Порески календар

сеп 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Правна лица    Преглед прописа    Правилници    Правилник о начину и поступку обрачунавања и плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање за приправнике и новозапослена лица млађа од 30 година

Правилник о начину и поступку обрачунавања и плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање за приправнике и новозапослена лица млађа од 30 година

(„Службени гласник РС“, бр. 72/06)

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником уређује се начин и поступак обрачунавања и плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање за приправнике и новозапослена лица млађа од 30 година, сагласно члану 45а Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање ( « Службени гласник РС » , бр. 84/04, 61/05 и 62/06 - у даљем тексту: Закон).

Члан 2.

Послодавац који запосли лице које се на дан закључења уговора о раду, у смислу закона којим се уређује рад, сматра приправником, односно које је млађе од 30 година, и које испуњава услове прописане чланом 45а став 1, односно став 2. Закона, ради остваривања права на ослобађање од обавезе плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање (у даљем тексту: послодавац) на основицу, односно на терет средстава послодавца за то лице, доставља прописане податке Националној служби за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба), у складу са овим правилником.

Члан 3.

Послодавац Националној служби доставља податке о новозапосленим лицима за која има право на ослобађање од обавезе плаћања доприноса сагласно члану 45а ст. 1. и 2. Закона на прописаним обрасцима, и то:

1) за приправнике млађе од 30 година из члана 45а став 1. Закона (у даљем тексту: приправник) - на Обрасцу ОНСЗ-П - Обавештење о заснивању/престанку радног односа са приправницима и Обрасцу ИНСЗ-П - Извештај о обрачунатим и плаћеним доприносима на терет послодавца за приправнике;

2) за лица млађа од 30 година из члана 45а став 2. Закона (у даљем тексту: лице млађе од 30 година) - на Обрасцу ОНСЗ-М - Обавештење о заснивању/престанку радног односа са лицима млађим од 30 година и Обрасцу ИНСЗ-М - Извештај о обрачунатим и плаћеним доприносима на терет послодавца за лица млађа од 30 година.

Обрасци из става 1. овог члана одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.

У обрасце ИНСЗ-П и ИНСЗ-М новчани износи уносе се у динарима без пара, а подаци о броју запослених у целом броју.

Члан 4.

Образац ОНСЗ-П и Образац ОНСЗ-М подносе се при заснивању радног односа са приправником, односно лицем млађим од 30 година, као и по престанку радног односа приправника, односно лица млађег од 30 година.

Обрасци из става 1. овог члана подносе се и при заснивању и престанку радног односа других лица која послодавац, по истеку периода коришћења олакшице из члана 45а став 1, односно став 2. Закона, прима у радни однос уместо лица за која користи олакшице из члана 45а Закона - Образац ОНСЗ-П ако се друго лице прима у радни однос уместо приправника, а Образац ОНСЗ-М ако се друго лице прима у радни однос уместо лица млађег од 30 година.

Члан 5.

Образац ОНСЗ-П и Образац ОНСЗ-М послодавац подноси Националној служби у року од осам дана од дана заснивања радног односа, односно у року од 15 дана од дана престанка радног односа новозапосленог лица из члана 4. овог правилника (у даљем тексту: новозапослено лице).

Ако у року од 15 дана од дана престанка радног односа новозапосленог лица, послодавац, у смислу члана 45а ст. 8-10. Закона, уместо тог лица, запосли другог приправника, односно друго лице млађе од 30 година, односно друго лице (у даљем тексту: друго лице), подносе се истовремено два Обрасца ОНСЗ – за запосленог коме је престао радни однос и за друго лице, у року од осам дана од дана заснивања радног односа другог лица.

У случају из става 2. овог члана, у Образац ОНСЗ-П и Образац ОНСЗ-М који се подноси за запосленог уместо кога је заснован радни однос са другим лицем, под "Напоменом" се уноси име и презиме и ЈМБГ тог запосленог и име и презиме и ЈМБГ другог лица.

Копију Обрасца ОНСЗ-П и Обрасца ОНСЗ-М послодавац доставља и Пореској управи, у роковима из ст. 1. и 2. овог члана.

Члан 6.

Образац ИНСЗ-П и Образац ИНСЗ-М послодавац подноси Националној служби у три примерка, у року од осам дана од дана исплате зараде за коју се врши обрачун и плаћање доприноса и подноси тај образац.

Национална служба, по извршеном плаћању доприноса на терет средства Националне службе, на достављеном Обрасцу ИНСЗ-П и Обрасцу ИНСЗ-М оверава да је плаћање доприноса извршено.

Један примерак овереног Обрасца ИНСЗ-П и Обрасца ИНСЗ-М Национална служба враћа послодавцу са копијом извода органа надлежног за јавна плаћања о извршеној уплати доприноса на терет средстава Националне службе, у року од 15 дана од дана уплате доприноса.

