Порески календар

јун 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Правна лица    Преглед прописа    Упутства    Инструкција о пријављивању и намирењу пореског потраживања од пореских обвезника-привредних друштава за које је донета одлука о покретању поступка ликвидације

Инструкција о пријављивању и намирењу пореског потраживања од пореских обвезника-привредних друштава за које је донета одлука о покретању поступка ликвидације

Нови Закон о привредним друштвима («Сл. гласник РС», број 36/11 и 99/11- у даљем тексту: Закон), ступио је на снагу  01.фебруара 2012. године.

Поступак ликвидације привредног друштва (ортачког  друштва, командитног друштва, друштва са ограниченом одговорношћу, акционарског друштва, друштва друге правне форме одређене посебним законом), уређен је Законом о привредним друштвима.

Нова значајна решења у погледу поступка ликвидације регулисана су одредбама члана 527. Закона, којима је прописано да покретање ликвидације не спечава одређивање и спровођење извршења против друштва у ликвидацији нити вођења  других поступака који се воде против или у корист друштва у ликвидацији.

Сагласно наведеном, уколико се над пореским обвезником отвори поступак ликвидације у смислу одредаба члана 527. Закона, а надлежна организациона јединица Пореске управе је претходно покренула поступак принудне наплате пореског дуга, иста нема обавезу да предметни поступак прекида.

Поступак ликвидације уређен Законом не примењује се на друштвена предузећа која се приватизују у складу са Законом о приватизацији.

Поступак ликвидације банке и друштва за осигурање, која може бити принудна, односно и добровољна за друштва за осигурање, уређен је Законом о стечају и ликвидацији банака и друштва за осигурање .

Ликвидација привредног друштва спроводи се по одредбама Закона ( чл. 524 – 545) када друштво има довољно средстава за намирење свих својих обавеза – члан 524. Закона.

Одлуку о покретању поступка ликвидације привредно друштво је дужно, сходно одредби члана 526. Закона, да објави у складу са законом којим је уређена регистрација привредних субјеката.

С тим у вези, указујемо да се све одлуке о покретању поступка ликвидације привредних друштава, објављују у трајању од 90 дана на интернет страници регистра привредних субјеката .

Сходно одредби члана 533. став 1 тачка 3. Закона, потраживања поверилаца биће преклудирана (преклузивни рокови су рокови чијим истеком странка губи неко право):

1) ако се не пријаве најкасније у року од 30 дана од дана о истека периода трајања  огласа, односно рока од 90 дана од дана објављивања огласа о покретању поступка ликвидације на интернет страници регистра;

2) ако се не пријави  потраживање познатог повериоца у смислу одредаба члана 534. Закона,  најкасније у року од 30 дана од дана истека периода трајања огласа о покретању ликвидације;

3) ако потраживање буде оспорено а повериоци не покрену поступак пред надлежним судом у року од 15 дана од дана пријема обавештења о оспоравању тих потраживања и у истом року о томе писаним путем обавести друштво .

У овом случају законодавац је прописао преклузивне рокове.

У случају покретања поступка ликвидације пореског обвезника, ако Пореска управа не пријави своје пореско потраживање (у року  од 30 дана од дана објављивања огласа), односно уколико ликвидациони управник обавести писаним путем Пореску управу, као познатог повериоца о покретању поступка ликвидације, а Пореска управа у року од 30 дана од дана истека периода трајања огласа о покретању ликвидације, не пријави потраживање или ако пореско потраживање буде оспорено од стране привредног друштва у ликвидацији, а Пореска управа у року од 15 дана од дана пријема обавештења о оспоравању пореског потраживања не покрене поступак пред надлежним судом, губи право на наплату пореског потраживања.

Међутим, сходно одредбама члана 534.став 4. Закона, повериоци чије је потраживање утврђено извршном исправом и повериоци у вези са чијим потраживањем против друштва почне да тече парница до почетка ликвидације немају обавезу пријављивања потраживања, а њихова потраживања се сматрају пријављеним, у складу са законом.

С тога, уколико је пореско потраживање утврђено правоснажно и коначно, иста потраживања ће се сматрати да су пријављена, а друштво је дужно да иста евидентира у листу пријављених потраживања и да сачини листу, при чему друштво не може оспоравати пореско потраживања које је правоснажно и коначно, а све у смислу одредаба члана 535. став 3. Закона.

Наиме, према одредби члана 535. став 1. Закона, друштво је дужно да све приспеле пријаве потраживања, као и потраживања из члана 534.став 4. овог закона, евидентира у листу пријављених потраживања и да сачини листу признатих и оспорених потраживања.

У погледу пореског потраживања које настане након покретања ликвидације исто се не пријављује у поступку ликвидације, а друштво је у обавези да га измири до окончања поступка ликвидације.

