", број 54/10).

Заштита података

Члан10.

Заштита података пренетих у Јединствену базу обезбеђује се у складу са законом.

Рокови за окончање поступка преузимања података

Члан11.

Поступак преузимања података од организација и Пореске управе започиње именовањем Тима, најраније у року од осам дана од дана ступања на снагу ове уредбе, а завршава се успостављањем Јединствене базе најкасније до31. децембра2012. године.

Поступак  преузимања  података  из  члана3. ове  уредбе  који  се  односе  на  основице доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, висину уплаћених доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и периоде на који се та уплата односи- за период од1. јануара2003. до 31. децембра2012. године,  од  Републичког  фонда  за  пензијско  и  инвалидско  осигурање, завршава се најкасније31. децембра2016. године.

Поступак  преузимања  података  из  члана3. ове  уредбе  који  се  односе  на  основице доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и периоде на који се та уплата односи- за период од 1. јануара1970. до31. децембра2002. године, од Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, завршава се најкасније31. децембра2019. године.

Завршна одредба

Члан12.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у"Службеном гласнику Републике Србије".