Оверени обрасци ИНСЗ-П и ИНСЗ-М и копија извода надлежног органа за јавна плаћања из става 3. овог члана, за послодавца чине веродостојну документацију и основ за унос података у пријаву података за матичну евиденцију о плаћеним доприносима за запосленог на терет средстава Националне службе, у складу са законом који уређује обавезно социјално осигурање.

Други примерак овереног Обрасца ИНСЗ-П и Обрасца ИНСЗ-М Национална служба доставља Пореској управи у року прописаном законом који уређује порески поступак и пореску администрацију за достављање збирне пореске пријаве о обрачунатим и плаћеним порезима и доприносима по одбитку.

II. НАЧИН ПОПУЊАВАЊА ОБРАСЦА ОНСЗ-П и ОНСЗ-М

Члан 7.

У Образац ОНСЗ-П и Образац ОНСЗ-М, послодавац уноси следеће податке:

- у колону 2 - име и презиме лица са којим је закључен уговор о раду - приправник, односно лице млађе од 30 година;

- у колону 3 - јединствени матични број грађана (у даљем тексту: ЈМБГ) за лице из колоне 2;

- у колону 4 - године старости лица из колоне 2;

- у колону 5 - дужина чекања на евиденцији незапослених лица коју води Национална служба;

- у колону 6 - датум закључења уговора о раду између послодавца и лица из колоне 2;

- у колону 7 - датум ступања на рад код послодавца лица из колоне 2.

Када се Образац ОНСЗ-П и Образац ОНСЗ-М подносе по престанку радног односа приправника, односно лица млађег од 30 година, односно другог лица, поред исказивања података у кол. 2 до 7, уносе се и подаци у кол. 8 и 9, и то:

- у колону 8 - датум престанка радног односа лица из колоне 2;

- у колону 9 - правни основ престанка радног односа лица из колоне 2, у смислу закона који уређује рад (одредба и назив закона).

III. НАЧИН ПОПУЊАВАЊА ОБРАСЦА ИНСЗ-П И ОБРАСЦА ИНСЗ-М

Члан 8.

У Образац ИНСЗ-П и Образац ИНСЗ-М, послодавац уноси следеће податке:

- у колону 2 - име и презиме лица са којим је закључен уговор о раду - приправник, односно лице млађе од 30 година;

- у колону 3 - ЈМБГ за лице из колоне 2;

- у колону 4 - основица за обрачун доприноса, исказана на начин како се код обрачуна и плаћања доприноса на зараде запослених исказује на прописаном обрасцу збирне пореске пријаве - ПП ОД;

- у кол. 5 до 7 - износе обрачунатих доприноса на терет послодавца, за сваки облик осигурања, који се добијају применом законом прописаних стопа на основицу из колоне 4;

- у кол. 8 до 10 - износе обрачунатих доприноса из кол. 5 до 7, за сваки облик осигурања, које плаћа Национална служба (којих је послодавац ослобођен по члану 45а ст. 1. и 2. Закона);

- у колону 11 - укупан износ доприноса који је уплатила Национална служба за приправника, односно лице млађе од 30 година, који представља збир појединачних износа исказаних у кол. 8 до 10.

Члан 9.

По уносу појединачних података на начин из члана 8. овог правилника, у Образац ИНСЗ-П и Образац ИНСЗ-М под "Укупно", у кол. 4 до 11 уноси се збир појединачних износа исказаних у тим колонама.

IV. ГУБИТАК ПРАВА НА ОСЛОБАЂАЊЕ И ПЛАЋАЊЕ ДОПРИНОСА

Члан 10.

Кад се стекну услови из члана 45а ст. 6. и 8. Закона за губитак права на ослобађање од плаћања доприноса, Национална служба ће, у року од три дана од дана пријема Обрасца ОНСЗ-П, односно Обрасца ОНСЗ-М за приправника, односно лице млађе од 30 година, односно друго лице коме је престао радни однос, послодавцу послати писмено обавештење о висини и року за плаћање његових обавеза у смислу члана 45. став 7. Закона.

У случају да послодавац не измири своје обавезе у висини и у року утврђеном у члану 45. став 7. Закона, Национална служба ће без одлагања о томе писмено обавестити Пореску управу.

У случају из става 2. овог члана, Пореска управа ће решењем, које се доставља Националној служби и послодавцу, утврдити обавезу послодавца да Националној служби плати допринос у висини утврђеној у члану 45. став 7. Закона, руководећи се подацима из образаца ОНСЗ-П, ОНСЗ-М, ИНСЗ-П и ИНСЗ-М, обавештења из ст. 1. и 2. овог члана, као и других података којима располаже.

V. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 11.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у «С лужбеном гласнику Републике Србије » , а примењиваће се од 1. септембра 2006. године.

Број 110-00-361/2006-04
У Београду, 25. августа 2006. године

Министар финансија,
Млађан Динкић, с.р.

Министар рада, запошљавања
и социјалне политике,
Слободан Лаловић, с.р.

Министар здравља,
Томица Милосављевић, с.р.