Ради спречавања наступања напред наведене последице која наноси штету фискалном интересу Републике, у свим оганизационим јединицама Пореске управе (у даљем тексту:ОЈПУ) потребно је обезбедити:

1) да се евентуално пореско потраживање, неизоставно пријави пореском обвезнику у законском року;

2) да се пријави целокупан и тачан износ пореског потраживања по врстама јавних прихода;

3) да благовремено припреми тужба за случај да порески обвезник писмено обавести порески орган да оспорава пријављено пореско потраживање;

4) да континуирано остварује непосредну сарадњу са ликвидационим управником, ради намирења пријављеног пореског потраживања.

У остваривању непосредне сарадње са ликвидационим управником, запослени одређен и задужен за ту сарадњу је дужан да ликвидационог управника  дописом  ОЈПУ писмено упути на одредбу члана 20. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ( у даљем тексту: ЗПППА), према којој пореску обавезу правног лица у ликвидацији испуњава ликвидациони управник из новчаних средстава пореског обвезника, укључујући и приходе од продаје имовине пореског обвезника у ликвидацији.

Одредбом члана 20. став 3. ЗПППА, прописано је да ако правно лице у ликвидацији нема довољно новчаних средстава да испуни пореску обавезу у целости, укључујући и приходе од продаје имовине, преостали порески дуг платиће оснивачи, односно чланови друштва, ако су, у складу са законом, статутом или оснивачким актом правног лица солидарно одговорни за обавезе правног лица пореског обвезника.    

Уколико порески обвезник оспори пријављено пореско потраживање, ОЈПУ је дужна да благовремено за Републичко јавно правобранилаштво припреми иницијативу за покретање судског спора против друштва у ликвидацији, а из разлога признавања оспореног потраживања. Иницијативу са валидним доказима о постојању пореског потраживања филијале најкасније осам дана пре истека рока од 15 дана од пријема обавештења пореског обвезника о оспоравању пријављеног потраживања, достављају надлежном Републичком јавном правобранилаштву на даљу надлежност. 

Сходно одредби члана 529. став 1. Закона, у одлуци о покретању ликвидације друштво именује ликвидационог управника, а именовањем истог, свим заступницима друштва престају права за заступање друштва .

Такође, друштво може имати више ликвидационих управника.

У случају да друштво не именује ликвидационог управника на начин из става 1. члана 529. Закона, сви законски заступници друштва постају ликвидациони управници.

Именовање, разрешење и оставка ликвидационог управника региструје се у складу са законом којим је уређена регистрација привредних субјеката.

Ликвидациони управник зступа друштво у ликвидацији и одговоран је за законитост пословања друштва.

Такође, ликвидациони управник завршава започете послове пре почетка ликвидације, предузима радње потребне за спровођење ликвидације, као што су продаја имовине, исплата поверилаца и наплата  и др.

Одредбом члана 539. Закона, прописано је да, ако се из почетног ликвидационог биланса  или почетног ликвидационог извештаја, утврди да имовина друштва није довољна за намирење свих потраживања поверилаца, ликвидациони управник је дужан је да надлежном суду поднесе предлог за покретање стечаја у року од 15 дана од дана састављања почетног ликвидационог биланса, односно почетног ликвидационог извештаја.

У овом случају ликвидациони управник може намиривати само потраживања настала из текућег пословања друштва до дана покретања стечајног поступка.

Подразумева се да се у напред наведеном случају намирење пореског потраживања, сходно одредби члана 20. став 4. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, врши у складу са законом којим је уређен поступак стечаја, а то значи да је порески орган дужан да благовремено надлежном суду поднесе пријаву пореског потраживања и евентуалне доказе о благовремено стеченом разлучном праву које обезбеђује одвојено намирење пореског потраживања продајом ствари на којима је поменуто право конституисано.

После исплате поверилаца ликвидациони управник саставља завршни ликвидациони биланс, извештај о спроведеној ликвидацији, писану изјаву да је упутио обавештење свим познатим повериоцима у складу са чланом 534. Закона, као и да су све обавезе друштва по основу пријављених потраживања у смислу чл 533. , чл. 534. ст. 1. и 4.. Закона, измирене у потпуности, сагласно одредбама члана 540.Закона.

Сагласно ставу 4. члана 540. Закона, друштво не може донети одлуку о окончању ликвидације пре правоснажног окончања свих поступака који за правну последицу могу имати било какву обавезу друштва и измирење тих обавеза. Завршни ликвидациони биланс се саставља и региструје  у складу са прописима којим се уређује рачуноводство и ревизија.

Сагласно одредбама члана 543. Закона, ликвидација се окончава доношењем одлуке о окончању ликвидације из члана 540. став 3. Закона, а друштво се брише из регистра привредних субјеката у складу са законом о регистрацији.

Ликвидациони управник, сходно одредби члана 544 Закона, одговара и повериоцима привредног друштва, па према томе и пореском органу, за штету коју им проузрокује у извршавању својих дужности у складу .

Потраживање из става 1. овог члана застрева у року од три године од дана брисања друштва из регистра.

Међутим, како ортаци и комплементари одговарају неограничено солидарно за обавезе друштва у ликвидацији и након брисања друштва из регистра привредних субјеката, односно командитори, чланови друштва с ограниченом одговорношћу и акционари друштва  до висине примљеног из ликвидационог остатка, неизмирена пореска потраживања могу се од истих лица наплаћивати.

У овом случају потребно је водити рачуна да сагласно одредбама члана 545. став 3. Закона, ова потраживања застаревају у року од три године од дана брисања друштва из регистра.

На крају, полазећи од чињенице да се ликвидација привредног друштва спроводи против привредног  друштва које има довољно средстава за покриће свих својих обавеза, недопустиво је да пореско потраживање од привредног друштва у ликвидацији остане ненамирено због непредузимања или неблаговременог предузимања радњи запослених у ОЈПУ, посебно имајући у виду одребе члана 527.Закона, као и због неостваривања њихове непосредне и континуиране сарадње са ликвидационим управником пореског обвезника.  

Приндуна ликвидација

Новина овог закона јесте и регулисање поступка принудне ликвидације.

Наиме, у случају испуњења услова из члана 546. Закона, надлежни регистратор који води регистар привредних субјеката по службеној дужности преводи друштво у статус»у принудној ликвидацији» и истовремено објављује оглас о принудној ликвидацији на интернет страници регистра привредних субјеката у непрекидном трајању од шест месеци.

Поред података о друштву, оглас из члана 546. Закона, сагласно одредбама члана 547. Закона, садржи: датум објаве огласа, разлог принудне ликвидације, као и обавештење повериоцима да у року од шест месеци од дана објаве огласа могу поднети предлог за покретање стечаја надлежном суду у складу са законом којим се уређује стечај.

Сагласно наведеном, у поступку принудне ликвидације, потраживање према друштву се не пријављује, односно исто се не намирујеу овом поступку.

Уколико у року од године дана од дана објаве огласа из члана 547. став 1. Закона, регистар привредних субјеката  не прими решење надлежног суда о отварању стечаја над друштвом у принудној ликвидацији, регистратор који води регистар привредних субјеката по службеној дужности брише друштво из регистра, сагласно одредбама члана 547. став  4. Закона.

У случају брисања друштва  сагласно одредбама члана 547. став 4. Закона, имовина брисаног друштва постаје имовина чланова друштва у сразмери са њиховим уделима у капиталу друштва, а у случају ортачког друштва које нема капитал расподељује се на једнаке делове између ортака.

Након брисања друштва из регистра привредних субјеката, чланови брисаног друштва одговарају за обавезе друштва у складу са одредбама члана 545. Закона, о одговорности чланова друштва у случају ликвидације.

Изузетно од одредаба члана 548. став 3. Закона, контролни члан друштва с ограниченом одговорношћу и контролни акционар акционарског друштва одговара неограничено солидарно за обавезе друштва и након брисања из регистра.

Сагласно одредбама члана 548. став 5. Закона, потраживања поверилаца друштва према члановима друштва из става 4. овог чллана застаревају у року од три године од дана брисања друштва из регистра.

С тога, надлежне организационе јединице Пореске управе су дужне да у случају принудне ликвидације из члана 547. и 548. Закона ( уколико се над дужниом не покрене стечај сагласно Закону о стечају, а исто се обрише из регистра у смислу одредаба члана 547. Закона), у законском року предузму све мере редовне и принудне наплате ради наплате, евентуално ненаплаћеног пореског дуга брисаног друштва.

Указујемо да, се сагласно одредбама члана 595. Закона, одредбе овог закона о принудној ликвидацији не примењују на поступак принудне ликвидације прописан Законом о приватизацији ("Службени гласник РС", бр. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07 - др. закон и 30/10), што значи да надлежне организационе јединице Пореске управе у случају принудне ликвидације субјекта приватизације за коју одлуку, односно решење доноси Агенција за приватизацију, поступају сагласно одредбама члана 14. и 14а Закона о приватизацији.

Овим дописом замењује се допис Пореске управе-Централе, број 43-1298/2006-10 од 08.05.2006. године.

Ову инструкцију  доставити свим организационим јединицама Пореске управе.

 

 

                                                                                                                                           ДИРЕКТОР,

                                                                                                                              др Драгутин Радосављевић